27 & 28 October- Kremlin Insider: Putin thinks he can lose the war and still look like a winner but soon will have to face reality. Hopes to hold CSTO together until the New Year. No more call-ups until March. Canon fodder is already over 600k.

GENERALL SVR, [10/27/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Despite the impressive announcements and laudatory odes, the speech of Russian President Vladimir Putin at Valdai, in general, with a passing speech, contrary to Peskov’s assurances, will be forgotten today or tomorrow. Putin himself described his speech as “an opportunity to scratch the tongue.” The president’s speech was tied with white thread by the theme of the “negotiations” that Putin longs to have and end this phase of the war on terms he can sell as victory. The minimum he agrees to is Donbass and a land corridor to Crimea. By appealing to the “Washington masters” who should give the go-ahead and force Zelensky to peace on the terms of the Russian president, Putin misses an important point, now he is losing the war, and this proposal just looks stupid. Ahead for Putin looms the prospect of losing control over part of not even newly annexed, but “original” Russian territories. And preparations for martial law in Moscow testify to the president’s understanding of these prospects. Praises, in a speech, to Erdogan and Xi Jinping will not have any effect, they both value themselves and especially Putin, whose real price is rapidly approaching the trash level. Turkey and China will be the main beneficiaries of the collapse of Russia, to which Putin is leading the country by leaps and bounds. The speech at Valdai precedes the meeting in the CSTO format, for which Putin is preparing much more responsibly. CSTO is on the verge of collapse. Kazakhstan is determined to leave the organization next year, while Armenia and Kyrgyzstan openly talk about the lack of sense in the existence of such a format. Putin needs to prevent abrupt steps of the members of the organization and prevent the collapse of the CSTO at least until the new year. Putin is losing traditional spheres of influence on the outer contours and is leading Russia to defeat in a war with hundreds of thousands of victims and the loss of territories. Here, during the Valdai speech, as an ardent champion of traditional Orthodox values, he would kneel down and repent and ask for forgiveness, but where is he going to “nuclear paradise” and wants to take everyone with him.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

GENERALL SVR, [10/28/2022 7:56 AM]
Rejoice, as well as return early. Mobilization is not finished, but suspended. From the New Year to March 1, another 500,000 are planned.
By the way, not 300,000, but 607,527 people have already been called up (report to the president)

Ukrainian.

GENERALL SVR, [10/27/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Не дивлячись на вражаючі анонси та хвалебні оди, виступ президента Росії Володимира Путіна на “Валдаї” загалом із прохідною промовою, всупереч запевненням Пєскова, забудуть уже сьогодні-завтра. Сам Путін свій виступ охарактеризував як “можливість почухати мовою”. Білою ниткою промову президента пов’язала тема “переговорів”, які Путін пристрасно бажає провести та закінчити цей етап війни на тих умовах, які він може продати як перемогу. Мінімум на що він згоден це Донбас та сухопутний коридор до Криму. Закликаючи до “Вашингтонських господарів”, які мають дати відмашку і примусити Зеленського до миру на умовах російського президента, Путін упускає важливий момент, зараз саме він програє війну і ця пропозиція виглядає просто безглуздо. Попереду для Путіна маячить перспектива втратити контроль над частиною навіть не свіжоприєднаних, а “споконвічних” російських територій. І підготовка до військового стану у Москві свідчить про розуміння президентом цих перспектив. Похвали, в промові, Ердогану та Сі Цзіньпіну не мають жодного ефекту, обидві заявляють ціну собі і тим більше Путіну, реальна ціна якого швидко наближається до сміттєвого рівня. Туреччина та Китай стануть основними бенефіціарами розвалу Росії, до якого Путін веде країну семимильними кроками. Виступ на “Валдаї” передує зустрічі у форматі ОДКБ, до якої Путін готується набагато відповідальніше. ОДКБ на межі розвалу. Казахстан сповнений рішучості залишити організацію наступного року, а Вірменія та Киргизстан відкрито говорять про відсутність сенсу існування такого формату. Путіну необхідно не допустити різких кроків членів організації та не допустити розвалу ОДКБ як мінімум до нового року. Путін втрачає традиційні сфери впливу на зовнішніх контурах і веде Росію до поразки у війні із сотнями тисяч жертв та втратою територій. Тут би під час валдайської мови, як затятий поборник традиційних православних цінностей, стати на коліна та покаятися і попросити пробачення, але куди там, у “ядерний рай” зібрався і всіх із собою забрати хоче.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

GENERALL SVR, [10/28/2022 7:56 AM]
Радіти, як і повертатися рано. Мобілізацію не закінчено, а призупинено. З Нового року до 1 березня ще 500 тисяч за планом.
До речі, вже закликали не 300000, а 607527 осіб (доповідь президенту)

Russian

впечатляющие анонсы и хвалебные оды, выступление президента России Владимира Путина на “Валдае” в общем-то с проходной речью, вопреки заверениям Пескова, забудут уже сегодня-завтра. Сам Путин свое выступление охарактеризовал, как “возможность почесать языком”. Белой ниткой речь президента связала тема “переговоров”, которые Путин страстно желает провести и закончить этот этап войны на тех условиях, которые он может продать как победу. Минимум на что он согласен это Донбасс и сухопутный коридор в Крым. Взывая к “Вашингтонским хозяевам”, которые должны дать отмашку и принудить Зеленского к миру на условиях российского президента, Путин упускает важный момент, сейчас именно он проигрывает войну и это предложение выглядит просто глупо. Впереди для Путина маячит перспектива потерять контроль над частью даже не свежеприсоединенных, а “исконных” российских территорий. И подготовка к военному положению в Москве свидетельствует о понимании президентом этих перспектив. Похвалы, в речи, Эрдогану и Си Цзиньпину не возымеют никакого эффекта, оба зают цену себе и тем более Путину, реальная цена которого быстро приближается к мусорному уровню. Турция и Китай станут основными бенефициарами развала России к которому Путин ведёт страну семимильными шагами. Выступление на “Валдае” предшествует встрече в формате ОДКБ, к которой Путин готовится куда более ответственно. ОДКБ на грани развала. Казахстан полон решимости покинуть организацию в следующем году, а Армения и Кыргызстан открыто говорят об отсутствии смысла существования такого формата. Путину необходимо не допустить резких шагов членов организации и не допустить развал ОДКБ как минимум до нового года. Путин теряет традиционные сферы влияния на внешних контурах и ведёт Россию к поражению в войне с сотнями тысяч жертв и потерей территорий. Тут бы во время валдайской речи, как ярый поборник традиционных православных ценностей, стать на колени да покаяться и прощения попросить, но куда там, в “ядерный рай” собрался и всех с собой забрать хочет.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

GENERALL SVR, [10/28/2022 7:56 AM]
Радоваться, как и возвращаться рано. Мобилизация не закончена, а приостановлена. С Нового года до 1 марта ещё 500 тысяч по плану.
Кстати уже призвали не 300000, а 607527 человек (доклад президенту)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s