16 August – Kremlin Insider: Two reports. Medvedev grows a spine and Maria Zkharova goes rogue after dark with African delegation.

16 August – Kremlin Insider: Two reports.  Medvedev grows a spine and Maria Zkharova goes rogue after dark with African delegation.

GENERALL SVR, [8/16/2022 2:23 AM]
Dear subscribers and guests of the channel! Kremlin circles are actively discussing Dmitry Medvedev’s statement that “no one noticed how Putin became the main outcast of the country.” They discuss not only the statement itself, but also the “fearlessness” of Dmitry Anatolyevich, who expressed this progressive opinion in the presence of a large number of people, and the form of presentation and the message were clear and peremptory.

GENERALL SVR, [8/16/2022 6:56 AM]
On the eve of the opening of the Army-2022 International Military-Technical Forum and the anniversary, 10th Moscow Conference on International Security, there was almost a major international scandal that would undoubtedly overshadow the solemn events and spoil the mood of the President of the host country, Vladimir Putin. The cause of the troubles that arose were excessively zealous employees of the FSO and the fundamental refusal of the director of the information and press department of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, Maria Zakharova, to participate in import substitution processes. So, the other day, Russian President Vladimir Putin, having received a report on the preparation of the above-mentioned solemn events, asked how Maria Zakharova was doing, because, according to the president, she should be the main moderator of the information agenda for foreign guests. Putin was informed that Zakharova “disappeared from the radar”, was carried away by recreation in a traditional manner, which is why Putin himself gave her the nickname “Sivukha”. The situation was not new and the president ordered to find and bring Maria to life. It was not difficult to find Zakharova for the FSO employees, but what was the surprise of the police officers when, having arrived at the location of the director of the department of the Ministry of Foreign Affairs, they found Maria Vladimirovna literally “stuck” between two representatives of the African continent, whose rhythmic movements spoke rather in favor of what Zakharova is like the situation suits her, moreover, she likes it. The third representative of the same continent, peacefully sitting on a chair, did not try to help Zakharova get out, but simply watched what was happening. The guys from the FSO did not begin to understand the details of what they saw, they took Maria Zakharova from the scene, while slightly damaging all three guests, who turned out to be “part-time” one – the ambassador of one of the African countries, the second – a high-ranking representative of the military department of the same country, and the third – a security guard second. The scandal was hushed up and all three representatives of one of the African countries through the Ministry of Foreign Affairs received the deepest apologies and promises to more than compensate for all the inconveniences. You don’t have to worry about Maria Zakharova either, having sobered up, she came to her senses and began to fulfill her duties, no matter how it happened. But in the future, Maria Vladimirovna should be more patriotic and pay attention to the domestic manufacturer, otherwise such incidents cannot be avoided.

Ukrainian

GENERALL SVR, [8/16/2022 2:23 AM]
Дорогі передплатники та гості каналу! У кремлівських колах активно обговорюють висловлювання Дмитра Медведєва про те, що “ніхто не помітив, як Путін став головним маргіналом країни”. Обговорюють не лише саме висловлювання, а й “безстрашність” Дмитра Анатолійовича, який висловив цю прогресивну думку у присутності великої кількості людей, а форма подання та посил були чіткі та безапеляційні.

GENERALL SVR, [8/16/2022 6:56 AM]
Напередодні відкриття Міжнародного військово-технічного форуму «Армія-2022» та ювілейної, 10-ї Московської конференції з міжнародної безпеки, мало не стався великий міжнародний скандал, який, безперечно, затьмарив би урочисті події та зіпсував настрій президенту приймаючої сторони Володимиру Путіну. Причиною неприємностей стали надміру завзяті співробітники ФСТ і принципова відмова директора департаменту інформації та друку Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марії Захарової брати участь у процесах імпортозаміщення. Так, напередодні президент Росії Володимир Путін отримавши доповідь про підготовку вищезгаданих урочистих подій поцікавився, як справи у Марії Захарової, адже на думку президента вона має бути головним модератором інформаційного порядку денного для закордонних гостей. Путіну повідомили, що Захарова “зникла з радарів”, захопилася відпочинком у традиційній манері, через що власне Путін і дав їй пізніше “Сівуха”. Ситуація була не нова і президент розпорядився знайти і привести до тями Марію. Знайти Захарову для співробітників ФСТ не склало особливих труднощів, але яке було здивування фсошників, коли прибувши за місцем локації директора департаменту МЗС, вони застали Марію Володимирівну, яка буквально “застрягла” між двома представниками африканського континенту, ритмічні рухи яких говорили швидше на користь того, що Захарову становище влаштовує, більше, воно їй подобається. Третій представник того ж континенту мирно розташувавшись на кріслі, не намагався допомогти Захаровій вибратися, а просто спостерігав за тим, що відбувається. Хлопці з ФСТ не стали розбиратися в деталях побаченого забрали Марію Захарову з місця подій, при цьому трохи пошкодивши всіх трьох гостей, які опинилися за “сумісництвом” один послом однієї з африканських країн, другий високопоставленим представником військового відомства цієї ж країни, а третій охоронцем. другого. Скандал вдалося зам’яти і всім трьом представникам однієї з африканських країн по лінії МЗС було принесено найглибші вибачення та обіцянки компенсувати з лишком усі незручності. За Марію Захарову можна теж не турбуватися, протверезівши вона прийшла до тями і приступила до виконання своїх обов’язків, як не було. Але в майбутньому Марії Володимирівні варто бути патріотичнішою і звернути увагу на вітчизняного виробника інакше таких інцидентів не уникнути.

