30 August – Kremlin Insider: Lukashenko wants to be paid for supporting the war and changes may be coming in the Russian Security Council like putting Zolotov in as Defense Minister.

Dear subscribers and guests of the channel! Yesterday, Russian President Vladimir Putin had a telephone conversation with Alexander Lukashenko. Putin congratulated Lukashenka on his birthday and tried, as far as he could, to dispel Alexander Grigoryevich’s doubts about his (Putin’s) alleged statement that the independent Republic of Belarus has no right to exist. Lukashenka pretended not to consider the “rumors” spread by unfriendly politicians who want to darken his fraternal relations with the Russian president worthy of attention. In response to Putin’s congratulations, Lukashenka explicitly asked for a gift of seven billion dollars, otherwise, he said, it would be problematic to maintain Russian-friendly sentiments in the Republic of Belarus and the lack of opportunities to facilitate a special military operation from the territory of the Republic could become a huge problem. Putin promised four billion, but Lukashenka, literally interrupting the Russian president, said that four billion is not enough and seven is needed. Putin promised to think goodbye.

Also, yesterday the President of Russia held a meeting with the Director of the Federal Service of the National Guard Troops Viktor Zolotov. The meeting was, as they say, in public and for show, but the detached look of the president during Zolotov’s report spoke of Putin’s thoughts about the future fate of the director of the National Guard. For some time now, the president has been discussing with his inner circle the possibility of appointing Zolotov as Minister of Defense, and for Shoigu to create a sham position in the Security Council of the Russian Federation. But as one of Putin’s interlocutors said during the discussion of Zolotov’s candidacy for the post of Minister of Defense: “He’s a moron!” To which Putin reasonably retorted: “And who among us is not a moron?” Nikolai Patrushev is categorically against moving Shoigu to the next deputy chairman of the Security Council. According to Patrushev: it is not necessary to turn the structure of the Security Council into a tent, one clown (Medvedev) is enough there. Putin did not accept the decision, and yesterday’s meeting was unsuccessful.

We have already reported that the President has actually removed Defense Minister Sergei Shoigu, Chief of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation Valery Gerasimov and several generals from decision-making, despite the fact that all of them nominally remain in their posts and imitate, if necessary, violent activity, and Putin , from time to time, discusses the possibility of castling in the leadership of the military bloc.

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Учора президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з Олександром Лукашенком. Путін привітав Лукашенка з днем ​​народження і спробував наскільки зміг розвіяти сумніви Олександра Григоровича щодо нібито його (Путіна) висловлювання про те, що незалежна Республіка Білорусь не має права на існування. Лукашенко вдав, що не вважає гідними уваги “чутки”, які розпускають недружні політики, які бажають затьмарити його братні стосунки з російським президентом. У відповідь на привітання Путіна Лукашенко прямим текстом попросив подарунок-сім мільярдів доларів, інакше, сказав, проблематично підтримуватиме в Республіці Білорусь дружні Росії настрої і величезною проблемою може стати відсутність можливостей сприяння проведенню спеціальної військової операції з території Республіки. Путін пообіцяв чотири мільярди, але Лукашенко, буквально перервавши російського президента, заявив, що чотири мільярди не достатньо і треба сім. Путін пообіцявши подумати, розпрощався.

Також, учора президент Росії провів зустріч із директором Федеральної служби військ національної гвардії Віктором Золотовим. Зустріч була, як то кажуть, на публіку і для “галочки”, а от відсторонений вигляд президента під час доповіді Золотова говорив про роздуми Путіна про подальшу долю директора Росгвардії. Вже деякий час президент обговорює з ближнім оточенням можливість призначити Золотова міністром оборони, а Шойгу створити бутафорну посаду в Раді Безпеки РФ. Але як сказав один із співрозмовників Путіна під час обговорення кандидатури Золотова на посаду міністра оборони: “Він же дебіл!” На що Путін резонно парирував: “А хто в нас не дебіл?” Категорично проти переміщення Шойгу до чергових заступників голови Ради безпеки Микола Патрушев. На думку Патрушева: не варто перетворювати структуру Радбезу на шапіто, одного клоуна (Медведєва) там достатньо. Рішення Путін так і не ухвалив і вчорашня зустріч пройшла безрезультатно.

