26 May – Kremlin Insider reports the Putin crime family needs a Putin in charge of the Duma to insure their survival when the Don is gone. Putin’s Daughter Katerina Tikhonova fits the bill.

26 May – Kremlin Insider reports the Putin crime family needs a Putin in charge of the Duma to insure their survival when the Don is gone. Putin’s Daughter Katerina Tikhonova fits the bill.

GENERALL SVR, [5/26/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! The competition between the Kremlin towers is intensifying, which is increasingly manifesting itself in the information space, and the “mouse fuss” between State Duma Chairman Vyacheslav Volodin and First Deputy Chairman of the Federation Council Andrei Turchak is a vivid example of this. Volodin and Turchak are members of the same party, and despite the fact that the disagreements between them are not related to the internal party split, United Russia will take the negative from these conflicts, which of course does not strengthen the position of the ruling party. Against this background, Putin’s inner circle again started talking about the need for a consensus figure for the elites in the leadership of United Russia, which would unite and guarantee the current status quo and the continuity of power. Thus, the candidacy of the daughter of Russian President Vladimir Putin Katerina Tikhonova for the post of head of the United Russia party is again being actively discussed. And I must say that recently, without exception, all interested persons in Putin’s entourage support this idea. Earlier, at the end of last year, this issue was actively discussed and Putin seriously thought about the possibility of putting his daughter at the head of the ruling party, but at that time there was no unequivocal approval of this decision in the minds of most elite groups. Now the situation has changed and the war, which has been going on for three months, has created the prerequisites and the demand of the elites for a clear understanding of their future without Putin. Today, Putin is the only guarantor of the stability of the system, and this, in the conditions of war and circulating information about the serious illnesses of the president, begins to cause maximum anxiety among the elites. In the understanding of a narrow circle of people who have access to the presidential ear, Katerina Tikhonova is the only person who can act as a guarantor of the stability of the existence of the Putin regime, without being a direct successor. Being at the helm of the party in power and actually managing the State Duma and the Federation Council, Tikhonov will balance any successor to the presidency. In general, Putin approves of such a position of succession as Dmitry Patrushev is the president, and Katerina Tikhonova is the mistress of the power system. How close this option will be to implementation, we will soon see, the President will not be able to delay such decisions.

26 May – Ukrainian

GENERALL SVR, [5/26/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Загострюється конкуренція веж Кремля, яка все активніше проявляє себе в інформаційному просторі, і “мишача метушня” голови Держдуми В’ячеслава Володіна з першим заступником голови Ради Федерації Андрієм Турчаком, тому яскравий приклад. Володін і Турчак однопартійці, і незважаючи на те, що розбіжності між ними не пов’язані із внутрішньопартійним розколом, негатив від цих конфліктів Єдина Росія прийматиме на себе, що звичайно не зміцнює позиції партії влади. На цьому фоні у Путіна в близькому оточенні знову заговорили про необхідність консенсусної для еліт фігури в керівництві Єдиної Росії, яка об’єднала б і гарантувала поточний status quo і наступність влади. Таким чином, знову активно обговорюється кандидатура доньки президента Росії Володимира Путіна Катерини Тихонової на посаду голови партії Єдина Росія. І треба сказати, що останнім часом усі без винятку зацікавлені особи в оточенні Путіна підтримують цю ідею. Раніше, наприкінці минулого року, це питання активно обговорювалося і Путін серйозно замислювався над можливістю поставити дочку на чолі партії влади, але на той час не було однозначного схвалення цього рішення у поданні більшості елітних груп. Тепер ситуація змінилася і війна, яка триває вже три місяці, створила передумови та запит еліт на чітке розуміння свого майбутнього без Путіна. Путін на сьогоднішній день є єдиним гарантом стабільності системи і це в умовах війни та циркулюючої інформації про тяжкі захворювання президента, що починає викликати максимальне занепокоєння еліт. У розумінні вузького кола осіб, які мають доступ до президентського вуха, Катерина Тихонова єдина людина, яка може бути гарантом стабільності існування путінського режиму, не будучи прямим наступником. Перебуваючи біля керма партії влади і фактично керуючи Державною думою та Радою Федерації Тихонова врівноважуватиме будь-якого наступника на посаді президента. Загалом Путін таку позицію наступності, як Дмитро Патрушев, президент, а Катерина Тихонова господиня системи влади, схвалює. Наскільки цей варіант буде близьким до реалізації, ми побачимо вже скоро, затягувати з такого роду рішеннями у президента не вийде.