Russian

GENERALL SVR, [8/16/2022 2:23 AM]
Дорогие подписчики и гости канала! В кремлевских кругах активно обсуждают высказывание Дмитрия Медведева о том, что “никто не заметил как Путин стал главным маргиналом страны”. Обсуждают не только само высказывание, но и “бесстрашие” Дмитрия Анатольевича, который высказал это прогрессивное мнение в присутствии большого количества людей, а форма подачи и посыл были четкие и безапелляционны.

GENERALL SVR, [8/16/2022 6:56 AM]
Накануне открытия Международного военно-технического форума «Армия-2022» и юбилейной, 10-й Московской конференции по международной безопасности, чуть было не случился крупный международный скандал, который несомненно омрачил бы торжественные события и испортил настроение президенту принимающей стороны Владимиру Путину. Причиной возникших неприятностей стали не в меру ретивые сотрудники ФСО и принципиальный отказ директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой участвовать в процессах импортозамещения. Так, намедни, президент России Владимир Путин получив доклад о подготовке вышеупомянутых торжественных событий поинтересовался, как дела у Марии Захаровой, ведь по мнению президента она должна быть главным модератором информационной повестки для заграничных гостей. Путину сообщили, что Захарова “пропала с радаров”, увлеклась отдыхом в традиционной манере, из-за чего собственно Путин и дал ей позвище “Сивуха”. Ситуация была не нова и президент распорядился найти и привести в чувство Марию. Найти Захарову для сотрудников ФСО не составило особого труда, но каково было удивление фсошников, когда прибыв по месту локации директора департамента МИД, они застали Марию Владимировну буквально “застрявшую” между двумя представителями африканского континента ритмичные движения которых говорили скорее в пользу того, что Захарову такое положение устраивает, более того, оно ей нравится. Третий представитель того же континента мирно расположившись на кресле не пытался помочь Захаровой выбраться, а просто наблюдал за происходящим. Парни из ФСО не стали разбираться в деталях увиденного забрали Марию Захарову с места событий при этом немного повредив всех троих гостей, которые оказались по “совместительству” один- послом одной из африканских стран, второй- высокопоставленным представителем военного ведомства этой же страны, а третий охранником второго. Скандал удалось замять и всем троим представителям одной из африканских стран по линии МИД были принесены глубочайшие извинения и обещания компенсировать с лихвой все неудобства. За Марию Захарову можно тоже не беспокоиться, протрезвев она пришла в себя и приступила к исполнению своих обязанностей, как ни бывало. Но в будущем Марии Владимировне стоит быть более патриотичной и обратить внимание на отечественного производителя иначе таких инцидентов не избежать.

15 August – Kremlin Insider: Putin’s FSO polling data numbers look bad.

15 August – Kremlin Insider: Putin’s FSO polling data numbers look bad.

Dear subscribers and guests of the channel! On Monday morning, Russian President Vladimir Putin received fresh FSO polling data. We have already said that the FSO conducts surveys of Russian citizens using a special methodology that allows you to accurately determine the mood in society and the reaction of respondents both to key events and to the actions of the authorities, as well as the ratings of the main figures of Russian politics.
The surveys are conducted anonymously, most of the questions are indirectly related to the main topic, and some of the questions are generally aimed at liberating the interviewee as much as possible and giving the opportunity to clearly and honestly answer the main questions. Poll data are closed to the general public and access to them has a narrow circle of people, which is determined by the president.
Thus, yesterday the President learned that among Russians only 16% “are sure they understand” and 27% “rather understand” the goals and objectives of the special military operation. 41% support the implementation of SVO, 48% do not support it, the remaining 11% do not have a clear opinion. 37% positively assess the president’s actions regarding the SVO. 46% positively assess the president’s actions in the sphere of economy and domestic policy. 34% positively assess the president’s actions in the foreign policy arena. Well, the most interesting thing is that 45% do not see an alternative to Putin for the presidency.
It is this figure that is considered to be Putin’s presidential rating and this is the lowest figure in the last six months. Putin does not have an overwhelming majority at all, ratings of more than 80% of support are sucked out of thin air. Rallying the country around the president is nothing more than a propaganda myth. Relative to 17-18% of the president’s rating a year ago, the growth is unconditional, but the trends are negative and, most importantly, disappointment is growing, both among the people and among the elites, and in the elites incomparably faster.