Ми вже повідомляли, президент фактично усунув від ухвалення рішень міністра оборони Сергія Шойгу, начальника Генерального штабу Збройних сил РФ Валерія Герасимова та кількох генералів, незважаючи на те, що всі вони номінально залишаються на своїх постах і імітують, за потреби, бурхливу діяльність, а Путін , іноді, обговорює можливості рокіровок у керівництві військового блоку.

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! Вчера президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко. Путин поздравил Лукашенко с днем рождения и попытался, насколько смог, развеять сомнения Александра Григорьевича по поводу якобы его (Путина) высказывания о том, что независимая Республика Беларусь не имеет права на существование. Лукашенко сделал вид, что не считает достойными внимания “слухи”, которые распускают недружественные политики, желающие омрачить его братские отношения с российским президентом. В ответ на поздравления Путина Лукашенко прямым текстом попросил подарок- семь миллиардов долларов, иначе, сказал, будет проблематично поддерживать в Республике Беларусь дружественные России настроения и огромной проблемой может стать отсутствие возможностей содействия проведению специальной военной операции с территории Республики. Путин пообещал четыре миллиарда, но Лукашенко, буквально прервав российского президента, заявил, что четыре миллиарда не достаточно и надо семь. Путин пообещав подумать распрощался.

Также, вчера президент России провел встречу с директором Федеральной службы войск национальной гвардии Виктором Золотовым. Встреча была, что называется, на публику и для “галочки”, а вот отстраненный вид президента во время доклада Золотова говорил о размышлениях Путина о дальнейшей судьбе директора Росгвардии. Уже некоторое время президент обсуждает с ближним окружением возможность назначить Золотова министром обороны, а для Шойгу создать бутафорную должность в Совете Безопасности РФ. Но как сказал один из собеседников Путина во время обсуждения кандидатуры Золотова на пост министра обороны: “Он же дебил!” На что Путин резонно парировал: “А кто у нас не дебил?” Категорически против перемещения Шойгу в очередные заместители председателя Совбеза Николай Патрушев. По мнению Патрушева: не стоит превращать структуру Совбеза в шапито, одного клоуна (Медведева) там достаточно. Решение Путин так и не принял и вчерашняя встреча прошла безрезультатно.

Мы уже сообщали, президент фактически отстранил от принятия решений министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова и нескольких генералов, несмотря на то, что все они номинально остаются на своих постах и имитируют, при необходимости, бурную деятельность, а Путин, время от времени, обсуждает возможности рокировок в руководстве военного блока.

29 August – Kremlin Insider: Putin losing it over the Ukrainian offensive. Four meeting in a day. FSB controls what he hears about the war. Tells him he’s doing fine. His nerves are showing signs he’s not.

[8/29/2022 8:02 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! As a prologue, we want to draw your attention to the fact that our information has once again been confirmed: according to British intelligence, Russian Defense Minister Sergei Shoigu has been removed from decision-making and has nothing to do with the leadership of a special military operation. Our subscribers know that we were the first to report this. Subscribe to not miss the most important!

Yesterday, Russian President Vladimir Putin held four operational meetings via video link with representatives of the leadership of the military bloc. All meetings were dedicated to the counter-offensive of the Armed Forces of Ukraine. Nikolai Patrushev, Secretary of the Security Council of the Russian Federation, took part in two meetings. In addition, Putin held a meeting with the leadership of the FSB and the Foreign Intelligence Service, and also with the participation of Nikolai Patrushev. I must say that Putin has all the information about what is happening at the front. Before the reports of the military and meetings with the participation of representatives of the leadership of the military bloc, the president always reads the reports of the FSB and sometimes the SVR.

Russian military leaders need to understand that the FSB has all the information on actions at the front, and sometimes they are much more informed than the military authorities. The FSB has access to ALL types of communications of the military leadership. Yesterday, before the first meeting, Putin was already fully informed about the situation at the front and did not really give the military an opportunity to speak, but mostly spoke himself and mainly about who, what and how the pro..ball. During the second meeting, they tried to calm the president with assurances that the situation was completely under control, but after Patrushev’s speech, Putin again attacked the representatives of the General Staff and the Ministry of Defense for the “saved” ammunition depots, recalling the “lens effect”, literally it sounded: ” The effect of the lens you fucking explodes. The effect of a magnifying glass. That’s right, if you report to me that this is the effect of a prick, damn. ” The third and fourth meetings were held in a more relaxed atmosphere, and Putin accepted the evening report with assurances from the military that he was in full control of the situation. The situation during the President’s meetings was the most tense in recent times.

