20 July – Kremlin Insider: Putin enjoys gift of graphic artwork of Medvedev’s future after his spouse is exposed as Petrushev’s baby Tsar’s consort. Putin enjoying watching everyone squirm.

[7/20/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Despite the fact that former Russian President Dmitry Medvedev continues to be on the political Olympus, albeit in the role of a jester broadcasting narratives of Putin’s politics to the general public, he has become the most despised figure in Vladimir Putin’s circle.

We have already talked about the fact that Putin’s closest friend Yuri Kovalchuk likes to give Putin extraordinary and very interesting gifts, numerous examples of which we have given. The other day, Yuri Kovalchuk pleased the president with a new present – a picture. The picture depicts a sad Dmitry Medvedev, sitting in a forest between trees with disproportionately large elk antlers on his head, and a severed scrotum with testicles hangs on a branch of a nearby tree, which the former president looks at sadly.

The painting has the name “Elk. Just an elk”, which is written in large beautiful letters at the bottom of the canvas. Both the picture itself and the title are an allusion to one of Vladimir Putin’s favorite jokes. Putin himself liked the picture very much and he ordered to hang it in his office at the residence, the president also ordered to make a reproduction of this picture and send it to Dmitry Medvedev. What was the reaction and what did Dmitry Anatolyevich do with the reproduction of the painting is unknown, but it was not observed in his office.

However, Dmitry Medvedev was upset not only with pictures this week. According to Putin, Medvedev’s wife, the same one with whom Dmitry Anatolyevich congratulated the country on family day the day before, has a permanent favorite, twelve years younger than her, from a famous dynasty and with prospects for a great future … Yes, as Svetlana’s evil tongues say to the president Medvedev’s romance with Dmitry Patrushev.

Everything is fine in this news, firstly, Svetlana Vladimirovna may not be afraid to confuse the name of her beloved, and secondly, in the light of Patrushev Jr.’s prospects for becoming president of Russia, Svetlana may, contrary to the saying “enter the same river twice” become the first lady again. This amuses Putin very much and makes Nikolai Patrushev very nervous, who is categorically against Dmitry’s new passion and demands that his son break off relations with Svetlana Vladimirovna.

Ukrainian

GENERALL SVR, [7/20/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Не дивлячись на те, що колишній президент Росії Дмитро Медведєв продовжує залишатися на політичному Олімпі, хоч і в ролі блазня, що транслює на широку публіку наративи путінської політики, він став найповажнішою фігурою в оточенні Володимира Путіна.

Ми вже розповідали про те, що найближчий друг Путіна Юрій Ковальчук любить дарувати Путіну неординарні та цікаві подарунки, численні приклади яких ми наводили. Днями Юрій Ковальчук порадував президента новим презентом-картиною. На картині зображено сумного Дмитра Медведєва, який сидить у лісі між деревами з непропорційно великими лосиними рогами на голові, а на гілці дерева, розташованого поруч, висить відірвана мошонка з тестикулами, на яку сумно дивиться колишній президент.

Картина має назву “Лось. Просто лось”, написане великими красивими літерами в нижній частині полотна. І сама картина та назва є алюзією до одного з улюблених анекдотів Володимира Путіна. Самому Путіну картина дуже сподобалася і він розпорядився повісити її в кабінеті в резиденції, президент також розпорядився зробити репродукцію цієї картини і відправити її Дмитру Медведєву. Яка була реакція і що зробив із репродукцією картини Дмитро Анатолійович невідомо, але у його кабінеті її не спостерігали.

Втім, не одними картинами засмучували цього тижня Дмитра Медведєва. Як повідомляють Путіну у дружини Медведєва, тієї самої з якою напередодні Дмитро Анатолійович вітав країну з днем ​​сім’ї, з’явився постійний фаворит, років на дванадцять її молодше, зі знаменитої династії та з перспективами великого майбутнього… Так, як кажуть президентові злі мови у Світлани Медведєвий роман із Дмитром Патрушевим.

У цій новині чудово все, по-перше, Світлана Володимирівна може не боятися переплутати ім’я коханого, а по-друге, у світлі перспектив Патрушева-молодшого стати президентом Росії Світлана може, всупереч приказці “двічі увійти в одну річку” стати повторно першою леді. Це дуже розважає Путіна і дуже нервує Миколу Патрушева, який категорично проти нової пасії Дмитра і вимагає від сина порвати стосунки зі Світланою Володимирівною.

Russian

оставаться на политическом Олимпе, хоть и в роли шута, транслирующего на широкую публику нарративы путинской политики, он стал самой презираемой фигурой в окружении Владимира Путина.

Мы уже рассказывали о том, что ближайший друг Путина Юрий Ковальчук любит дарить Путину неординарные и весьма интересные подарки, многочисленные примеры которых мы приводили. На днях Юрий Ковальчук порадовал президента новым презентом- картиной. На картине изображен грустный Дмитрий Медведев, сидящий в лесу между деревьев с непропорционально большими лосиными рогами на голове, а на ветке дерева, расположенного рядом, висит оторванная мошонка с тестикулами на которую грустно смотрит бывший президент.

Картина имеет название “Лось. Просто лось”, которое написано большими красивыми буквами в нижней части полотна. И сама картина и название являются аллюзией к одному из любимых анекдотов Владимира Путина. Самому Путину картина очень понравилась и он распорядился повесить её у себя в кабинете в резиденции, президент также распорядился сделать репродукцию этой картины и отправить её Дмитрию Медведеву. Какова была реакция и что сделал с репродукцией картины Дмитрий Анатольевич неизвестно, но в его кабинете её не наблюдали.

Впрочем не одними картинами расстраивали на этой неделе Дмитрия Медведева. Как докладывают Путину у жены Медведева, той самой с которой накануне Дмитрий Анатольевич поздравлял страну с днем семьи, появился постоянный фаворит, лет на двенадцать её младше, из знаменитой династии и с перспективами большого будущего… Да, как говорят президенту злые языки у Светланы Медведевой роман с Дмитрием Патрушевым.

В этой новости прекрасно всё, во-первых Светлана Владимировна может не бояться перепутать имя любимого, а во-вторых, в свете перспектив Патрушева-младшего стать президентом России Светлана может, вопреки поговорке “дважды войти в одну реку” стать повторно первой леди. Это очень забавляет Путина и очень нервирует Николая Патрушева, который категорически против новой пассии Дмитрия и требует от сына порвать отношения со Светланой Владимировной.

18 July – Kremlin Insider: FSB Director Bortnikov reveals plans for a modern press gangs to obtain willing recruits for Ukraine.

GENERALL SVR, [7/18/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! On July 15, Russian President Vladimir Putin held an operational meeting with permanent members of the Russian Security Council. After the main part via video link, Putin continued the meeting in a narrow circle. Secretary of the Security Council of the Russian Federation Nikolai Patrushev, director of the FSB Alexander Bortnikov, director of the Foreign Intelligence Service Sergei Naryshkin and Defense Minister Sergei Shoigu remained in touch with the president. Discussed topics related to the conduct of a special military operation.

So, during a discussion of the prospects for mobilization, the director of the FSB, Alexander Bortnikov, reported that in the south of Russia, in several regions, an experiment was conducted on covert mobilization in a new way. At the request of the FSB, a potential recruit was blocked from a bank account (experimentally they selected only Sberbank clients with territorial reference to several branches), and after the client contacted the bank, the support officer recommended that he contact the bank branch where the client was scheduled to meet. Employees of the bank branch were informed that a visit was expected from a client who was wanted by the FSB. Upon arrival at the bank branch at the appointed time, the client was detained by FSB officers and escorted for a conversation.

Before the start of the conversation, the detainee was forced to sign a paper on non-disclosure of the content of the conversation, which allegedly contains state secrets, after which, under the threat of criminal prosecution and the argument of “an urgent need for the state,” the person was forced to sign a contract for military service.