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! У понеділок вранці президент Росії Володимир Путін отримав нові дані опитувань ФСТ. Ми вже розповідали, що ФСТ проводить опитування громадян Росії за спеціальною методикою, яка дозволяє максимально точно визначити настрої у суспільстві та реакцію респондентів як на ключові події, так і на дії влади, а також рейтинги основних постатей російської політики.
Опитування проводиться анонімно, більшість питань побічно стосуються основної теми, а частина питань взагалі має на меті максимально розкріпачити опитуваного та дати можливість ясно та чесно відповісти на основні питання. Дані опитувань закриті для широкого загалу і доступ до них має вузьке коло осіб, визначене президентом.
Так, учора президент дізнався, що серед росіян лише 16% “впевнені, що розуміють” та 27% “скоріше розуміють” цілі та завдання спеціальної військової операції. Підтримують проведення СВО 41%, не підтримують 48%, решта 11% не має чіткої думки. Позитивно оцінюють дії президента щодо СВО 37%. Позитивно оцінюють дії президента у сфері економіки та внутрішньої політики 46%. Позитивно оцінюють дії президента на зовнішньополітичній арені 34%. Та й найцікавіше: не бачать альтернативи Путіну на пост президента 45%.
Саме цей показник прийнято вважати президентським рейтингом Путіна, і це найнижчий показник за останні шість місяців. Жодної переважної більшості у Путіна немає і близько, рейтинги понад 80% підтримки висмоктані з пальця. Згуртування країни навколо президента лише міф пропаганди. Щодо 17-18% рейтингу президента рік тому зростання безумовне, але тенденції негативні і найголовніше зростає розчарування як у народі, так і в елітах, причому в елітах незрівнянно швидше.

Russian

президент России Владимир Путин получил свежие данные опросов ФСО. Мы уже рассказывали, что ФСО проводит опросы граждан России по специальной методике, которая позволяет максимально точно определить настроения в обществе и реакцию респондентов как на ключевые события, так и на действия власти, а также рейтинги основных фигур российской политики.
Опросы проводится анонимно, большинство вопросов косвенно касаются основной темы, а часть вопросов вообще нацелена максимально раскрепостить опрашиваемого и дать возможность ясно и честно ответить на основные вопросы. Данные опросов закрыты для широкой общественности и доступ к ним имеет узкий круг лиц который определен президентом.
Так, вчера президент узнал, что среди россиян лишь 16% “уверены, что понимают” и 27% “скорее понимают” цели и задачи специальной военной операции. Поддерживают проведение СВО 41%, не поддерживают 48%, остальные 11% не имеют четкого мнения. Положительно оценивают действия президента касательно СВО 37%. Положительно оценивают действия президента в сфере экономики и внутренней политики 46%. Положительно оценивают действия президента на внешнеполитической арене 34%. Ну и самое интересное: не видят альтернативы Путину на пост президента 45%.
Именно этот показатель принято считать президентским рейтингом Путина и это самый низкий показатель за последние шесть месяцев. Никакого подавляющего большинства у Путина нет и в помине, рейтинги более 80% поддержки высосаны из пальца. Сплочение страны вокруг президента не более чем миф пропаганды. Относительно 17-18% рейтинга президента год назад рост безусловный, но тенденции отрицательны и самое главное растёт разочарование, как в народе, так и в элитах, причём в элитах несравнимо быстрее.

14 August – Kremlin Insider: Putin angry feeling his generosity was ignored by his Victory Day guest Rahmon who invited US Central Command to Tajikistan for “Regional Cooperation 22” exercise

14 August – Kremlin Insider: Putin angry feeling his generosity was ignored by his Victory Day guest Rahmon who invited US Central Command to Tajikistan for “Regional Cooperation 22” exercise

Dear subscribers and guests of the channel! Russian President Vladimir Putin is extremely dissatisfied and very annoyed with the “Regional Cooperation 22” military exercise, which is organized by the US Central Command and is taking place in Tajikistan. The exercise is attended by representatives of the United States, Tajikistan, Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, Mongolia, Pakistan and Uzbekistan. As part of this event, the United States and Tajikistan will hold a five-day bilateral exercise, and Dushanbe will also receive more than $60 million in assistance from the United States to strengthen regional security.
Recall that Tajikistan is a member state of the CSTO, and Putin has only recently visited Tajikistan and seemingly restored the previously shaken friendly relations with Rahmon. Moreover, in order to avoid an attack by the Taliban on Tajikistan, Putin ordered to pay off the Taliban and the amount of the “deal” amounted to five billion dollars. But the President of Tajikistan, Emomali Rahmon, apparently does not trust his “friend” Putin much and is reinsuring himself as much as he can, choosing more reliable partners, like the United States. This is certainly a spit in the face of the President of Russia and Putin perceives it that way.
During his visit to Tajikistan, Putin tried to dissuade Rahmon from participating in these exercises and from any military cooperation with the United States, but the President of Tajikistan showed pragmatism and chose not to refuse the help of American partners. And the price of entering Rakhmon’s friends is simply insulting for Putin, he only paid the Taliban five billion dollars for “peace for Tajikistan,” and the United States got off with almost a hundred times less assistance to Dushanbe. Something is wrong in Putin’s security system, it is inefficient and flawed, and everyone sees this without exception.