26 May – Russian

башен Кремля которая всё активней проявляет себя в информационном пространстве, и “мышиная возня” председателя Госдумы Вячеслава Володина с первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Турчаком, тому яркий пример. Володин и Турчак однопартийцы, и не смотря на то, что разногласия между ними не связаны с внутрипартийным расколом, негатив от этих конфликтов Единая Россия будет принимать на себя, что конечно не укрепляет позиции партии власти. На этом фоне у Путина в близком окруженинии опять заговорили о необходимости консенсусной для элит фигуре в руководстве Единой России, которая бы объединила и гарантировала текущий status quo и преемственность власти. Таким образом опять активно обсуждается кандидатура дочери президента России Владимира Путина Катерины Тихоновой на пост главы партии Единая Россия. И надо сказать, что в последнее время все без исключения заинтересованные лица в окружении Путина поддерживают эту идею. Ранее, в конце прошлого года, этот вопрос активно обсуждался и Путин всерьёз задумывался над возможностью поставить дочь во главе партии власти, но в то время не было однозначного одобрения этого решения в представлении большинства элитных групп. Теперь ситуация изменилась и война, которая идёт уже три месяца создала предпосылки и запрос элит на четкое понимание своего будущего без Путина. Путин на сегодняшний день является единственным гарантом стабильности системы и это в условиях войны и циркулирующей информации о тяжелых заболеваниях президента, начинает вызывать максимальное беспокойство элит. В понимании узкого круга лиц имеющих доступ к президентскому уху, Катерина Тихонова единственный человек, который может выступить гарантом стабильности существования путинского режима, не являясь прямым преемником. Находясь у руля партии власти и фактически управляя Государственной думой и Советом Федерации Тихонова будет уравновешивать любого преемника на посту президента. В целом Путин такую позицию преемственности, как Дмитрий Патрушев президент, а Катерина Тихонова хозяйка системы власти, одобряет. Насколько этот вариант будет близок к реализации мы увидим уже скоро, затягивать с такого рода решениями у президента не получится.

25 May – Kremlin Insider. Putin’s plan to annex much of Ukraine and possibly use nuclear weapons. Then launch a “series of Hybrid Operations in Europe.” Also confirms canned food deep fakes.

25 May – Kremlin Insider. Putin’s plan to annex much of Ukraine and possibly use nuclear weapons. Then launch a “series of Hybrid Operations in Europe.” Also confirms canned food deep fakes.

GENERALL SVR, [5/25/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! The decision of Russian President Vladimir Putin to simplify the issuance of Russian passports to residents of the Kherson and Zaporozhye regions of Ukraine is not spontaneous. This decision was in the plans for at least two months and was transformed and postponed based on the objective situation at the front. Moreover, the plans for the annexation of several regions of Ukraine to Russia for Putin have been resolved, and these plans are constantly discussed at closed meetings in various formats with the participation of the president.

Now the main task that Putin has set for the military bloc is access to the administrative borders of the Donetsk and Luhansk regions and, if possible, the Kherson and Zaporozhye regions of Ukraine. When implementing the tasks of reaching the administrative borders of Donetsk and Lugansk regions, it is planned to recognize the independence of the occupied territories of Zaporozhye and Kherson regions with subsequent access to their administrative borders.

After the capture and annexation of these four regions of Ukraine to Russia, Putin plans to start a “peace negotiation process.” The “peace process” itself should become a screen for preparing for the annexation of the Kharkov, Nikolaev and Odessa regions of Ukraine, as well as Moldova. After the failure of the “peace talks”, the Kremlin plans further aggression in order to seize the above territories AND PARALLELLY A SERIES OF HYBRID OPERATIONS IN EUROPE, with a direct threat of the use of nuclear weapons, which will come directly from the leadership of the Kremlin. To create a split in the European Union and NATO is the fixed idea of ​​Russian President Vladimir Putin.

The beginning of the war showed that the implementation of Putin’s plans was failing in the very first days. Not a clear understanding of the actual events and situation, but the promises of the leadership of the military and power blocs, gives Putin confidence that these and other plans will be implemented. I must say that after the failure of the start of the war, Putin has almost completely recovered and, having replaced part of the initial military leadership of the operation, including Gerasimov and Shoigu, who only nominally remain in their posts, he hopes for the success promised by the new leadership. Putin is still confident that he can outplay and win everyone, and he does not care about objective reality. Yes, and so, for a general understanding, the threat of a nuclear strike is the higher, the closer Putin is to the implementation of his plans, when he will be able to put a winning point with this, and vice versa, the closer the failure of his plans, the more unpromising and senseless is the use of nuclear weapons as for Putin himself, and for his entourage, which will play a significant role in the adoption and implementation of this decision. Not to understand this means not to know Putin at all. Let’s turn to some Western politicians: sometimes you should trust your intelligence, and not your fears, which are easy to confuse with rationality.

GENERALL SVR, [5/25/2022 9:18 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! We know and affirm that yesterday Russian President Vladimir Putin did NOT visit the Mandryk Central Military Clinical Hospital in Moscow and did NOT communicate with Russian servicemen who were injured during a special military operation. We have already said that “canned food” was prepared, an imitation of the movements of the president and the passage of an understudy in front of the public. Putin and the FSO, of course, are master illusionists, but they are still far from the glory of David Copperfield.

25 May – Ukrainian

GENERALL SVR, [5/25/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Рішення президента Росії Володимира Путіна спростити видачу російських паспортів мешканцям Херсонської та Запорізької областей України не спонтанно. Це рішення було в планах щонайменше два місяці і трансформувалося і переносилося виходячи з об’єктивної обстановки на фронті. Більше того, у планах приєднання кількох областей України до Росії для Путіна питання вирішене і ці плани постійно обговорюються на закритих нарадах у різних форматах за участю президента.

Наразі основне завдання, яке Путін поставив перед військовим блоком, це вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та, по можливості, Херсонської та Запорізької областей України. При реалізації завдань щодо виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей планується визнати незалежність окупованих територій Запорізької та Херсонської областей з наступним виходом на їхні адміністративні кордони.

