The Govt filed its reply to Nickie Lum Davis’ opposition to the USA motion to void her attorney-client privilege with Abbe Lowell. Link with exhibits.

The Govt filed its reply to Nickie Lum Davis’ opposition to the USA motion to void her attorney-client privilege with Abbe Lowell. Link with exhibits.

Here is the filing.

19 May – Kremlin Insider reports what appears to be Putin under the knife and for now everything goes to Nikolai Patrushev. Fear and uncertainty flood the Putin crime family without the Don.

19 May – Kremlin Insider reports what appears to be Putin under the knife and for now everything goes to Nikolai Patrushev. Fear and uncertainty  flood the Putin crime family without the Don.

GENERALL SVR, [5/19/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! This week, starting on Tuesday, May 17, all reports to Russian President Vladimir Putin go through Nikolai Patrushev, Secretary of the Security Council of the Russian Federation. For most of the issues that require permission or the opinion of the president, now Patrushev personally makes the decision, he informs Putin in his final report. There is no exception even for the first deputy head of the presidential administration, Sergei Kiriyenko, who traditionally has direct access to the president, now reports and receives assignments and recommendations from Patrushev. Moreover, Valery Gerasimov, Chief of the General Staff of the Russian Armed Forces, removed by Putin from the leadership of the military company, yesterday, after telephone conversations with the Chairman of the US Joint Chiefs of Staff Mark Milley, reported to Patrushev.

Russian President Vladimir Putin himself has had only two telephone conversations since Tuesday. At the same time, the alleged meetings and addresses of Putin on Tuesday, Wednesday and Thursday are “canned food”.

We look forward to when Putin’s half-corpse is shown to the public, otherwise some far from the last characters in the Russian government are already starting to worry and do not really understand who makes key decisions and is responsible for the situation in the country. The decisions taken by Patrushev can and will undoubtedly be perceived by people in power ambiguously, and without guarantees of support for these decisions by the president, everything will quickly slide into a political crisis.

Now the regime in Russia rests solely on the authority of the president and his guarantees for the elites. And as a party of Zhirinovsky, the Putin regime without Putin is a dull, shapeless shit, where neither Patrushev nor anyone else can be the basis and core.

19 May – Ukrainian

GENERALL SVR, [5/19/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Цього тижня, починаючи з вівторка 17 травня, всі доповіді президенту Росії Володимиру Путіну проходять через секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева. Здебільшого питань, для вирішення яких потрібен дозвіл чи думка президента, зараз рішення приймає особисто Патрушев, Путіна він інформує у своїй підсумковій доповіді. Немає винятку навіть для першого заступника керівника Адміністрації президента Сергія Кирієнка, який традиційно має прямий доступ до президента, тепер звітує та отримує завдання та рекомендації від Патрушева. Більше того, відсторонений Путіним від керівництва військовою компанією начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов учора, після телефонних переговорів із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі, звітував перед Патрушевим.

Сам президент Росії Володимир Путін з вівторка особисто провів лише дві розмови телефоном. При цьому нібито зустрічі та звернення Путіна у вівторок, середу та четвер це “консерви”.

Чекаємо з нетерпінням, коли напівтруп Путіна продемонструють публіці, а то деякі далеко не останні персонажі в російській владі починають уже хвилюватися і не дуже розуміють, хто приймає ключові рішення та відповідає за ситуацію в країні. Рішення, прийняті Патрушевим, можуть і безсумнівно сприймуть людьми у владі неоднозначно і без гарантій підтримки цих рішень президентом все швидко скотиться в політичну кризу.

Наразі режим у Росії тримається виключно на авторитеті президента та його гарантіях для еліт. І як партія Жириновського путінський режим без Путіна це похмуре безформне лайно, де ні Патрушев, ні хто інший основою і стрижнем, вже бути не зможе.

19 May – Russia

GENERALL SVR, [5/19/2022 8:01 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! На этой неделе начиная со вторника 17 мая все доклады президенту России Владимиру Путину проходят через секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. По большей части вопросов, для решения которых требуется разрешение или мнение президента, сейчас решение принимает лично Патрушев, Путина он информирует в своём итоговом докладе. Нет исключения даже для первого заместителя руководителя Администрации президента Сергея Кириенко, который традиционно имеет прямой доступ к президенту, теперь отчитывается и получает задания и рекомендации от Патрушева. Более того, отстраненный Путиным от руководства военной компанией начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов вчера, после телефонных переговоров с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли, отчитывался перед Патрушевым.

Сам президент России Владимир Путин со вторника лично провел только два разговора по телефону. При этом якобы встречи и обращения Путина во вторник, среду и четверг это “консервы”.

Ждём с нетерпением когда полутруп Путина продемонстрируют публике, а то некоторые далеко не последние персонажи в российской власти начинают уже волноваться и не очень понимают, кто принимает ключевые решения и отвечает за ситуацию в стране. Решения, принятые Патрушевым, могут быть и несомненно будут восприняты людьми во власти неоднозначно и без гарантий поддержки этих решений президентом всё быстро скатится в политический кризис.

Сейчас режим в России держится исключительно на авторитете президента и его гарантиях для элит. И как партия Жириновского путинский режим без Путина это унылое бесформенное дерьмо, где ни Патрушев ни кто другой основой и стержнем уже быть не сможет.