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Президент Росії Володимир Путін вкрай незадоволений і дуже роздратований військовими навчаннями “Регіональна співпраця 22”, які організовані Центральним командуванням США та проходять у Таджикистані. У навчаннях беруть участь представники США, Таджикистану, Казахстану, Киргизької Республіки, Монголії, Пакистану та Узбекистану. У рамках цієї події США та Таджикистан проведуть п’ятиденні двосторонні навчання, також Душанбе прийме від США допомогу понад 60 мільйонів доларів на зміцнення регіональної безпеки.
Нагадаємо, що Таджикистан є державою-членом ОДКБ, а Путін тільки нещодавно відвідав Таджикистан і здавалося б відновив дружні стосунки, які раніше похитнулися з Рахмоном. Більше того, щоб уникнути нападу талібів на Таджикистан, Путін розпорядився відкупитися від талібів і сума “угоди” склала п’ять мільярдів доларів. Але президент Таджикистану Емомалі Рахмон, очевидно, не сильно довіряє “другу” Путіну і перестраховується наскільки може, обираючи надійніших партнерів, як США. Це, безумовно, плювок у фізіономію президенту Росії і Путін саме так це сприймає.
Під час відвідин Таджикистану Путін намагався відмовити Рахмона як від участі в цих навчаннях так і від будь-якої військової співпраці зі США, але президент Таджикистану виявив прагматичність і не відмовлявся від допомоги американських партнерів. Та й ціна входу в друзі Рахмона для Путіна просто образлива, він заплатив лише талібам п’ять мільярдів доларів за “світ для Таджикистану”, а США відбулися практично в сто разів меншою сумою допомоги Душанбе. Щось не так у путінській системі безпеки, вона неефективна та ущербна і це бачать усі без винятку.

Russian

Владимир Путин крайне недоволен и очень раздосадован военными учениями “Региональное сотрудничество 22”, которые организованы Центральным командованием США и проходят в Таджикистане. В учениях принимают участие представители США, Таджикистана, Казахстана, Кыргызской Республики, Монголии, Пакистана и Узбекистана. В рамках этого события США и Таджикистан проведут пятидневные двусторонние учения, также Душанбе примет от США помощь более 60 миллионов долларов на укрепление региональной безопасности.
Напомним, что Таджикистан является государством-членом ОДКБ, а Путин только недавно посетил Таджикистан и казалось бы восстановил ранее пошатнувшиеся дружеские отношения с Рахмоном. Более того, чтобы избежать нападения талибов на Таджикистан Путин распорядился откупиться от талибов и сумма “сделки” составила пять миллиардов долларов. Но президент Таджикистана Эмомали Рахмон, как видно не сильно доверяет “другу” Путину и перестраховывается насколько может, выбирая более надежных партнеров, как США. Это безусловно плевок в физиономию президенту России и Путин именно так это воспринимает.
Во время посещения Таджикистана Путин пытался отговорить Рахмона как от участия в этих учениях так и от любого военного сотрудничества с США, но президент Таджикистана проявил прагматичность и предпочел не отказываться от помощи американских партнёров. Да и цена входа в друзья Рахмона для Путина просто оскорбительна, он заплатил только талибам пять миллиардов долларов за “мир для Таджикистана”, а США отделались практически в сто раз меньшей суммой помощи Душанбе. Что-то не так в путинской системе безопасности, она неэффективна и ущербна и это видят все без исключения.

11 August – Kremlin Insider: Putin finally realizes he’s losing in #Ukraine but thinks invading #Georgia and #Kazakhstan will make him a winner so plans are under way for September second and third front. In #Georgian and #Kazakh.

11 August – Kremlin Insider: Putin finally realizes he’s losing in #Ukraine but thinks invading #Georgia and #Kazakhstan will make him a winner so plans are under way for September second and third front.  In #Georgian and #Kazakh.

GENERALL SVR, [8/11/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Russian President Vladimir Putin yesterday, during an operational meeting via videoconference with representatives of the leadership of the Ministry of Defense and the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation, pointed out the absence of the promised high-profile and quick victories in Ukraine. The participants of the meeting tried to express themselves in an exculpatory manner, but were rudely interrupted by the president. Putin asked a direct question demanding an honest answer: “What results can we expect by the beginning of September?” After listening to several answers, which can be summarized “Not up to big victories now. I would be alive.” Putin ended the meeting. Later, the president discussed problems at the front with several people from his inner circle and separately with Yuri Kovalchuk.

