30 & 31 October – Kremlin Insider: Prigozhin, a chef who can smell when the meat is done, moves closer to control of Russian military and on a par with Putin.

GENERALL SVR, [10/30/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Russian President Vladimir Putin has decided to temporarily remove Colonel-General Alexander Lapin from command of the Center grouping of Russian troops at the front in Ukraine, after a conversation with Yevgeny Prigozhin. During his conversation with the president, Prigozhin urged “to remove Lapin on x..y”, citing numerous arguments. I must say that lately Prigozhin has been communicating with Putin almost on an equal footing. The positions of the head of PMCs have been growing since the beginning of the “special operation” and now, when PMCs are fighting more effectively than the regular army, and the representation of PMCs at the front has exceeded 30 thousand people, Putin recognizes the urgent need for PMCs at the front, as well as the expansion of their capabilities and composition. In the process of discussing problems at the front, Prigogine harshly criticized the positions of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation, and in Putin’s persuasion to remove Lapin, there was outright blackmail. The President was mentally prepared to remove Lapin and did not allow Prigozhin to go beyond the “red lines” in communication, although he was already on the verge. Putin promised to solve this problem and decided in his own way, pleasing both Prigozhin and his admirers, and leaving room for maneuver by removing Lapin “temporarily”. The “Lapin problem” has been troubling the President for several weeks now, even without Kadyrov’s posts and Prigozhin’s insistent requests.

Negotiations with representatives of the US leadership and several other allied countries of Ukraine in this war, the Russian leadership conducts through intermediaries. The “compromise” that Putin is already ready for, to freeze the conflict, is to leave the LDNR (ATTENTION!) within the borders until February 23 of this year and the land corridor to Crimea under the Russian military presence. Kherson and parts of the Lugansk and Donetsk regions, captured after February 23, the President of Russia is ready to give back. Despite the refusal received through intermediaries from “such a generous” offer, Putin is somehow confident that he will tighten his positions and this offer will eventually be accepted. In this case, the presence of Lapin at the front, who received a “hero” for the “liberation” of the Lugansk region, becomes unequivocally unacceptable. And even without any agreements with partners, it becomes, according to the situation at the front, that at least parts of the Lugansk region will be lost to Russian troops in the near future, and this again makes Lapin’s presence at the front at least ambiguous. The issue had to be resolved, and Prigozhin actually pushed the president to implement an already overdue answer. Prigozhin himself, after a conversation with Putin, decided that he “grabbed God by the beard” and now he will govern Russia together with the president. Prigozhin, who has gained excessive influence, is extremely dissatisfied with the security forces, but the moment when he can be reasoned with may already be missed.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

GENERALL SVR, [10/31/2022 1:46 AM]
Dear subscribers and guests of the channel! Erdogan is well aware of how “resolute” Russian President Vladimir Putin is and proposed to shove Russia’s decisive withdrawal from the “grain deal” to where Putin is leading the country, that is, to hell..pu. The Russian Foreign Ministry will certainly express no less decisive concern in this regard.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

GENERALL SVR, [10/30/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення тимчасово усунути генерал-полковника Олександра Лапіна від командування угрупуванням російських військ «Центр» на фронті в Україні після розмови з Євгеном Пригожиним. Під час спілкування з президентом Пригожин наполегливо просив “прибрати Лапіна на х..й”, наводячи численні аргументи. Треба сказати, що останнім часом Пригожин спілкується із Путіним чи не на рівних. Позиції керівника ПВК зростали з початку «спецоперації» і зараз, коли ЧВК ведуть бойові дії результативніше за регулярну армію, а представленість ПВК на фронті перевалила за 30 тисяч осіб, Путін визнає гостру необхідність у ПВК на фронті, а також розширення їх можливостей і складу. У процесі обговорення проблем на фронті Пригожин жорстко критикував позиції Генерального штабу Збройних сил РФ, а в умовляннях Путіна усунути Лапіна прозирав відвертий шантаж. Президент був морально готовий прибрати Лапіна і не допустив переходу Пригожина за «червоні лінії» у спілкуванні, хоч той був уже на межі. Путін пообіцяв вирішити цю проблему і вирішив по своєму, догодивши і Пригожину з шанувальниками, і залишивши місце для маневру, відсторонивши Лапіна «тимчасово». «Проблема Лапіна» непокоїла президента вже кілька тижнів і без постів Кадирова та наполегливих прохань Пригожина.

Переговори з представниками керівництва США та ще кількох країн-союзників України у цій війні, російське керівництво веде через посередників. Той «компроміс», на який вже готовий, і пропонує Путін, для заморожування конфлікту це залишити під російською військовою присутністю ЛДНР (УВАГА!) у межах до 23 лютого цього року і сухопутний коридор у Крим. Херсон та частини Луганської та Донецької областей, захоплених після 23 лютого, президент Росії готовий віддати. Незважаючи на відмову, отриману через посередників від «такої щедрої» пропозиції, Путін чомусь впевнений, що дотисне свої позиції і ця пропозиція зрештою буде прийнята. У цьому випадку перебування Лапіна на фронті, який отримав «героя» за «визволення» Луганської області, стає однозначно неприйнятним. Та й без будь-яких домовленостей із партнерами стає, за ситуацією на фронті, зрозуміло, що як мінімум частини Луганської області найближчим часом для російських військ буде втрачено, і це знову-таки робить присутність Лапіна на фронті як мінімум неоднозначною. Питання треба було вирішувати і Пригожин фактично підштовхнув президента до реалізації вже назрілої відповіді. Сам Пригожин після розмови з Путіним вирішив, що «схопив бога за бороду» і Росією тепер разом із президентом керуватиме і він. Пригожин, що набрав надмірно вплив, вкрай не влаштовує силовиків, але момент, коли його можна урезонити, може бути вже втрачений.

GENERALL SVR, [10/31/2022 1:46 AM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Ердоган чудово знає, наскільки “рішучий” президент Росії Володимир Путін і запропонував засунути рішучий вихід Росії з “зернової угоди” туди куди Путін увенно веде країну, тобто в ж..пу. Російське МЗС напевно висловить не менш рішучий занепокоєння у зв’язку з цим.

Russian

GENERALL SVR, [10/30/2022 8:01 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Президент России Владимир Путин принял решение временно отстранить генерал-полковника Александра Лапина от командования группировкой российских войск «Центр» на фронте в Украине, после разговора с Евгением Пригожиным. Во время общения с президентом Пригожин настоятельно просил «убрать Лапина на х..й», приводя многочисленные аргументы. Надо сказать, что за последнее время Пригожин общается с Путиным чуть ли не на равных. Позиции руководителя ЧВК росли с начала «спецоперации» и сейчас,  когда ЧВК ведут боевые действия результативней чем регулярная армия, а представленность ЧВК на фронте перевалила за 30 тысяч человек, Путин признает острую необходимость в ЧВК на фронте, а также расширение их  возможностей и состава. В процессе обсуждения проблем на фронте Пригожин жестко критиковал позиции Генерального штаба Вооруженных сил РФ,  а в уговорах Путина отстранить Лапина сквозил откровенный шантаж. Президент был морально готов убрать Лапина и не допустил перехода Пригожина за «красные линии» в общении, хотя тот был уже на грани. Путин пообещал решить эту проблему и решил по своему,  угодив и Пригожину с почитателями, и оставив место для маневра, отстранив Лапина «временно». «Проблема Лапина» беспокоила президента уже несколько недель и без постов Кадырова и настоятельных просьб Пригожина.
 
