28 August – Kremlin Insider: In video conference with FSB leaders, Putin nixes planned falseflag attacks on LDNR schools on 1 September due to his lingering angst over his 1 September 2004 school attack in Beslan. Reports that Medvedev continues to undergo treatment for private medical issues.

GENERALL SVR, [8/28/2022 8:48 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! On Friday, August 26, Russian President Vladimir Putin held an operational meeting via video link with representatives of the FSB leadership and Secretary of the Russian Security Council Nikolai Patrushev. During the meeting, they discussed “events” that were previously scheduled for September 1 in the occupied territories of Ukraine.

Putin expressed doubts about the advisability of organizing provocations with explosions in schools in the so-called LDNR. Earlier, Putin was informed that the leadership of the FSB was preparing provocations with the death of civilians, including children on September 1, in order to accuse the Ukrainian side, and preparations are being made for both shelling “from the Ukrainian side” and explosive devices planted by “Ukrainian saboteurs.”

Putin’s doubts were not about civilian casualties, but about the fact that school explosions would raise the subject of the terrorist attack in Beslan on September 1, 2004. The topic of the terrorist attack in Beslan is extremely painful and unpleasant for Putin, everyone around him knows about it, and it is to please the president that the information resources around the Kremlin are trying to bypass this topic.
During the meeting, both Nikolai Patrushev and representatives of the FSB leadership tried to explain to the president that if provocations are compared with the tragedy in Beslan, then only in terms of the negative to the terrorist threat against children. Putin, however, did not agree with the arguments put forward and postponed the decision.
Also, during the meeting, representatives of the leadership of the FSB informed Putin about how many criminal cases were opened against employees of the General Staff and the Ministry of Defense of the Russian Federation and at what stage the investigation of some of them was. This part of the meeting attracted the president more, he asked many questions and listened attentively to the answers.

Putin blames the military for problems at the front and for the failure of the initial phase of the “special operation.” The FSB, firstly, is closer in spirit and understanding to the president, and secondly, the power structures are the cement of his regime, and the FSB occupies a central place here. There will undoubtedly be personnel decisions in the leadership of the FSB, and several guilty of the failure of the initial stage of the “special operation” will be punished with real terms, but the main blame will be placed on the military leadership and will affect almost everyone to one degree or another, with rare exceptions.

GENERALL SVR, [8/28/2022 11:04 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Former Russian President Dmitry Medvedev has non-critical health problems. At the end of last week, Medvedev was diagnosed with bilateral gynecomastia. Treatment was prescribed, the prognosis is favorable. The disease appeared on the background of alcoholism and refusal to regularly take prescribed drugs after an orchiectomy performed last year.

Ukrainian

GENERALL SVR, [8/28/2022 8:48 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! У п’ятницю 26 серпня президент Росії Володимир Путін провів оперативну нараду у режимі відеозв’язку з представниками керівництва ФСБ та секретарем Ради Безпеки РФ Миколою Патрушевим. Під час наради обговорювали “заходи”, які раніше були заплановані на 1 вересня на окупованих територіях України.

Путін висловив сумніви щодо доцільності організації провокацій із вибухами у школах у так званих ЛДНР. Раніше Путіна інформували про підготовку керівництвом ФСБ провокацій із загибеллю мирних жителів, включаючи дітей першого вересня з метою звинуватити українську сторону, причому підготовка триває як обстрілів “з українського боку”, так і закладених вибухових пристроїв “українськими диверсантами”.

Сумніви Путіна стосувалися не жертв серед мирного населення, а те, що вибухи в школах порушать тему теракту в Беслані 1 вересня 2004 року. Тема теракту в Беслані вкрай болюча і неприємна для Путіна, про це знає все його оточення, і саме на догоду президентові цю тему намагаються обминати навколокремлівські інформаційні ресурси.
Під час наради і Микола Патрушев та представники керівництва ФСБ намагалися пояснити президентові, що якщо провокації і порівнюватимуть із трагедією в Беслані, то виключно у ключі негативу до терористичної загрози стосовно дітей. Путін, однак, не погодився з висловленими доводами і відклав ухвалення рішення.
Також, під час наради, представники керівництва ФСБ проінформували Путіна про те, скільки кримінальних справ заведено на співробітників Генерального штабу та міністерства оборони РФ і на якому етапі перебуває слідство за деякими з них. Ця частина наради більше захопила президента, він ставив багато запитань та уважно вислухав відповіді.