In the evening, Putin held another meeting via videoconference, which was attended by two representatives of the leadership of the General Staff and the Ministry of Defense, the head of one of the FSB services, director of the Foreign Intelligence Service Sergei Naryshkin and Secretary of the Security Council Nikolai Patrushev. They discussed all the same problems of the lack of convincing victories at the front and possible ways to solve these problems. Putin personally introduced the issue of the possibility of simultaneously conducting a more convincing “special military operation” on the territory of a third state, where one can “guaranteed” to get a victorious result and thus shift the focus of attention from the Ukrainian front. The discussion of this proposal lasted more than an hour, and as a result, Putin instructed Patrushev to lead the preparation of plans for a “special operation” on the territory of Kazakhstan and Georgia. There are two separate plans, one for Kazakhstan, the other for Georgia. Both options should be presented to the President by the first of September.

Yesterday, in the presence of several people, Putin actually admitted for the first time that the military conflict in Ukraine is not just not going according to plan (which, in fact, is known to everyone and there is no need for special confessions from the president), but is becoming a problem for him personally and requires urgent measures to deal with it. decision. Putin sees the “solution” of the problem in the creation of a new “controlled chaos” where he will be the undisputed winner. To go all out, actually opening a second front, is a crazy and disastrous idea not only for Putin, but also for the country, but who will stop him, he is the “Chief”.

Ukrainian

GENERALL SVR, [8/11/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Президент Росії Володимир Путін учора під час оперативної наради у режимі відеоконференції з представниками керівництва міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил РФ поставив на вигляд відсутність обіцяних гучних та швидких перемог в Україні. Учасники наради спробували висловитись у виправдувальній манері, але були грубо перервані президентом. Путін поставив пряме запитання з вимогою відповісти чесно: “Яких результатів можна чекати на початок вересня?” Вислухавши кілька відповідей, які можна резюмувати “Не до гучних перемог зараз. Бути живу.” Путін завершив нараду. Пізніше проблеми на фронті президент обговорював із кількома людьми з близького оточення та окремо з Юрієм Ковальчуком.

Вже ввечері Путін провів ще одну нараду в режимі відеоконференції у якій взяли участь по два представники керівництва Генштабу та міністерства оборони, керівник однієї зі служб ФСБ, директор СЗР Сергій Наришкін та секретар Ради безпеки Микола Патрушев. Обговорювали ті самі проблеми відсутності переконливих перемог на фронті та можливі шляхи вирішення цих проблем. Путін особисто вніс на розгляд питання про можливість паралельно провести більш переконливу “спеціальну військову операцію” на території третьої держави, де можна “гарантовано” здобути переможний результат і усунути таким чином фокус уваги з українського фронту. Обговорення цієї пропозиції тривало більше години і в результаті Путін доручив Патрушеву очолити підготовку планів спецоперації на території Казахстану і Грузії. Мається на увазі два окремі плани, один щодо Казахстану, другий Грузії. Обидва варіанти мають бути представлені президентові вже до першого вересня.

Путін учора в присутності кількох людей вперше фактично визнав, що військовий конфлікт в Україні йде не просто не за планом (що, власне кажучи, відомо всім і тут не треба особливих зізнань президента), а стає проблемою особисто для нього та вимагає термінових заходів щодо її рішенню. “Вирішення” проблеми Путін бачить у створенні нового “керованого хаосу”, де він буде незаперечним переможцем. Пуститися в усі тяжкі, фактично відкривши другий фронт, ідея марна і згубна не тільки для Путіна, а й для країни, ось тільки хто його зупинить, він “Головний”.

Russian

GENERALL SVR, [8/11/2022 8:01 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Президент России Владимир Путин вчера во время оперативного совещания в режиме видеоконференции с представителями руководства министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил РФ поставил на вид отсутствие обещанных громких и скорых побед в Украине. Участники совещания попытались высказаться в оправдательной манере, но были грубо прерваны президентом. Путин задал прямой вопрос с требованием ответить честно: “Каких результатов можно ждать к началу сентября?” Выслушав несколько ответов, которые можно резюмировать “Не до громких побед сейчас. Быть бы живу.” Путин завершил совещание. Позже проблемы на фронте президент обсуждал с несколькими людьми из близкого окружения и отдельно с Юрием Ковальчуком.

Уже вечером Путин провел ещё одно совещание в режиме видеоконференции в котором приняли участие по два представителя руководства Генштаба и министерства обороны, руководитель одной из служб ФСБ, директор СВР Сергей Нарышкин и секретарь Совбеза Николай Патрушев. Обсуждали всё те же проблемы отсутствия убедительных побед на фронте и возможные пути решения этих проблем. Путин лично внес на рассмотрение вопрос о возможности параллельно провести более убедительную “специальную военную операцию ” на территории третьего государства, где можно “гарантированно” получить победный результат и сместить таким образом фокус внимания с украинского фронта. Обсуждение этого предложения длилось более часа и в итоге Путин поручил Патрушеву возглавить подготовку планов “спецоперации” на территории Казахстана и Грузии. Имеется ввиду два отдельных плана, один касательно Казахстана, второй Грузии. Оба варианта должны быть представлены президенту уже к первому сентября.