18 May – Kremlin Insider reports on Putin’s personal life of alienation and an unexpected pregnancy.

18 May – Kremlin Insider reports on Putin’s personal life of alienation and an unexpected pregnancy.

GENERALL SVR, [5/18/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Britain’s sanctions against Russian President Vladimir Putin’s cohabitant and mother of his children Alina Kabaeva and Putin’s ex-wife Lyudmila Ocheretnaya have had little effect, contrary to expectations. Putin took the news about the sanctions quite calmly, mentally he was already ready for this. He does not care about his ex-wife, he has long been indifferent to her, and the relationship between the president and Alina Kabaeva can hardly be called ideal lately, and this despite the recent news about Alina’s pregnancy. Putin was clearly not preparing to become a father again, and Kabaeva’s unplanned pregnancy puzzled him more than pleased him. After he found out that he would have another child, he practically did not communicate with Alina, avoiding meetings and spending time together, justifying the loss of interest in public affairs. On her thirty-ninth birthday on May 12, Kabaeva received formal congratulations and a gift from Putin only in the afternoon, and this upset her very much, despite the fact that the president underwent a surgical procedure the next night and he had no time for celebration. Against this background, he took the British sanctions against Kabaeva and her grandmother, according to eyewitnesses, philosophically and practically did not speak out about this. In general, since the beginning of the war, relatives and friends, for the most part, burden Putin and give him unnecessary trouble and inconvenience, starting with the eldest daughter Maria Vorontsova, who at the height of the war asked her father to give her the opportunity to celebrate her birthday in the company of a new boyfriend on shore of the bay in a friendly country and ending with the unplanned pregnancy of the common-law wife Alina Kabaeva, with whom, by the way, Putin got married quite a long time ago.

18 May – Ukrainian

GENERALL SVR, [5/18/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Санкції, які ввела Великобританія проти співмешканки президента Росії Володимира Путіна та матері його дітей Аліни Кабаєвої та колишньої дружини Путіна Людмили Очеретної, всупереч очікуванням, мало на що вплинули. Путін сприйняв новину про санкції досить спокійно, морально вже був готовий до цього. На колишню дружину йому начхати, він до неї давно байдужий, а стосунки президента з Аліною Кабаєвою останнім часом важко назвати ідеальними, і це попри нещодавню новину про вагітність Аліни. Путін явно не готувався вкотре стати батьком і незапланована вагітність Кабаєвої більше його спантеличила, ніж зраділа. Після того, як він дізнався, що у нього буде чергова дитина, він практично не спілкувався з Аліною, уникаючи зустрічей і спільного проведення часу, обґрунтовуючи втрату інтересу державними справами. На тридцять дев’ятий день народження 12 травня Кабаєва отримала від Путіна формальні привітання та подарунок лише у другій половині дня і це її дуже засмутило, незважаючи на те, що президенту наступної ночі було проведено хірургічну процедуру і йому було не до святкування. На цьому фоні санкції Великобританії до Кабаєвої та її бабусі він сприйняв, за словами очевидців, філософськи і практично не висловлювався із цього приводу. Взагалі, родичі та близькі, з моменту початку війни, здебільшого обтяжують Путіна і завдають йому зайвого клопоту та незручностей, починаючи зі старшої доньки Марії Воронцової, яка у розпал війни просила батька дати їй можливість відзначити свій день народження в компанії нового бойфренда на березі затоки в дружній країні і закінчуючи незапланованою вагітністю громадянської дружини Аліни Кабаєвої з якою, до речі, Путін досить давно повінчався.

18 May – Russian

GENERALL SVR, [5/18/2022 8:01 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Санкции, которые ввела Великобритания против сожительницы президента России Владимира Путина и матери его детей Алины Кабаевой и бывшей жены Путина Людмилы Очеретной, вопреки ожиданиям, мало на что повлияли. Путин воспринял новость о санкциях довольно спокойно, морально он уже был готов к этому. На бывшую жену ему плевать, он к ней давно равнодушен, а отношения президента с Алиной Кабаевой в последнее время трудно назвать идеальными, и это несмотря на недавнюю новость о беременности Алины. Путин явно не готовился очередной раз стать отцом и незапланированная беременность Кабаевой больше его озадачила чем обрадовала. После того, как он узнал, что у него будет очередной ребёнок он практически не общался с Алиной, избегая встреч и совместного времяпровождения, обосновывая утрату интереса государственными делами. На тридцать девятый день рождения 12 мая Кабаева получила от Путина формальные поздравления и подарок лишь во второй половине дня и это ее очень расстроило, не смотря на то, что президенту следующей ночью была проведена хирургическая процедура и ему было не до празднования. На этом фоне санкции Великобритании к Кабаевой и её бабушке он воспринял, по словам очевидцев, философски и практически не высказывался по этому поводу. Вообще, родственники и близкие, с момента начала войны, по большей части, обременяют Путина и доставляют ему лишние хлопоты и неудобства, начиная со старшей дочери Марии Воронцовой, которая в разгар войны просила отца дать ей возможность отметить свой день рождения в компании нового бойфренда на берегу залива в дружественной стране и заканчивая незапланированной беременностью гражданской супруги Алины Кабаевой с которой, кстати Путин довольно давно обвенчался.

17 May – Kremlin Insider. Putin makes a deal with the Taliban (IMO to payback Tajikistan’s President for coming to the parade). Also, a look at what’s behind Putin’s rationalization for such cruelty towards his political prisoners.

17 May – Kremlin Insider. Putin makes a deal with the Taliban (IMO to payback Tajikistan’s President for coming to the parade).  Also, a look at what’s behind Putin’s rationalization for such cruelty towards his political prisoners.

GENERALL SVR, [5/17/2022 7:28 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! The Russian leadership agreed with representatives of the Taliban terrorist organization that the Taliban would not attack Tajikistan. The total amount of the transaction is three billion US dollars. Part of the amount will be closed in cash during the year, and part, approximately 40%, in goods and energy. Negotiations with the aim of persuading the Taliban to abandon plans to annex part of the territory of Tajikistan, the Russian leadership has been actively conducting since the beginning of March, and now agreements have been reached. As a pleasant bonus for the Taliban, the Russian leadership agreed to lick the terrorists’ ass, or rather invite the Taliban to the St. Petersburg International Economic Forum SPIEF.