Після захоплення та приєднання до Росії цих чотирьох областей України, у планах Путіна розпочати “процес переговорів про мир”. Сам “мирний процес” має стати ширмою для підготовки до анексії Харківської, Миколаївської та Одеської областей України, а також Молдови. Після провалу “мирних переговорів”, у планах Кремля подальша агресія з метою захоплення вищевказаних територій І ПАРАЛЕЛЬНО СЕРІЯ ГІБРИДНИХ ОПЕРАЦІЙ У ЄВРОПІ, із прямою загрозою використання ядерної зброї, яка виходитиме безпосередньо від керівництва Кремля. Створити розкол у Євросоюзі та НАТО ідея фікс президента Росії Володимира Путіна.

Початок війни показав, що реалізація путінських планів зазнає фіаско вже перші дні. Не чітке розуміння подій і обстановки, що реально відбуваються, а обіцянки керівництва військового і силового блоків, дає Путіну впевненість у тому, що ці та інші плани будуть реалізовані. Потрібно сказати, що після провалу початку війни Путін вже практично повністю оклемався і, змінивши частину початкового військового керівництва операцією, включаючи Герасимова та Шойгу, які лише номінально залишаються на своїх постах, він сподівається на успіх, обіцяний новим керівництвом. Путін все ще впевнений, що зможе всіх переграти та перемогти і йому начхати на об’єктивну реальність. Так, і так, для загального розуміння, загроза завдання ядерного удару тим вище, чим ближче Путін до реалізації своїх планів, коли він зможе цим поставити саме переможну точку, і навпаки, чим ближче провал його планів тим безперспективніше і безглуздо використання ядерної зброї як для самого Путіна, так і для його оточення яке у прийнятті та реалізації цього рішення відіграватиме суттєву роль. Не розуміти цього, отже, не знати Путіна взагалі. Звертаємось до деяких західних політиків: іноді варто довіряти своїй розвідці, а не своїм страхам, які легко сплутати з раціональністю.

GENERALL SVR, [5/25/2022 9:18 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Ми знаємо і стверджуємо, що вчора президент Росії Володимир Путін не відвідував Центральний військовий клінічний госпіталь імені Мандрика в Москві і не спілкувався з російськими військовослужбовцями, які отримали поранення під час спеціальної військової операції. Ми вже розповідали про те, що були підготовлені “консерви”, імітація пересувань президента та прохід дублера перед публікою. Путін і ФСО звичайно майстри фокусники-ілюзіоністи, але до слави Девіда Копперфільда ​​їм ще далеко.

25 May Russian

Дорогие подписчики и гости канала! Решение президента России Владимира Путина упростить выдачу российских паспортов жителям Херсонской и Запорожской областей Украины не спонтанно. Это решение было в планах минимум два месяца и трансформировалось и переносилось исходя из объективной обстановки на фронте. Более того, в планах присоединение нескольких областей Украины к России для Путина вопрос решенный и эти планы постоянно обсуждаются на закрытых совещаниях в разных форматах с участием президента.

Сейчас основная задача, которую Путин поставил перед военным блоком, это выход на административные границы Донецкой и Луганской областей и, по возможности, Херсонской и Запорожской областей Украины. При реализации задач по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей планируется признать независимость оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей с последующим выходом на их административные границы.

После захвата и присоединения к России этих четырёх областей Украины, в планах Путина начать “процесс переговоров о мире”. Сам “мирный процесс” должен стать ширмой для подготовки к аннексии Харьковской, Николаевской и Одесской областей Украины, а также Молдовы. После провала “мирных переговоров”, в планах Кремля дальнейшая агрессия с целью захвата вышеуказанных территорий И ПАРАЛЛЕЛЬНО СЕРИЯ ГИБРИДНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ЕВРОПЕ, с прямой угрозой использования ядерного оружия, которая будет исходить непосредственно от руководства Кремля. Создать раскол в Евросоюзе и НАТО идея фикс президента России Владимира Путина.

Начало войны показало, что реализация путинских планов терпит фиаско уже в первые дни. Не четкое понимание реально происходящих событий и обстановки, а обещания руководства военного и силового блоков, даёт Путину уверенность в том, что эти и другие планы будут реализованы. Надо сказать, что после провала начала войны Путин уже практически полностью оклемался и, сменив часть первоначального военного руководства операцией, включая Герасимова и Шойгу, которые лишь номинально остаются на своих постах, он надеется на успех обещанный новым руководством. Путин всё ещё уверен, что сможет всех переиграть и победить и ему плевать на объективную реальность. Да, и так, для общего понимания, угроза нанесения ядерного удара тем выше, чем ближе Путин к реализации своих планов, когда он сможет этим поставить именно победную точку, и наоборот, чем ближе провал его планов тем более бесперспективно и бессмысленно использование ядерного оружия как для самого Путина, так и для его окружения которое в принятии и реализации этого решения будет играть существенную роль. Не понимать этого, значит не знать Путина вообще. Обращаемся к некоторым западным политикам: иногда стоит доверять своей разведке, а не своим страхам, которые легко спутать с рациональностью.