Thus, according to Bortnikov, they managed to get more than 50 contract soldiers in the required specialties in less than two weeks, and not a single refusal. Bortnikov proposed to develop the success of this method of recruitment in other regions, the president agreed.

They also discussed the situation at the front, which is noteworthy, during the discussion, Patrushev, recognizing the problems of the advancement of Russian troops on the territory of Ukraine, one of the main reasons called the high qualifications of the military leadership of Ukraine, and the commander-in-chief of the Armed Forces of Ukraine Zaluzhny called “a brilliant manager” with a clear reproach towards Sergei Shoigu and representative of the General Staff, who by that time had joined the closed part of the meeting. Shoigu certainly understood the hint, but out of habit he sat and kept quiet.

And since they remembered Shoigu, according to tradition, if a high-ranking official in Russia is resting in his small homeland, this is a clear sign of disgrace.

Ukrainian

GENERALL SVR, [7/18/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! 15 липня президент Росії Володимир Путін провів оперативну нараду із постійними членами Ради безпеки РФ. Після основної частини у режимі відеозв’язку Путін продовжив нараду у вузькому колі. На зв’язку з президентом залишилися секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, директор ФСБ Олександр Бортніков, директор СЗР Сергій Наришкін та міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Обговорювали теми, пов’язані з проведенням спеціальної військової операції.

Так, під час обговорення перспектив мобілізації директор ФСБ Олександр Бортніков доповів, що на півдні Росії в кількох регіонах провели експеримент із прихованої мобілізації новим способом. Потенційному рекруту на вимогу ФСБ блокували рахунок у банку (експериментально обирали виключно клієнтів Ощадбанку з територіальною прив’язкою до кількох відділень), і після звернення клієнта до банку співробітник служби підтримки рекомендував звернутися до відділення банку, де клієнту призначали зустріч. Співробітники відділення банку були поінформовані, що очікується візит клієнта, який перебуває у розшуку по лінії ФСБ. Після прибуття у призначений час у відділення банку клієнта затримували співробітники ФСБ та проводили для розмови.

Перед початком розмови затриманого змушували підписати папір про нерозголошення змісту розмови, яка нібито містить державну таємницю, після чого під загрозою кримінального переслідування та аргументацією “гострої необхідності для держави” людину змушували підписати контракт на військову службу.

Таким чином, за словами Бортнікова, вдалося отримати понад 50 контрактників за необхідними спеціальностями менш ніж за два тижні, і не єдиної відмови. Бортников запропонував розвинути успіх такого методу вербування та в інших регіонах, президент погодився.

Також обговорювали ситуацію на фронті, що, під час обговорення, Патрушев визнаючи проблеми просування російських військ територією України однією з основних причин назвав високу кваліфікацію військового керівництва України, а головнокомандувача ЗСУ Залужного назвав “геніальним управлінцем” з явним докором у бік Сергія Шойгу та представника Генштабу, який на той час приєднався до закритої частини наради. Шойгу безперечно зрозумів натяк, але вже за звичкою сидів і мовчав.

І якщо вже згадали про Шойгу, за традицією, якщо чиновник високого рангу в Росії відпочиває на малій батьківщині це явна ознака опали.

Russian

Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. После основной части в режиме видеосвязи Путин продолжил совещание в узком кругу. На связи с президентом остались секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Обсуждали темы связанные с проведением специальной военной операции.

Так, во время обсуждения перспектив мобилизации, директор ФСБ Александр Бортников доложил, что на юге России в нескольких регионах провели эксперимент по скрытой мобилизации новым способом. Потенциальному рекруту по требованию ФСБ блокировали счёт в банке(экспериментально выбирали исключительно клиентов Сбербанка с территориальной привязкой к нескольким отделениям), и после обращения клиента в банк, сотрудник службы поддержки рекомендовал обратится в отделение банка, где клиенту назначали встречу. Сотрудники отделения банка были информированы, что ожидается визит клиента, который находится в розыске по линии ФСБ. По прибытию в назначенное время в отделение банка клиента задерживали сотрудники ФСБ и препровождали для беседы.

Перед началом разговора задержанного заставляли подписать бумагу о неразглашении содержания разговора, который якобы содержит государственную тайну, после чего под угрозой уголовного преследования и аргументацией “острой необходимости для государства” человека заставляли подписать контракт на военную службу.

Таким образом по словам Бортникова удалось заполучить более 50 контрактников по необходимым специальностям менее чем за две недели, и не единого отказа. Бортников предложил развить успех такого метода вербовки и в других регионах, президент согласился.

Также обсуждали ситуацию на фронте, что примечательно, во время обсуждения, Патрушев признавая проблемы продвижения российских войск по территории Украины одной из основных причин назвал высокую квалификацию военного руководства Украины, а главнокомандующего ВСУ Залужного назвал “гениальным управленцем” с явным укором в сторону Сергея Шойгу и представителя Генштаба, который к тому времени присоединился к закрытой части совещания. Шойгу безусловно понял намек, но уже по привычке сидел и помалкивал.

И раз уж вспомнили про Шойгу, по традиции, если чиновник высокого ранга в России отдыхает на малой родине это явный признак опалы.

17 July – Kremlin Insider: Patrushev poisoned but survived. Life in “liberated” Luhansk is miserable.

GENERALL SVR, [7/17/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Recently, an attempt was made on the life of the Secretary of the Security Council of the Russian Federation, Nikolai Patrushev. Information about both the assassination attempt itself and the investigation into this assassination attempt is kept in strict secrecy. It is known that Nikolai Patrushev felt unwell in the evening after work, almost immediately after he went home. Security quickly worked, immediately calling a team of doctors to him.

After the examination, the medical workers who arrived said that urgent hospitalization was necessary and Patrushev was taken by the FSO officers in their transport, accompanied by medical workers, to the medical unit that serves the president. After rendering assistance, Patrushev was taken home in a stable condition. The results of his analyzes confirmed that the toxic substance was a synthetic poison.

Patrushev was saved by timely medical care and, probably, by an insufficiently high concentration of the poisonous substance that entered the body through the skin. In addition to doctors and several FSO employees who were warned about the consequences of disclosing this information, three people in the leadership of the FSB and a group of five people appointed by them, who are conducting the investigation, are aware of the situation.

The President was informed, one might say the last, when Patrushev’s life was no longer in danger. Who is behind the assassination attempt, what are the motives and how it became possible in general to organize an actually completed assassination attempt on a representative of such a high level of power, remains to be seen. But, something tells me, this is only the beginning of a big redistribution in the elites.

Knowing the details of what happened, we can say with confidence that it was not a staging. Over time, we will publish detailed material on the topic of this assassination, with rather interesting details.

GENERALL SVR, [7/17/2022 11:58 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! In the morning report to Russian President Vladimir Putin, it is said that so far it has not been possible to create the minimum comfortable conditions for the life of people in the occupied territories of the Lugansk region (LPR), in a number of settlements there is no water supply and gas supply.

So, in the captured Severodonetsk, local residents cook food on the street, kindling fires, and wash in the lake. There is a strong putrid smell in the streets. In addition to all the problems, in the humanitarian aid delivered from the territory of Russia for the inhabitants of the occupied territories, staphylococcus aureus was found in all types of dairy products. Putin ignored the report, now is not the time to address these issues.


Ukrainian

GENERALL SVR, [7/17/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Днями було скоєно замах на секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева. Інформація як про замах, так і про розслідування цього замаху тримається в режимі суворої таємності. Відомо, що Микола Патрушев відчув себе погано ввечері після роботи практично відразу після того, як зайшов додому. Оперативно спрацювала охорона, одразу викликавши до нього бригаду медиків.

