25 October – Kremlin Insider: Xi waives bye-bye to Russia as a member of the world leadership now only between US and China; Changes Putin’s nickname from “Puppy” to “No Teeth Puppy” and won’t even take the loser’s call.

Dear subscribers and guests of the channel! Russian President Vladimir Putin on Monday and Tuesday asked the Foreign Ministry to organize a telephone conversation with Chinese leader Xi Jinping, but the Chinese side refused. This is not the first time Putin has been denied the opportunity to have a telephone conversation with Xi Jinping. This time, the Chinese side hinted thickly that there was no important subject for conversation, and Comrade Xi did not intend to talk to anyone about trifles. According to the results of the CPC Congress in Beijing, Xi Jinping remains the leader of China and strengthens his position. In his speech at the congress, he mentioned a “bipolar world”, excluding the option of considering Russia as an equilibrium center of influence for the US and China. In February, Xi Jinping received personal assurances from Putin that he would quickly (they even uttered the word “lightning fast”) realize his geopolitical ambitions in the Ukrainian direction. The Chinese leader believed and made it clear that in the event of a quick implementation of the military plans of the Russian leadership, Putin can count not only on the understanding of the Chinese leadership, but also on support. In the eyes of Xi Jinping and the Chinese leadership, Putin made an irreparable mistake, he lost the war he started. Faith in the “second army of the world” collapsed, dragging respect with it. The promises made by Putin Xi in Samarkand to end the war with a “victory” and Patrushev’s recent visit to China, with a promise to end the hot phase of the conflict as quickly as possible, did not find not only support, but also understanding of the Chinese leadership. Putin’s personal dislike of Xi Jinping, which manifested itself after China’s refusal of military assistance to Russia after the failed start of the war, is well known in China. In response, Putin is simply despised and made clear to him by all available means. The worst thing for Putin is that he now constantly expects a “knife in the back” from his Chinese comrades, and this is probably what he will wait for. Xi Jinping nicknamed Putin “Puppy”, and now they add “no teeth” to this nickname.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Президент Росії Володимир Путін у понеділок та у вівторок просив МЗС організувати йому телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, але китайська сторона відповіла відмовою. Путін уже не вперше отримує відмову у можливості провести телефонну розмову з Сі Цзіньпіном. Цього разу китайська сторона товсто натякнула, що важливого предмета для розмови немає, а дрібниці товариш Сі спілкуватися з ким попало не збирається. За результатами з’їзду КПК у Пекіні Сі Цзіньпін залишається лідером Китаю та зміцнює позиції. У своїй промові на з’їзді він згадав “біполярний світ”, виключивши варіант розгляду Росії як рівноважного США та Китаю центру впливу. Сі Цзіньпін у лютому отримав особисті запевнення від Путіна у швидкій (було навіть вимовлено слово «блискавично») реалізації геополітичних амбіцій в українському напрямі. Китайський лідер повірив і дав зрозуміти, що у разі швидкої реалізації військових планів російського керівництва Путін може розраховувати не лише на розуміння китайського керівництва, а й на підтримку. В очах Сі Цзіньпіна та керівництва Китаю Путін припустився непоправної помилки, він програв війну, яку сам і затіяв. Віра в «другу армію світу» впала, потягнувши із собою повагу. Обіцянки, дані Путіним Сі у Самарканді закінчити війну «перемогою» і нещодавній візит Патрушева до Китаю, з обіцянкою закінчити гарячу фазу конфлікту максимально швидко, не знайшло не лише підтримки, а й розуміння китайського керівництва. Особиста неприязнь Путіна до Сі Цзіньпіна, яка виявилася після відмови Китаю у військовій допомозі Росії вже після проваленого початку війни, в Китаї добре відома. Путіна у відповідь просто зневажають і дають йому це зрозуміти всіма доступними способами. Найгірше для Путіна те, що він тепер постійно чекає на «ніж у спину» від китайських товаришів, і, ймовірно, саме цього й дочекається. Сі Цзіньпін дав прізвисько Путіну «Щеня», а тепер до цієї прізви ще додають «без зубів».

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! Президент России Владимир Путин в понедельник и во вторник просил МИД организовать ему телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином, но китайская сторона ответила отказом. Путин уже не первый раз получает отказ в возможности провести телефонный разговор с Си Цзиньпином. В этот раз китайская сторона толсто намекнула, что важного предмета для разговора нет, а пустякам товарищ Си общаться с кем попало не намерен. По результатам съезда КПК в Пекине Си Цзиньпин остается лидером Китая и укрепляет позиции. В своей речи на съезде он упомянул «биполярный мир», исключив вариант рассмотрения России как равновесного США и Китаю центра влияния. Си Цзиньпин в феврале получил личные уверения от Путина в быстрой (было даже произнесено слово «молниеносно») реализации геополитических амбиций в украинском направлении. Китайский лидер поверил и дал понять, что в случае быстрой реализации военных  планов российского руководства Путин может рассчитывать не только  на понимание китайского руководства,  но и на поддержку. В глазах Си Цзиньпина и руководства Китая Путин совершил непоправимую ошибку, он проиграл войну, которую сам и затеял. Вера во «вторую армию мира» рухнула, утащив с собой уважение. Обещания, данные Путиным Си в Самарканде закончить войну «победой» и  недавний визит Патрушева в Китай, с обещанием закончить горячую фазу конфликта максимально быстро, не нашло не только поддержки, но и понимания китайского руководства. Личная неприязнь Путина к Си Цзиньпину которая проявилась после отказа Китая в военной помощи России уже после проваленного начала войны, в Китае хорошо известна. Путина в ответ просто презирают и дают ему это понять всеми доступными способами. Хуже всего для Путина то, что он теперь постоянно ожидает «нож в спину» от китайских товарищей, и, вероятно, именно этого и дождется. Си Цзиньпин дал кличку Путину «Щенок», а теперь к этой кличке ещё добавляют «без зубов».

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s