GENERALL SVR, [5/25/2022 9:18 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Мы знаем и утверждаем, что вчера президент России Владимир Путин НЕ посещал Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка в Москве и НЕ общался с российскими военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции. Мы уже рассказывали, о том, что были подготовлены “консервы”, иммитация передвижений президента и проход дублера перед публикой. Путин и ФСО конечно мастера фокусники-иллюзионисты, но до славы Дэвида Копперфильда им ещё далеко.

Transcript Excerpt of Thurs 26 May #Pentagon Presser on Rumors of #Russian #Syrian withdrawal, #Turkey’s threat to attack and claims it captured the top #ISIS commander. @ckubeNBC

Transcript Excerpt of Thurs 26 May #Pentagon Presser on Rumors of #Russian #Syrian withdrawal,  #Turkey’s threat to attack and claims it captured the top #ISIS commander. @ckubeNBC

I think this Q: is Courtney Kube of NBC. I couldn’t locate any video:

Q:  Actually, I have more than one question.

KIRBY:  All right, let me get my pen. This is what happens when you approach 60. Go ahead.

Q:  So, first, can you confirm that Russia is withdrawing its forces from Khmeimim Airbase in Syria? And then I’ll ask the second one later?

KIRBY:  No, keep going, I’m writing.

Q:  OK. So, if you can give us a sense of the department’s position on the Turkish threat to launch a new military operation against Kurdish fighters in northeast Syria, and if you got in contact since Monday with Turkish about this. And actually, one more, if you have any information about that claims that Turkey detained the ISIS — new ISIS leader Quraishi in Istanbul?

KIRBY:  Yeah. So, I’ll go in reverse order. I can’t confirm the reports about Al-Quraishi and what — what we’ve seen in the press obviously, we’ve been looking at this all day, but we’re just not in a position where we can actually confirm that press reporting. On Turkey, I think we’re obviously very concerned about the Turks announcement that they intend to increase their military activity in northern Syria. And I think my State Department colleague, Ned Price, I think really put it much better than what I can. But what our concern is, obviously, would be safety of the civilian population the — the impact on continued defeat ISIS operations, you know, because it could draw off potential SDF personnel to move away from the counter ISIS fight, which is obviously what we’re focused on in northern Syria. And then, of course, just the potential for more humanitarian assistance needs. So, we’ve expressed as a government our concern over this.

And as for Russians pulling troops out of Syria, look, I — I’ll just tell you we know, right? We know that they continue to try to replenish their manpower in the Donbas. We know that they have raised the enlistment age now to 50 to allow for even older Russians now to join the military, if they — if they can. We know that they’ve started to pull on some contract personnel from their reserves to try to bolster their efforts. And we have seen some spurious reports, nothing that we can confirm, that they’re looking elsewhere for additional manpower to include pulling from potentially some of their overseas operations. But I can’t confirm that specific report about Syria. But it’s very clear that — and much of this is in open-source reporting that the Russians are opening up the valves, if you will, to try to create a bigger influx of potential military personnel to be used in Ukraine.

They continue to take casualties every single day in this war. We know that they have lost not only soldiers, but they they’ve lost a lot of equipment and weapons. They are expending a significant number of their cruise missile and precision guided munitions inventory in this war. So, we know that they are looking across the board at ways to try to resupply and replenish themselves.

. . .

KIRBY: Let’s see. Jeff Schogol.

Q:  Thank you. You may have answered this, but I just wanted to ask directly, has Turkey notified the U.S. government that it intends to launch an operation into northeast Syria?

KIRBY:  I have no knowledge of an official announcement or notification, Jeff, again, I’d refer you to my State Department colleagues for that. But look, they have — they’ve said it publicly. And again, Ned Price over at the State Department already answered for the U.S. government a couple of days ago about this.

24 May – Kremlin Insider Reports on Foreign Ministry Resignations and Patrushev Reveling in Lavrov’s Angst.

24 May – Kremlin Insider Reports on Foreign  Ministry Resignations and Patrushev Reveling in Lavrov’s Angst.

GENERALL SVR, [5/24/2022 8:44 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Yesterday morning, Secretary of the Security Council of the Russian Federation Nikolai Patrushev presented an entertaining report to Russian President Vladimir Putin. The authors of the report poetically call the Russian Foreign Ministry a “house of cards in the sand,” and the act of Boris Bondarev, an employee of the permanent mission to the UN in Geneva, who announced his resignation due to the war with Ukraine, “the first sign.” According to the authors of the report, more than a hundred employees in the Foreign Ministry are “at a low start” and “are ready to repeat the act of Boris Bondarev.” The report is accompanied by a list of more than a hundred names of employees of the Russian Foreign Ministry, whom the authors, by the way, with justification for each, consider ready-made “traitors.” Patrushev, who had long disliked Lavrov, presented this report with obvious pleasure.

You don’t have to be a great analyst to understand that a mass exodus of Foreign Ministry employees at various levels is a serious blow to the country’s international image, and if such a situation really takes place, then the domestic political agenda, at least in the elites, will undergo tectonic changes.