Медичні працівники після огляду заявили, що необхідна термінова госпіталізація і Патрушева співробітники ФСТ на своєму транспорті, у супроводі медпрацівників, доставили в медчастину, яка обслуговує президента. Після надання допомоги у стабільному стані Патрушева доправили додому. Результати його аналізів підтвердили, що отруйною речовиною була синтетична отрута.

Патрушева врятувала своєчасно надана медична допомога і, ймовірно, недостатньо висока концентрація отруйної речовини, що надійшла в організм через шкіру. Крім медиків та кількох співробітників ФСТ, яких попередили про наслідки розголошення цієї інформації, із ситуацією ознайомлено троє людей у ​​керівництві ФСБ та призначена ними група з п’яти осіб, яка веде розслідування.

Президента повідомили, можна сказати останнім, коли життю Патрушева вже нічого не загрожувало. Хто стоїть за замахом, які мотиви і як стало можливим взагалі організація фактично завершеного замаху, на представника влади такого високого рівня, ще розібратися. Але, щось підказує, це лише початок великого переділу в елітах.

Знаючи деталі того, що сталося, можна сказати з упевненістю, це не було інсценуванням. Згодом ми опублікуємо розгорнутий матеріал на тему цього замаху, з досить цікавими подробицями.

Russian

GENERALL SVR, [7/17/2022 11:58 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! У ранковій доповіді президенту Росії Володимиру Путіну йдеться про те, що поки що не вдається створити мінімально комфортні умови для життя людей на захоплених територіях Луганської області (ЛНР), у низці населених пунктів відсутнє водопостачання та газопостачання.

Так, у захопленому Сєвєродонецьку місцеві жителі готують їжу на вулиці, розпалюючи багаття, а миються в озері. На вулицях сильний трупний запах. Крім всіх проблем, у гуманітарній допомозі, доставленій з території Росії для мешканців захоплених територій, у всіх видах молочної продукції виявлено стафілокок. Путін залишив доповідь поза увагою, зараз не час для вирішення цих питань.

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! На днях было совершено покушение на секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Информация как о самом покушении, так и о расследовании этого покушения держится в режиме строгой секретности. Известно, что Николай Патрушев почувствовал себя плохо вечером после работы, практически сразу после того как зашёл домой. Оперативно сработала охрана, сразу вызвав к нему бригаду медиков.

Прибывшие медицинские работники после осмотра заявили, что необходима срочная госпитализация и Патрушева сотрудники ФСО на своём транспорте, в сопровождении медработников, доставили в медчасть, которая обслуживает президента. После оказания помощи в стабильном состоянии Патрушева доставили домой. Результаты его анализов подтвердили, что отравляющим веществом являлся синтетический яд.

Патрушева спасла своевременно оказанная медицинская помощь и, вероятно, недостаточно высокая концентрация отравляющего вещества поступившая в организм через кожу. Помимо медиков и нескольких сотрудников ФСО, которых предупредили о последствиях разглашения этой информации, с ситуацией ознакомлены три человека в руководстве ФСБ и назначенная ими группа из пяти человек, которая ведёт расследование.

Президента поставили в известность, можно сказать последним, когда жизни Патрушева уже ничего не угрожало. Кто стоит за покушением, каковы мотивы и как стало возможным вообще организация фактически завершенного покушения, на представителя власти столь высокого уровня, ещё предстоит разобраться. Но, что-то подсказывает, это только начало большого передела в элитах.

Зная детали произошедшего, можно сказать с уверенностью, это не было инсценировкой. Со временем мы опубликуем развернутый материал по теме этого покушения, с довольно интересными подробностями.

GENERALL SVR, [7/17/2022 11:58 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! В утреннем докладе президенту России Владимиру Путину говориться, что пока не удается создать минимально комфортные условия для жизни людей на захваченных территориях Луганской области (ЛНР), в ряде населенных пунктов отсутствует водоснабжение и газоснабжение.

Так, в захваченном Северодонецке местные жители готовят еду на улице разжигая костры, а моются в озере. На улицах сильный трупный запах. Помимо всех проблем, в гуманитарной помощи, доставленной с территории России для жителей захваченных территорий, во всех видах молочной продукции обнаружен стафилококк. Путин оставил доклад без внимания, сейчас не время для решения этих вопросов.

14 July – Kremlin Insider. Lukashenko can’t make Putin’s planned incorporation of Belarus into Russia because of his hemorrhoids. And Putin may unleash a massive missile strike on Ukraine. 15 July is last day for any mobilization.

GENERALL SVR, [7/14/2022 8:00 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! It is time for Russian President Vladimir Putin to recall the living classic Mikhail Weller and turn to the textbook of life called “What is bad luck and how to deal with it.”

Because bad luck literally haunts Vladimir Putin. So, plans to announce today the creation of a single state of the three Slavic peoples of Russia, Ukraine and the Republic of Belarus were prevented not only and, apparently, not so much by the publication of these plans, although this is a great merit of the people and publications that disseminated information about these plans, but the position of Alexander Lukashenka. So the other day Lukashenka explained that he would have to postpone such a significant event, because he had … hemorrhoids! And this is not a joke, in a short conversation with Russian President Lukashenka, with a blue eye, he said that he had hemorrhoids and he “not only can’t sit”, he “stands bent over like a doom”. The conversation was interrupted by Putin, he simply hung up without listening to what he later called “rotten excuses.”

In Putin’s arsenal today, in addition to the one that failed, there are three more options for prepared decisions, including the announcement of additional measures to ensure the SVO. And there is an interesting point here. Putin, who constantly discusses at meetings the possibility of introducing martial law and mobilization, at the end of June received a report from experts at the Security Council of the Russian Federation, where he was quite understandably and reasonably explained why July 15 is actually the last date when martial law can and should be declared and declared about the mobilization, further delay makes these measures ineffective, and even dangerous for the current leadership of Russia. Therefore, as one of the options, Putin considered these options and initially the announcement of an extraordinary meeting of the State Duma was timed to coincide with this date on July 15.

But the “bloggers” Strelkov-Girkin and associates who actively advocate mobilization and martial law began to literally demand that the president make these decisions urgently, and everyone knows very well that if you want to block something, you need to demand it from Putin and you will undoubtedly get the opposite effect. So, Strelkov-Girkin is presented to the president as the voice of the militant opposition in the military elite, and there is no doubt that Putin will not follow their lead. Therefore, the measures to support the NWO planned for today and in the near future will be half-hearted. True, at a meeting yesterday, Putin discussed with the leadership of the military and power blocs the possibility of a one-time missile attack on Ukraine using about 30% of the remaining resources.

It was this information that came to Washington through intelligence channels that became the reason for the appeal of the US Embassy in Ukraine to its citizens if possible to leave the country. Of course, there are still personnel decisions and a completely “harmless scenario”, but all decisions will be made by Putin immediately before implementation, so we will see everything soon.

Ukrainian

GENERALL SVR, [7/14/2022 8:00 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Президенту Росії Володимиру Путіну можна згадати живого класика Михайла Веллера і звернутися до підручника життя під назвою “Що таке нещастить і як з цим боротися”.

Тому що невдача буквально переслідує Володимира Путіна. Так, планам оголосити сьогодні про створення єдиної держави трьох слов’янських народів Росії, України та Республіки Білорусь перешкодило не тільки і, мабуть, не стільки оприлюднення цих планів, хоч і в цьому є велика заслуга людей та видань, що поширили інформацію про ці плани, скільки позиція Олександра Лукашенка. Так напередодні Лукашенко пояснив, що доведеться відкласти таку знаменну подію, бо в нього… геморой! І це не жарт, у короткій розмові з російським президентом Лукашенком на блакитному оці повідомив, що у нього геморой і він “не те, що сидіти не може”, він “коштує зігнувшись у три смерті”. Розмову було перервано Путіним, він просто поклав слухавку не дослухавши, як він згодом висловився, “гнилих відмазок”.