The President of Tajikistan, Rahmon, to celebrate, forgot about past grievances and promised Putin to resume communication and again swore eternal friendship.

The CSTO has been saved for now.

GENERALL SVR, [5/17/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! It must be understood that Russian President Vladimir Putin considers almost all political prisoners in Russia to be his hostages and regards them, on the one hand, as an “exchange fund”, and on the other hand, he uses repressions against political prisoners as a way to get even with the West. Putin is really sure that all independent political opponents of the current Russian government are not independent figures and are under the supervision of foreign, more often Western, intelligence services. Without exception, reports to Vladimir Putin regarding political opponents of the authorities in Russia point to the dependence of any non-systemic opposition in Russia on “Western partners” who manipulate them in their own interests. This is, of course, complete nonsense, but the authors of the reports, mostly from the security forces, are well aware of Putin’s mood and needs and give him what he wants to see and hear, despite the obvious inconsistency of what is presented with reality. Putin really believes that any political or public figure in Russia who disagrees with the policies pursued by his regime is a traitor who was “bought” by Western intelligence services. In his sick perception of the world, repression against political opponents is a blow to the positions of the West.

The new term and the announced transfer of Alexei Navalny to a strict regime colony is, in Putin’s understanding, a kind of response to the West to personal sanctions against him and his entourage. Considering Navalny his number one hostage, Putin, unable to exchange him for something significant, simply mocks Alexei by tightening the conditions for his detention. Moreover, restrictions in the form of possible sanctions if something happens to Navalny in custody have been practically lifted, all heavy sanctions have already been introduced for the invasion of Ukraine, and now there is a real threat to Alexei’s life. Recently, Putin has been increasingly referring to Alexei Navalny in conversations with his entourage, calling him “an extra figure” in a political crisis. We are confident that the attention of information resources and civil society to the fate of Alexei with the expression of his position will help him save his life and health. This also applies to the position towards all, without exception, political prisoners who are held hostage by the regime. The implementation of the demand to release political prisoners is the most important step towards the destruction of the Punin regime.

17 May – Ukrainian

GENERALL SVR, [5/17/2022 7:28 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Російське керівництво домовилося із представниками терористичної організації “Талібан” про ненапад талібів на Таджикистан. Загальна сума операції три мільярди доларів США. Частину суми буде закрито грошима протягом року, а частину, приблизно 40%, товарами та енергоносіями. Переговори з метою вмовити талібів відмовитися від планів анексії частини території Таджикистану російське керівництво активно вело з початку березня і домовленості досягнуто. Як приємний для талібів бонус російське керівництво погодилося лизнути терористам зад, вірніше запросити талібів на Петербурзький міжнародний економічний форум ПМЕФ.

Президент Таджикистану Рахмон на радощах забув про минулі образи і пообіцяв Путіну відновити спілкування і знову присягнув у вічній дружбі.

ОДКБ врятовано, поки що.

GENERALL SVR, [5/17/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Треба розуміти, що президент Росії Володимир Путін вважає практично всіх політичних ув’язнених у Росії своїми заручниками і розцінює їх, з одного боку, як “обмінний фонд”, а з іншого боку він використовує репресії до політв’язнів як спосіб поквитатися із Заходом. Путін справді впевнений, що всі незалежні політичні опоненти чинної російської влади не є самостійними фігурами і перебувають під кураторством іноземних, найчастіше західних спецслужб. Всі без винятку доповіді Володимиру Путіну щодо політичних противників влади в Росії вказують на залежність будь-якої несистемної опозиції в Росії від “західних партнерів”, які маніпулюють ними у своїх інтересах. Це звичайно повна нісенітниця, але автори доповідей, переважно від силовиків, чудово знають настрій і запити Путіна і дають йому те, що він хоче побачити і почути, незважаючи на очевидну невідповідність дійсності, що представляється. Путін реально вважає, що будь-який політичний чи громадський діяч у Росії, незгодний із політикою, що проводиться його режимом, це зрадник якого “купили” західні спецслужби. У його хворому сприйнятті миру репресії щодо політичних опонентів це удар по позиціях Заходу.

Новий термін та анонсований переведення Олексія Навального в колонію суворого режиму – це у розумінні Путіна своєрідна відповідь Заходу на персональні санкції до нього та його оточення. Вважаючи Навального своїм заручником номер один, Путін, не маючи можливості обміняти його на щось суттєве, просто знущається з Олексія, посилюючи умови його змісту. Більше того, обмеження у вигляді можливих санкцій, якщо з Навальним щось станеться в ув’язненні, практично зняті, всі тяжкі санкції вже запровадили за вторгнення в Україну і тепер з’явилася реальна загроза життю Олексія. Останнім часом Путін все частіше згадує у розмовах зі своїм оточенням Олексія Навального, називаючи його “зайвою фігурою” в умовах політичної кризи. Ми впевнені, що увага інформаційних ресурсів та громадянського суспільства до долі Олексія з вираженням своєї позиції допоможе йому зберегти життя і здоров’я. Це стосується й позиції до всіх без винятку політв’язнів, які перебувають у заручниках біля режиму. Реалізація вимог звільнити політичних ув’язнених- це найважливіший крок до руйнації пунінського режиму.