Putin was very puzzled by this prospect and in the near future Lavrov will be called in for a serious conversation. But the conversation is a conversation, and the problem does not have good solutions. To carry out purges in the Foreign Ministry during the war is a stupidity that Putin is unlikely to dare, especially since even a hint of repression will provoke a much more massive exodus of the diplomatic corps. Lavrov himself, who dreams of resignation and asked Putin to put him to rest at least five times in the past two years, does not risk anything at all. Russian diplomacy could present Putin with the biggest trouble with unpredictable consequences in all his years in power. Putin destroyed Russian diplomacy by turning it into propaganda, and the appointment of the “face of the Ministry of Foreign Affairs” of the alcoholic Masha Zakharova, whom the president calls “Sivukha” and “a woman with a drunken face,” looks like a mockery. What goes around comes around.

24 May – Ukrainian

GENERALL SVR, [5/24/2022 8:44 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Вчора вранці президенту Росії Володимиру Путіну секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев представив цікаву доповідь. Автори доповіді поетично називають МЗС Росії “картковим будиночком на піску”, а вчинок співробітника постійного представництва при ООН у Женеві Бориса Бондарєва, який заявив про свою відставку через війну з Україною, “першою ластівкою”. На думку авторів доповіді, у МЗС більше сотні співробітників перебувають “на низькому старті” і “готові повторити вчинок Бориса Бондарєва”. До доповіді додається список із понад ста прізвищ співробітників МЗС РФ, яких автори, між іншим з обґрунтуванням щодо кожного, вважають готовими “зрадниками”. Патрушев, який давно недолюблює Лаврова, з явним задоволенням представляв цю доповідь.

Не треба бути великим аналітиком, щоб розуміти, що масовий результат співробітників МЗС різного рівня, це серйозний удар по міжнародному іміджу країни, а якщо така ситуація справді матиме місце, то внутрішньополітичний порядок денний, як мінімум в елітах, зазнає тектонічних змін.

Путін був дуже спантеличений подібною перспективою і найближчим часом Лаврова буде викликано на серйозну розмову. Але розмова розмовою, а проблема не має добрих рішень. Проводити чистки в МЗС під час війни, це дурість на яку Путін навряд чи вирішиться, тим більше, навіть натяк на репресії спровокує значно більший результат співробітників дипломатичного корпусу. Сам Лавров, який мріє про відставку і просив Путіна відправити його на спокій мінімум п’ять разів за останні два роки, взагалі нічим не ризикує. Російська дипломатія може зробити Путіну найбільші неприємності з непередбачуваними наслідками за всі роки його влади. Путін знищив російську дипломатію, перетворивши її на пропаганду і просто знущанням виглядає призначення “обличчям МЗС” алкоголічки Маші Захарової, яку президент називає “Сивухою” та “жінкою з просоченим обличчям”. Що посієш те й пожнеш

24 May – Russian

Дорогие подписчики и гости канала! Вчера утром президенту России Владимиру Путину секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев представил занимательный доклад. Авторы доклада поэтично называют МИД России “карточным домиком на песке”, а поступок сотрудника постоянного представительства при ООН в Женеве Бориса Бондарева, который заявил о своей отставке из-за войны с Украиной, “первой ласточкой”. По мнению авторов доклада, в МИД более сотни сотрудников находится “на низком старте” и “готовы повторить поступок Бориса Бондарева”. К докладу прилагается список из более ста фамилий сотрудников МИД РФ, которых авторы, между прочим с обоснованием по каждому, считают готовыми “предателями”. Патрушев, давно недолюбливающий Лаврова, с явным удовольствием представлял этот доклад.

Не надо быть большим аналитиком, чтобы понимать, что массовый исход сотрудников МИД разного уровня, это серьёзный удар по международному имиджу страны, а если такая ситуация действительно будет иметь место, то внутриполитическая повестка, как минимум в элитах, претерпит тектонические изменения.

Путин был очень озадачен подобной перспективой и в ближайшее время Лавров будет вызван на серьёзный разговор. Но разговор разговором, а проблема не имеет хороших решений. Проводить чистки в МИД во время войны, это глупость на которую Путин навряд ли решится, тем более, даже намек на репрессии спровоцирует куда более массовый исход сотрудников дипломатического корпуса. Сам же Лавров, который мечтает об отставке и просил Путина отправить его на покой минимум пять раз за последние два года, вообще ничем не рискует. Российская дипломатия может преподнести Путину крупнейшие неприятности с непредсказуемыми последствиями за все годы его власти. Путин уничтожил российскую дипломатию превратив её в пропаганду и просто издевательством выглядит назначение “лицом МИД” алкоголички Маши Захаровой, которую президент называет “Сивухой” и “женщиной с пропитым лицом”. Что посеешь, то и пожнешь.