В арсеналі Путіна на сьогоднішній день, крім того, що не відбувся, є ще три варіанти підготовлених рішень, серед яких оголошення додаткових заходів щодо забезпечення СВО. І тут є цікавий момент. Путін, який постійно обговорює на нарадах можливості введення військового стану та проведення мобілізації, ще наприкінці червня отримав доповідь від експертів при Раді безпеки РФ, де йому досить зрозуміло і резонно пояснили чому 15 липня є фактично останньою датою коли можна і потрібно вводити військовий стан і оголошувати про проведення мобілізації, подальше затягування робить ці заходи неефективними і навіть небезпечними для нинішнього керівництва Росії. Тому, як один із варіантів, Путін розглядав ці опції та спочатку оголошення позачергового засідання Держдуми було приурочене саме до цієї дати 15 липня.

Але “блогери” Стрєлков-Гіркін, які активно виступають за мобілізацію і військовий стан, і соратники стали буквально вимагати від президента ухвалити терміново ці рішення, а всім чудово відомо, якщо хочеш щось заблокувати, треба зажадати це у Путіна і безсумнівно отримаєш зворотній ефект. Так, Стрєлкова-Гіркіна президенту представляють голосом войовничої фрони у військовій еліті, і немає сумнівів, що Путін не йтиме у них на поводі. Тому заходи щодо підтримки СВО намічені на сьогодні та найближчим часом будуть половинчастими. Щоправда вчора на нараді Путін обговорював з керівництвом військового і силового блоків можливість одноразового ракетного удару по Україні з використанням близько 30% ресурсів, що залишилися.

Саме ця інформація, що надійшла до Вашингтона каналами розвідки, стала приводом для звернення посольства США в Україні до своїх громадян по можливості покинути країну. Є, звичайно, ще кадрові рішення і зовсім “нешкідливий сценарій”, але всі рішення будуть прийняті Путіним безпосередньо перед реалізацією, тому все побачимо вже скоро.

Russian

GENERALL SVR, [7/14/2022 8:00 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Президенту России Владимиру Путину впору вспомнить живого классика Михаила Веллера и обратиться к учебнику жизни под названием “Что такое невезёт и как с этим бороться”.

Потому что невезение буквально преследует Владимира Путина. Так, планам объявить сегодня о создании единого государства трёх славянских народов России, Украины и Республики Беларусь воспрепятствовало не только и, видимо, не столько обнародование этих планов, хотя и в этом есть большая заслуга людей и изданий распространивших информацию об этих планах, сколько позиция Александра Лукашенко. Так намедни Лукашенко объяснил, что придётся отложить столь знаменательное событие, потому что у него… геморрой! И это не шутка, в коротком разговоре с российским президентом Лукашенко на голубом глазу сообщил, что у него геморрой и он “не то что сидеть не может”, он “стоит согнувшись в три погибели”. Разговор был прерван Путиным, он просто положил трубку не дослушав, как он в последствии выразился, “гнилые отмазки”.

В арсенале Путина на сегодняшний день, помимо несостоявшегося, есть еще три варианта подготовленных решений, среди которых объявление дополнительных мер по обеспечению СВО. И здесь есть интересный момент. Путин, постоянно обсуждающий на совещаниях возможности введения военного положения и проведения мобилизации, ещё в конце июня получил доклад от экспертов при Совете безопасности РФ, где ему довольно понятно и резонно объяснили почему 15 июля является фактически последней датой когда можно и нужно вводить военное положение и объявлять о проведении мобилизации, дальнейшее затягивание делает эти мероприятия неэффективными, и даже опасными для нынешнего руководства России. Поэтому, как один из вариантов, Путин рассматривал эти опции и изначально объявление внеочередного заседания Госдумы было приурочено именно к этой дате 15 июля.

Но активно выступающие за мобилизацию и военное положение “блогеры” Стрелков-Гиркин и соратники стали буквально требовать от президента принять срочно эти решения, а всем прекрасно известно, если хочешь что-то заблокировать, надо потребовать это у Путина и несомненно получишь обратный эффект. Так, Стрелкова-Гиркина президенту представляют голосом воинственной фронды в военной элите, и нет сомнений, что Путин не будет идти у них на поводу. Поэтому меры по поддержке СВО намеченные на сегодня и ближайшее время будут половинчатыми. Правда вчера на совещании Путин обсуждал с руководством военного и силового блоков возможность единовременного ракетного удара по Украине с использованием около 30% оставшихся ресурсов.

Именно эта информация поступившая в Вашингтон по каналам разведки стала поводом для обращения посольства США в Украине к своим гражданам по возможности покинуть страну. Есть конечно ещё кадровые решения и совсем “безобидный сценарий “, но все решения будут приняты Путиным непосредственно перед реализацией, поэтому всё увидим уже скоро.

13 July – Kremlin Insider: Reports on the completion of Petruschev’s mission to end all dissent and free speech in Russia. Then concludes it will bring Putin’s downfall.

ONI General [7/13/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Yesterday, a Moscow court arrested one of the last opposition politicians remaining in Russia, Ilya Yashin, in the case of “fakes” about the army. “To the madness of the brave we sing a song,” as the classic said. Ilya Yashin is certainly a desperately brave and flamboyant politician who refused to leave Russia and, until recently, continues to speak the truth and oppose the Putin regime. Now he has been arrested. “The field is practically cleared,” with these words begins yesterday’s report by Secretary of the Security Council of the Russian Federation Nikolai Patrushev to Russian President Vladimir Putin.

In December 2020, we reported that Putin accepted and approved a plan developed under the leadership of Patrushev called “Clean Field” to destroy non-systemic opposition, a free press and all kinds of dissent. The plan was corrected and made additions and changes, but always in the direction of tightening, and Patrushev regularly reported on the results of implementation to Putin personally. At the end of last year, the Clear Field plan was extended to 2022, and now, after the arrest of Ilya Yashin, the Secretary of the Security Council reports to the President on the actual completion of the implementation of this plan.

At the end of 2020, by publishing the plans of the government, we wanted to warn civil society in Russia about the impending total danger and the need to take countermeasures, but in response we received only skeptical reviews from opinion leaders who consider themselves to be on the opposition flank. Now, thanks to the implementation of this notorious plan by the authorities, civil society in Russia, if not disappeared, is in a state of lethargy, but it’s time to wake up.

The realization of the demand for freedom for all political prisoners without exception will bring to Russia the long-awaited freedom, peace, prosperity and the end of the Putin regime. We are sure that this day will come soon and we will do the impossible for this. In the meantime, we demand the immediate release of Alexei Navalny, Ivan Safronov, Ilya Yashin, Andrei Pivovarov and ALL political prisoners without exception. Russia will be free!

Ukrainian

Генерал СЗР, [7/13/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Учора московський суд, у справі про “фейки” про армію, заарештував одного з останніх опозиційних політиків Іллю Яшина, які залишаються в Росії. “Безумству хоробрих співаємо ми пісню”, як сказав класик. Ілля Яшин безумовно відчайдушно сміливий і яскравий політик, який відмовився їхати з Росії і досі продовжує говорити правду і виступати проти путінського режиму. Тепер і його заарештовано. “Поле практично зачищене”, такими словами починається вчорашня доповідь секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева президенту Росії Володимиру Путіну.

У грудні 2020 року ми повідомили про те, що Путін прийняв та затвердив розроблений під керівництвом Патрушева план під назвою “Чисте поле” щодо знищення несистемної опозиції, вільної преси та всіх видів інакодумства. План коригували та вносили доповнення та зміни, але завжди у бік посилення, а про результати реалізації Патрушев регулярно доповідав Путіну особисто. Наприкінці минулого року план “Чисте поле” пролонгували на 2022 рік і ось, після арешту Іллі Яшина, секретар Ради безпеки доповідає президенту про фактичне завершення реалізації цього плану.