Переговоры с представителями руководства США и еще нескольких стран-союзников Украины в этой войне, российское руководство ведет через посредников. Тот «компромисс», на  который уже готов, и предлагает Путин, для замораживания конфликта это- оставить под российским военным присутствием ЛДНР (ВНИМАНИЕ!) в границах до 23 февраля этого года и сухопутный коридор в Крым. Херсон и части Луганской и Донецкой областей, захваченных после 23 февраля президент России готов отдать. Не смотря на отказ, полученный через посредников от «столь щедрого» предложения, Путин почему-то уверен,  что дожмет свои позиции и это предложение в конечном итоге будет принято. В этом случае нахождение Лапина на фронте, получившего «героя» за «освобождение» Луганской области, становится однозначно неприемлемым. Да и без всяких договоренностей с партнёрами становится, по ситуации на фронте, понятно, что как минимум части Луганской области в ближайшее время для российских войск будет потеряны, и это опять таки делает присутствие Лапина на фронте как минимум неоднозначным. Вопрос надо было решать и Пригожин фактически подтолкнул президента к реализации уже назревшего ответа. Сам Пригожин,  после разговора с Путиным решил, что «схватил бога за бороду» и Россией теперь вместе с президентом будет управлять и он. Набравший чрезмерно влияние Пригожин крайне не устраивает силовиков, но момент,  когда его можно урезонить, может быть уже упущен.

GENERALL SVR, [10/31/2022 1:46 AM]
Дорогие подписчики и гости канала! Эрдоган прекрасно знает насколько “решителен” президент России Владимир Путин и предложил засунуть решительный выход России из “зерновой сделки” туда куда Путин увенно ведёт страну, то есть в ж..пу. Российский МИД наверняка выразит не менее решительное беспокойство в связи с этим.

27 & 28 October- Kremlin Insider: Putin thinks he can lose the war and still look like a winner but soon will have to face reality. Hopes to hold CSTO together until the New Year. No more call-ups until March. Canon fodder is already over 600k.

GENERALL SVR, [10/27/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Despite the impressive announcements and laudatory odes, the speech of Russian President Vladimir Putin at Valdai, in general, with a passing speech, contrary to Peskov’s assurances, will be forgotten today or tomorrow. Putin himself described his speech as “an opportunity to scratch the tongue.” The president’s speech was tied with white thread by the theme of the “negotiations” that Putin longs to have and end this phase of the war on terms he can sell as victory. The minimum he agrees to is Donbass and a land corridor to Crimea. By appealing to the “Washington masters” who should give the go-ahead and force Zelensky to peace on the terms of the Russian president, Putin misses an important point, now he is losing the war, and this proposal just looks stupid. Ahead for Putin looms the prospect of losing control over part of not even newly annexed, but “original” Russian territories. And preparations for martial law in Moscow testify to the president’s understanding of these prospects. Praises, in a speech, to Erdogan and Xi Jinping will not have any effect, they both value themselves and especially Putin, whose real price is rapidly approaching the trash level. Turkey and China will be the main beneficiaries of the collapse of Russia, to which Putin is leading the country by leaps and bounds. The speech at Valdai precedes the meeting in the CSTO format, for which Putin is preparing much more responsibly. CSTO is on the verge of collapse. Kazakhstan is determined to leave the organization next year, while Armenia and Kyrgyzstan openly talk about the lack of sense in the existence of such a format. Putin needs to prevent abrupt steps of the members of the organization and prevent the collapse of the CSTO at least until the new year. Putin is losing traditional spheres of influence on the outer contours and is leading Russia to defeat in a war with hundreds of thousands of victims and the loss of territories. Here, during the Valdai speech, as an ardent champion of traditional Orthodox values, he would kneel down and repent and ask for forgiveness, but where is he going to “nuclear paradise” and wants to take everyone with him.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

GENERALL SVR, [10/28/2022 7:56 AM]
Rejoice, as well as return early. Mobilization is not finished, but suspended. From the New Year to March 1, another 500,000 are planned.
By the way, not 300,000, but 607,527 people have already been called up (report to the president)

Ukrainian.

GENERALL SVR, [10/27/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Не дивлячись на вражаючі анонси та хвалебні оди, виступ президента Росії Володимира Путіна на “Валдаї” загалом із прохідною промовою, всупереч запевненням Пєскова, забудуть уже сьогодні-завтра. Сам Путін свій виступ охарактеризував як “можливість почухати мовою”. Білою ниткою промову президента пов’язала тема “переговорів”, які Путін пристрасно бажає провести та закінчити цей етап війни на тих умовах, які він може продати як перемогу. Мінімум на що він згоден це Донбас та сухопутний коридор до Криму. Закликаючи до “Вашингтонських господарів”, які мають дати відмашку і примусити Зеленського до миру на умовах російського президента, Путін упускає важливий момент, зараз саме він програє війну і ця пропозиція виглядає просто безглуздо. Попереду для Путіна маячить перспектива втратити контроль над частиною навіть не свіжоприєднаних, а “споконвічних” російських територій. І підготовка до військового стану у Москві свідчить про розуміння президентом цих перспектив. Похвали, в промові, Ердогану та Сі Цзіньпіну не мають жодного ефекту, обидві заявляють ціну собі і тим більше Путіну, реальна ціна якого швидко наближається до сміттєвого рівня. Туреччина та Китай стануть основними бенефіціарами розвалу Росії, до якого Путін веде країну семимильними кроками. Виступ на “Валдаї” передує зустрічі у форматі ОДКБ, до якої Путін готується набагато відповідальніше. ОДКБ на межі розвалу. Казахстан сповнений рішучості залишити організацію наступного року, а Вірменія та Киргизстан відкрито говорять про відсутність сенсу існування такого формату. Путіну необхідно не допустити різких кроків членів організації та не допустити розвалу ОДКБ як мінімум до нового року. Путін втрачає традиційні сфери впливу на зовнішніх контурах і веде Росію до поразки у війні із сотнями тисяч жертв та втратою територій. Тут би під час валдайської мови, як затятий поборник традиційних православних цінностей, стати на коліна та покаятися і попросити пробачення, але куди там, у “ядерний рай” зібрався і всіх із собою забрати хоче.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