17 May – Russian

GENERALL SVR, [5/17/2022 7:28 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Российское руководство договорилось с представителями террористической организации “Талибан” о ненападении талибов на Таджикистан. Общая сумма сделки три миллиарда долларов США. Часть суммы будет закрыта деньгами в течение года, а часть, примерно 40%, товарами и энергоносителями. Переговоры с целью уговорить талибов отказаться от планов аннексии части территории Таджикистана российское руководство активно вело с начала марта и вот договоренности достигнуты. В качестве приятного для талибов бонуса российское руководство согласилось лизнуть террористам зад, вернее пригласить талибов на Петербургский международный экономический форум ПМЭФ.

Президент Таджикистана Рахмон на радостях забыл о прошлых обидах и пообещал Путину возобновить общение и вновь поклялся в вечной дружбе.

ОДКБ спасена, пока.

GENERALL SVR, [5/17/2022 8:01 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Надо понимать, что президент России Владимир Путин считает практически всех политических заключенных в России своими заложниками и расценивает их, с одной стороны как “обменный фонд”, а с другой стороны он использует репрессии к политзаключённым как способ поквитаться с Западом. Путин действительно уверен, что все независимые политические оппоненты действующей российской власти не являются самостоятельными фигурами и находятся под кураторством иностранных, чаще западных, спецслужб. Все без исключения доклады Владимиру Путину, касательно политических противников власти в России, указывают на зависимость любой несистемной оппозиции в России от “западных партнеров”, которые манипулируют ими в своих интересах. Это конечно полная чушь, но авторы докладов, преимущественно от силовиков, прекрасно знают настроение и запросы Путина и дают ему то, что он хочет увидеть и услышать, несмотря на очевидное несоответствие представляемого действительности. Путин реально считает, что любой политический или общественный деятель в России, несогласный с проводимой его режимом политикой, это предатель которого “купили” западные спецслужбы. В его больном восприятии мира репрессии в отношении политических оппонентов это удар по позициям Запада.

Новый срок и анонсированный перевод Алексея Навального в колонию строгого режима это в понимании Путина своеобразный ответ Западу на персональные санкции к нему и его окружению. Считая Навального своим заложником номер один, Путин, не имея возможности обменять его на что-то существенное, просто издевается над Алексеем ужесточая условия его содержания. Более того, ограничения в виде возможных санкций если с Навальным что-то произойдёт в заключении, практически сняты, все тяжкие санкции уже ввели за вторжение в Украину и теперь появилась реальная угроза жизни Алексея. В последнее время Путин всё чаще вспоминает в разговорах со своим окружением Алексея Навального, называя его “лишней фигурой” в условиях политического кризиса. Мы уверены, что внимание информационных ресурсов и гражданского общества к судьбе Алексея с выражением своей позиции, поможет ему сохранить жизнь и здоровье. Это касается и позиции ко всем без исключения политзаключённым которые находятся в заложниках у режима. Реализация требования освободить политических заключенных- это важнейший шаг к разрушению пунинского режима.

16 May – Kremlin Insider. Putin tries a deep fake in the Kremlin before his coming surgery. The grown-ups not interested. Medical procedure goes without incident.

16 May – Kremlin Insider. Putin tries a deep fake in the Kremlin before his coming surgery.  The grown-ups not interested.  Medical procedure goes without incident.

GENERALL SVR, [5/16/2022 8:02 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! On Friday, May 13, Russian President Vladimir Putin held a meeting via videoconference with permanent members of the Russian Security Council. The meeting was ordinary, without significant discussions, and even more so without making decisions. Everything would be fine, but Russian President Vladimir Putin did not hold this meeting in real time. The introduction was pre-recorded, and the closed part was played using computer graphics and Deepfake technology to create the illusion of Putin’s presence. Needless to say, the experiment was a success. Some of the meeting participants were aware of what was happening, while the rest were so afraid of Putin that they could not allow the thought of “substitution”. Attentive observers noticed the absence of the key figure of the Security Council, Nikolai Patrushev, at the meeting, he did not want to take part in the “circus” and was busy with more important matters. Vyacheslav Volodin and Valentina Matvienko were not invited to take part in the meeting, fearing that if the experiment fails, then these two might let it slip in their inner circle, and such excesses are not acceptable. Putin had a telephone conversation with Scholz personally.

Now the main reason why Russian President Vladimir Putin was absent and why they arranged an experiment at the meeting. On the night of Thursday May 12 to Friday May 13, Putin underwent a surgical procedure to remove fluid from his abdomen. The procedure went well without complications. PLEASE NOTE that this surgical procedure is not a surgical operation that is recommended to the President and which is yet to take place.

16 May Ukrainian

GENERALL SVR, [5/16/2022 8:02 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! У п’ятницю, 13 травня, президент Росії Володимир Путін провів нараду в режимі відеоконференції з постійними членами Ради безпеки РФ. Нарада рядова, без знакових обговорень і більше прийняття рішень. Все б нічого, але президент Росії Володимир Путін не проводив цієї наради в режимі реального часу. Вступ був записаний заздалегідь, а закрита частина проходила з використанням комп’ютерної графіки та технології Deepfake для створення ілюзії присутності Путіна. Треба сказати “експеримент” вдалося. Частина учасників наради були в курсі того, що відбувається, а решта настільки бояться Путіна, що не могли допустити думки про “підміну”. Уважні спостерігачі помітили відсутність на нараді ключової фігури Радбезу Миколи Патрушева, він не захотів взяти участь у “цирку” і був зайнятий більш важливими справами. В’ячеслава Володіна та Валентину Матвієнко не запросили взяти участь у нараді, побоявшись, що якщо експеримент не вдасться, то ці двоє можуть проговоритись у близькому оточенні, а такі ексцеси не допустимі. Телефонну розмову із Шольцем Путін провів особисто.

Тепер основне, чому був відсутній президент Росії Володимир Путін, і для чого влаштували експеримент на нараді. У ніч із четверга 12 травня на п’ятницю 13 травня Путіну провели хірургічну процедуру видалення рідини з черевної порожнини. Процедура пройшла нормально, без ускладнень. ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що дана хірургічна процедура це не хірургічна операція, яка рекомендована президенту і яка ще має відбутися.