Путин вчера в присутствии нескольких людей впервые фактически признал, что военный конфликт в Украине идёт не просто не по плану (что, собственно говоря, известно всем и здесь не надо особых признаний президента), а становится проблемой лично для него и требует срочных мер по её решению. “Решение” проблемы Путин видит в создании нового “управляемого хаоса”, где он будет неоспоримым победителем. Пуститься во все тяжкие, фактически открыв второй фронт, идея бредовая и губительная не только для Путина, но и для страны, вот только кто ж его остановит, он “Главный “.

Kazakh

ЖАЛПЫ SVR, [11.08.2022 20:01]
Құрметті жазылушылар мен арна қонақтары! Ресей президенті Владимир Путин кеше Ресей Федерациясы Қорғаныс министрлігі мен Қарулы Күштері Бас штабы басшылығының өкілдерімен бейнеконференцбайланыс арқылы өткен жедел кеңесте Украинада уәде етілген атышулы және жылдам жеңістердің жоқтығын атап өтті. . Жиынға қатысушылар ақталатын кейіп танытуға тырысты, бірақ президент оны дөрекі түрде тоқтатты. Путин «Қыркүйек айының басына қарай қандай нәтиже күтуге болады?» деген шынайы жауапты талап еткен тіке сұрақ қойды. Бірнеше жауаптарды тыңдағаннан кейін, «Қазір үлкен жеңістерге дейін емес. Мен тірі болар едім». Путин кездесуді аяқтады. Кейінірек президент майдандағы проблемаларды өзінің айналасындағы бірнеше адаммен және Юрий Ковальчукпен бөлек талқылады.

Кешке Путин бейнеконференцбайланыс арқылы кезекті кездесу өткізді, оған Бас штаб басшылығы мен Қорғаныс министрлігінің екі өкілі, ФСБ қызметінің бірінің басшысы, Сыртқы барлау қызметінің директоры Сергей Нарышкин және Сыртқы істер министрлігінің хатшысы қатысты. Қауіпсіздік кеңесі Николай Патрушев. Біз майдандағы сенімді жеңістердің болмауының барлық мәселелерін және осы мәселелерді шешудің мүмкін жолдарын талқыладық. Путин жеңісті нәтижеге «кепілдік беруге» және осылайша назарды Украина майданынан аударуға болатын үшінші мемлекеттің аумағында бір мезгілде анағұрлым сенімді «арнайы әскери операция» жүргізу мүмкіндігі туралы мәселені жеке өзі ұсынды. Бұл ұсынысты талқылау бір сағаттан астам уақытқа созылып, нәтижесінде Путин Патрушевке Қазақстан мен Грузия аумағында «арнайы операция» жоспарын дайындауға жетекшілік етуді тапсырды. Бірі Қазақстан, екіншісі Грузия үшін екі бөлек жоспар бар. Екі нұсқа да бірінші қыркүйекке дейін Президентке ұсынылуы тиіс.

Кеше бірнеше адамның қатысуымен Путин алғаш рет Украинадағы әскери қақтығыс жоспардағыдай жүрмейтінін мойындады (бұл барлығына белгілі және ол жақтан арнайы мойындаулардың қажеті жоқ. президент), бірақ оның жеке проблемасына айналуда және онымен күресу үшін шұғыл шараларды талап етеді. Путин мәселенің «шешімін» жаңа «бақыланатын хаос» құрудан көреді, онда ол сөзсіз жеңімпаз болады. Барынша шығу, шын мәнінде екінші майдан ашу – Путин үшін ғана емес, ел үшін де ақылсыз және апатты идея, бірақ оны кім тоқтатады, ол «Бастық».

Georgian

GENERALL SVR, [8/11/2022 8:01 PM]
არხის ძვირფასო აბონენტებო და სტუმრებო! რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა გუშინ, ვიდეოკონფერენციის დროს, ოპერატიული შეხვედრისას თავდაცვის სამინისტროსა და რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ხელმძღვანელობის წარმომადგენლებთან, აღნიშნა უკრაინაში დაპირებული გახმაურებული და სწრაფი გამარჯვებების არარსებობაზე. . შეხვედრის მონაწილეები ცდილობდნენ გამართლებული სახით გამოეხატათ თავი, მაგრამ პრეზიდენტმა მათ უხეშად შეაწყვეტინა. პუტინმა დაუსვა პირდაპირი შეკითხვა და მოითხოვა გულწრფელი პასუხი: “რა შედეგებს შეიძლება ველოდოთ სექტემბრის დასაწყისისთვის?” რამდენიმე პასუხის მოსმენის შემდეგ, რომელთა შეჯამებაც შეიძლება “ახლა დიდ გამარჯვებამდე არა. ცოცხალი ვიქნებოდი”. შეხვედრა პუტინმა დაასრულა. მოგვიანებით, პრეზიდენტმა ფრონტზე არსებული პრობლემები განიხილა რამდენიმე ადამიანთან ახლო წრიდან და ცალკე იური კოვალჩუკთან.