GENERALL SVR, [10/28/2022 7:56 AM]
Радіти, як і повертатися рано. Мобілізацію не закінчено, а призупинено. З Нового року до 1 березня ще 500 тисяч за планом.
До речі, вже закликали не 300000, а 607527 осіб (доповідь президенту)

Russian

впечатляющие анонсы и хвалебные оды, выступление президента России Владимира Путина на “Валдае” в общем-то с проходной речью, вопреки заверениям Пескова, забудут уже сегодня-завтра. Сам Путин свое выступление охарактеризовал, как “возможность почесать языком”. Белой ниткой речь президента связала тема “переговоров”, которые Путин страстно желает провести и закончить этот этап войны на тех условиях, которые он может продать как победу. Минимум на что он согласен это Донбасс и сухопутный коридор в Крым. Взывая к “Вашингтонским хозяевам”, которые должны дать отмашку и принудить Зеленского к миру на условиях российского президента, Путин упускает важный момент, сейчас именно он проигрывает войну и это предложение выглядит просто глупо. Впереди для Путина маячит перспектива потерять контроль над частью даже не свежеприсоединенных, а “исконных” российских территорий. И подготовка к военному положению в Москве свидетельствует о понимании президентом этих перспектив. Похвалы, в речи, Эрдогану и Си Цзиньпину не возымеют никакого эффекта, оба зают цену себе и тем более Путину, реальная цена которого быстро приближается к мусорному уровню. Турция и Китай станут основными бенефициарами развала России к которому Путин ведёт страну семимильными шагами. Выступление на “Валдае” предшествует встрече в формате ОДКБ, к которой Путин готовится куда более ответственно. ОДКБ на грани развала. Казахстан полон решимости покинуть организацию в следующем году, а Армения и Кыргызстан открыто говорят об отсутствии смысла существования такого формата. Путину необходимо не допустить резких шагов членов организации и не допустить развал ОДКБ как минимум до нового года. Путин теряет традиционные сферы влияния на внешних контурах и ведёт Россию к поражению в войне с сотнями тысяч жертв и потерей территорий. Тут бы во время валдайской речи, как ярый поборник традиционных православных ценностей, стать на колени да покаяться и прощения попросить, но куда там, в “ядерный рай” собрался и всех с собой забрать хочет.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

GENERALL SVR, [10/28/2022 7:56 AM]
Радоваться, как и возвращаться рано. Мобилизация не закончена, а приостановлена. С Нового года до 1 марта ещё 500 тысяч по плану.
Кстати уже призвали не 300000, а 607527 человек (доклад президенту)

26 October – Kremlin Insider: Putin shows he can fire missiles but concern remains over failed nuclear bomb tests. Putin is planning a new cabinet and martial law nation-wide at year’s end. Reporter thinks it’s related to Putin leaving the stage ie “transit” to Dmitry Patrushev.

Dear subscribers and guests of the channel! Yesterday, Russian President Vladimir Putin held a bizarre exercise called “strategic deterrence training.” Under the strict leadership of the leader, practical launches of ballistic and cruise missiles from the air, sea and land took place. The rockets took off in unison and even seemed to have flown where they should. The demonstration of the capabilities of Russian ballistic and cruise missiles to fly far, as well as to hit targets, did not raise any special questions and doubts from anyone and, of course, did not frighten anyone. Both external observers and now the Russian leadership have doubts about the possibility of using nuclear weapons. Nuclear weapons tests initiated by the president have failed, now they are frantically trying to determine the cause and even managed to schedule new tests next week. In the absence of the ability to scare with real tests of nuclear weapons, Putin scares with launches of missiles that should carry a nuclear charge, which, in turn, cannot yet be tested. But now Putin is using his favorite method of “it doesn’t matter to be, manage to be known.” The official chronicle of this event is touching, which gave a photo and video with the president outlining or sketching the process of missile launches with a pen on paper. Putin’s drawings will probably be sent to all the leaders of the nuclear powers as a visual warning or will be shown to Russian children in the lessons of patriotic education.

Putin made really important statements yesterday during the closed part of the meeting with the permanent members of the Security Council of the Russian Federation in narrow format. Putin said he was going to address the Federal Assembly towards the end of the year. In his appeal, the President will thank the Prime Minister and the Cabinet of Ministers for their work and propose a new prime minister and a new composition of the Cabinet, saying that crisis managers are needed in a crisis. Early next year, the president plans to phase in martial law across the country. Even before the meeting, Putin warned Sobyanin [Moscow mayor] about the need to prepare Moscow for the possibility of introducing martial law at any time after the New Year. The transit is going to be carried out under martial law. Security Council Secretary Nikolai Patrushev is not thrilled by the prospect of a transfer of power to his son Dmitry at the height of the war, but Putin promises that the hot phase will end by spring. What the president’s promises are based on is not yet clear to anyone.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Учора президент Росії Володимир Путін провів дивний захід під назвою “тренування стратегічних сил стримування”. Під чуйним керівництвом вождя відбулися практичні пуски балістичних та крилатих ракет з повітря, моря та землі. Ракети дружно злетіли і навіть начебто долетіли куди слід. Демонстрація можливостей російських балістичних та крилатих ракет далеко літати, а також вражати цілі, особливих питань та сумнівів ні в кого не викликали і нікого, звичайно, не налякали. Сумніви є як у зовнішніх спостерігачів, так тепер уже й у російського керівництва, у можливості застосування ядерної зброї. Випробування ядерної зброї, ініційовані президентом, провалилися, зараз судомно намагаються встановити причину і навіть встигли призначити нові випробування наступного тижня. За відсутності можливості налякати реальними випробуваннями ядерної зброї, Путін лякає пусками ракет, які мають нести ядерний заряд, випробувати який, у свою чергу, поки не виходить. Але зараз Путін використовує свій улюблений метод «не важливо бути, зумій уславитися». Зворушує офіційна хроніка цієї події, яка дала фото та відео з президентом, який конспектує або замальовує процес пусків ракет ручкою на папері. Малюнки Путіна, ймовірно, будуть розіслані всім лідерам ядерних держав як наочне застереження або продемонстровані російським дітям на уроках патріотичного виховання.

Дійсно, важливі заяви Путін зробив учора під час закритої частини наради з постійними членами Ради Безпеки РФ у вузькому складі. Путін сказав, що збирається виступити зі зверненням до Федеральних зборів ближче до кінця року. У зверненні президент подякує за роботу прем’єр-міністру та Кабміну та запропонує кандидатуру нового прем’єр-міністра та новий склад кабміну, мовляв, у кризу потрібні кризові менеджери. На початку наступного року президент має намір поетапно запровадити військовий стан по всій країні. Ще до наради Путін попередив Собяніна про необхідність підготовки Москви до можливості введення воєнного стану будь-якої миті після Нового року. Транзит мають намір проводити в режимі воєнного стану. Секретар Ради безпеки Микола Патрушев не в захваті від перспективи переходу влади до його сина Дмитра у розпал війни, але Путін обіцяє, що гаряча фаза закінчиться навесні. На чому ґрунтуються обіцянки президента не зрозуміло поки що нікому.