Путін вважає військових винними у проблемах на фронті та у провалі початкової фази “спецоперації”. ФСБ, по-перше, ближче за духом і розумінням для президента, а по-друге, силові структури це цемент його режиму, і ФСБ займає тут центральне місце. Кадрові рішення у керівництві ФСБ безперечно будуть і кількох винних у провалі початкової стадії “спецоперації” покарають реальними термінами, але основна вина буде покладена на військове керівництво і торкнеться тією чи іншою мірою практично кожного, за рідкісним винятком.

GENERALL SVR, [8/28/2022 11:04 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! У колишнього президента Росії Дмитра Медведєва виникли не критичні проблеми зі здоров’ям. Наприкінці минулого тижня у Медведєва діагностували двосторонню гінекомастію. Призначено лікування, прогноз сприятливий. Недуга з’явилася на тлі алкоголізму та відмови від регулярного прийому прописаних препаратів після орхіектомії проведеної минулого року.

Russian

GENERALL SVR, [8/28/2022 8:48 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! В пятницу 26 августа президент России Владимир Путин провел оперативное совещание в режиме видеосвязи с представителями руководства ФСБ и секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым. Во время совещания обсуждали “мероприятия” которые ранее были запланированы на первое сентября на оккупированных территориях Украины.

Путин высказал сомнения по поводу целесообразности организации провокаций со взрывами в школах в так называемых ЛДНР. Ранее Путина информировали о подготовке руководством ФСБ провокаций с гибелью мирных жителей, включая детей первого сентября с целью обвинить украинскую сторону, причём подготовка идёт как обстрелов “с украинской стороны”, так и заложенных взрывных устройствах “украинскими диверсантами”.

Сомнения Путина касались не жертв среди мирного населения, а того, что взрывы в школах поднимут тему теракта в Беслане 1 сентября 2004 года. Тема теракта в Беслане крайне болезнена и неприятна для Путина, об этом знает всё его окружении, и именно в угоду президенту эту тему стараются обходить околокремлевские информационные ресурсы.
Во время совещания и Николай Патрушев и представители руководства ФСБ пытались объяснить президенту, что если провокации и будут сравнивать с трагедией в Беслане, то исключительно в ключе негатива к террористической угрозе по отношению к детям. Путин однако не согласился с высказанными доводами и отложил принятие решения.
Также, во время совещания, представители руководства ФСБ проинформировали Путина о том, сколько уголовных дел заведено на сотрудников Генерального штаба и министерства обороны РФ и на каком этапе находится следствие по некоторым из них. Эта часть совещания больше увлекла президента, он задавал много вопросов и внимательно выслушал ответы.

Путин считает военных виновными в проблемах на фронте и в провале начальной фазы “спецоперации”. ФСБ, во-первых ближе по духу и пониманию для президента, а во-вторых силовые структуры это цемент его режима, и ФСБ занимает здесь центральное место. Кадровые решения в руководстве ФСБ несомненно будут и нескольких виновных в провале начальной стадии “спецоперации” накажут реальными сроками, но основная вина будет возложена на военное руководство и коснётся в той или иной степени практически каждого, за редким исключением.

GENERALL SVR, [8/28/2022 11:04 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! У бывшего президента России Дмитрия Медведева появились не критические проблемы со здоровьем. В конце прошлой недели у Медведева диагностировали двустороннюю гинекомастию. Назначено лечение, прогноз благоприятный. Недуг появился на фоне алкоголизма и отказа от регулярного приема прописанных препаратов после орхиэктомии проведенной в прошлом году.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s