23 May part 2 – Kremlin Insider: Lukashenko plays the carnival shill in Sochi. Gets promises for loyalty to the Don.

23 May part 2 – Kremlin Insider: Lukashenko plays the carnival shill in Sochi. Gets promises for loyalty to the Don.

GENERALL SVR, [5/23/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! And this time, the buffoon Lukashenko fulfilled the mission entrusted to him by the Russian leadership in full. Lukashenka’s task was simple and already familiar: to show a little, but mostly to tell external and internal observers that Putin is alive and has a “strong handshake.” Yesterday, Russian President Vladimir Putin held “many hours of negotiations” with Lukashenka, and this is only the official part. Further, a hint at “many hours” of informal communication and, as a result, a reproach to ill-wishers who allegedly “slander” about Putin’s poor health, they say, look, how can a seriously ill person conduct “many hours of negotiations.”
Recall that a week before this meeting, on Monday, May 16, Putin held a meeting with the leaders of the CSTO countries, where Lukashenka was present and at the same time the Russian president held forty-minute tête-à-tête talks with Alexander Grigoryevich. What urgent issues appeared a week later, the solution of which required a new personal meeting and “many hours of negotiations” for an inexperienced viewer remains a mystery.
The fact is that even before the meeting in the CSTO format, Lukashenka was informed that he would need the traditional service of being present at “many hours of negotiations” with the President of Russia, the only thing was that the date was indicated approximately, and during the meeting on May 16, when Putin had a surgical operation already planned, Lukashenka was coordinated more specifically.
Yesterday there were no real negotiations, and there was no real need for them. Lukashenka played to the public the “importance” of meeting and personal communication with Putin, after which he spent most of his time bored. Communication with Putin took up to an hour, and this is in general. Based on the results of Lukashenka’s vacation in Sochi, Putin promised him support, both moral and material, but how much Lukashenka would actually receive for the service, he never received a specific answer, only communication. But he’s not used to it.

23 May Ukrainain

GENERALL SVR, [5/23/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! І цього разу скоморох Лукашенко виконав покладену на нього російським керівництвом місію у повному обсязі. Завдання у Лукашенка було нескладне і вже звичне: трохи показати, а переважно розповісти зовнішнім і внутрішнім спостерігачам про те, що Путін живий і має “міцне рукостискання”. Учора президент Росії Володимир Путін провів із Лукашенком “багатогодинні переговори”, і це лише офіційна частина. Далі, натяк на “багатогодинне” неофіційне спілкування і як наслідок, закид недоброзичливцям які нібито “наклеюють” про слабке здоров’я Путіна, мовляв дивіться, хіба може важкохвора людина проводити “багатогодинні переговори”.
Нагадаємо, що за тиждень до цієї зустрічі, у понеділок 16 травня Путін провів зустріч із лідерами країн ОДКБ, де був присутній Лукашенко і тоді ж президент Росії провів сорокахвилинні переговори тет-а-тет із Олександром Григоровичем. Які невідкладні питання постали вже через тиждень, вирішення яких зажадало нової особистої зустрічі та “багатогодинних переговорів” для недосвідченого глядача залишається загадкою.
Справа в тому, що Лукашенку ще до зустрічі у форматі ОДКБ було сповіщено, що від нього буде потрібна вже традиційна послуга присутності на “багатогодинних переговорах” з президентом Росії, єдине, дату вказали орієнтовно, а під час зустрічі 16 травня, коли хірургічна операція Путіну була вже запланована, Лукашенка зорієнтували конкретніше.
Вчора не було жодних реальних переговорів, та й реальної потреби у них не було. Лукашенко відіграв на публіку “важливість” зустрічі та особистого спілкування з Путіним, після чого проводив час здебільшого нудьгуючи. Спілкування з Путіним зайняло до години часу, і це загалом. За результатами відпочинку Лукашенко у Сочі Путін пообіцяв йому підтримку та моральну та матеріальну, ось тільки скільки реально Лукашенко отримає за послугу, він так і не отримав конкретної відповіді, лише спілкування. Але йому не звикати.

23 May Russian

Дорогие подписчики и гости канала! И в этот раз скоморох Лукашенко выполнил возложенную на него российским руководством миссию в полном объёме. Задача у Лукашенко была несложная и уже привычная: немного показать, а в основном рассказать внешним и внутренним наблюдателям о том, что Путин жив и имеет “крепкое рукопожатие”. Вчера президент России Владимир Путин провел с Лукашенко “многочасовые переговоры”, и это только официальная часть. Дальше, намёк на “многочасовое” неофициальное общение и как следствие, упрек недоброжелателям которые якобы “клевещут” про слабое здоровье Путина, дескать смотрите, разве может тяжелобольной человек проводить “многочасовые переговоры”.
Напомним, что за неделю до этой встречи, в понедельник 16 мая Путин провел встречу с лидерами стран ОДКБ, где присутствовал Лукашенко и тогда же президент России провел сорокаминутные переговоры тет-а-тет с Александром Григорьевичем. Какие неотложные вопросы появились уже через неделю, решение которых потребовало новой личной встречи и “многочасовых переговоров” для неискушенного зрителя остаётся загадкой.
Дело в том, что Лукашенко ещё до встречи в формате ОДКБ был оповещен, что от него потребуется уже традиционная услуга присутствия на “многочасовых переговорах” с президентом России, единственное, дату указали ориентировочно, а во время встречи 16 мая, когда хирургическая операция Путину была уже запланированна, Лукашенко сориетировали более конкретно.
Вчера не было никаких реальных переговоров, да и реальной надобности в них не было. Лукашенко отыграл на публику “важность” встречи и личного общения с Путиным, после чего проводил время по большей части скучая. Общение с Путиным заняло до часа времени и это в общем. По результатам отдыха Лукашенко в Сочи Путин пообещал ему поддержку и моральную и материальную, вот только, сколько реально Лукашенко получит за услугу, он так и не получил конкретного ответа, только общения. Но ему не привыкать.