Late in the evening, doctors on duty were summoned to Putin, who spent about twenty minutes with the president. Those close to the president noticed that lately Putin has become “too much nervous” and this negatively affects both his loved ones and his entourage.

Ukrainian

GENERALL SVR, [8/29/2022 8:02 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Як пролог хочемо звернути вашу увагу на те, що наша інформація вкотре підтвердилася: за відомостями британської розвідки міністра оборони РФ Сергія Шойгу усунуто від прийняття рішень і не має відношення до керівництва спеціальною військовою операцією. Наші передплатники знають, що ми повідомили про це перші. Підписуйтесь щоб не пропустити найважливіше!

Учора президент Росії Володимир Путін у режимі відеозв’язку провів чотири оперативні наради з представниками керівництва військового блоку. Усі наради були присвячені контрнаступу Збройних сил України. У двох нарадах взяв участь секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев. Крім цього, Путін провів нараду з керівництвом ФСБ та СЗР, і також за участю Миколи Патрушева. Треба сказати, що Путін має всю повноту інформації щодо того, що відбувається на фронті. Перед доповідями військових та нарадами за участю представників керівництва військового блоку президент завжди ознайомлюється з доповідями ФСБ та інколи СЗР.

Російським воєначальникам треба розуміти, що у ФСБ мають всю повноту інформації щодо дій на фронті, причому іноді набагато більше поінформовані ніж військове начальство. У ФСБ мають доступ до ВСІМ видів зв’язку військового керівництва. Вчора перед першою нарадою Путін був уже повністю поінформований про ситуацію на фронті і не дуже давав можливість військовим говорити, а в основному говорив сам і переважно щодо того, хто і як про..бал. Під час другої наради президента намагалися заспокоїти запевненнями, що ситуація повністю контрольована, але після виступу Патрушева Путін знову обрушився на представників Генерального штабу та міністерства оборони за “пробані” склади боєприпасів, пригадавши “ефект лінзи”, дослівно це звучало: ” Ефект лінзи у вас, бл..ть, склади підриває. Ефект лупи. Правильно якщо ви будете мені доповідати, що це ефект залупи, бл..ть”. Третя і четверта нарада пройшли у більш спокійній обстановці і Путін прийняв вечірню доповідь із запевненням від військових у повному контролі над ситуацією. Обстановка під час нарад у президента була найнапруженіша останнім часом.

Пізно ввечері до Путіна викликали медиків, що чергували, які провели у президента близько двадцяти хвилин. В оточенні президента зауважили, що останнім часом Путін став “занадто багато нервувати” і це негативно впливає і на його близьких, і на оточення.

Russian

GENERALL SVR, [8/29/2022 8:02 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! В качестве пролога хотим обратить ваше внимание на то, что наша информация в очередной раз подтвердилась: по сведениям британской разведки министр обороны РФ Сергей Шойгу отстранен от принятия решений и не имеет отношения к руководству специальной военной операцией. Наши подписчики знают, что мы сообщили об этом первые. Подписывайтесь что бы не пропустить самое важное!

Вчера президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи провел четыре оперативных совещания с представителями руководства военного блока. Все совещания были посвящены контрнаступлению Вооруженных сил Украины. В двух совещаниях принял участие секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. Кроме этого, Путин провел совещание с руководством ФСБ и СВР, и тоже с участием Николая Патрушева. Надо сказать, что Путин обладает всей полнотой информации по части происходящего на фронте. Перед докладами военных и совещаниями с участием представителей руководства военного блока президент всегда ознакамливается с докладами ФСБ и иногда СВР.

Российским военачальникам надо понимать, что в ФСБ обладают всей полнотой информации по действиям на фронте, причём иногда гораздо более информированы чем военное начальство. В ФСБ имеют доступ ко ВСЕМ видам связи военного руководства. Вчера перед первым совещанием Путин был уже полностью проинформирован о ситуации на фронте и не очень давал возможность военным говорить, а в основном говорил сам и в преимущественно по поводу того кто, что и как про..бал. Во время второго совещания президента пытались успокоить уверениями, что ситуация полностью контролируема, но после выступления Патрушева Путин опять обрушился на представителей Генерального штаба и министерства обороны за “про…банные” склады боеприпасов, припомнив “эффект линзы”, дословно это звучало: “Эффект линзы у вас, бл..ть, склады взрывает. Эффект лупы. Правильно если вы будете мне докладывать, что это эффект залупы, бл..ть”. Третье и четвёртое совещание прошли в более спокойной обстановке и Путин принял вечерний доклад с уверением от военных в полном контроле над ситуацией. Обстановка во время совещаний у президента была самая напряженная за последнее время.

