18 October – Kremlin Insider: Putin arranges his “dolls” to take the blame for the coming defeat in Ukraine.

Dear subscribers and guests of the channel! Yesterday Sergei Surovikin, recently appointed head of the war, spoke up. One conclusion follows from yesterday’s “interview” – Surovikin does not read the text aloud, which he had previously read and read several times. It must be understood that the text for Surovikin and the texts for Dmitry Medvedev are written, corrected and approved in the same offices. Both “Petrushkas” are in the hands of an experienced puppeteer-director Sergei Kiriyenko, and he, with the permission and after consultations with Putin, leads a political performance. In this case, the “good Petrushka” Surovikin, calm and reasonable (as it was intended, it turned out as it is), speaks honestly with the people about the situation at the front, paying attention not only to successes, but also to problems, at the same time he looks to the future with optimism. On the other hand, the “evil Petrushka” Medvedev, with unrestrained aggressive rhetoric, is scattering threats to the whole world. Surovikin was created for the internal consumer, while Medvedev is designed for the external one. But they obviously failed with both. Surovikin is an outright idiot who cannot connect two words on his own and his role as “chief in the war” is solely for collecting negative information intended for the president, and if at the same time it is possible to calm the people for the first time with such an “interview” yesterday, then we can assume that the program is a maximum completed. Surovikin is not a tactician, not a strategist and not a commander, Putin took on all these incarnations, and Surovikin does what the Supreme Commander says and nods his head when asked. Why he was needed when there is the same Shoigu, only the president knows. Medvedev is a more sophisticated puppet, a kind of Pedrillo (the favorite jester of Empress Anna Ioannovna), that is what Putin has been calling Dmitry Anatolyevich lately. Medvedev can be instructed to make the most ridiculous and provocative statements and be sure that he will do just fine. The reaction to Medvedev’s shocking stuffing is read and further taken into account when making important decisions. Sometimes the messages broadcast by Dmitry Anatolyevich pave the way for decisions that are important, from the point of view of the president. You can even instruct to speak at a meeting of the Security Council, for example, with a proposal to introduce martial law in the regions bordering Ukraine, or you can turn to an empty speech about demography, he will do everything. Putin is trying to distribute the responsibility for the lost war among the “dolls”, making them significant figures. But the “dolls” can go against their master, one has only to agree.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Учора заговорив призначений нещодавно головним із війни Сергій Суровікін. Зі вчорашнього «інтерв’ю» випливає один висновок – Суровікін погано читає в слух текст, з яким він попередньо ознайомився і прочитав кілька разів. Треба розуміти, що текст для Суровікіна і тексти для Дмитра Медведєва пишуться, коригуються і затверджуються в одних кабінетах. Обидва «Петрушки» в руках досвідченого ляльковода-режисера Сергія Кирієнка, і він, з дозволу та після консультацій з Путіним, веде політичну виставу. В даному випадку «добрий Петрушка» Суровікін, спокійний і розважливий (так замислювалося, вийшло як є), чесно говорить із народом про ситуацію на фронті, приділяючи увагу не лише успіхам, а й проблемам, водночас із оптимізмом дивиться у майбутнє. З іншого боку, «зла Петрушка» Медведєв, з невитриманою агресивною риторикою, розсипається погрозами всьому світу. Суровікіна створили для внутрішнього споживача, а Медведєв розрахований на зовнішнього. Але явно прогадали і з тим, і з іншим. Суровікін відвертий ідіот, який самостійно двох слів зв’язати не може і його роль «головного по війні» виключно для збору негативу, призначеного президенту, а якщо при цьому вдасться на перший час заспокоїти народ подібними до вчорашнього «інтерв’ю», то можна вважати, що програма максимум виконано. Суровікін не тактик, не стратег і не полководець, усі ці іпостасі взяв на себе Путін, а Суровікін робить, що каже Верховний і головою киває, коли питають. Навіщо він знадобився коли є такий же Шойгу, відомо тільки президенту. Медведєв більш витончена лялька, такий собі Педрілло (улюблений блазень імператриці Анни Іоанівни), саме так Дмитра Анатолійовича останнім часом називає Путін. Медведєву можна доручити зробити безглузді і провокаційні заяви і бути впевненим, що він впорається на відмінно. Реакція на шокуючі вкидання Медведєва зчитується і надалі береться до відома при ухваленні важливих рішень. Іноді посилки, які транслюють Дмитро Анатолійович, готують ґрунт для важливих, з погляду президента, рішень. Можна навіть доручити виступити на нараді Ради Безпеки, наприклад, із пропозицією запровадити військове становище у прикордонних з Україною суб’єктах, а можна і з порожньою промовою про демографію звернутися, все зробить. Путін намагається розподілити відповідальність за програну війну між «ляльками», роблячи їх значні постаті. От тільки «ляльки» можуть піти проти свого господаря, варто лише домовитися.

Russian

назначенный недавно главным по войне Сергей Суровикин. Из вчерашнего «интервью» следует один вывод- Суровикин плохо читает в слух текст, с которым он предварительно ознакомился и прочитал несколько раз. Надо понимать,  что текст для Суровикина и тексты для Дмитрия Медведева пишутся, корректируются и утверждаются в одних кабинетах. Оба «Петрушки» в руках опытного кукловода- режиссёра Сергея Кириенко, и он, с разрешения и после консультаций с Путиным, ведет политический спектакль. В данном случае «хороший Петрушка» Суровикин, спокойный и рассудительный (так задумывалось, получилось как есть), честно говорит с народом о ситуации на фронте, уделяя внимание не только успехам, но и проблемам, в то же время с оптимизмом смотрит в будущее. С другой стороны, «злой Петрушка» Медведев, с невыдержанной агрессивной риторикой, рассыпающийся угрозами всему миру. Суровикина создали для внутреннего потребителя,  а Медведев рассчитан на внешнего. Но явно прогадали и с тем и с другим. Суровикин откровенный идиот,  который самостоятельно двух слов связать не может и его роль «главного по войне» исключительно для сбора негатива, предназначенного президенту, а если при этом удастся на первое время успокоить народ подобными вчерашнему «интервью», то можно считать, что программа максимум выполнена. Суровикин не тактик, не стратег и не полководец, все эти ипостаси взял на себя Путин, а Суровикин делает, что говорит Верховный и головой кивает, когда спрашивают. Зачем он понадобился когда есть такой-же Шойгу,  известно только президенту. Медведев более изощренная кукла, эдакий Педрилло (любимый шут императрицы Анны Иоановны), именно так Дмитрия Анатольевича в последнее время называет Путин. Медведеву можно поручить сделать самые нелепые и провокационные заявления и быть уверенным, что он справится на отлично. Реакция на шокирующие вбросы Медведева считывается и в дальнейшем берется к сведению при принятии важных решений. Иногда посылы, транслируемые Дмитрием Анатольевичем, подготавливают почву для важных, с точки зрения президента, решений. Можно даже поручить выступить на совещании Совета Безопасности ,к примеру,  с предложением ввести военное положение в приграничных с Украиной субъектах, а можно и с пустой речью о демографии обратиться, всё сделает. Путин пытается распределить ответственность за проигранную войну между «куклами», делая из них значимые фигуры. Вот только «куклы» могут пойти против своего хозяина,  стоит только договориться.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s