Наприкінці 2020 року публікуючи плани влади, ми хотіли попередити громадянське суспільство в Росії про тотальну небезпеку, що насувається, і необхідність вжити заходів щодо протидії, але у відповідь отримали лише скептичні відгуки від лідерів думок, що відносяться до опозиційного флангу. Зараз, завдяки реалізації владою цього горезвісного плану громадянське суспільство в Росії якщо не зникло, то перебуває в стані летаргічного сну, але настав час прокидатися.

Реалізація вимоги свободи всім без винятку політичних в’язнів принесе до Росії довгоочікувану свободу, мир, процвітання і кінець путінського режиму. Ми впевнені, що цей день незабаром настане і зробимо для цього неможливим. А поки що, вимагаємо негайного звільнення Олексія Навального, Івана Сафронова, Іллі Яшина, Андрія Пивоварова та ВСІХ без винятку політичних в’язнів. Росія буде вільною!

Russian

Генерал СВР, [7/13/2022 8:01 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Вчера московский суд, по делу о “фейках” про армию, арестовал одного из последних оппозиционных политиков остающихся в России Илью Яшина. “Безумству храбрых поём мы песню”, как сказал классик. Илья Яшин безусловно отчаянно смелый и яркий политик, отказавшийся уезжать из России и до последнего времени продолжающий говорить правду и выступать против путинского режима. Теперь и он арестован. “Поле практически зачищено”, такими словами начинается вчерашний доклад секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева президенту России Владимиру Путину.

В декабре 2020 года мы сообщили о том, что Путин принял и утвердил разработанный под руководством Патрушева план под названием “Чистое поле” по уничтожению несистемной оппозиции, свободной прессы и всех видов инакомыслия. План корректировали и вносили дополнения и изменения, но всегда в сторону ужесточения, а о результатах реализации Патрушев регулярно докладывал Путину лично. В конце прошлого года план “Чистое поле” пролонгировали на 2022 год и вот, после ареста Ильи Яшина, секретарь Совбеза докладывает президенту о фактическом завершении реализации этого плана.

В конце 2020 года публикуя планы власти мы хотели предупредить гражданское общество в России о надвигающейся тотальной опасности и необходимости принять меры по противодействию, но в ответ получили лишь скептические отзывы от лидеров мнений относящих себя к оппозиционному флангу. Сейчас, благодаря реализации властью этого пресловутого плана гражданское общество в России если не исчезло, то находится в состоянии летаргического сна, но пора просыпаться.

Реализация требования свободы для всех без исключения политических заключенных принесет в Россию долгожданную свободу, мир, процветание и конец путинского режима. Мы уверены, что этот день скоро настанет и сделаем для этого невозможное. А пока, требуем немедленного освобождения Алексея Навального, Ивана Сафронова, Ильи Яшина, Андрея Пивоварова и ВСЕХ без исключения политических заключенных. Россия будет свободной!

12 July – Kremlin Insider: Not to be outdone Putin reluctantly travels to the MidEast visiting Iran and Erdogan. Kurmanji translation. #Twitterkurds 

GENERALL SVR, [7/12/2022 8:00 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Russian President Vladimir Putin plans to visit Iran next week. Relations with Iran have always been difficult for the Russian leadership under Putin’s leadership, but in the absence of real “friends” in the international arena, one can try and boast of friendship with Iran, for the domestic consumer, of course. Putin plans to hold talks not only with Iranian President Ibrahim Raisi, but also with Turkish President Recep Tayyip Erdogan. The declared agenda is the Syrian issue, but in reality Putin is going to discuss a much wider range of issues. It is important for Putin to convince the Iranian leadership not to agree to American terms on the “nuclear deal” and to use his influence on the Iranian leadership on this issue as a lever of pressure, or rather, a bargaining chip in bargaining with the United States. Recall, according to our information, it was Putin who lobbied for Trump’s decision to announce the country’s withdrawal from the agreement on the Iranian nuclear program. Now the task of the President of Russia is to prevent a rapprochement between the positions of the United States and Iran. Also, regarding Putin’s difficult relations with the Iranian leadership, it is worth mentioning that recently the construction of the Bushehr-2 nuclear power plant is being carried out at the expense of Russian taxpayers, the Iranian leadership, after a number of claims personally to Russian President Vladimir Putin and the Russian leadership, refused to pay Russia even now the construction of a nuclear power plant is pure charity on the part of Russia. We described in detail the events and reasons that led to this state of affairs.

Communication with Erdogan, whom Putin, for reasons known only to him, considers his ally, should also be intense. Putin spoke in a circle of close people that Erdogan, having allowed Sweden and Finland to join NATO, would make concessions to Russia on a number of important issues. Putin did not back up his conclusions with arguments, so one can only guess what prompted him to make such judgments. In general, it is paradoxical, of course, but there are two people in world politics who deceived Putin many times and always acted in their own interests, often frankly spitting on the interests of Putin and, as a result, Russia, these are Lukashenka and Erdogan. Indeed, it is funny to watch how every time Putin, with the same enthusiasm, goes to negotiations with Erdogan or Lukashenko, and as a result, having received a lot of promises that no one is going to fulfill, then laments that he was thrown. Yes, and there is no doubt that the main beneficiaries of the fall of the Putin regime on the world stage will be China, Turkey and … the Republic of Belarus, and not a united West, as many believe. And if for the West the collapse of Russia with a huge nuclear potential is a nightmare, then for China, Turkey and Lukashenka it is a real holiday and new opportunities.

Ukrainian

GENERALL SVR, [7/12/2022 8:00 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Наступного тижня президент Росії Володимир Путін планує відвідати Іран. Відносини з Іраном у російського керівництва під проводом Путіна завжди були непрості, але без реальних “друзів” на міжнародній арені можна спробувати і залишитися дружбою з Іраном, для внутрішнього споживача звичайно. Переговори Путін планує провести не лише з президентом Ірану Ібрахімом Раїсі, а й із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Декларована повістка-сирійське питання, але реально Путін збирається обговорити значно ширше коло питань. Путіну важливо переконати керівництво Ірану не йти на американські умови щодо “ядерної угоди” та використати свій вплив на іранське керівництво з цього питання як важіль тиску або, вірніше, розмінну монету в торгах зі США. Нагадаємо, за нашими відомостями, рішення Трампа оголосити про вихід країни з угоди щодо іранської ядерної програми лобіював саме Путін. Наразі у президента Росії завдання не допустити зближення позицій США та Ірану. Також щодо непростих відносин Путіна з іранським керівництвом варто згадати, що останнім часом будівництво АЕС “Бушер-2” йде за рахунок російських платників податків, іранське керівництво після низки претензій особисто до президента Росії Володимира Путіна та російського керівництва, платити Росії відмовилися і зараз будівництво АЕС це чиста благодійність із боку Росії. Ми докладно описували події та причини, які призвели до такого стану справ.

Спілкування з Ердоганом, якого Путін з тільки йому відомих причин вважає своїм союзником, теж має бути насиченим. Путін висловився серед близьких людей, що Ердоган, допустивши вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, піде на поступки Росії з низки важливих питань. Аргументами свої висновки Путін не підкріпив, тому залишається тільки гадати, що спонукало його до таких міркувань. Взагалі парадоксально звичайно, але є дві людини у світовій політиці, які обманювали Путіна багато разів і завжди чинили у своїх інтересах, найчастіше відверто наплювавши на інтереси Путіна і, як наслідок Росії, це Лукашенко та Ердоган. Справді, кумедно спостерігати як щоразу Путін із незмінним натхненням вирушає на переговори з Ердоганом чи Лукашенком і зрештою отримавши масу обіцянок, які ніхто не збирається виконувати, потім журиться, що його кинули. Так, і немає жодних сумнівів, що основними бенефіціарами падіння путінського режиму на світовій арені стануть Китай, Туреччина та… Республіка Білорусь, а не об’єднаний Захід, як багато хто вважає. І якщо для Заходу розпад Росії з величезним ядерним потенціалом це страшний сон, то для Китаю, Туреччини та Лукашенка це справжнє свято та нові можливості.

