26 October – Kremlin Insider: Putin shows he can fire missiles but concern remains over failed nuclear bomb tests. Putin is planning a new cabinet and martial law nation-wide at year’s end. Reporter thinks it’s related to Putin leaving the stage ie “transit” to Dmitry Patrushev.

Dear subscribers and guests of the channel! Yesterday, Russian President Vladimir Putin held a bizarre exercise called “strategic deterrence training.” Under the strict leadership of the leader, practical launches of ballistic and cruise missiles from the air, sea and land took place. The rockets took off in unison and even seemed to have flown where they should. The demonstration of the capabilities of Russian ballistic and cruise missiles to fly far, as well as to hit targets, did not raise any special questions and doubts from anyone and, of course, did not frighten anyone. Both external observers and now the Russian leadership have doubts about the possibility of using nuclear weapons. Nuclear weapons tests initiated by the president have failed, now they are frantically trying to determine the cause and even managed to schedule new tests next week. In the absence of the ability to scare with real tests of nuclear weapons, Putin scares with launches of missiles that should carry a nuclear charge, which, in turn, cannot yet be tested. But now Putin is using his favorite method of “it doesn’t matter to be, manage to be known.” The official chronicle of this event is touching, which gave a photo and video with the president outlining or sketching the process of missile launches with a pen on paper. Putin’s drawings will probably be sent to all the leaders of the nuclear powers as a visual warning or will be shown to Russian children in the lessons of patriotic education.

Putin made really important statements yesterday during the closed part of the meeting with the permanent members of the Security Council of the Russian Federation in narrow format. Putin said he was going to address the Federal Assembly towards the end of the year. In his appeal, the President will thank the Prime Minister and the Cabinet of Ministers for their work and propose a new prime minister and a new composition of the Cabinet, saying that crisis managers are needed in a crisis. Early next year, the president plans to phase in martial law across the country. Even before the meeting, Putin warned Sobyanin [Moscow mayor] about the need to prepare Moscow for the possibility of introducing martial law at any time after the New Year. The transit is going to be carried out under martial law. Security Council Secretary Nikolai Patrushev is not thrilled by the prospect of a transfer of power to his son Dmitry at the height of the war, but Putin promises that the hot phase will end by spring. What the president’s promises are based on is not yet clear to anyone.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Учора президент Росії Володимир Путін провів дивний захід під назвою “тренування стратегічних сил стримування”. Під чуйним керівництвом вождя відбулися практичні пуски балістичних та крилатих ракет з повітря, моря та землі. Ракети дружно злетіли і навіть начебто долетіли куди слід. Демонстрація можливостей російських балістичних та крилатих ракет далеко літати, а також вражати цілі, особливих питань та сумнівів ні в кого не викликали і нікого, звичайно, не налякали. Сумніви є як у зовнішніх спостерігачів, так тепер уже й у російського керівництва, у можливості застосування ядерної зброї. Випробування ядерної зброї, ініційовані президентом, провалилися, зараз судомно намагаються встановити причину і навіть встигли призначити нові випробування наступного тижня. За відсутності можливості налякати реальними випробуваннями ядерної зброї, Путін лякає пусками ракет, які мають нести ядерний заряд, випробувати який, у свою чергу, поки не виходить. Але зараз Путін використовує свій улюблений метод «не важливо бути, зумій уславитися». Зворушує офіційна хроніка цієї події, яка дала фото та відео з президентом, який конспектує або замальовує процес пусків ракет ручкою на папері. Малюнки Путіна, ймовірно, будуть розіслані всім лідерам ядерних держав як наочне застереження або продемонстровані російським дітям на уроках патріотичного виховання.

Дійсно, важливі заяви Путін зробив учора під час закритої частини наради з постійними членами Ради Безпеки РФ у вузькому складі. Путін сказав, що збирається виступити зі зверненням до Федеральних зборів ближче до кінця року. У зверненні президент подякує за роботу прем’єр-міністру та Кабміну та запропонує кандидатуру нового прем’єр-міністра та новий склад кабміну, мовляв, у кризу потрібні кризові менеджери. На початку наступного року президент має намір поетапно запровадити військовий стан по всій країні. Ще до наради Путін попередив Собяніна про необхідність підготовки Москви до можливості введення воєнного стану будь-якої миті після Нового року. Транзит мають намір проводити в режимі воєнного стану. Секретар Ради безпеки Микола Патрушев не в захваті від перспективи переходу влади до його сина Дмитра у розпал війни, але Путін обіцяє, що гаряча фаза закінчиться навесні. На чому ґрунтуються обіцянки президента не зрозуміло поки що нікому.

Russian

рогие подписчики и гости канала! Вчера президент России Владимир Путин провел странное мероприятие под названием «тренировка стратегических сил сдерживания». Под чутким руководством вождя состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет с воздуха, моря и земли. Ракеты дружно взлетели и даже вроде долетели куда следует. Демонстрация возможностей российских баллистических и крылатых ракет далеко летать, а также поражать цели, особых вопросов и сомнений ни у кого не вызывали и никого, конечно не напугали. Сомнения есть как у внешних наблюдателей, так, теперь уже и у российского руководства, в возможности применения ядерного оружия. Испытания ядерного оружия, инициированные президентом, провалились, сейчас судорожно пытаются установить причину и даже успели назначить новые испытания на следующей неделе. При отсутствии возможности напугать реальными испытаниями ядерного оружия, Путин пугает пусками ракет, которые должны нести ядерный заряд, испытать который, в свою очередь,  пока не получается. Но сейчас Путин использует свой любимый метод «не важно быть, сумей прослыть». Умиляет официальная хроника данного события,  которая дала фото и видео с президентом, конспектирующим или зарисовывающим процесс пусков ракет ручкой на бумаге. Рисунки Путина, вероятно, будут разосланы всем лидерам ядерных держав в качестве наглядного предостережения или будут продемонстрированы российским детям на уроках патриотического воспитания.
 
Действительно важные заявления Путин сделал вчера во время закрытой части совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ в узком составе. Путин сказал, что собирается выступить с обращением к Федеральному собранию ближе к концу года. В обращении президент поблагодарит за работу премьер-министра и Кабмин и предложит кандидатуру нового премьер-министра и новый состав кабмина, дескать, в кризис нужны кризис-менеджеры. В начале следующего года президент собирается поэтапно ввести военное положение по всей стране. Ещё до совещания Путин предупредил Собянина о необходимости подготовки Москвы к возможности введения военного положения в любой момент после Нового года. Транзит собираются проводить в режиме военного положения. Секретарь Совбеза Николай Патрушев не в восторге от перспективы перехода власти к его сыну Дмитрию в разгар войны, но Путин обещает,  что горячая фаза закончится к весне. На чем основаны обещания президента не понятно пока никому.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s