17 October – Kremlin Insider: Putin thinks mobiks and criminals are better than his regulars and wants to expand the mobilization and the conflict to include attacks from Belarus and Belgorod.

Dear subscribers and guests of the channel! Yesterday, Russian President Vladimir Putin held a meeting with the leadership of the military and power blocs. Several issues were discussed during the meeting. Putin insists on the need to attack in two additional directions, on Kyiv from the Republic of Belarus, and on Kharkov from the Belgorod region. The President believes that the mobilization of 500,000 people makes it possible to plug holes in existing areas and create two new ones. According to Putin, who is supported by Surovikin, Western weapons are enough for Ukraine to keep the current situation at the front, but with the appearance of two new directions, the possibilities for the offensive of the Ukrainian troops will end, the Ukrainian military leadership will be forced to transfer part of the weapons to new directions, and the West will promptly organize additional supplies of weapons. can not. Putin expressed confidence that with the “correct” approach to planning and leading the offensive in two new directions, the front in Donetsk, Luhansk, Zaporozhye and Kherson regions will “fall off” from the Ukrainian side and new seizures of Ukrainian territory by Russian troops will not be long in coming. Putin, for some reason known to him alone, believes that the mobilized Russian military is literally “fresh” forces that will fight better than regular Russian troops, tired of endless battles, and much better than the Ukrainian mobilized army. The president is ready to risk the remnants of weapons and the last missiles in an attempt to turn the tide at the front, in fact, he is going for broke. Some representatives of the leadership of the General Staff and the Ministry of Defense of the Russian Federation persuade Putin to abandon these plans, arguing that if this scenario fails, by March the Russian troops will be catastrophically short of weapons and the notorious “today we have nothing to attack, and tomorrow there will be nothing to defend” will become reality. The defeat in this case will be total, with a huge number of victims and loss of control over part of the territories. The use of nuclear weapons by Putin, in this case, and the immediate response of the largest countries, including the United States, Great Britain, the EU countries, China and India, will lead to the almost uncontested disintegration of Russia and its division into spheres of influence, without the prospect of reunification.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Учора президент Росії Володимир Путін провів нараду з керівництвом військового та силового блоків. Під час наради було обговорено кілька питань. Путін наполягає на необхідності наступу на двох додаткових напрямках, на Київ з боку Республіки Білорусь та на Харків з Білгородської області. Президент вважає, що мобілізація п’ятисот тисяч людей дає можливості та заткнути дірки на вже існуючих напрямках та створити два нові. На думку Путіна, яку підтримує Суровікін, західного озброєння вистачає на утримання Україною поточної ситуації на фронті, але при появі двох нових напрямків можливості настання українських військ закінчаться, частину озброєнь українське військове керівництво буде змушене перекинути на нові напрямки, а захід оперативно додаткові постачання озброєнь організувати не зможе. Путін висловив упевненість,  що за «правильного» підходу до планування та керівництва наступу на двох нових напрямках, фронт у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях з українського боку «посипеться» і нові захоплення території України російськими військами не забаряться. Путін, за якимось йому одним відомим причин, вважає, що мобілізовані російські військові це буквально «свіжі» сили, які воюватимуть краще за втомлені від нескінченних боїв кадрові російські війська, і куди краще за українську мобілізовану армію. Президент готовий ризикнути залишками озброєнь та останніми ракетами для спроби переломити ситуацію на фронті, фактично він іде ва-банк. Частина представників керівництва Генерального штабу і міністерства оборони РФ умовляють Путіна відмовитися від цих планів, аргументуючи тим, що у разі провалу цього сценарію до березня російським військам катастрофічно не вистачатиме озброєнь і горезвісне «нам сьогодні нічим наступати, а завтра нічим оборонятися» стане реальністю. Поразка у разі буде тотальним, з великою кількістю жертв і втратою контролю над частиною територій. Застосування Путіним ядерної зброї в цьому випадку і негайна відповідь найбільших країн, включаючи США, Велику Британію, країни Євросоюзу, Китай та Індію, призведе до практично безальтернативного розпаду Росії та поділу її на сфери впливу, без перспектив возз’єднання.

Russian

подписчики и гости канала! Вчера президент России Владимир Путин провел совещание с руководством военного и силового блоков. Во время совещания обсуждали несколько вопросов. Путин настаивает на необходимости наступления на двух дополнительных направлениях, на Киев со стороны Республики Беларусь, и на Харьков с Белгородской области. Президент считает, что мобилизация пятисот тысяч человек даёт возможности и заткнуть дырки на уже существующих направлениях и создать два новых. По мнению Путина, которое поддерживает Суровикин, западного вооружения хватает на удержание Украиной текущей ситуации на фронте,  но при появлении двух новых направлений возможности наступления украинских войск закончатся, часть вооружений украинское военное руководство будет вынуждено перебросить на новые направления, а запад оперативно дополнительные поставки вооружений организовать не сможет. Путин выразил уверенность,  что при «правильном» подходе к планированию и руководству наступления на двух новых направлениях, фронт в Донецкой,  Луганской, Запорожской и Херсонской областях с украинской стороны «посыпется» и новые захваты территории Украины российскими войсками не заставят себя ждать. Путин,  по каким-то ему одному известным причинам, считает, что мобилизованные российские военные это буквально «свежие» силы, которые будут воевать лучше чем уставшие от бесконечных боев кадровые российские войска, и куда лучше чем украинская мобилизованная армия. Президент готов рискнуть остатками вооружений и последними ракетами для попытки преломить ситуацию на фронте, фактически, он идёт ва-банк. Часть представителей руководства Генерального штаба и министерства обороны РФ уговаривают Путина отказаться от этих планов, аргументируя тем,  что в случае провала этого сценария, к марту российским войскам будет катастрофически не хватать вооружений и пресловутое «нам сегодня нечем наступать, а завтра будет нечем обороняться» станет реальностью. Поражение в этом случае будет тотальным, с огромным количеством жертв и потерей контроля над частью территорий. Применение Путиным ядерного оружия, в этом случае, и немедленный ответ крупнейших стран, включая США, Великобританию, страны Евросоюза, Китай и Индию, приведёт к практически безальтернативному распаду России и разделу ее на сферы влияния, без перспектив воссоединения.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s