Russian

GENERALL SVR, [7/12/2022 8:00 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! На следующей неделе президент России Владимир Путин планирует посетить Иран. Отношения с Ираном у российского руководства под предводительством Путина всегда были непростые, но в отсутствии реальных “друзей” на международной арене можно попробовать и покичиться дружбой с Ираном, для внутреннего потребителя конечно. Переговоры Путин планирует провести не только с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, но и с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Декларируемая повестка- сирийский вопрос, но реально Путин собирается обсудить куда более широкий круг вопросов. Путину важно убедить руководство Ирана не идти на американские условия по “ядерной сделке” и использовать свое влияние на иранское руководство по этому вопросу как рычаг давления или, вернее, разменную монету в торгах с США. Напомним, по нашим сведениям, решение Трампа объявить о выходе страны из соглашения по иранской ядерной программе лоббировал именно Путин. Сейчас у президента России задача не допустить сближение позиций США и Ирана. Также, касательно непростых отношений Путина с иранским руководством, стоит упомянуть, что в последнее время строительство АЭС “Бушер-2” идёт за счёт российских налогоплательщиков, иранское руководство после ряда претензий лично к президенту России Владимиру Путину и российскому руководству, платить России отказались и сейчас строительство АЭС это чистая благотворительность со стороны России. Мы подробно описывали события и причины которые привели к такому положению дел.

Общение с Эрдоганом, которого Путин по только ему известным причинам считает своим союзником, тоже должно быть насыщенным. Путин высказался в кругу близких людей, что Эрдоган, допустив вступление Швеции и Финляндии в НАТО, пойдёт на уступки России по ряду важных вопросов. Аргументами свои умозаключения Путин не подкрепил, поэтому остаётся только гадать, что сподвигло его к таким суждениям. Вообще парадоксально конечно, но есть два человека в мировой политике, которые обманывали Путина много раз и всегда поступали в своих интересах, зачастую откровенно наплевав на интересы Путина и как следствие России, это Лукашенко и Эрдоган. Действительно, забавно наблюдать как каждый раз Путин с неизменным воодушевлением отправляется на переговоры с Эрдоганом или Лукашенко и в итоге получив массу обещаний, которые никто не собирается выполнять, потом сокрушается, что его кинули. Да, и нет никаких сомнений, что основными бенефициарами падения путинского режима на мировой арене станут Китай, Турция и… Республика Беларусь, а не объединенный Запад, как считают многие. И если для Запада распад России с огромным ядерным потенциалом это страшный сон, то для Китая, Турции и Лукашенко это настоящий праздник и новые возможности.

Kurdish

GENERALL SVR, [7/12/2022 8:00 PM]
Aboneyên hêja û mêvanên kanalê! Serokê Rûsyayê Vladimîr Pûtîn plan dike ku hefteya bê serdana Îranê bike. Têkiliyên bi Îranê re hertim ji bo serkirdayetiya Rûsiya di bin serokatiya Pûtîn de dijwar bûne, lê ji ber nebûna “dostên” rastîn di qada navneteweyî de, mirov dikare hewl bide û pesnê dostaniya bi Iranranê re bide, helbet ji bo xerîdarên navxweyî. Pûtîn plan dike ku ne tenê bi Serokkomarê Îranê Îbrahîm Raîsî re, bi Serokkomarê Tirk Recep Tayyîp Erdogan re jî hevdîtinan bike. Rojeva ku hatiye ragihandin pirsa Sûriyê ye, lê di rastiyê de Pûtîn dê li ser gelek mijaran nîqaş bike. Girîng e ku Pûtîn serkirdayetiya Îranê razî bike ku bi şert û mercên Amerîkayê yên li ser “lihevkirina nukleerî” razî nebe û bandora xwe li ser serokatiya Îranê di vê mijarê de wekî lûtkeya fişarê bikar bîne, an jî ji bo danûstandinê bi Îranê re. Dewletên Yekbûyî. Bîranîn, li gorî agahiyên me, Pûtîn bû ku ji bo biryara Trump a ragihandina vekişîna welat ji peymana bernameya nukleerî ya Îranê lobî kir. Niha erkê Serokê Rûsyayê ew e ku rê li nêzîkbûna helwestên Amerîka û Îranê bigire. Her wiha di derbarê peywendiyên dijwar ên Pûtîn bi serkirdayetiya Îranê re, hêjayî gotinê ye ku di van demên dawî de avakirina santrala etomî ya Buşehr-2 li ser hesabê baca mûçeyên Rûs, serkirdayetiya Îranê, piştî çendîn îdiayên ku bi xwe ji Rûsiyê re hatine kirin, tê kirin. Serokdewlet Vladimîr Pûtîn û serkirdayetiya Rûsyayê, nexwestin ku pereyên Rûsyayê bidin heta niha jî avakirina santrala nukleerî ji aliyê Rûsyayê ve xêrxwaziyeke paqij e. Me bûyer û sedemên ku bûne sedema vê rewşê bi berfirehî vegotin.

Têkiliya bi Erdogan re, ku Pûtîn ji ber sedemên ku tenê jê re tên zanîn, hevalbendê xwe dibîne jî divê xurt be. Pûtîn di xeleka kesên nêz de axivî û diyar kir ku Erdogan ji ber ku Swêd û Fînlandiyayê bibin endamê NATO’yê, wê di gelek mijarên girîng de tawîzan bidin Rûsyayê. Pûtîn encamên xwe bi argumanan piştguh nekir, ji ber vê yekê meriv tenê dikare texmîn bike ka çi wî teşwîq kir ku dadbariyên weha bike. Bi giştî, bê guman paradoksîk e, lê di siyaseta cîhanê de du kes hene ku gelek caran Pûtîn xapandine û her dem li gorî berjewendîyên xwe tevdigerin, pir caran bi eşkere tif li berjewendîyên Pûtîn û di encamê de Rusya dikin, ev Lukashenka ne. û Erdogan. Bi rastî jî xweş e ku meriv lê temaşe bike ku çawa her carê Pûtîn bi heman coş û kelecaniyê bi Erdogan an jî Lûkaşenko re diçe muzakereyan û di encamê de gelek sozên ku kes bi cih nayîne stendiye, dûv re nalîn dike ku ew avêtine. . Belê, û şik tune ye ku sûdmendên sereke yên rûxandina rejîma Pûtîn li ser asta cîhanê dê Çîn, Tirkiye û … Komara Belarûs bin, û ne rojavayek yekgirtî, wekî ku gelek bawer dikin. Û eger ji bo Rojava hilweşîna Rûsya ya bi potansiyela nukleerî ya mezin kabûsek e, wê demê ji bo Çîn, Tirkiye û Lûkaşenka ev cejnek rastîn û derfetên nû ye.