Russian

рогие подписчики и гости канала! Вчера президент России Владимир Путин провел странное мероприятие под названием «тренировка стратегических сил сдерживания». Под чутким руководством вождя состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет с воздуха, моря и земли. Ракеты дружно взлетели и даже вроде долетели куда следует. Демонстрация возможностей российских баллистических и крылатых ракет далеко летать, а также поражать цели, особых вопросов и сомнений ни у кого не вызывали и никого, конечно не напугали. Сомнения есть как у внешних наблюдателей, так, теперь уже и у российского руководства, в возможности применения ядерного оружия. Испытания ядерного оружия, инициированные президентом, провалились, сейчас судорожно пытаются установить причину и даже успели назначить новые испытания на следующей неделе. При отсутствии возможности напугать реальными испытаниями ядерного оружия, Путин пугает пусками ракет, которые должны нести ядерный заряд, испытать который, в свою очередь,  пока не получается. Но сейчас Путин использует свой любимый метод «не важно быть, сумей прослыть». Умиляет официальная хроника данного события,  которая дала фото и видео с президентом, конспектирующим или зарисовывающим процесс пусков ракет ручкой на бумаге. Рисунки Путина, вероятно, будут разосланы всем лидерам ядерных держав в качестве наглядного предостережения или будут продемонстрированы российским детям на уроках патриотического воспитания.
 
Действительно важные заявления Путин сделал вчера во время закрытой части совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ в узком составе. Путин сказал, что собирается выступить с обращением к Федеральному собранию ближе к концу года. В обращении президент поблагодарит за работу премьер-министра и Кабмин и предложит кандидатуру нового премьер-министра и новый состав кабмина, дескать, в кризис нужны кризис-менеджеры. В начале следующего года президент собирается поэтапно ввести военное положение по всей стране. Ещё до совещания Путин предупредил Собянина о необходимости подготовки Москвы к возможности введения военного положения в любой момент после Нового года. Транзит собираются проводить в режиме военного положения. Секретарь Совбеза Николай Патрушев не в восторге от перспективы перехода власти к его сыну Дмитрию в разгар войны, но Путин обещает,  что горячая фаза закончится к весне. На чем основаны обещания президента не понятно пока никому.

25 October – Kremlin Insider: Xi waives bye-bye to Russia as a member of the world leadership now only between US and China; Changes Putin’s nickname from “Puppy” to “No Teeth Puppy” and won’t even take the loser’s call.

Dear subscribers and guests of the channel! Russian President Vladimir Putin on Monday and Tuesday asked the Foreign Ministry to organize a telephone conversation with Chinese leader Xi Jinping, but the Chinese side refused. This is not the first time Putin has been denied the opportunity to have a telephone conversation with Xi Jinping. This time, the Chinese side hinted thickly that there was no important subject for conversation, and Comrade Xi did not intend to talk to anyone about trifles. According to the results of the CPC Congress in Beijing, Xi Jinping remains the leader of China and strengthens his position. In his speech at the congress, he mentioned a “bipolar world”, excluding the option of considering Russia as an equilibrium center of influence for the US and China. In February, Xi Jinping received personal assurances from Putin that he would quickly (they even uttered the word “lightning fast”) realize his geopolitical ambitions in the Ukrainian direction. The Chinese leader believed and made it clear that in the event of a quick implementation of the military plans of the Russian leadership, Putin can count not only on the understanding of the Chinese leadership, but also on support. In the eyes of Xi Jinping and the Chinese leadership, Putin made an irreparable mistake, he lost the war he started. Faith in the “second army of the world” collapsed, dragging respect with it. The promises made by Putin Xi in Samarkand to end the war with a “victory” and Patrushev’s recent visit to China, with a promise to end the hot phase of the conflict as quickly as possible, did not find not only support, but also understanding of the Chinese leadership. Putin’s personal dislike of Xi Jinping, which manifested itself after China’s refusal of military assistance to Russia after the failed start of the war, is well known in China. In response, Putin is simply despised and made clear to him by all available means. The worst thing for Putin is that he now constantly expects a “knife in the back” from his Chinese comrades, and this is probably what he will wait for. Xi Jinping nicknamed Putin “Puppy”, and now they add “no teeth” to this nickname.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Президент Росії Володимир Путін у понеділок та у вівторок просив МЗС організувати йому телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, але китайська сторона відповіла відмовою. Путін уже не вперше отримує відмову у можливості провести телефонну розмову з Сі Цзіньпіном. Цього разу китайська сторона товсто натякнула, що важливого предмета для розмови немає, а дрібниці товариш Сі спілкуватися з ким попало не збирається. За результатами з’їзду КПК у Пекіні Сі Цзіньпін залишається лідером Китаю та зміцнює позиції. У своїй промові на з’їзді він згадав “біполярний світ”, виключивши варіант розгляду Росії як рівноважного США та Китаю центру впливу. Сі Цзіньпін у лютому отримав особисті запевнення від Путіна у швидкій (було навіть вимовлено слово «блискавично») реалізації геополітичних амбіцій в українському напрямі. Китайський лідер повірив і дав зрозуміти, що у разі швидкої реалізації військових планів російського керівництва Путін може розраховувати не лише на розуміння китайського керівництва, а й на підтримку. В очах Сі Цзіньпіна та керівництва Китаю Путін припустився непоправної помилки, він програв війну, яку сам і затіяв. Віра в «другу армію світу» впала, потягнувши із собою повагу. Обіцянки, дані Путіним Сі у Самарканді закінчити війну «перемогою» і нещодавній візит Патрушева до Китаю, з обіцянкою закінчити гарячу фазу конфлікту максимально швидко, не знайшло не лише підтримки, а й розуміння китайського керівництва. Особиста неприязнь Путіна до Сі Цзіньпіна, яка виявилася після відмови Китаю у військовій допомозі Росії вже після проваленого початку війни, в Китаї добре відома. Путіна у відповідь просто зневажають і дають йому це зрозуміти всіма доступними способами. Найгірше для Путіна те, що він тепер постійно чекає на «ніж у спину» від китайських товаришів, і, ймовірно, саме цього й дочекається. Сі Цзіньпін дав прізвисько Путіну «Щеня», а тепер до цієї прізви ще додають «без зубів».