16 May – Russian

Дорогие подписчики и гости канала! В пятницу 13 мая президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции с постоянными членами Совета безопасности РФ. Совещание рядовое, без знаковых обсуждений и тем более без принятия решений. Всё бы ничего, но президент России Владимир Путин не проводил это совещание в режиме реального времени. Вступление было записано заранее, а закрытая часть проходила с использованием компьютерной графики и технологии Deepfake для создания иллюзии присутствия Путина. Надо сказать “эксперимент” удался. Часть участников совещания были в курсе происходящего, а остальные настолько боятся Путина, что не могли допустить мысли о “подмене”. Внимательные наблюдатели заметили отсутствие на совещании ключевой фигуры Совбеза Николая Патрушева, он не захотел пронимать участие в “цирке” и был занят более важными делами. Вячеслава Володина и Валентину Матвиенко не пригласили принять участие в совещании, побоявшись, что если эксперимент не удастся, то эти двое могут проговориться в близком окружении, а такие эксцессы не допустимы. Телефонный разговор с Шольцом Путин провел лично.

Теперь основное, почему отсутствовал президент России Владимир Путин и для чего устроили эксперимент на совещании. В ночь с четверга 12 мая на пятницу 13 мая Путину провели хирургическую процедуру по удалению жидкости из брюшной полости. Процедура прошла нормально без осложнений. ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, что данная хирургическая процедура это не хирургическая операция которая рекомендована президенту и которая ещё должна состояться.

16 May – Chinese

一般 SVR,[2022 年 5 月 16 日晚上 8:02]
尊敬的頻道訂閱者和嘉賓! 5月13日星期五,俄羅斯總統弗拉基米爾·普京通過視頻會議與俄羅斯安全委員會常任理事國舉行了會議。會議很普通,沒有進行重大討論,更沒有做決定。一切都會好起來的,但俄羅斯總統弗拉基米爾普京沒有實時舉行這次會議。介紹是預先錄製好的,封閉部分使用計算機圖形和 Deepfake 技術播放,以營造普京在場的假象。不用說,實驗是成功的。一些與會者知道發生了什麼,而其他人則非常害怕普京,以至於他們不能允許“替代”的想法。細心的旁觀者註意到安理會關鍵人物尼古拉·帕特魯舍夫缺席會議,他不想參加“馬戲團”,忙於更重要的事情。維亞切斯拉夫·沃洛丁和瓦倫蒂娜·馬特維延科沒有被邀請參加會議,擔心如果實驗失敗,那麼這兩個可能會讓它滑入他們的核心圈子,這樣的過度行為是不可接受的。普京親自與肖爾茨進行了電話交談。

現在俄羅斯總統弗拉基米爾普京缺席的主要原因以及他們在會議上安排實驗的主要原因。在 5 月 12 日星期四至 5 月 13 日星期五的晚上,普京接受了外科手術,以清除腹部的液體。手術進展順利,沒有並發症。請注意,此外科手術不是向總統推薦且尚未進行的外科手術。

15 May – Kremlin Insider reports of internal fears of an imminent cyber attack on Russian banking system. Perhaps they are just making the story to tell the Russian people where all their money went.

15 May – Kremlin Insider reports of internal fears of an imminent cyber attack on Russian banking system.  Perhaps they are just making the story to tell the Russian people where all their money went.

GENERALL SVR, [5/15/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Today, in a morning report to Russian President Vladimir Putin, the leadership of the Foreign Intelligence Service and the Security Council of the Russian Federation report a high probability of cyber attacks on the Russian banking system. The report, citing intelligence data, says that the largest cyber attack that Rutube has undergone is just the first sign in a series of upcoming attacks on critical sectors in the fields of finance, economy, logistics and military infrastructure. According to the authors of the report, the largest Russian banks Sberbank, VTB and Gazprombank, as well as structures of the Central Bank of Russia, may be among the first victims of cyber attacks. The analysis of possible consequences refers to a possible protracted crisis in the banking sector and the financial system, up to a temporary collapse of the entire sector.

Chairman of the Central Bank of the Russian Federation Elvira Nabbiulina was acquainted with the limited information contained in the report and gave her comments, which boil down to the fact that if this happens, it will be a catastrophe and a way out will have to be sought based on an understanding of the scale of this catastrophe. According to our data, after getting acquainted with the minimum information that was provided for Elvira Nabiullina’s assessment, she was in undisguised shock at the possible prospects for attacks and their consequences.

The cyberattacks predicted by the Security Council and the Foreign Intelligence Service on the Russian banking system could result in a loss of funds for millions of depositors, and no one knows how quickly the system can be restored and whether it will be possible to restore it completely.

15 May – Ukrainian

GENERALL SVR, [5/15/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Сьогодні в ранковій доповіді президенту Росії Володимиру Путіну керівництво СЗР та ради безпеки РФ повідомляють про високу ймовірність кібератак на банківську систему Росії. У доповіді з посиланням на розвіддані йдеться, що найбільша кібератака, яку зазнав Rutube, це лише “перша ластівка” у серії майбутніх атак на критичні сектори у сфері фінансів, економіки, логістики та військової інфраструктури. За даними авторів доповіді серед перших жертв кібератак можуть виявитися найбільші банки Росії Ощадбанк, ВТБ і Газпромбанк, а також структури Центрального банку Росії. В аналізі можливих наслідків йдеться про можливу затяжну кризу в банківському секторі та фінансову систему, аж до тимчасового колапсу всього сектора.