საღამოს პუტინმა ვიდეოკონფერენციის საშუალებით მორიგი შეხვედრა გამართა, რომელსაც გენერალური შტაბისა და თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობის ორი წარმომადგენელი, FSB-ს ერთ-ერთი სამსახურის უფროსი, საგარეო დაზვერვის სამსახურის დირექტორი სერგეი ნარიშკინი და თავდაცვის სამინისტროს მდივანი ესწრებოდნენ. უშიშროების საბჭო ნიკოლაი პატრუშევი. ჩვენ განვიხილეთ ყველა იგივე პრობლემა ფრონტზე დამაჯერებელი გამარჯვებების არარსებობისა და ამ პრობლემების გადაჭრის შესაძლო გზებზე. პუტინმა პირადად წამოაყენა საკითხი მესამე სახელმწიფოს ტერიტორიაზე უფრო დამაჯერებელი „სპეციალური სამხედრო ოპერაციის“ ერთდროულად განხორციელების შესაძლებლობის შესახებ, სადაც შეიძლება „გარანტად“ მივიღოთ გამარჯვებული შედეგი და ამით ყურადღება გადავიტანოთ უკრაინის ფრონტიდან. ამ წინადადების განხილვა ერთ საათზე მეტხანს გაგრძელდა და შედეგად, პუტინმა დაავალა პატრუშევს ხელმძღვანელობდა ყაზახეთისა და საქართველოს ტერიტორიაზე „სპეციალური ოპერაციის“ გეგმების მომზადებას. არსებობს ორი ცალკე გეგმა, ერთი ყაზახეთის, მეორე საქართველოსთვის. ორივე ვარიანტი პირველ სექტემბრამდე უნდა წარედგინოს პრეზიდენტს.

გუშინ, რამდენიმე ადამიანის თანდასწრებით, პუტინმა ფაქტობრივად პირველად აღიარა, რომ უკრაინაში სამხედრო კონფლიქტი უბრალოდ არ მიდის გეგმის მიხედვით (რაც, ფაქტობრივად, ყველასთვის ცნობილია და არ არის საჭირო სპეციალური აღიარება. პრეზიდენტი), მაგრამ პირადად მისთვის პრობლემად იქცევა და მის მოსაგვარებლად გადაუდებელ ზომებს მოითხოვს. პუტინი პრობლემის „გადაწყვეტას“ ახალი „კონტროლირებული ქაოსის“ შექმნაში ხედავს, სადაც ის იქნება უდავო გამარჯვებული. ყველაფერზე წასვლა, რეალურად მეორე ფრონტის გახსნა, გიჟური და დამღუპველი იდეაა არა მხოლოდ პუტინისთვის, არამედ ქვეყნისთვის, მაგრამ ვინ შეაჩერებს მას, ის არის “მთავარი”.

10 August – Kremlin Insider: Putin rejects Patrushev’s Security Council experts’ report predicting losses in Kherson and Zaporozhe. Patrushev falls in line.

10 August – Kremlin Insider: Putin rejects Patrushev’s Security Council experts’ report predicting losses in Kherson and Zaporozhe. Patrushev falls in line.

GENERALL SVR, [8/10/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Yesterday Russian President Vladimir Putin was presented with another report drawn up by a group of experts under the RF Security Council. The report was traditionally presented by Security Council Secretary Nikolai Patrushev.

We have repeatedly talked about such reports from this group of really highly qualified experts and draw your attention to the fact that almost all of their conclusions and forecasts are professional and most realistic. Yesterday’s report dealt with the lost offensive potential of the Armed Forces of the Russian Federation with a detailed analysis of what is happening.

Experts pointed to a high probability of serious losses for the Russian army in the event of a possible counteroffensive of the Armed Forces of Ukraine in several directions, and also to the minimal chances for Russian troops to hold the occupied territories in the Kherson and Zaporozhye regions of Ukraine in the coming months.

The report talks about the problems of planning a special military operation, in particular, the underestimated effectiveness of weapons supplied by the West to Ukraine. In summary, experts strongly advise abandoning part of the occupied territories in the Kherson and Zaporozhye regions and unambiguously say goodbye, at least before the New Year, to the idea of ​​holding “referendums” on joining Russia in the entire part of Ukraine, which is under Russian control, including the LDNR. Such “referendums”, according to the authors of the report, will almost certainly have consequences flowing into a major political crisis in the Russian government.