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! Президент России Владимир Путин в понедельник и во вторник просил МИД организовать ему телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином, но китайская сторона ответила отказом. Путин уже не первый раз получает отказ в возможности провести телефонный разговор с Си Цзиньпином. В этот раз китайская сторона толсто намекнула, что важного предмета для разговора нет, а пустякам товарищ Си общаться с кем попало не намерен. По результатам съезда КПК в Пекине Си Цзиньпин остается лидером Китая и укрепляет позиции. В своей речи на съезде он упомянул «биполярный мир», исключив вариант рассмотрения России как равновесного США и Китаю центра влияния. Си Цзиньпин в феврале получил личные уверения от Путина в быстрой (было даже произнесено слово «молниеносно») реализации геополитических амбиций в украинском направлении. Китайский лидер поверил и дал понять, что в случае быстрой реализации военных  планов российского руководства Путин может рассчитывать не только  на понимание китайского руководства,  но и на поддержку. В глазах Си Цзиньпина и руководства Китая Путин совершил непоправимую ошибку, он проиграл войну, которую сам и затеял. Вера во «вторую армию мира» рухнула, утащив с собой уважение. Обещания, данные Путиным Си в Самарканде закончить войну «победой» и  недавний визит Патрушева в Китай, с обещанием закончить горячую фазу конфликта максимально быстро, не нашло не только поддержки, но и понимания китайского руководства. Личная неприязнь Путина к Си Цзиньпину которая проявилась после отказа Китая в военной помощи России уже после проваленного начала войны, в Китае хорошо известна. Путина в ответ просто презирают и дают ему это понять всеми доступными способами. Хуже всего для Путина то, что он теперь постоянно ожидает «нож в спину» от китайских товарищей, и, вероятно, именно этого и дождется. Си Цзиньпин дал кличку Путину «Щенок», а теперь к этой кличке ещё добавляют «без зубов».

24 October – Kremlin Insider: Reports that Russia has failed on several attempts to test new nuclear weapons even in the gulf of Finland. Says the dirty bomb is Putin’s fallback because he can’t trust his nukes that may not even work or as to tactical nuclear weapons, they may not even exist.

Dear subscribers and guests of the channel! We have already reported that on October 7 and 12 of this year, nuclear weapons tests were canceled, which were initiated by Russian President Vladimir Putin. From October 14 to October 20, there were FIVE more attempts to test nuclear weapons, and only in two cases did the tests take place, but their results upset the president more than encouraged. On October 14, underground tests of nuclear weapons took place in the Irkutsk region, the results of which, according to expert observers, did not correspond to the declared military data. The underground tests scheduled for October 17 and 18 were canceled for “technical reasons”, on October 20 the underwater tests in the Barents Sea were also canceled, and the results of the underground test carried out that day (or rather the night) in the Kemerovo region were also called into question by experts – observers.
Secret tests of “heavy duty” weapons on October 20 in the waters of the Gulf of Finland turned out to be a fiction. More than seven billion dollars were poured into Putin’s ears in the form of promises to create the latest super-powerful weapons, which are “practically ready for testing”, turned out not to be ready at all and “exists” mainly in the imagination of the authors and masters of the budget. Now we need to explain where all the fuss with the alleged preparation of the “dirty bomb” explosion by Ukraine came from. On the evening of October 20, during a meeting with representatives of the leadership of the military and power blocs, Putin discussed the topic of failed nuclear weapons tests. During the discussion, we came to two versions of what happened, either the failure of the tests is sabotage, and it is worth looking for the culprits, or there are simply no possibilities for using nuclear weapons and for some reason we need to figure it out. But to sort it out and look for those responsible, this is time and fuss, which can result in leaks, with catastrophic consequences for the regime. So the “brilliant plan” came during the discussion: it’s not a problem to make a “dirty bomb”, and since there is no YET the opportunity to use tactical nuclear weapons, then it is necessary, in case of urgent need, if the president makes such a decision, to use a “dirty bomb”, accusing Ukraine in a provocation on its own territory. Apply the Russian leadership “dirty bomb”, the question arises, “where are the vaunted tactical nuclear weapons?”
Based on this, one can cautiously conclude that in the near future the possibilities of the Russian leadership to use nuclear weapons are greatly exaggerated. Now it remains for Putin to figure out why nuclear weapons tests fail, and before that to blackmail using a “dirty bomb”, of course accusing Ukraine of provocation. Without nuclear weapons, the king may not only be naked, but not a king either.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Ми вже повідомляли, що 7 та 12 жовтня цього року було скасовано випробування ядерної зброї, які були ініційовані президентом Росії Володимиром Путіним. З 14 по 20 жовтня було ще П’ять спроб провести випробування ядерної зброї і лише у двох випадках випробування відбулися, але їх результати більше засмутили президента, ніж обнадіяли. 14 жовтня в Іркутській області пройшли підземні випробування ядерної зброї, результати якої, на думку фахівців-спостерігачів, не відповідали заявленим військовим даним. Намічені на 17 та 18 жовтня підземні випробування, були скасовані з «технічних причин», 20 жовтня підводні випробування в Баренцевому морі також скасували, а результати проведеного в цей день (вірніше ніч) підземного випробування в Кемеровській області також були поставлені під сумнів фахівцями. спостерігачами.
Секретні випробування «надпотужної» зброї 20 жовтня в акваторії Фінської затоки взагалі виявилися фікцією. Понад сім мільярдів доларів було спущено у вуха Путіну у вигляді обіцянок створення новітньої надпотужної зброї, яка «практично готова до випробувань», виявилася не готовою взагалі і «існує» в основному в уяві авторів та освоювачів бюджету. Тепер треба пояснити, звідки пішла вся метушня з нібито підготовкою Україною вибуху «брудної бомби». Увечері 20 жовтня, під час наради з представниками керівництва військового та силового блоків, Путін обговорював тему випробувань ядерної зброї, що провалилися. У процесі обговорення дійшли двох версій того, що трапилося, або провал випробувань це саботаж, і варто шукати винних, або можливостей використання ядерної зброї просто немає і чому треба розбиратися. Але розбиратися і шукати винних, це час і суєта, яка може вилитися в витік, із катастрофічними для режиму наслідками. Ось і прийшов під час обговорення «геніальний план»: «брудну бомбу» зробити не проблема, і якщо немає поки що можливості використовувати тактичну ядерну зброю, значить треба, у разі гострої необхідності, якщо президент ухвалить таке рішення, використати «брудну бомбу», звинувативши Україну у провокації на власній території. Застосуй російське керівництво «брудну бомбу»,  постає питання, «а де хвалена тактична ядерна зброя?»
Виходячи з цього можна обережно резюмувати, що найближчим часом можливості російського керівництва використовувати ядерну зброю сильно перебільшені. Тепер Путіну залишається розбиратися, чому не вдаються до випробувань ядерної зброї, а до цього шантажувати використанням «брудної бомби», звичайно звинувачуючи в провокації Україну. Без ядерної зброї король може не просто голим, а й королем.