11 July – Kremlin Insider: July 15 Putin plans to raise the Soviet Union from the dead.

[7/11/2022 8:02 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Many are wondering what Russian President Vladimir Putin is preparing for July 15. Everything is kept in the strictest confidence for the time being, and this is understandable, Putin likes to be unpredictable and does not like it very much when, knowing his plans, someone intervenes and disrupts the implementation. This time, the president traditionally implements his favorite approach: he gave the task to prepare several versions of the agenda for different groups of people from his entourage on July 15 and carefully monitors both the preparation (in daily reports) and information leaks (also reports, but from competent departments). This time, four separate agenda options are being prepared, as well as hybrid scenarios in which these options are combined. Putin usually makes the final decision a few hours before the start of the chosen scenario, and if he sees the threat of a total leak and the possibility of disruption of plans, he can announce the decision in advance, but in this case this decision will be clearly curtailed and, at least, part of the plans will be either postponed or abandoned altogether. And now the most interesting thing is that the main plan for July 15 is to submit to the Duma for ratification the “Union Treaty of Russia, Ukraine and the Republic of Belarus.” We have already talked about Putin’s plans to create a new union of the three Slavic peoples of Russia, Ukraine and the Republic of Belarus, uniting the three countries into one, thus recreating a kind of USSR. And if everything is clear with Russia and the Republic of Belarus, then Putin is going to recognize the occupied territories for Ukraine and “restore” the power of the “legitimate” President of Ukraine Viktor Yanukovych in these territories, and it is with Yanukovych that Putin is going to sign this agreement, or rather, ALREADY SIGNED. Under conditions of maximum secrecy, the “agreement” was signed by Viktor Yanukovych, who signed everything without reading it, and Alexander Lukashenko during his last visit to Russia. In the “Agreement”, despite the signatures of Yanukovych and Lukashenko, adjustments can still be made.

And now about the plans for June 15th. In the morning, Putin is going to meet with Yanukovych and Lukashenko and announce the signing of the agreement, after which he is going to submit this document to the State Duma for ratification, and if everything goes according to plan, this document will be approved by the State Duma and the Federation Council in a few days. The meeting with Yanukovych and Lukashenka is, of course, fake, everything has already been signed, but there is a hitch in Lukashenka, Putin is afraid of Luka’s demarche and here he is of course right, Lukashenka is doing everything possible to get off this event. In case of rejection of the main option, for any reason, there is an option to reformat the Cabinet of Ministers and identify trends towards transit, and two more options that we will refrain from making public for the time being.

Ukrainian

GENERALL SVR, [7/11/2022 8:02 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Багато хто гадає, що готує на 15 липня президент Росії Володимир Путін. Все поки що тримається у найсуворішому секреті, і це зрозуміло, Путін любить бути непередбачуваним і дуже не любить, коли знаючи його плани хтось втручається та зриває реалізацію. На цей раз президент традиційно реалізовує свій улюблений підхід: він дав завдання підготувати кілька варіантів повістки різним групам людей зі свого оточення на 15 липня і уважно спостерігає як за підготовкою (у щоденних доповідях), так і за витіканням інформації (теж доповіді, але від компетентних відомств). На цей раз готується як чотири окремі варіанти повістки, так і гібридні сценарії, в яких ці варіанти комбінуються. Остаточне рішення Путін зазвичай приймає за кілька годин до початку реалізації обраного сценарію, а якщо він бачить загрозу тотального витоку та можливості зриву планів, то може оголосити рішення і заздалегідь, але в такому разі це рішення буде явно урізаним і, як мінімум, частина планів буде або відкладено, або від них взагалі відмовляться. А тепер найцікавіше – основний план на 15 липня це внести до думи для ратифікації “Союзний договір Росії, України та Республіки Білорусь”. Ми вже розповідали про плани Путіна створити новий союз трьох слов’янських народів Росії, України та Республіки Білорусь, об’єднавши три країни в одну, відтворивши таким чином подібність СРСР. І якщо з Росією та Республікою Білорусь усе зрозуміло, то за Україну Путін збирається визнати окуповані території та “відновити” на цих територіях владу “легітимного” президента України Віктора Януковича і саме з Януковичем і збирається Путін підписати цей договір, ВІРНІШЕ ВЖЕ ПІДПИСАВ. В умовах максимальної секретності “договір” був підписаний Віктором Януковичем, який все підписав не читаючи, та Олександром Лукашенком під час його останнього візиту до Росії. У “Договір”, незважаючи на підписи Януковича та Лукашенка, ще можуть внести корективи.

А тепер щодо планів на 15 червня. З ранку Путін збирається зустрітися з Януковичем та Лукашенком та оголосити про підписання договору, після чого збирається внести цей документ до Держдуми для ратифікації і якщо все піде за планом, через кілька днів Держдумою та Радою Федерації цей документ буде затверджено. Зустріч з Януковичем та Лукашенком звичайно бутафорна, все вже підписано, але затримка у Лукашенка, Путін побоюється демаршу Луки і тут він, звичайно, має рацію, Лукашенко робить все можливе, щоб зіскочити з цього заходу. У разі відмови від основного варіанту, з будь-яких причин, є варіант переформатувати кабмін та позначити тенденції до транзиту і ще два варіанти від оприлюднення яких ми ПОКИ утримаємось.

Russian

на 15 июля президент России Владимир Путин. Всё пока держится в строжайшем секрете, и это понятно, Путин любит быть непредсказуемым и очень не любит, когда зная его планы кто-то вмешивается и срывает реализацию. В этот раз президент традиционно реализовывает свой любимый подход: он дал задание подготовить несколько вариантов повестки разным группам людей из своего окружения на 15 июля и внимательно наблюдает, как за подготовкой (в ежедневных докладах), так и за утечками информации (тоже доклады, но от компетентных ведомств). В этот раз готовится как четыре отдельных варианта повестки, так и гибридные сценарии, в которых эти варианты комбинируются. Окончательное решение Путин обычно принимает за несколько часов до начала реализации выбранного сценария, а если он видит угрозу тотальной утечки и возможности срыва планов, то может объявить решение и заранее, но в таком случае это решение будет явно урезанным и, как минимум, часть планов будет либо отложена, либо от них вообще откажутся. А теперь самое интересное- основной план на 15 июля это внести в думу для ратификации “Союзный договор России, Украины и Республики Беларусь”. Мы уже рассказывали о планах Путина создать новый союз трёх славянских народов России, Украины и Республики Беларусь, объединив три страны в одну, воссоздав таким образом некое подобие СССР. И если с Россией и Республикой Беларусь все понятно, то за Украину Путин собирается признать оккупированные территории и “восстановить” на этих территориях власть “легитимного” президента Украины Виктора Януковича и именно с Януковичем и собирается Путин подписать это договор, ВЕРНЕЕ УЖЕ ПОДПИСАЛ. В условиях максимальной секретности “договор” был подписан Виктором Януковичем, который все подписал не читая, и Александром Лукашенко во время его последнего визита в Россию. В “Договор”, не смотря на подписи Януковича и Лукашенко ещё могут внести коррективы.

А теперь о планах на 15 июня. С утра Путин собирается встретиться с Януковичем и Лукашенко и объявить о подписании договора, после чего собирается внести этот документ в Госдуму для ратификации и если всё пойдёт по плану, через несколько дней Госдумой и Советом Федерации этот документ будет утвержден. Встреча с Януковичем и Лукашенко конечно бутафорная, всё уже подписано, но заминка в Лукашенко, Путин опасается демарша Луки и здесь он конечно прав, Лукашенко делает всё возможное, чтобы соскочить с этого мероприятия. В случае отказа от основного варианта, по любым причинам, есть вариант переформатировать кабмин и обозначить тенденции к транзиту и ещё два варианта от обнародования которых мы ПОКА воздержимся.

10 July – Kremlin Insider: Elites in two camps. One made of business, military, political and security elites want to call it a win with Donbas. Small powerful group of Kovalchuk and Patrushev feed Putin’s dream of his role in a new world order. It’s going to be a fiasco.

