29 August – Kremlin Insider: Putin losing it over the Ukrainian offensive. Four meeting in a day. FSB controls what he hears about the war. Tells him he’s doing fine. His nerves are showing signs he’s not.

[8/29/2022 8:02 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! As a prologue, we want to draw your attention to the fact that our information has once again been confirmed: according to British intelligence, Russian Defense Minister Sergei Shoigu has been removed from decision-making and has nothing to do with the leadership of a special military operation. Our subscribers know that we were the first to report this. Subscribe to not miss the most important!

Yesterday, Russian President Vladimir Putin held four operational meetings via video link with representatives of the leadership of the military bloc. All meetings were dedicated to the counter-offensive of the Armed Forces of Ukraine. Nikolai Patrushev, Secretary of the Security Council of the Russian Federation, took part in two meetings. In addition, Putin held a meeting with the leadership of the FSB and the Foreign Intelligence Service, and also with the participation of Nikolai Patrushev. I must say that Putin has all the information about what is happening at the front. Before the reports of the military and meetings with the participation of representatives of the leadership of the military bloc, the president always reads the reports of the FSB and sometimes the SVR.

Russian military leaders need to understand that the FSB has all the information on actions at the front, and sometimes they are much more informed than the military authorities. The FSB has access to ALL types of communications of the military leadership. Yesterday, before the first meeting, Putin was already fully informed about the situation at the front and did not really give the military an opportunity to speak, but mostly spoke himself and mainly about who, what and how the pro..ball. During the second meeting, they tried to calm the president with assurances that the situation was completely under control, but after Patrushev’s speech, Putin again attacked the representatives of the General Staff and the Ministry of Defense for the “saved” ammunition depots, recalling the “lens effect”, literally it sounded: ” The effect of the lens you fucking explodes. The effect of a magnifying glass. That’s right, if you report to me that this is the effect of a prick, damn. ” The third and fourth meetings were held in a more relaxed atmosphere, and Putin accepted the evening report with assurances from the military that he was in full control of the situation. The situation during the President’s meetings was the most tense in recent times.

Late in the evening, doctors on duty were summoned to Putin, who spent about twenty minutes with the president. Those close to the president noticed that lately Putin has become “too much nervous” and this negatively affects both his loved ones and his entourage.

Ukrainian

GENERALL SVR, [8/29/2022 8:02 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Як пролог хочемо звернути вашу увагу на те, що наша інформація вкотре підтвердилася: за відомостями британської розвідки міністра оборони РФ Сергія Шойгу усунуто від прийняття рішень і не має відношення до керівництва спеціальною військовою операцією. Наші передплатники знають, що ми повідомили про це перші. Підписуйтесь щоб не пропустити найважливіше!

Учора президент Росії Володимир Путін у режимі відеозв’язку провів чотири оперативні наради з представниками керівництва військового блоку. Усі наради були присвячені контрнаступу Збройних сил України. У двох нарадах взяв участь секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев. Крім цього, Путін провів нараду з керівництвом ФСБ та СЗР, і також за участю Миколи Патрушева. Треба сказати, що Путін має всю повноту інформації щодо того, що відбувається на фронті. Перед доповідями військових та нарадами за участю представників керівництва військового блоку президент завжди ознайомлюється з доповідями ФСБ та інколи СЗР.

Російським воєначальникам треба розуміти, що у ФСБ мають всю повноту інформації щодо дій на фронті, причому іноді набагато більше поінформовані ніж військове начальство. У ФСБ мають доступ до ВСІМ видів зв’язку військового керівництва. Вчора перед першою нарадою Путін був уже повністю поінформований про ситуацію на фронті і не дуже давав можливість військовим говорити, а в основному говорив сам і переважно щодо того, хто і як про..бал. Під час другої наради президента намагалися заспокоїти запевненнями, що ситуація повністю контрольована, але після виступу Патрушева Путін знову обрушився на представників Генерального штабу та міністерства оборони за “пробані” склади боєприпасів, пригадавши “ефект лінзи”, дослівно це звучало: ” Ефект лінзи у вас, бл..ть, склади підриває. Ефект лупи. Правильно якщо ви будете мені доповідати, що це ефект залупи, бл..ть”. Третя і четверта нарада пройшли у більш спокійній обстановці і Путін прийняв вечірню доповідь із запевненням від військових у повному контролі над ситуацією. Обстановка під час нарад у президента була найнапруженіша останнім часом.

Пізно ввечері до Путіна викликали медиків, що чергували, які провели у президента близько двадцяти хвилин. В оточенні президента зауважили, що останнім часом Путін став “занадто багато нервувати” і це негативно впливає і на його близьких, і на оточення.

Russian

GENERALL SVR, [8/29/2022 8:02 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! В качестве пролога хотим обратить ваше внимание на то, что наша информация в очередной раз подтвердилась: по сведениям британской разведки министр обороны РФ Сергей Шойгу отстранен от принятия решений и не имеет отношения к руководству специальной военной операцией. Наши подписчики знают, что мы сообщили об этом первые. Подписывайтесь что бы не пропустить самое важное!

Вчера президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи провел четыре оперативных совещания с представителями руководства военного блока. Все совещания были посвящены контрнаступлению Вооруженных сил Украины. В двух совещаниях принял участие секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. Кроме этого, Путин провел совещание с руководством ФСБ и СВР, и тоже с участием Николая Патрушева. Надо сказать, что Путин обладает всей полнотой информации по части происходящего на фронте. Перед докладами военных и совещаниями с участием представителей руководства военного блока президент всегда ознакамливается с докладами ФСБ и иногда СВР.

Российским военачальникам надо понимать, что в ФСБ обладают всей полнотой информации по действиям на фронте, причём иногда гораздо более информированы чем военное начальство. В ФСБ имеют доступ ко ВСЕМ видам связи военного руководства. Вчера перед первым совещанием Путин был уже полностью проинформирован о ситуации на фронте и не очень давал возможность военным говорить, а в основном говорил сам и в преимущественно по поводу того кто, что и как про..бал. Во время второго совещания президента пытались успокоить уверениями, что ситуация полностью контролируема, но после выступления Патрушева Путин опять обрушился на представителей Генерального штаба и министерства обороны за “про…банные” склады боеприпасов, припомнив “эффект линзы”, дословно это звучало: “Эффект линзы у вас, бл..ть, склады взрывает. Эффект лупы. Правильно если вы будете мне докладывать, что это эффект залупы, бл..ть”. Третье и четвёртое совещание прошли в более спокойной обстановке и Путин принял вечерний доклад с уверением от военных в полном контроле над ситуацией. Обстановка во время совещаний у президента была самая напряженная за последнее время.

Поздно вечером к Путину вызвали дежуривших медиков, которые провели у президента около двадцати минут. В окружении президента заметили, что в последнее время Путин стал “слишком много нервничать” и это отрицательно влияет и на его близких и на окружение.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s