Russian

оружия, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. С 14 по 20 октября было ещё ПЯТЬ попыток провести испытания ядерного оружия и лишь в двух случаях испытания состоялись, но их результаты больше огорчили президента чем обнадежили. 14 октября в Иркутской области прошли подземные испытания ядерного оружия, результаты которого, по мнению специалистов-наблюдателей, не соответствовали заявленным военными данным. Намеченные на 17 и 18 октября подземные испытания, были отменены по «техническим причинам», 20 октября подводные испытания в Баренцевом море также отменили, а результаты проведенного в этот день (вернее ночь) подземного испытания в Кемеровской области, также были поставлены под сомнение специалистами-наблюдателями.
Секретные испытания «сверхмощного»  оружия 20 октября в акватории Финского залива, вообще оказались фикцией. Более семи миллиардов долларов были спущены в уши Путину в виде обещаний создания новейшего сверхмощного оружия, которое «практически готово к испытаниям», оказалось не готово вообще и «существует» в основном в воображении авторов и освоителей бюджета. Теперь надо пояснить откуда пошла вся суета с якобы подготовкой Украиной взрыва «грязной бомбы». Вечером 20 октября, во время совещания с представителями руководства военного и силового блоков, Путин обсуждал тему провалившихся испытаний ядерного оружия. В процессе обсуждения пришли к двум версиям случившегося,  либо провал испытаний это саботаж, и стоит искать виновных,  либо возможностей использования ядерного оружия просто нет и почему- надо разбираться. Но разбираться и искать виновных, это время и суета, которая может вылиться в утечки, с катастрофическими для режима последствиями. Вот и пришел во время обсуждения «гениальный план»: «грязную бомбу» сделать не проблема, и раз нет ПОКА возможности использовать тактическое ядерное оружие, значит надо, в случае острой необходимости, если президент примет такое решение, использовать «грязную бомбу», обвинив Украину в провокации на собственной территории. Примени российское руководство «грязную бомбу»,  возникает вопрос, «а где хваленое тактическое ядерное оружие?»
Исходя из этого, можно осторожно резюмировать, что в ближайшее время возможности российского руководства использовать ядерное оружие сильно преувеличены. Теперь Путину остаётся разбираться, почему не удаются испытания ядерного оружия, а до этого шантажировать использованием «грязной бомбы», конечно обвиняя в провокации Украину. Без ядерного оружия король может оказаться не просто голым, но и не королем.

23 October – Kremlin Insider: Putin’s health deteriorating. Shoigu is blamed for everything and banished from Putin’s video conference. If true then his calls to Western military could mean Putin is on his way out.

Dear subscribers and guests of the channel! Last Friday, Saturday and Sunday, Russian President Vladimir Putin rested and underwent another medical examination. Both Putin himself, his relatives, and doctors are worried about the president’s coughing fits, as well as constant nausea and lack of appetite due to medication and a specific diet against the background of oncology. In the past few months, Putin has lost eight kilograms, and those around the president are worried that the thinness and persistent cough that is noticeable in progress will be regarded by the elites as a sign of the leader’s rapidly deteriorating health.
Despite the rest and medical procedures, the president received consistently morning and evening reports, and also took part in two meetings via video link. On Sunday evening, Putin held a meeting, which can be safely called a “debriefing”, with the leadership of the power and military bloc. The subject of discussion was the crash of the SU-30 multirole fighter in Irkutsk on Sunday afternoon. The President listened to the reports, tried to find out what the likelihood of sabotage in this incident was. Having received the answer that the probability of sabotage was minimal, Putin began to nervously scold almost all the participants in the meeting, breaking into screams and turning to profanity. Most of all went to the failed “Marshal of Victory” Russian Defense Minister Sergei Shoigu. Despite the fact that Shoigu was removed from decision-making in the Ministry of Defense, he still sometimes takes part in meetings with the president. Turning to Shoigu, Putin, with non-trivial expressions and turns of speech, made it clear that he was extremely dissatisfied with the very fact of the existence of Sergei Kozhugetovich in his entourage, the Ministry of Defense and in his field of vision. After Shoigu was disconnected from participating in the video conference, Putin started talking to other representatives of the leadership of the military bloc, but could not continue due to an attack of severe coughing, so much so that the meeting had to be stopped, and the president needed medical help. So, the hour is uneven, the president will break down in public, then there will be no problems.
A couple more plane crashes this year and that’s it, Putin can end, nerves to hell.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Минулої п’ятниці, суботи та неділі президент Росії Володимир Путін відпочивав і пройшов чергове медичне обстеження. Занепокоєння як самого Путіна, його близьких, так і медиків викликають напади кашлю у президента, а також постійна нудота та відсутність апетиту через прийом ліків та специфічну дієту на тлі онкології. В останні кілька місяців Путін схуд на вісім кілограм, в оточення президента переживають, що помітний у прогресі худорлявість і постійний кашель будуть розцінені елітами як ознака швидкого погіршення здоров’я вождя.
Не дивлячись на відпочинок та медичні процедури президент отримував стабільно ранкову та вечірню доповіді, а також взяв участь у двох нарадах у режимі відеозв’язку. У неділю ввечері Путін провів нараду, яку можна сміливо назвати “розбір польотів”, з керівництвом силового та військового блоку. Предметом обговорення стала аварія багатоцільового винищувача СУ-30 в Іркутську, в другій половині дня неділі. Президент вислухав доповіді, спробував з’ясувати, яка ймовірність диверсії в цьому інциденті. Отримавши відповідь, що ймовірність мінімальної диверсії Путін почав нервово звітувати практично всіх учасників наради зриваючись на крики і переходячи на ненормативну лексику. Найбільше дісталося міністру оборони РФ Сергію Шойгу, що не відбувся “маршалу перемоги”. Незважаючи на те, що Шойгу було усунуто від прийняття рішень у міністерстві оборони, він все ще іноді бере участь у нарадах за участю президента. Звертаючись до Шойгу Путін нетривіальними висловлюваннями та мовними зворотами дав зрозуміти невдоволення самим фактом існування Сергія Кожугетовича у своєму оточенні, міністерстві оборони та у полі зору. Після відключення Шойгу від участі у відеоконференції, Путін приступив до інших представників керівництва військового блоку, але продовжити не зміг через напад сильного кашлю, так що нараду довелося припинити, а президентові знадобилася допомога медиків. Так, нерівна година, на публіці зірветься президент, потім проблем не обереться.
Ще пара-трійка літаків, що впали в цьому році і все, може закінчитися Путін, нерви ні до біса.