[7/10/2022 8:02 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! In the environment of Russian President Vladimir Putin, almost everyone is unconditionally loyal to the president, but the environment itself is not at all homogeneous and views on certain issues sometimes lead to confrontation in the elites, and this in turn affects the decisions that the president makes. Recently, the polarization of Putin’s entourage has been on the question “what can be considered a victory and the ultimate goal of a special military operation?” So, today, most elite groups agree that the capture of the Donetsk and Lugansk regions of Ukraine within their administrative borders, calling them LDNR, can be considered a sufficient result of the so-called “SVO”, and then think about what to do with these “formations”. Among the adherents of this configuration of ending “NVO” are not only business and part of the political elite, but also most of the military and security elites. Both in the General Staff and in the Ministry of Defense, the majority agree that it would be good to show a “gesture of good will” and leave part of the occupied territories in the Kherson and Zaporozhye regions of Ukraine and redirect efforts to seize the Donetsk region (DPR). On the other hand, there is a rather powerful lobby represented by two key figures like Yuri Kovalchuk and Nikolai Patrushev, who see the end of the NWO in the conditional division of the world into spheres of influence, where Russia divides the world on equal terms with two or three major “players” and dictates the world order. It must be said that the president is aware of the positions of the entire spectrum of elites, but the close proximity of Kovalchuk and Patrushev to the “body” makes their position stronger when the president makes decisions. There is one more significant nuance, Patrushev dreams of putting his son Dmitry at the head of the state in the spring of next year, and by this time the “SVO” should be completed and the political process should begin, therefore, despite the harsh rhetoric and uncompromising position in dealing with Putin, Nikolai Patrushev is still but allows the freezing of hostilities at some intermediate stage, declaring this a victory. Now Patrushev and Kovalchuk are putting maximum pressure on the president, imagining the next step in a sharp increase in escalation, declaring martial law and mobilization, and throwing the bulk of the mobilized troops to solve the tasks of capturing Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporozhye, Kherson, Mykolaiv and Odessa regions of Ukraine, and also Moldova. According to Patrushev, this problem can be solved before winter. Putin hesitates and the decisions will probably be half-hearted, which in the end will not suit any of the elite groups, and in the event of a successful counter-offensive of the Ukrainian army in at least two directions, it will cause the elites to dissatisfy with the president’s decisions and this dissatisfaction will be consolidated. Putin will not be able to bring this war to victory because he himself does not yet understand what kind of “victory” he can achieve, and this is the main problem. In an attempt to “feel” the limit of possibilities, while not quarreling, disappointing, or turning the elites against himself, Putin is confidently leading the country to a fiasco.

Ukrainian

GENERALL SVR, [7/10/2022 8:02 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! В оточенні президента Росії Володимира Путіна практично всі безумовно лояльні до президента, але саме оточення зовсім не однорідне і погляди на деякі питання часом призводять до конфронтації в елітах, а це своєю чергою впливає на ті рішення, які приймає президент. Останнім часом поляризація путінського оточення відбувається з питання “що можна вважати перемогою та кінцевою метою спеціальної військової операції?” Так, на сьогодні більшість елітних груп сходяться на думці, що достатнім результатом так званої “СВО” можна вважати захоплення Донецької та Луганської областей України в їхніх адміністративних кордонах, обізвавши їх ЛДНР, а далі думати як бути з цими “освітами”. Серед прихильників такої конфігурації закінчення “СВО” не тільки бізнес та частина політичної еліти, а й більшість військових та силових еліт. І в Генштабі і в міністерстві оборони здебільшого сходяться в думках, що добре б виявити “жест доброї волі” та залишити частину захоплених територій у Херсонській та Запорізькій областях України та перенаправити зусилля на захоплення Донецької області (ДНР). З іншого боку, є досить потужне лобі, представлене двома ключовими фігурами як Юрій Ковальчук та Микола Патрушев, які бачать закінчення СВО в умовному розділі світу на сфери впливу, де Росія на рівних із двома-трьома великими “гравцями” ділить світ і диктує світовий порядок. Треба сказати, що президент обізнаний з позиціями всього спектру еліт, але безпосередня близькість Ковальчука і Патрушева до “тіла” робить їхню позицію сильнішою при ухваленні рішень президентом. Є ще один суттєвий нюанс, Патрушев мріє поставити свого сина Дмитра на чолі держави вже навесні наступного року і до цього часу “СВО” має бути закінчено і має розпочатися політичний процес, тому незважаючи на жорстку риторику та непримиренну позицію у спілкуванні з Путіним Микола Патрушев усі А допускає заморожування військових дій на якомусь проміжному етапі, оголосивши це перемогою. Зараз Патрушев і Ковальчук максимально тиснуть на президента, представляючи наступний крок у різкому підвищенні ескалації, оголосити військовий стан та мобілізацію, і кинути основну частину мобілізованих військ на вирішення завдань із захоплення Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей України, а так само Молдови. На думку Патрушева, це завдання можна вирішити до зими. Путін вагається і рішення, ймовірно, будуть половинчастими, що в результаті не влаштує жодну з елітних груп, а у разі вдалого контрнаступу Української армії хоча б за двома напрямками, викличе невдоволення еліт рішеннями президента і це невдоволення буде вже консолідованим. Довести цю війну до перемоги Путін не зможе тому, що він поки і сам не розуміє якої саме “перемоги” він може здобути, і в цьому основна проблема. У спробах “намацати” межу можливостей, при цьому не посварити, не розчарувати та не налаштувати проти себе еліти Путін впевнено веде країну до фіаско.

Russian

России Владимира Путина практически все безусловно лояльны президенту, но само окружение совсем не однородно и взгляды на некоторые вопросы порой приводят к конфронтации в элитах, а это в свою очередь влияет на те решения которые принимает президент. В последнее время поляризация путинского окружения проходит по вопросу “что можно считать победой и конечной целью специальной военной операции?” Так, на сегодня, большинство элитных групп сходятся во мнении, что достаточным результатом так называемой “СВО” можно считать захват Донецкой и Луганской областей Украины в их административных границах, обозвав их ЛДНР, а дальше думать как быть с этими “образованиями”. В числе приверженцев такой конфигурации окончания “СВО” не только бизнес и часть политической элиты, но и большая часть военных и силовых элит. И в Генштабе и в министерстве обороны в большинстве сходятся во мнениях, что хорошо бы проявить “жест доброй воли” и оставить часть захваченных территорий в Херсонской и Запорожской областях Украины и перенаправить усилия на захват Донецкой области (ДНР). С другой стороны, есть довольно мощное лобби представленное двумя ключевыми фигурами как Юрий Ковальчук и Николай Патрушев, которые видят окончание СВО в условном разделе мира на сферы влияния, где Россия на равных с двумя-тремя крупными “игроками” делит мир и диктует мировой порядок. Надо сказать, что президент осведомлен о позициях всего спектра элит, но непосредственная близость Ковальчука и Патрушева к “телу” делает их позицию более сильной при принятии решений президентом. Есть ещё один существенный нюанс, Патрушев мечтает поставить своего сына Дмитрия во главе государства уже весной следующего года и к этому времени “СВО” должна быть закончена и должен начаться политический процесс, поэтому несмотря на жёсткую риторику и непримиримую позицию в общении с Путиным Николай Патрушев все же допускает замораживание военных действий на каком-то промежуточном этапе, объявив это победой. Сейчас Патрушев и Ковальчук максимально давят на президента представляя следующий шаг в резком повышении эскалации, объявить военное положение и мобилизацию, и бросить основную часть мобилизованных войск на решение задач по захвату Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей Украины, а так же Молдовы. По мнению Патрушева эту задачу можно решить до зимы. Путин колеблется и решения вероятно будут половинчатыми, что в итоге не устроит ни одну из элитных групп, а в случае удачного контрнаступления Украинской армии хотя-бы по двум направлениям, вызовет недовольство элит решениями президента и это недовольство будет уже консолидированным. Довести эту войну до победы Путин не сможет потому что он пока и сам не понимает какой именно “победы” он может добиться, и в этом основная проблема. В попытках “нащупать” предел возможностей, при этом не рассорить, не разочаровать и не настроить против себя элиты Путин уверенно ведет страну к фиаско.