Голова Центрального банку РФ Ельвіра Наббіуліна була ознайомлена з обмеженою інформацією, яка викладена в доповіді та дала свої коментарі, які зводяться до того, що якщо таке станеться, це буде катастрофа і вихід треба буде шукати, виходячи з розуміння масштабу цієї катастрофи. За нашими даними, після ознайомлення з тим мінімумом інформації, який було надано для оцінки Ельвірі Набіулліної, вона була в шоку від можливих перспектив атак і їх наслідків.

Прогнозовані Радбезом і СВР кібератаки на банківську систему Росії можуть обернутися втратою коштів для мільйонів вкладників і наскільки швидко вдасться відновити систему і чи вдасться відновити повністю, на сьогоднішній день ніхто не знає.

15 May – Russian

Дорогие подписчики и гости канала! Сегодня в утреннем докладе президенту России Владимиру Путину руководство СВР и совета безопасности РФ сообщают о высокой вероятности кибератак на банковскую систему России. В докладе со ссылкой на разведданные говорится, что крупнейшая кибератака, которой подвергся Rutube, это лишь “первая ласточка” в серии предстоящих атак на критические секторы в сфере финансов, экономики, логистики и военной инфраструктуры. По данным авторов доклада в числе первых жертв кибератак могут оказаться крупнейшие банки России Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также структуры Центрального банка России. В анализе возможных последствий говорится о возможном затяжном кризисе в банковском секторе и финансовой системе, вплоть до временного коллапса всего сектора.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Наббиулина была ознакомлена с ограниченной информацией, которая изложена в докладе и дала свои комментарии, которые сводятся к тому, что если подобное произойдет, это будет катастрофа и выход надо будет искать исходя из понимания масштаба этой катастрофы. По нашим данным, после ознакомления с тем минимумом информации, который был предоставлен для оценки Эльвире Набиуллиной, она была в нескрываемом шоке от возможных перспектив атак и их последствий.

Прогнозируемые Совбезом и СВР кибератаки на банковскую систему России могут обернуться потерей денежных средств для миллионов вкладчиков и насколько быстро удастся восстановить систему и удастся ли восстановить полностью, на сегодняшний день не знает никто.

15 May – Chinese

一般 SVR,[2022 年 5 月 15 日晚上 8:01]
尊敬的頻道訂閱者和嘉賓!今天,在給俄羅斯總統弗拉基米爾·普京的早間報告中,外國情報局和俄羅斯聯邦安全委員會的領導層報告說,俄羅斯銀行系統很有可能遭到網絡攻擊。該報告援引情報數據稱,Rutube 遭受的最大網絡攻擊只是金融、經濟、物流和軍事基礎設施領域關鍵部門即將發生的一系列攻擊的第一個跡象。據該報告的作者稱,俄羅斯最大的銀行 Sberbank、VTB 和 Gazprombank 以及俄羅斯中央銀行的結構可能是網絡攻擊的第一批受害者。對可能後果的分析是指銀行業和金融體係可能出現長期危機,直至整個部門暫時崩潰。

俄羅斯聯邦中央銀行行長 Elvira Nabbiulina 熟悉報告中包含的有限信息並發表了她的評論,歸結為這樣一個事實,即如果發生這種情況,這將是一場災難,必須找到出路。基於對這場災難規模的理解而尋求。根據我們的數據,在了解了為 Elvira Nabiullina 評估提供的最低限度信息後,她對襲擊的可能前景及其後果感到毫不掩飾的震驚。

安理會和外國情報局預測的對俄羅斯銀行系統的網絡攻擊可能會導致數百萬存款人的資金損失,沒有人知道該系統能以多快的速度恢復以及是否有可能完全恢復.

13 May – Kremlin Insider reports Putin’s internal polling shows the war and Putin both losing public support.

13 May – Kremlin Insider reports Putin’s internal polling shows the war and Putin both losing public support.

GENERALL SVR[5/12/2022 11:14 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Classified polling data from the FSO, which Russian President Vladimir Putin receives in weekly reports, shows a significant drop in the level of support for the so-called special military operation in Russian society. The rating of support for Russian President Vladimir Putin himself also sank noticeably. After a sharp rise in the rating in late February-early March, in the second half of March, a steady decline of 1-1.5% per week already began. And the latest polls, which were conducted this week, after the president’s speech during the Victory Parade, showed a drop in support for the president among Russians by 7.6%.

Ukrainian

GENERALL SVR, [5/12/2022 11:14 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Закриті дані опитувань ФСТ, які в доповідях щотижня отримує президент Росії Володимир Путін, свідчать про значне падіння рівня підтримки так званої спеціальної військової операції в російському суспільстві. Також помітно просів рейтинг підтримки самого президента Росії Володимира Путіна. Після різкого зльоту рейтингу наприкінці лютого-початку березня, у другій половині березня вже розпочалося стабільне падіння на 1-1,5% на тиждень. А останні опитування, які були проведені цього тижня, вже після виступу президента під час параду Перемоги показали падіння підтримки президента серед росіян на 7,6%.

Russian

GENERALL SVR, [5/12/2022 11:14 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Закрытые данные опросов ФСО, которые в докладах еженедельно получает президент России Владимир Путин, показывают значительное падение уровня поддержки так называемой специальной военной операции в российском обществе. Также заметно просел рейтинг поддержки самого президента России Владимира Путина. После резкого взлета рейтинга в конце февраля-начале марта, во второй половине марта уже началось стабильное падение на 1-1,5% в неделю. А последние опросы, которые были проведены на этой неделе, уже после выступления президента во время парада Победы, показали падение поддержки президента среди россиян на 7,6%.