23 May – Kremlin Insider, Viktor Medvedchuk knows the Godfather’s deepest secrets.

23 May – Kremlin Insider, Viktor Medvedchuk knows the Godfather’s deepest secrets.

GENERALL SVR, [5/23/2022 1:16 AM]
Dear subscribers and guests of the channel! Russian President Vladimir Putin was quite nervous after the April detention of Viktor Medvedchuk in Ukraine. Putin had warm feelings for Medvedchuk for a long time, calling him his friend and even agreed to be his daughter’s godfather. The experiences of the Russian president concerned not so much the desecrated friendship and nepotism, but the possible talkativeness of Medvedchuk, who is imprisoned in Ukraine. Medvedchuk acted as Putin’s confidant in a number of confidential cases, publicity and disclosure of details of which would be highly undesirable now that there are almost no partners and allies left in the international arena. So Viktor Medvedchuk, according to Putin, played a key role in “buying” the opportunity to host the 2018 FIFA World Cup in Russia, and since the “purchase” was almost wholesale, or rather complex, there are still reasons to worry. Perhaps Putin is worrying in vain and Medvedchuk will turn out to be a reliable friend and bite off his tongue so as not to tell too much.

23 May – Ukrainian

GENERALL SVR, [5/23/2022 1:16 AM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Президент Росії Володимир Путін дуже нервував після квітневого затримання в Україні Віктора Медведчука. Путін довгий час плекав теплі почуття до Медведчука, називав його своїм другом і навіть погодився бути хрещеним батьком його дочки. Переживання президента Росії стосувалися не так зруйнованих дружніх і кумових почуттів, як можливої ​​балакучості Медведчука, який перебуває в ув’язненні в Україні. Медведчук виступав довіреною особою Путіна у низці конфіденційних справ, розголос та розкриття деталей яких було б вкрай небажаним тепер, коли партнерів та союзників на міжнародній арені майже не залишилося. Так, Віктор Медведчук, на думку Путіна, відіграв ключову роль у “купівлі” можливості провести чемпіонат світу з футболу в 2018 році в Росії, а оскільки “купівля” була практично оптовою, вірніше комплексною, то приводи для переживання зберігаються досі. Можливо, даремно переживає Путін і Медведчук виявиться надійним другом і відкусить собі мову, щоб не розповісти зайвого.

23 May – Russian

GENERALL SVR, [5/23/2022 1:16 AM]
Дорогие подписчики и гости канала! Президент России Владимир Путин довольно сильно нервничал после апрельского задержания в Украине Виктора Медведчука. Путин долгое время питал теплые чувства к Медведчуку, называл его своим другом и даже согласился быть крестным отцом его дочери. Переживания президента России касались не столько поруганных дружеских и кумовьих чувств, сколько возможной болтливости Медведчука, находящегося в заключении в Украине. Медведчук выступал доверенным лицом Путина в ряде конфиденциальных дел, огласка и раскрытие деталей которых была бы крайне нежелательна теперь, когда партнеров и союзников на международной арене почти не осталось. Так Виктор Медведчук, по мнению Путина, сыграл ключевую роль в “покупке” возможности провести чемпионат мира по футболу в 2018 году в России, а так как “покупка” была практически оптовой, вернее комплексной, то поводы для переживания сохраняются до сих пор. Возможно зря переживает Путин и Медведчук окажется надежным другом и откусит себе язык, чтобы не рассказать лишнего.

22 May – Kremlin Insider. Reports on Putin’s surgery and complication “canned food”deep fakes and Lukashenko ready to give proof that Putin is fit as a fiddle. Stock photo.

22 May – Kremlin Insider.   Reports on Putin’s surgery and complication “canned food”deep fakes and Lukashenko ready to give proof that Putin is fit as a fiddle. Stock photo.

GENERALL SVR, [5/22/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! On the night of Monday May 16 to Tuesday May 17, Russian President Vladimir Putin underwent a surgical operation. The fact that Putin should be operated on as soon as possible was insisted by his attending physicians. According to the doctors involved in the treatment of the president, the operation was successful. We have already talked about the fact that Putin was personally absent from the information space from May 17 to May 19 and was not available even to his inner circle, with the exception of Nikolai Patrushev, Secretary of the Security Council of the Russian Federation. From May 17 to May 19, “canned food”, pre-recorded meetings and messages were posted in the information space, and Putin personally held two telephone conversations during this time. On May 20, the meeting of the Security Council via videoconference proceeded according to the scheme, where the president’s speech was recorded in advance, and Putin’s participation in video format was supported using Deepfake technology, as was the case the week before. In reality, on May 20, Putin was still too weak to take part in lengthy meetings and had two short video calls. On May 20, in the evening, Putin’s health deteriorated and stabilized only on the morning of Saturday, May 21. The attending physicians recommend that Putin rest in the coming days and urge him to refuse personal participation in meetings.