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! В минувшие пятницу, субботу и воскресенье, президент России Владимир Путин отдыхал и прошел очередное медицинское обследование. Беспокойство, как самого Путина, его близких, так и медиков вызывают приступы кашля у президента, а также постоянная тошнота и отсутствие аппетита из-за приёма лекарств и специфической диеты на фоне онкологии. В последние несколько месяцев Путин похудел на восемь килограмм, в окружениние президента переживают, что заметная в прогрессе худоба и постоянный кашель будут расценены элитами как признак быстрого ухудшения здоровья вождя.
Не смотря на отдых и медицинские процедуры президент получал стабильно утренний и вечерний доклады, а также принял участие в двух совещаниях в режиме видеосвязи. В воскресенье вечером Путин провел совещание, которое можно смело назвать “разбор полётов “, с руководством силового и военного блока. Предметом обсуждения стало крушение многоцелевого истребителя СУ-30 в Иркутске, во второй половине дня воскресенья. Президент выслушал доклады, попытался выяснить какая вероятность диверсии в этом инциденте. Получив ответ, что вероятность диверсии минимальная Путин начал нервно отчитывать практически всех участников совещания срываясь на крики и переходя на ненормативную лексику. Больше всего досталось несостоявшемуся “маршалу победы” министру обороны РФ Сергею Шойгу. Не смотря на то, что Шойгу был отстранен от принятия решений в министерстве обороны, он всё ещё иногда принимает участие в совещаниях с участием президента. Обращаясь к Шойгу Путин нетривиальными выражениями и речевыми оборотами дал понять крайнее недовольство самим фактом существования Сергея Кожугетовича в своём окруженинии, министерстве обороны и в поле зрения. После отключения Шойгу от участия в видеоконференции, Путин было приступил к другим представителям руководства военного блока, но продолжить не смог из-за приступа сильного кашля, да так, что совещание пришлось прекратить, а президенту понадобилась помощь медиков. Так, неровен час, на публике сорвется президент, потом проблем не оберется.
Ещё пара-тройка рухнувших самолётов в этом году и всё, может закончиться Путин, нервы ни к черту.

20 October – Kremlin Insider: Reports Putin at the shooting range was the “Deuce.”

Dear subscribers and guests of the channel! Yesterday, Russian President Vladimir Putin DID NOT visit the military training ground of the Western Military District in the Ryazan region, and DID NOT check the progress of the training of mobilized military personnel, as reported by numerous information resources, citing official information from the Kremlin. A man who looks like Russian President Vladimir Putin, who participated in the filming at the training ground, is the president’s double. Moreover, Putin himself was not satisfied with the way the “deuce” behaved (as Putin’s understudies are called by those initiated in the FSO and the president’s entourage).
The President believes that the double behaved too fussy, giving out forms of behavior that are not inherent in the original, but Putin was persuaded to skip the material for publication, explaining that, on the contrary, it turned out even “soulful” and “humane” than expected. The double was guarded in the same way as the original. The understudy was wearing a concealed bulletproof vest, all security measures were observed, including: a minimum of contact with outsiders, the absence of military weapons for all the uninitiated, and the disposal of biological waste, like Putin. They try to avoid incidents with an understudy as much as possible, even the possibility for a double to fire a few shots from a sniper rifle was the subject of difficult discussions and almost a separate mini-special operation. We can say that during the appearance of the “deuce” in public, the work of the presidential security service only increases. As you can see from the photo and video materials from the “polygon”, the main double (there are two in total) is almost identical to the original, but has several undeniable advantages. So, the understudy does not have cancer, Parkinson’s disease and does not suffer from schizoaffective disorder, and, apparently, after Putin’s death, it can be used for some time.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Учора президент Росії Володимир Путін не відвідував військовий полігон Західного військового округу в Рязанській області, і не перевіряв хід підготовки мобілізованих військовослужбовців, як повідомляють численні інформаційні ресурси, посилаючись на офіційну інформацію Кремля. Людина схожа на президента Росії Володимира Путіна, яка брала участь у зйомках на полігоні-двійник президента. Причому сам Путін залишився незадоволений тим, як поводиться «двійка» (так називають дублерів Путіна присвячені у ФСТ та оточенні президента).
Президент вважає, що двійник поводився зайве метушливо, видаючи непритаманні оригіналу форми поведінки, але Путіна вмовили пропустити матеріал для публікації, пояснивши, що, навпаки, вийшло навіть «душевніше» і «людяніше», ніж розраховували. Двійника охороняли так само, як і оригінал. На дублері був бронежилет прихованого носіння, всіх заходів безпеки було дотримано, включаючи: мінімум контактів із сторонніми, відсутність бойової зброї у всіх непосвячених та утилізацію біологічних відходів, як у Путіна. Інцидентів із дублером намагаються максимально уникати, навіть можливість для двійника зробити кілька пострілів із снайперської гвинтівки було предметом непростих обговорень та практично окремою мініспецоперацією. Можна сказати, що під час появи «двійки» на публіці роботи у служби безпеки президента тільки додається. Як можна помітити по фото та відеоматеріалах з «полігону», основний двійник (всього їх два), практично ідентичний до оригіналу, але має кілька незаперечних переваг. Так, дублер не має онкологічного захворювання, хвороби Паркінсона і не страждає на шизоафективний розлад і, мабуть, після смерті Путіна його можна використовувати якийсь час.

Russian

Владимир Путин НЕ посещал военный полигон Западного военного округа в Рязанской области, и НЕ проверял ход подготовки мобилизованных военнослужащих, как сообщают многочисленные информационные ресурсы, ссылаясь на официальную информацию Кремля. Человек похожий на президента России Владимира Путина, участвовавший в съемках на полигоне- двойник президента. Причём сам Путин остался не доволен тем, как себя ведёт «двойка» (так называют дублеров Путина посвященные в ФСО и окружении президента).
Президент считает, что двойник вел себя излишне суетливо, выдавая неприсущие оригиналу формы поведения, но Путина уговорили пропустить материал для публикации, объяснив, что, наоборот, получилось даже «душевней» и «человечней» чем рассчитывали. Двойника охраняли точно так же как и оригинал. На дублере был бронежилет скрытого ношения, все меры безопасности были соблюдены, включая: минимум контактов с посторонними, отсутствие боевого оружия у всех непосвященных и утилизацию биологических отходов, как у Путина. Инцидентов с дублером стараются максимально избегать, даже возможность для двойника сделать несколько выстрелов из снайперской винтовки было предметом непростых обсуждений и практически отдельной миниспецоперацией. Можно сказать,  что во время появления «двойки» на публике, работы у службы безопасности президента только прибавляется. Как можно заметить по фото и видеоматериалам с «полигона», основной двойник (всего их два), практически идентичен оригиналу, но имеет несколько неоспоримых преимуществ. Так, дублер не имеет онкологического заболевания,  болезни Паркинсона и не страдает шизоаффективным расстройством и, видимо, после смерти Путина его можно использовать какое-то время.

