16 October – Kremlin Insider: Putin lied, mobilization will continue.

Dear subscribers and guests of the channel! Russian President Vladimir Putin, after returning from Kazakhstan, did not give any orders regarding the mobilization process and did not make any changes to the mobilization plans. Putin lied about the completion of the “partial” mobilization within the next two weeks, as well as lied about the number of those called up as part of the mobilization and about plans to call up 300,000 in total. On November 1, Putin demands from the Ministry of Defense 500,000 mobilized, and on October 15, the Ministry of Defense reported to the President on more than 400,000 ALREADY called up starting from September 21. The mobilization will not end on November 1, the deadlines for the end of the mobilization are not specified and were not discussed at any of the president’s meetings devoted to this topic. There is a personal order from Putin – to mobilize one million people by March 1, 2023, based on this order, mobilization plans and quotas for the constituent entities of the Russian Federation are prescribed. At the same time, Putin and representatives of the leadership of the Ministry of Defense separately discussed the possibility of increasing the number of mobilized, if necessary. After March 1, 2023, the mobilization will also not end, but will continue, based on Putin’s understanding of the needs of the front. The president is not particularly concerned about the number of losses, the main thing for him is not to lose. Putin wants to see as a win, after the end of hostilities, fixed territorial acquisitions as of September 21 of this year, until that moment the president will fill up the front with corpses. The failure of Putin’s desire to get such a “victory” is understood by everyone without exception in the General Staff and the Ministry of Defense, but they continue to fulfill the will of the Supreme Commander. To date, based on reports to the President, the losses among the mobilized (including the missing) are at least 1,900 people. There was no training, more than 35 thousand mobilized and already arrived in the annexed territories. Putin demands that mobilization be carried out “by all available methods” and gave a personal instruction to the leadership of the power bloc to treat excesses with understanding and provide maximum support to the Ministry of Defense in this process. If earlier Putin said: “We have not started yet”, then at the last meeting with the permanent members of the Security Council, he said: “Everything is just beginning!” Perhaps he meant the beginning of the end.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Президент Росії Володимир Путін після повернення з Казахстану жодних розпоряджень, щодо процесу мобілізації, не давав і жодних змін до мобілізаційних планів не вносив. Путін збрехав, як про завершення «часткової» мобілізації протягом найближчих двох тижнів, так само як збрехав і назвавши кількість покликаних у рамках мобілізації та про плани закликати 300 тисяч всього. На 1 листопада Путін вимагає від міністерства оборони 500 тисяч мобілізованих, а на 15 жовтня міністерство оборони відзвітувало перед президентом про понад 400 тисяч ВЖЕ покликаних починаючи з 21 вересня. 1 листопада мобілізація не закінчиться, терміни закінчення мобілізації не прописані і не обговорювалися на жодній з нарад президента, присвячених цій темі. Є особисте розпорядження Путіна – один мільйон людей мобілізувати до 1 березня 2023 року, виходячи з цього розпорядження та прописані плани мобілізації та квоти щодо суб’єктів РФ. При цьому Путін з представниками керівництва міністерства оборони окремо обговорювали можливість збільшити кількість мобілізованих, якщо буде потреба. Після 1 березня 2023 року мобілізація теж не закінчиться, а продовжуватиметься, виходячи з розуміння Путіна про потреби фронту. Кількість втрат президента особливо не турбує, для нього головне не програти. Виграшем Путін хоче бачити, після закінчення бойових дій, зафіксовані територіальні придбання станом на 21 вересня цього року, до цього часу президент завалюватиме фронт трупами. Неспроможність бажань Путіна здобути подібну «перемогу» розуміють усі без винятку в Генштабі та міністерстві оборони, але продовжують виконувати волю Верховного головнокомандувача. На сьогоднішній день, виходячи з доповідей президенту, втрати серед мобілізованих (включаючи зниклих безвісти) не менше 1900 осіб. Жодної підготовки, понад 35 тисяч мобілізованих, які вже прибули на анексовані території, не було. Путін вимагає проводити мобілізацію «всіми доступними методами» і дав особисту вказівку керівництву силового блоку ставитись із розумінням до перегинів та надавати максимальну підтримку міністерству оборони у цьому процесі. Якщо раніше Путін говорив: «Ми ще не розпочинали», то вже на останній нараді з постійними членами Ради безпеки він сказав: «Все тільки починається!» Можливо він мав на увазі початок кінця.

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! Президент России Владимир Путин после возвращения из Казахстана никаких распоряжений,  касательно процесса мобилизации, не давал и никаких изменений в мобилизационные планы не вносил. Путин солгал, как о завершении «частичной» мобилизации в течении ближайших двух недель, равно как солгал и назвав количество призванных в рамках мобилизации и о планах призвать 300 тысяч всего. На 1 ноября Путин требует от министерства обороны 500 тысяч мобилизованных,  а на 15 октября министерство обороны отчиталось перед президентом о более 400 тысяч УЖЕ призванных начиная с 21 сентября. 1 ноября мобилизация не закончится, сроки окончания мобилизации не прописаны и не обговаривались ни на одном из совещаний президента, посвященных этой теме. Есть личное распоряжение Путина- один миллион человек мобилизовать к 1 марта 2023 года, исходя из этого распоряжения и прописаны планы мобилизации и квоты по субъектам РФ. При этом, Путин с представителями руководства министерства обороны  отдельно оговаривали возможность увеличить количество мобилизованных, если будет необходимость. После 1 марта 2023 года мобилизация тоже не закончится, а будет продолжаться, исходя из понимания Путина о потребностях фронта. Количество потерь президента особо не волнуют, для него главное не проиграть. Выигрышем Путин хочет видеть, после окончания боевых действий, зафиксированные территориальные приобретения по состоянию на 21 сентября этого года, до этого момента президент будет заваливать фронт трупами. Несостоятельность желаний Путина получить подобную «победу» понимают все без исключения в Генштабе и министерстве обороны,  но продолжают выполнять волю Верховного главнокомандующего. На сегодняшний день, исходя из докладов президенту, потери среди мобилизованных (включая  пропавших безвести) не менее 1900 человек. Ни какой подготовки, более 35 тысяч мобилизованных, и уже прибывших на аннексированные территории, не было. Путин требует проводить мобилизацию «всеми доступными методами» и дал личное указание руководству силового блока относиться с пониманием к перегибам и оказывать максимальную поддержку министерству обороны в этом процессе. Если раньше Путин говорил: «Мы ещё не начинали», то уже на последнем совещании с постоянными членами Совета безопасности он сказал: «Всё только начинается!» Возможно он имел ввиду начало конца.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s