Alexander Lukashenko, one of the few people who, although without much detail, but knows the real state of affairs with Putin’s health, was called upon to provide another service. Lukashenka has already “helped” Putin in a similar way, when during periods of deterioration in the health of the Russian president, they held meetings and “long hours of negotiations”, which should have indicated Putin’s excellent health and dispel information about his illnesses. So now Lukashenko was dragged to testify to the whole world that “the patient is more alive than dead”, and of course, for a new “loan” for his regime from Russia, the Potato Elk will confirm anything. It is possible that Lukashenka can even swear by the grave of his own father, who, according to Alexander Grigoryevich himself, died during the Great Patriotic War ten years before his birth, that the half-corpse Putin is completely healthy and has entertaining conversations with him while kayaking down the the most notorious “Bocharov Stream” like skiing in winter.

22 May Ukrainian

GENERALL SVR, [5/22/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! У ніч із понеділка 16 травня на вівторок 17 травня президенту Росії Володимиру Путіну було проведено хірургічну операцію. На тому, що Путін повинен бути прооперований у найкоротші терміни, наполягали його лікарі. На думку лікарів, які беруть участь у лікуванні президента, операція пройшла успішно. Ми вже розповідали про те, що Путін особисто був відсутній в інформаційному просторі з 17 по 19 травня і не був доступним навіть для близького оточення, за винятком секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева. З 17 по 19 травня в інформаційному просторі розміщували “консерви”, записані наперед зустрічі та послання, а особисто Путін за цей час провів двічі телефонні переговори. 20 травня засідання Ради безпеки у режимі відеоконференції проходило за схемою, де вступ президента був записаний заздалегідь, а участь Путіна у відеоформаті підтримувалась за допомогою технології Deepfake, як і за тиждень до цього. Насправді 20 травня Путін був ще слабкий для того, щоб брати участь у тривалих нарадах і провів дві короткі розмови з відеозв’язку. 20 травня ввечері стан здоров’я Путіна погіршився та стабілізувався лише вранці у суботу 21 травня. Лікарі рекомендують Путіну спокій найближчими днями і наполегливо рекомендують відмовитися від особистої участі у зустрічах.

Олександр Лукашенко один із небагатьох людей, який, щоправда, без особливих подробиць, але знає реальний стан справ зі здоров’ям Путіна, мав надати чергову послугу. Лукашенко вже “допомагав” Путіну подібним чином, коли в періоди погіршення стану здоров’я президента Росії вони проводили зустрічі та “багатогодинні переговори”, що мало свідчити про прекрасний стан здоров’я у Путіна та розвіяти інформацію про його хвороби. Так і зараз Лукашенко притягли засвідчити всьому світу, що “пацієнт швидше живий, ніж мертвий”, і звичайно за новий “кредит” для свого режиму від Росії Картопляний лось підтвердить, що завгодно. Не виключено, що Лукашенко навіть може присягнути могилою свого рідного батька, який, за словами самого Олександра Григоровича, загинув під час Великої Вітчизняної війни років за десять до його народження, що напівтруп Путін повністю здоровий і проводить із ним цікаві бесіди, спускаючись на байдарках. самому горезвісному “Бочаровому струмку” аки на лижах взимку.

22 May – Russian

Дорогие подписчики и гости канала! В ночь с понедельника 16 мая на вторник 17 мая президенту России Владимиру Путину была проведена хирургическая операция. На том, что Путин должен быть прооперирован в кратчайшие сроки настаивали его лечащие врачи. По мнению врачей, участвующих в лечении президента, операция прошла успешно. Мы уже рассказывали о том, что Путин лично отсутствовал в информационном пространстве с 17 по 19 мая и не был доступен даже для близкого окружения, за исключением секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. С 17 по 19 мая в информационном пространстве размещали “консервы”, записанные заранее встречи и послания, а лично Путин за это время провел два раза телефонные переговоры. 20 мая заседание Совета безопасности в режиме видеоконференции проходило по схеме, где вступление президента было записано заранее, а участие Путина в видеоформате поддерживалось с помощью технологии Deepfake, как и за неделю до этого. В реальности 20 мая Путин был ещё слаб для того чтобы принимать участие в длительных совещаниях и провел два коротких разговора по видеосвязи. 20 мая вечером состояние здоровья Путина ухудшилось и стабилизировалось лишь утром в субботу 21 мая. Лечащие врачи рекомендуют Путину покой в ближайшие дни и настоятельно рекомендуют отказаться от личного участия в встречах.

Александр Лукашенко один из немногих людей, который, правда, без особых подробностей, но знает реальное положение дел со здоровьем Путина, был призван оказать очередную услугу. Лукашенко уже “помогал” Путину подобным образом, когда в периоды ухудшения состояния здоровья президента России они проводили встречи и “многочасовые переговоры”, что должно было свидетельствовать о прекрасном состоянии здоровья у Путина и развеять информацию о его болезнях. Так и сейчас Лукашенко притащили засвидетельствовать всему миру, что “пациент скорее жив чем мертв”, и конечно за новый “кредит” для своего режима от России Картофельный лось подтвердит, что угодно. Не исключено, что Лукашенко даже может поклясться могилой своего родного отца, который, по словам самого Александра Григорьевича, погиб во время Великой Отечественной войны лет за десять до его рождения, что полутруп Путин полностью здоров и проводит с ним занимательные беседы спускаясь на байдарках по тому самому пресловутому “Бочаровому ручью” аки на лыжах зимой.