After reading both the main part of the report and the conclusions, Putin spoke about the impossibility of implementing the proposed recommendations and questioned their expediency. The President believes that the reports of representatives of the General Staff of the Russian Federation and the Ministry of Defense better reflect reality, and the prospects for quick victories promised by specific people, under their personal responsibility, guarantee the fulfillment of the goals and tasks set, and theoretical calculations, even if they are good, but “far from reality” of experts, just empty words. Patrushev agreed with the president and did not defend the opinion of the authors of the report. Who is right, the president or the experts, will soon be clear, but for Putin, the wrong choice will mean the end, an inglorious end, and already without options.

Ukrainian

GENERALL SVR, [8/10/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Учора президенту Росії Володимиру Путіну було представлено чергову доповідь, складену групою експертів при Раді безпеки РФ. Доповідь традиційно представляв секретар Ради безпеки Микола Патрушев.

Ми вже неодноразово розповідали про подібні доповіді від цієї групи дійсно висококваліфікованих експертів і звертаємо увагу, що практично всі їхні висновки та прогнози є професійними та найбільш реалістичними. У вчорашній доповіді йшлося про втрачений наступальний потенціал Збройних сил РФ з детальним аналізом того, що відбувається.

Експерти вказували на високу ймовірність серйозних втрат для російської армії за можливого контрнаступу Збройних сил України на кількох напрямках, а також на мінімальні шанси найближчими місяцями для російських військ утримати захоплені території у Херсонській та Запорізькій областях України.

У доповіді йдеться про проблеми планування спеціальної військової операції, зокрема недооціненої ефективності озброєнь, що поставляються Заходом Україні. У резюме експерти наполегливо радять відмовитися від частини окупованих територій у Херсонській та Запорізькій областях та однозначно розпрощатися, як мінімум, до Нового року, з ідеєю проведення “референдумів” про приєднання до Росії на всій частині України, яка знаходиться під контролем Росії, включаючи ЛДНР. Подібні “референдуми”, на думку авторів доповіді, практично однозначно матимуть наслідки, що перетікають у велику політичну кризу в російській владі.

Після ознайомлення як з основною частиною доповіді, так і з висновками Путін висловився про неможливість виконати запропоновані рекомендації та засумнівався в їх доцільності. Президент вважає, що доповіді представників Генерального штабу РФ і міністерства оборони краще відображають реальність, а перспективи швидких перемог, які обіцяні конкретними людьми, під їхню особисту відповідальність, гарантією виконання поставлених цілей і завдань, а теоретичні розрахунки, хай навіть хороших, але “далеких від реальності” експертів, лише порожні слова. Патрушев погодився з президентом і не відстояв думку авторів доповіді. Хто має рацію, президент чи експерти, буде зрозуміло вже скоро, а для Путіна неправильний вибір означатиме кінець…, безславний кінець, і вже без варіантів.

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! Вчера президенту России Владимиру Путину был представлен очередной доклад, составленный группой экспертов при Совете безопасности РФ. Доклад традиционно представлял секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Мы уже неоднократно рассказывали о подобных докладах от этой группы действительно высоко квалифицированных экспертов и обращаем внимание, что практически все их заключения и прогнозы профессиональны и наиболее реалистичны. Во вчерашнем докладе шла речь об утраченном наступательном потенциале Вооруженных сил РФ с детальным анализом происходящего.

Эксперты указывали на высокую вероятность серьёзных потерь для российской армии при возможном контрнаступлении Вооруженных сил Украины на нескольких направлениях, и также на минимальные шансы в ближайшие месяцы для российских войск удержать захваченные территории в Херсонской и Запорожской областях Украины.

В докладе говорится о проблемах планирования специальной военной операции, в частности недооцененной эффективности вооружений поставляемых Западом Украине. В резюме эксперты настоятельно советуют отказаться от части оккупированных территорий в Херсонской и Запорожской областях и однозначно распрощаться, как минимум, до Нового года, с идеей проведения “референдумов” о присоединение к России на всей части Украины, которая находится под контролем России включая ЛДНР. Подобные “референдумы”, по мнению авторов доклада, практически однозначно будут иметь последствия перетекающие в крупный политический кризис в российской власти.

После ознакомления, как с основной частью доклада, так и с выводами, Путин высказался о невозможности выполнить предложенные рекомендации и усомнился в их целесообразности. Президент считает, что доклады представителей Генерального штаба РФ и министерства обороны лучше отражают реальность, а перспективы скорых побед, которые обещаны конкретными людьми, под их личную ответственность, гарантией выполнения поставленных целей и задач, а теоретические расчёты, пусть даже хороших, но “далеких от реальности” экспертов, лишь пустые слова. Патрушев согласился с президентом и не стал отстаивать мнение авторов доклада. Кто прав, президент или эксперты, будет понятно уже скоро, а для Путина неправильный выбор будет означать конец…, бесславный конец, и уже без вариантов.