18 October – Kremlin Insider: Putin arranges his “dolls” to take the blame for the coming defeat in Ukraine.

Dear subscribers and guests of the channel! Yesterday Sergei Surovikin, recently appointed head of the war, spoke up. One conclusion follows from yesterday’s “interview” – Surovikin does not read the text aloud, which he had previously read and read several times. It must be understood that the text for Surovikin and the texts for Dmitry Medvedev are written, corrected and approved in the same offices. Both “Petrushkas” are in the hands of an experienced puppeteer-director Sergei Kiriyenko, and he, with the permission and after consultations with Putin, leads a political performance. In this case, the “good Petrushka” Surovikin, calm and reasonable (as it was intended, it turned out as it is), speaks honestly with the people about the situation at the front, paying attention not only to successes, but also to problems, at the same time he looks to the future with optimism. On the other hand, the “evil Petrushka” Medvedev, with unrestrained aggressive rhetoric, is scattering threats to the whole world. Surovikin was created for the internal consumer, while Medvedev is designed for the external one. But they obviously failed with both. Surovikin is an outright idiot who cannot connect two words on his own and his role as “chief in the war” is solely for collecting negative information intended for the president, and if at the same time it is possible to calm the people for the first time with such an “interview” yesterday, then we can assume that the program is a maximum completed. Surovikin is not a tactician, not a strategist and not a commander, Putin took on all these incarnations, and Surovikin does what the Supreme Commander says and nods his head when asked. Why he was needed when there is the same Shoigu, only the president knows. Medvedev is a more sophisticated puppet, a kind of Pedrillo (the favorite jester of Empress Anna Ioannovna), that is what Putin has been calling Dmitry Anatolyevich lately. Medvedev can be instructed to make the most ridiculous and provocative statements and be sure that he will do just fine. The reaction to Medvedev’s shocking stuffing is read and further taken into account when making important decisions. Sometimes the messages broadcast by Dmitry Anatolyevich pave the way for decisions that are important, from the point of view of the president. You can even instruct to speak at a meeting of the Security Council, for example, with a proposal to introduce martial law in the regions bordering Ukraine, or you can turn to an empty speech about demography, he will do everything. Putin is trying to distribute the responsibility for the lost war among the “dolls”, making them significant figures. But the “dolls” can go against their master, one has only to agree.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Учора заговорив призначений нещодавно головним із війни Сергій Суровікін. Зі вчорашнього «інтерв’ю» випливає один висновок – Суровікін погано читає в слух текст, з яким він попередньо ознайомився і прочитав кілька разів. Треба розуміти, що текст для Суровікіна і тексти для Дмитра Медведєва пишуться, коригуються і затверджуються в одних кабінетах. Обидва «Петрушки» в руках досвідченого ляльковода-режисера Сергія Кирієнка, і він, з дозволу та після консультацій з Путіним, веде політичну виставу. В даному випадку «добрий Петрушка» Суровікін, спокійний і розважливий (так замислювалося, вийшло як є), чесно говорить із народом про ситуацію на фронті, приділяючи увагу не лише успіхам, а й проблемам, водночас із оптимізмом дивиться у майбутнє. З іншого боку, «зла Петрушка» Медведєв, з невитриманою агресивною риторикою, розсипається погрозами всьому світу. Суровікіна створили для внутрішнього споживача, а Медведєв розрахований на зовнішнього. Але явно прогадали і з тим, і з іншим. Суровікін відвертий ідіот, який самостійно двох слів зв’язати не може і його роль «головного по війні» виключно для збору негативу, призначеного президенту, а якщо при цьому вдасться на перший час заспокоїти народ подібними до вчорашнього «інтерв’ю», то можна вважати, що програма максимум виконано. Суровікін не тактик, не стратег і не полководець, усі ці іпостасі взяв на себе Путін, а Суровікін робить, що каже Верховний і головою киває, коли питають. Навіщо він знадобився коли є такий же Шойгу, відомо тільки президенту. Медведєв більш витончена лялька, такий собі Педрілло (улюблений блазень імператриці Анни Іоанівни), саме так Дмитра Анатолійовича останнім часом називає Путін. Медведєву можна доручити зробити безглузді і провокаційні заяви і бути впевненим, що він впорається на відмінно. Реакція на шокуючі вкидання Медведєва зчитується і надалі береться до відома при ухваленні важливих рішень. Іноді посилки, які транслюють Дмитро Анатолійович, готують ґрунт для важливих, з погляду президента, рішень. Можна навіть доручити виступити на нараді Ради Безпеки, наприклад, із пропозицією запровадити військове становище у прикордонних з Україною суб’єктах, а можна і з порожньою промовою про демографію звернутися, все зробить. Путін намагається розподілити відповідальність за програну війну між «ляльками», роблячи їх значні постаті. От тільки «ляльки» можуть піти проти свого господаря, варто лише домовитися.

Russian

назначенный недавно главным по войне Сергей Суровикин. Из вчерашнего «интервью» следует один вывод- Суровикин плохо читает в слух текст, с которым он предварительно ознакомился и прочитал несколько раз. Надо понимать,  что текст для Суровикина и тексты для Дмитрия Медведева пишутся, корректируются и утверждаются в одних кабинетах. Оба «Петрушки» в руках опытного кукловода- режиссёра Сергея Кириенко, и он, с разрешения и после консультаций с Путиным, ведет политический спектакль. В данном случае «хороший Петрушка» Суровикин, спокойный и рассудительный (так задумывалось, получилось как есть), честно говорит с народом о ситуации на фронте, уделяя внимание не только успехам, но и проблемам, в то же время с оптимизмом смотрит в будущее. С другой стороны, «злой Петрушка» Медведев, с невыдержанной агрессивной риторикой, рассыпающийся угрозами всему миру. Суровикина создали для внутреннего потребителя,  а Медведев рассчитан на внешнего. Но явно прогадали и с тем и с другим. Суровикин откровенный идиот,  который самостоятельно двух слов связать не может и его роль «главного по войне» исключительно для сбора негатива, предназначенного президенту, а если при этом удастся на первое время успокоить народ подобными вчерашнему «интервью», то можно считать, что программа максимум выполнена. Суровикин не тактик, не стратег и не полководец, все эти ипостаси взял на себя Путин, а Суровикин делает, что говорит Верховный и головой кивает, когда спрашивают. Зачем он понадобился когда есть такой-же Шойгу,  известно только президенту. Медведев более изощренная кукла, эдакий Педрилло (любимый шут императрицы Анны Иоановны), именно так Дмитрия Анатольевича в последнее время называет Путин. Медведеву можно поручить сделать самые нелепые и провокационные заявления и быть уверенным, что он справится на отлично. Реакция на шокирующие вбросы Медведева считывается и в дальнейшем берется к сведению при принятии важных решений. Иногда посылы, транслируемые Дмитрием Анатольевичем, подготавливают почву для важных, с точки зрения президента, решений. Можно даже поручить выступить на совещании Совета Безопасности ,к примеру,  с предложением ввести военное положение в приграничных с Украиной субъектах, а можно и с пустой речью о демографии обратиться, всё сделает. Путин пытается распределить ответственность за проигранную войну между «куклами», делая из них значимые фигуры. Вот только «куклы» могут пойти против своего хозяина,  стоит только договориться.