12 May – Kremlin Insider. With victory in Ukraine unlikely, the Kremlin is preparing for the life after Putin. English, Ukrainian and Russian

12 May – Kremlin Insider.  With victory in Ukraine unlikely, the Kremlin is preparing for the life after Putin. English, Ukrainian and Russian

GENERALL SVR, [5/12/2022 8:02 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Almost everyone in the entourage of Russian President Vladimir Putin is well aware that the so-called special military operation could end in a big defeat. The doubtful prospects for the withdrawal of Russian troops to the administrative borders of the Donetsk and Lugansk regions of Ukraine are discussed among themselves by people close to the president and express the idea that if this “minimum victory” is not recorded in the next two months, then there will be nothing to “sell” to the people and elites, and Putin will look like a loser who dragged the country into a war and a deep economic crisis.

Putin’s speech at the Victory Parade on May 9 showed the elites the president’s lack of faith in victory. Disappointment is the worst thing a dictator can offer to his unwitting admirers. Some of the people close to the president continue by inertia to believe in his “lucky star” and speak out in the sense that Putin will be able to get out of this situation this time saving face, relying on the pragmatism of some Western politicians who will be ready to give such an opportunity to the Russian leader.

And indeed, over the past few days, through many formal and informal channels, traditional, or rather non-traditional, pragmatists in the West have been sent messages that Putin is ready to stop at the administrative borders of the Luhansk and Donetsk regions, retaining the land corridor to Crimea and end hostilities, why asks to block arms supplies to Ukraine.

On the other hand, some people close to the president do not believe in the existence of a good option for ending the war and are already planning their future without Putin. Remarkably, among the people who have ceased to believe in him, there are more security officials than civilians [surrounding]* the president. The split of the elites has set in motion.

*corrected the Google translation from [surrounded by]

12 – May Ukrainian

GENERALL SVR, [5/12/2022 8:02 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Практично всі в оточенні президента Росії Володимира Путіна чудово розуміють, що так звана спеціальна військова операція може закінчитися великою поразкою. Сумнівні перспективи виходу російських військ до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей України обговорюють між собою люди наближені до президента і висловлюють думки, що якщо у найближчі два місяці ця “мінімальна перемога” не буде зафіксована, то “продавати” народу та елітам нічого не буде, а Путін виглядатиме невдахою, яка втягнула країну у війну і глибоку економічну кризу.

Промова Путіна на параді Перемоги 9 травня показала елітам відсутність віри у перемогу у президента. Розчарування-гірше, що може запропонувати диктатор своїм мимовільним шанувальникам. Частина близьких до президента людей продовжують за інерцією вірити в його “щасливу зірку” і висловлюються, у тому плані, що Путін і цього разу зможе вийти із ситуації, зберігши обличчя, сподіваючись на прагматизм частини західних політиків, які готові будуть дати таку можливість російському. лідеру.

І справді, в останні кілька днів багатьма формальними і не формальними каналами, традиційними, точніше нетрадиційними, прагматиками на заході шлють послання, що Путін готовий зупинитися на адміністративних кордонах Луганської та Донецької областей, зберігши за собою сухопутний коридор у Крим і закінчити військові дії, навіщо просить заблокувати постачання озброєнь Україні.

З іншого боку, частина близьких людей до президента не вірять у існування гарного варіанта закінчення війни та вже планує своє майбутнє без Путіна. Що примітно, в оточенні президента серед людей, які перестали в нього вірити силовиків більше, ніж цивільних. Розкол еліт почав рухатися.

12 May – Russian

Дорогие подписчики и гости канала! Практически все в окружении президента России Владимира Путина прекрасно понимают, что так называемая специальная военная операция может закончится большим поражением. Сомнительные перспективы выхода российских войск к административным границам Донецкой и Луганской областей Украины обсуждают между собой люди приближенные к президенту и высказывают мысли, что если в ближайшие два месяца эта “минимальная победа” не будет зафиксирована, то “продавать” народу и элитам будет нечего, а Путин будет выглядеть неудачником, который втянул страну в войну и глубочайший экономический кризис.

Речь Путина на параде Победы 9 мая показала элитам отсутствие веры в победу у президента. Разочарование- худшее, что может предложить диктатор своим невольным почитателям. Часть близких к президенту людей продолжают по инерции верить в его “счастливую звезду” и высказываются, в том плане, что Путин и в этот раз сможет выйти из сложившейся ситуации сохранив лицо, уповая на прагматизм части западных политиков, которые готовы будут дать такую возможность российскому лидеру.

И действительно, в последние несколько дней по многим формальным и не формальным каналам, традиционным, вернее нетрадиционным, прагматикам на западе шлют послания, что Путин готов остановиться на административных границах Луганской и Донецкой областей, сохранив за собой сухопутный коридор в Крым и закончить военные действия, для чего просит заблокировать поставки вооружений Украине.

С другой стороны, часть близких людей к президенту не верят в существование хорошего варианта окончания войны и уже планирует своё будущее без Путина. Что примечательно, в окружении президента среди людей которые перестали в него верить силовиков больше чем гражданских. Раскол элит пришел в движение.

11 May – Kremlin Insider Update: Putin to go under knife. Ten days proof life videos in the can. Former St. Petersburg KGB, FSB & Current Security Council of Russia Secretary, Nikolai Patrushev (photo) tapped to run whole show. English, Ukrainian and Russian.

11 May – Kremlin Insider Update: Putin to go under knife. Ten days proof life videos in the can.  Former St. Petersburg KGB, FSB & Current Security Council of Russia Secretary, Nikolai Patrushev (photo) tapped to run whole show. English, Ukrainian and Russian.

