30 & 31 October – Kremlin Insider: Prigozhin, a chef who can smell when the meat is done, moves closer to control of Russian military and on a par with Putin.

GENERALL SVR, [10/30/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Russian President Vladimir Putin has decided to temporarily remove Colonel-General Alexander Lapin from command of the Center grouping of Russian troops at the front in Ukraine, after a conversation with Yevgeny Prigozhin. During his conversation with the president, Prigozhin urged “to remove Lapin on x..y”, citing numerous arguments. I must say that lately Prigozhin has been communicating with Putin almost on an equal footing. The positions of the head of PMCs have been growing since the beginning of the “special operation” and now, when PMCs are fighting more effectively than the regular army, and the representation of PMCs at the front has exceeded 30 thousand people, Putin recognizes the urgent need for PMCs at the front, as well as the expansion of their capabilities and composition. In the process of discussing problems at the front, Prigogine harshly criticized the positions of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation, and in Putin’s persuasion to remove Lapin, there was outright blackmail. The President was mentally prepared to remove Lapin and did not allow Prigozhin to go beyond the “red lines” in communication, although he was already on the verge. Putin promised to solve this problem and decided in his own way, pleasing both Prigozhin and his admirers, and leaving room for maneuver by removing Lapin “temporarily”. The “Lapin problem” has been troubling the President for several weeks now, even without Kadyrov’s posts and Prigozhin’s insistent requests.

Negotiations with representatives of the US leadership and several other allied countries of Ukraine in this war, the Russian leadership conducts through intermediaries. The “compromise” that Putin is already ready for, to freeze the conflict, is to leave the LDNR (ATTENTION!) within the borders until February 23 of this year and the land corridor to Crimea under the Russian military presence. Kherson and parts of the Lugansk and Donetsk regions, captured after February 23, the President of Russia is ready to give back. Despite the refusal received through intermediaries from “such a generous” offer, Putin is somehow confident that he will tighten his positions and this offer will eventually be accepted. In this case, the presence of Lapin at the front, who received a “hero” for the “liberation” of the Lugansk region, becomes unequivocally unacceptable. And even without any agreements with partners, it becomes, according to the situation at the front, that at least parts of the Lugansk region will be lost to Russian troops in the near future, and this again makes Lapin’s presence at the front at least ambiguous. The issue had to be resolved, and Prigozhin actually pushed the president to implement an already overdue answer. Prigozhin himself, after a conversation with Putin, decided that he “grabbed God by the beard” and now he will govern Russia together with the president. Prigozhin, who has gained excessive influence, is extremely dissatisfied with the security forces, but the moment when he can be reasoned with may already be missed.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

GENERALL SVR, [10/31/2022 1:46 AM]
Dear subscribers and guests of the channel! Erdogan is well aware of how “resolute” Russian President Vladimir Putin is and proposed to shove Russia’s decisive withdrawal from the “grain deal” to where Putin is leading the country, that is, to hell..pu. The Russian Foreign Ministry will certainly express no less decisive concern in this regard.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

GENERALL SVR, [10/30/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення тимчасово усунути генерал-полковника Олександра Лапіна від командування угрупуванням російських військ «Центр» на фронті в Україні після розмови з Євгеном Пригожиним. Під час спілкування з президентом Пригожин наполегливо просив “прибрати Лапіна на х..й”, наводячи численні аргументи. Треба сказати, що останнім часом Пригожин спілкується із Путіним чи не на рівних. Позиції керівника ПВК зростали з початку «спецоперації» і зараз, коли ЧВК ведуть бойові дії результативніше за регулярну армію, а представленість ПВК на фронті перевалила за 30 тисяч осіб, Путін визнає гостру необхідність у ПВК на фронті, а також розширення їх можливостей і складу. У процесі обговорення проблем на фронті Пригожин жорстко критикував позиції Генерального штабу Збройних сил РФ, а в умовляннях Путіна усунути Лапіна прозирав відвертий шантаж. Президент був морально готовий прибрати Лапіна і не допустив переходу Пригожина за «червоні лінії» у спілкуванні, хоч той був уже на межі. Путін пообіцяв вирішити цю проблему і вирішив по своєму, догодивши і Пригожину з шанувальниками, і залишивши місце для маневру, відсторонивши Лапіна «тимчасово». «Проблема Лапіна» непокоїла президента вже кілька тижнів і без постів Кадирова та наполегливих прохань Пригожина.