Поздно вечером к Путину вызвали дежуривших медиков, которые провели у президента около двадцати минут. В окружении президента заметили, что в последнее время Путин стал “слишком много нервничать” и это отрицательно влияет и на его близких и на окружение.

29 August – Kremlin Insider: Reports of Putin holding multiple emergency meetings of military leaders to address situation at the front. (IMO the coming rout in Kherson).

Russian President Vladimir Putin held two emergency operational meetings via video link with representatives of the leadership of the military bloc, two more meetings with the participation of the president are scheduled for the evening. The topic of the meetings is the situation at the front. The permanent members of the Security Council received an order to be in touch, perhaps the president deems it necessary to hold an operational meeting of the Security Council.

28 August – Kremlin Insider: In video conference with FSB leaders, Putin nixes planned falseflag attacks on LDNR schools on 1 September due to his lingering angst over his 1 September 2004 school attack in Beslan. Reports that Medvedev continues to undergo treatment for private medical issues.

GENERALL SVR, [8/28/2022 8:48 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! On Friday, August 26, Russian President Vladimir Putin held an operational meeting via video link with representatives of the FSB leadership and Secretary of the Russian Security Council Nikolai Patrushev. During the meeting, they discussed “events” that were previously scheduled for September 1 in the occupied territories of Ukraine.

Putin expressed doubts about the advisability of organizing provocations with explosions in schools in the so-called LDNR. Earlier, Putin was informed that the leadership of the FSB was preparing provocations with the death of civilians, including children on September 1, in order to accuse the Ukrainian side, and preparations are being made for both shelling “from the Ukrainian side” and explosive devices planted by “Ukrainian saboteurs.”

Putin’s doubts were not about civilian casualties, but about the fact that school explosions would raise the subject of the terrorist attack in Beslan on September 1, 2004. The topic of the terrorist attack in Beslan is extremely painful and unpleasant for Putin, everyone around him knows about it, and it is to please the president that the information resources around the Kremlin are trying to bypass this topic.
During the meeting, both Nikolai Patrushev and representatives of the FSB leadership tried to explain to the president that if provocations are compared with the tragedy in Beslan, then only in terms of the negative to the terrorist threat against children. Putin, however, did not agree with the arguments put forward and postponed the decision.
Also, during the meeting, representatives of the leadership of the FSB informed Putin about how many criminal cases were opened against employees of the General Staff and the Ministry of Defense of the Russian Federation and at what stage the investigation of some of them was. This part of the meeting attracted the president more, he asked many questions and listened attentively to the answers.

Putin blames the military for problems at the front and for the failure of the initial phase of the “special operation.” The FSB, firstly, is closer in spirit and understanding to the president, and secondly, the power structures are the cement of his regime, and the FSB occupies a central place here. There will undoubtedly be personnel decisions in the leadership of the FSB, and several guilty of the failure of the initial stage of the “special operation” will be punished with real terms, but the main blame will be placed on the military leadership and will affect almost everyone to one degree or another, with rare exceptions.

GENERALL SVR, [8/28/2022 11:04 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Former Russian President Dmitry Medvedev has non-critical health problems. At the end of last week, Medvedev was diagnosed with bilateral gynecomastia. Treatment was prescribed, the prognosis is favorable. The disease appeared on the background of alcoholism and refusal to regularly take prescribed drugs after an orchiectomy performed last year.

Ukrainian

GENERALL SVR, [8/28/2022 8:48 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! У п’ятницю 26 серпня президент Росії Володимир Путін провів оперативну нараду у режимі відеозв’язку з представниками керівництва ФСБ та секретарем Ради Безпеки РФ Миколою Патрушевим. Під час наради обговорювали “заходи”, які раніше були заплановані на 1 вересня на окупованих територіях України.

Путін висловив сумніви щодо доцільності організації провокацій із вибухами у школах у так званих ЛДНР. Раніше Путіна інформували про підготовку керівництвом ФСБ провокацій із загибеллю мирних жителів, включаючи дітей першого вересня з метою звинуватити українську сторону, причому підготовка триває як обстрілів “з українського боку”, так і закладених вибухових пристроїв “українськими диверсантами”.