GENERALL SVR, [5/11/2022 8:00 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! The preliminary part of preparing the information space for the absence of Russian President Vladimir Putin, who is to undergo a surgical operation, has been completed. Fresh “canned food” has been prepared with short speeches by the president, a video of Putin’s participation in meetings, a reaction to planned events, approval of rotations, signatures of decrees, approval and condemnation of various processes and figures. According to the organizers of the “cover”, the preparations should be enough for at least ten days. Despite the fact that doctors predict a recovery to a state where it will be possible to show the half-corpse to the public from two to five days, the organizers decided to play it safe. The President’s movements, if necessary, will be imitated by one of the two understudies. Also prepared the possibility of “passage” understudy in front of the public. Everything is basically ready. The time has already been determined, the operation will take place at night and will begin between 1:00 and 2:00, the date is still being determined, but all medical personnel will be on duty starting from tonight. The date varies for safety reasons, but it should be understood that doctors insist on an early procedure. Among the doctors, only Russian specialists, all have passed a multi-level check.

Nikolai Patrushev will be watching the country during the period of the president’s incapacity, this decision was agreed in advance, all key figures in the presidential environment are aware of it.

We would like to warn all the people on whom decision-making in law enforcement agencies, in the army, in any public position in the Russian Federation depends, to think ten times before deciding whether to carry out the criminal order coming from the leadership of the still existing regime. Change can start sooner than you think. Fulfilling any criminal order will make you a criminal who will answer to the fullest extent of the law, and refusing or sabotaging a criminal order will make you a hero and make it possible to live happily after the fall of the regime.

Regardless of how the surgical operation goes, and how long Putin’s half-corpse will last, with his death it will be time to answer for the support of this criminal government. Make a choice.

11 May – Ukrainian

GENERALL SVR, [5/11/2022 8:00 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Завершено попередню частину з підготовки інформаційного простору на час відсутності президента Росії Володимира Путіна, якого чекає хірургічна операція. Підготовлено свіжі “консерви” з короткими виступами президента, відео участі Путіна у нарадах, реакція на заплановані події, схвалення ротацій, підписи указів, схвалення та засудження різних процесів та діячів. За оцінками організаторів “прикриття”, заготовок має вистачити щонайменше на десять днів. Незважаючи на те, що лікарі прогнозують відновлення до стану, коли можна буде показати напівтруп публіці від двох до п’яти днів, організатори вирішили перестрахуватися. Пересування президента у разі потреби імітуватиме один із двох дублерів. Також підготовлено можливість “проходу” дублера перед публікою. Все, в принципі, готове. Вже визначено час, операція проходитиме вночі і почнеться в проміжку з 1:00 до 2:00, з датою ще визначаються, але весь медичний персонал чергуватиме вже з сьогоднішньої ночі. Дата варіюється в цілях безпеки, але слід розуміти, що лікарі наполягають на якнайшвидшому проведенні. Серед медиків виключно російські спеціалісти, усі пройшли багаторівневу перевірку.

Дивлячись країною, на час недієздатності президента буде Микола Патрушев, це рішення було обумовлено заздалегідь, всі ключові постаті в президентському оточенні в курсі.

Хочемо попередити всіх людей, від яких залежить прийняття рішень у силових структурах, в армії, на будь-якій державній посаді в Російській федерації, десять разів подумати перед тим, як вирішити, чи варто виконати злочинний наказ, що виходить від керівництва режиму, який поки що діє. Зміни можуть початися швидше, ніж ви думаєте. Виконання будь-якого злочинного наказу зробить із вас злочинця, який відповість по всій строгості закону, а відмова або саботаж виконати злочинний наказ зробить із вас героя і дасть змогу благополучно жити після падіння режиму.

Незалежно від того, як пройде хірургічна операція, і скільки часу протягне півтруп Путіна, з його смертю настав час відповісти за підтримку цієї злочинної влади. Робіть вибір.

11 May – Russian

GENERALL SVR, [5/11/2022 8:00 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Завершена предварительная часть по подготовке информационного пространства на время отсутствия президента России Владимира Путина которому предстоит хирургическая операция. Подготовлены свежие “консервы” с короткими выступлениями президента, видео участия Путина в совещаниях, реакция на запланированные события, одобрение ротаций, подписи указов, одобрение и порицание различных процессов и деятелей. По оценкам организаторов “прикрытия”, заготовок должно хватить как минимум на десять дней. Несмотря на то, что врачи прогнозируют восстановление до состояния, когда можно будет показать полутруп публике от двух до пяти дней, организаторы решили перестраховаться. Передвижения президента в случае необходимости будет имитировать один из двух дублеров. Также подготовлена возможность “прохода” дублера перед публикой. Всё в принципе готово. Уже определено время, операция будет проходить ночью и начнётся в промежутке с 1:00 до 2:00, с датой ещё определяются, но весь медицинский персонал будет дежурить уже начиная с сегодняшней ночи. Дата варьируется в целях безопасности, но следует понимать, что врачи настаивают на скорейшем проведении. Среди медиков исключительно российские специалисты, все прошли многоуровневую проверку.

Смотрящим по стране, на время недееспособности президента будет Николай Патрушев, это решение было оговорено заранее, все ключевые фигуры в президентском окружении в курсе.

Хотим предупредить всех людей, от которых зависит принятие решений в силовых структурах, в армии, на любой государственной должности в Российской федерации, десять раз подумать перед тем как решить стоит ли выполнить преступный приказ исходящий от руководства пока ещё действующего режима. Перемены могут начаться быстрее, чем вы думаете. Выполнение любого преступного приказа сделает из вас преступника, который ответит по всей строгости закона, а отказ или саботаж выполнить преступный приказ сделает из вас героя и даст возможность благополучно жить после падения режима.

Вне зависимости от того как пройдёт хирургическая операция, и сколько времени протянет полутруп Путина, с его смертью придёт пора ответить за поддержку этой преступной власти. Делайте выбор.