Переговори з представниками керівництва США та ще кількох країн-союзників України у цій війні, російське керівництво веде через посередників. Той «компроміс», на який вже готовий, і пропонує Путін, для заморожування конфлікту це залишити під російською військовою присутністю ЛДНР (УВАГА!) у межах до 23 лютого цього року і сухопутний коридор у Крим. Херсон та частини Луганської та Донецької областей, захоплених після 23 лютого, президент Росії готовий віддати. Незважаючи на відмову, отриману через посередників від «такої щедрої» пропозиції, Путін чомусь впевнений, що дотисне свої позиції і ця пропозиція зрештою буде прийнята. У цьому випадку перебування Лапіна на фронті, який отримав «героя» за «визволення» Луганської області, стає однозначно неприйнятним. Та й без будь-яких домовленостей із партнерами стає, за ситуацією на фронті, зрозуміло, що як мінімум частини Луганської області найближчим часом для російських військ буде втрачено, і це знову-таки робить присутність Лапіна на фронті як мінімум неоднозначною. Питання треба було вирішувати і Пригожин фактично підштовхнув президента до реалізації вже назрілої відповіді. Сам Пригожин після розмови з Путіним вирішив, що «схопив бога за бороду» і Росією тепер разом із президентом керуватиме і він. Пригожин, що набрав надмірно вплив, вкрай не влаштовує силовиків, але момент, коли його можна урезонити, може бути вже втрачений.

GENERALL SVR, [10/31/2022 1:46 AM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Ердоган чудово знає, наскільки “рішучий” президент Росії Володимир Путін і запропонував засунути рішучий вихід Росії з “зернової угоди” туди куди Путін увенно веде країну, тобто в ж..пу. Російське МЗС напевно висловить не менш рішучий занепокоєння у зв’язку з цим.

Russian

GENERALL SVR, [10/30/2022 8:01 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Президент России Владимир Путин принял решение временно отстранить генерал-полковника Александра Лапина от командования группировкой российских войск «Центр» на фронте в Украине, после разговора с Евгением Пригожиным. Во время общения с президентом Пригожин настоятельно просил «убрать Лапина на х..й», приводя многочисленные аргументы. Надо сказать, что за последнее время Пригожин общается с Путиным чуть ли не на равных. Позиции руководителя ЧВК росли с начала «спецоперации» и сейчас,  когда ЧВК ведут боевые действия результативней чем регулярная армия, а представленность ЧВК на фронте перевалила за 30 тысяч человек, Путин признает острую необходимость в ЧВК на фронте, а также расширение их  возможностей и состава. В процессе обсуждения проблем на фронте Пригожин жестко критиковал позиции Генерального штаба Вооруженных сил РФ,  а в уговорах Путина отстранить Лапина сквозил откровенный шантаж. Президент был морально готов убрать Лапина и не допустил перехода Пригожина за «красные линии» в общении, хотя тот был уже на грани. Путин пообещал решить эту проблему и решил по своему,  угодив и Пригожину с почитателями, и оставив место для маневра, отстранив Лапина «временно». «Проблема Лапина» беспокоила президента уже несколько недель и без постов Кадырова и настоятельных просьб Пригожина.
 
Переговоры с представителями руководства США и еще нескольких стран-союзников Украины в этой войне, российское руководство ведет через посредников. Тот «компромисс», на  который уже готов, и предлагает Путин, для замораживания конфликта это- оставить под российским военным присутствием ЛДНР (ВНИМАНИЕ!) в границах до 23 февраля этого года и сухопутный коридор в Крым. Херсон и части Луганской и Донецкой областей, захваченных после 23 февраля президент России готов отдать. Не смотря на отказ, полученный через посредников от «столь щедрого» предложения, Путин почему-то уверен,  что дожмет свои позиции и это предложение в конечном итоге будет принято. В этом случае нахождение Лапина на фронте, получившего «героя» за «освобождение» Луганской области, становится однозначно неприемлемым. Да и без всяких договоренностей с партнёрами становится, по ситуации на фронте, понятно, что как минимум части Луганской области в ближайшее время для российских войск будет потеряны, и это опять таки делает присутствие Лапина на фронте как минимум неоднозначным. Вопрос надо было решать и Пригожин фактически подтолкнул президента к реализации уже назревшего ответа. Сам Пригожин,  после разговора с Путиным решил, что «схватил бога за бороду» и Россией теперь вместе с президентом будет управлять и он. Набравший чрезмерно влияние Пригожин крайне не устраивает силовиков, но момент,  когда его можно урезонить, может быть уже упущен.

GENERALL SVR, [10/31/2022 1:46 AM]
Дорогие подписчики и гости канала! Эрдоган прекрасно знает насколько “решителен” президент России Владимир Путин и предложил засунуть решительный выход России из “зерновой сделки” туда куда Путин увенно ведёт страну, то есть в ж..пу. Российский МИД наверняка выразит не менее решительное беспокойство в связи с этим.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s