Сумніви Путіна стосувалися не жертв серед мирного населення, а те, що вибухи в школах порушать тему теракту в Беслані 1 вересня 2004 року. Тема теракту в Беслані вкрай болюча і неприємна для Путіна, про це знає все його оточення, і саме на догоду президентові цю тему намагаються обминати навколокремлівські інформаційні ресурси.
Під час наради і Микола Патрушев та представники керівництва ФСБ намагалися пояснити президентові, що якщо провокації і порівнюватимуть із трагедією в Беслані, то виключно у ключі негативу до терористичної загрози стосовно дітей. Путін, однак, не погодився з висловленими доводами і відклав ухвалення рішення.
Також, під час наради, представники керівництва ФСБ проінформували Путіна про те, скільки кримінальних справ заведено на співробітників Генерального штабу та міністерства оборони РФ і на якому етапі перебуває слідство за деякими з них. Ця частина наради більше захопила президента, він ставив багато запитань та уважно вислухав відповіді.

Путін вважає військових винними у проблемах на фронті та у провалі початкової фази “спецоперації”. ФСБ, по-перше, ближче за духом і розумінням для президента, а по-друге, силові структури це цемент його режиму, і ФСБ займає тут центральне місце. Кадрові рішення у керівництві ФСБ безперечно будуть і кількох винних у провалі початкової стадії “спецоперації” покарають реальними термінами, але основна вина буде покладена на військове керівництво і торкнеться тією чи іншою мірою практично кожного, за рідкісним винятком.

GENERALL SVR, [8/28/2022 11:04 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! У колишнього президента Росії Дмитра Медведєва виникли не критичні проблеми зі здоров’ям. Наприкінці минулого тижня у Медведєва діагностували двосторонню гінекомастію. Призначено лікування, прогноз сприятливий. Недуга з’явилася на тлі алкоголізму та відмови від регулярного прийому прописаних препаратів після орхіектомії проведеної минулого року.

Russian

GENERALL SVR, [8/28/2022 8:48 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! В пятницу 26 августа президент России Владимир Путин провел оперативное совещание в режиме видеосвязи с представителями руководства ФСБ и секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым. Во время совещания обсуждали “мероприятия” которые ранее были запланированы на первое сентября на оккупированных территориях Украины.

Путин высказал сомнения по поводу целесообразности организации провокаций со взрывами в школах в так называемых ЛДНР. Ранее Путина информировали о подготовке руководством ФСБ провокаций с гибелью мирных жителей, включая детей первого сентября с целью обвинить украинскую сторону, причём подготовка идёт как обстрелов “с украинской стороны”, так и заложенных взрывных устройствах “украинскими диверсантами”.

Сомнения Путина касались не жертв среди мирного населения, а того, что взрывы в школах поднимут тему теракта в Беслане 1 сентября 2004 года. Тема теракта в Беслане крайне болезнена и неприятна для Путина, об этом знает всё его окружении, и именно в угоду президенту эту тему стараются обходить околокремлевские информационные ресурсы.
Во время совещания и Николай Патрушев и представители руководства ФСБ пытались объяснить президенту, что если провокации и будут сравнивать с трагедией в Беслане, то исключительно в ключе негатива к террористической угрозе по отношению к детям. Путин однако не согласился с высказанными доводами и отложил принятие решения.
Также, во время совещания, представители руководства ФСБ проинформировали Путина о том, сколько уголовных дел заведено на сотрудников Генерального штаба и министерства обороны РФ и на каком этапе находится следствие по некоторым из них. Эта часть совещания больше увлекла президента, он задавал много вопросов и внимательно выслушал ответы.

Путин считает военных виновными в проблемах на фронте и в провале начальной фазы “спецоперации”. ФСБ, во-первых ближе по духу и пониманию для президента, а во-вторых силовые структуры это цемент его режима, и ФСБ занимает здесь центральное место. Кадровые решения в руководстве ФСБ несомненно будут и нескольких виновных в провале начальной стадии “спецоперации” накажут реальными сроками, но основная вина будет возложена на военное руководство и коснётся в той или иной степени практически каждого, за редким исключением.

GENERALL SVR, [8/28/2022 11:04 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! У бывшего президента России Дмитрия Медведева появились не критические проблемы со здоровьем. В конце прошлой недели у Медведева диагностировали двустороннюю гинекомастию. Назначено лечение, прогноз благоприятный. Недуг появился на фоне алкоголизма и отказа от регулярного приема прописанных препаратов после орхиэктомии проведенной в прошлом году.