30 August – Kremlin Insider: Lukashenko wants to be paid for supporting the war and changes may be coming in the Russian Security Council like putting Zolotov in as Defense Minister.

Dear subscribers and guests of the channel! Yesterday, Russian President Vladimir Putin had a telephone conversation with Alexander Lukashenko. Putin congratulated Lukashenka on his birthday and tried, as far as he could, to dispel Alexander Grigoryevich’s doubts about his (Putin’s) alleged statement that the independent Republic of Belarus has no right to exist. Lukashenka pretended not to consider the “rumors” spread by unfriendly politicians who want to darken his fraternal relations with the Russian president worthy of attention. In response to Putin’s congratulations, Lukashenka explicitly asked for a gift of seven billion dollars, otherwise, he said, it would be problematic to maintain Russian-friendly sentiments in the Republic of Belarus and the lack of opportunities to facilitate a special military operation from the territory of the Republic could become a huge problem. Putin promised four billion, but Lukashenka, literally interrupting the Russian president, said that four billion is not enough and seven is needed. Putin promised to think goodbye.

Also, yesterday the President of Russia held a meeting with the Director of the Federal Service of the National Guard Troops Viktor Zolotov. The meeting was, as they say, in public and for show, but the detached look of the president during Zolotov’s report spoke of Putin’s thoughts about the future fate of the director of the National Guard. For some time now, the president has been discussing with his inner circle the possibility of appointing Zolotov as Minister of Defense, and for Shoigu to create a sham position in the Security Council of the Russian Federation. But as one of Putin’s interlocutors said during the discussion of Zolotov’s candidacy for the post of Minister of Defense: “He’s a moron!” To which Putin reasonably retorted: “And who among us is not a moron?” Nikolai Patrushev is categorically against moving Shoigu to the next deputy chairman of the Security Council. According to Patrushev: it is not necessary to turn the structure of the Security Council into a tent, one clown (Medvedev) is enough there. Putin did not accept the decision, and yesterday’s meeting was unsuccessful.

We have already reported that the President has actually removed Defense Minister Sergei Shoigu, Chief of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation Valery Gerasimov and several generals from decision-making, despite the fact that all of them nominally remain in their posts and imitate, if necessary, violent activity, and Putin , from time to time, discusses the possibility of castling in the leadership of the military bloc.

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Учора президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з Олександром Лукашенком. Путін привітав Лукашенка з днем ​​народження і спробував наскільки зміг розвіяти сумніви Олександра Григоровича щодо нібито його (Путіна) висловлювання про те, що незалежна Республіка Білорусь не має права на існування. Лукашенко вдав, що не вважає гідними уваги “чутки”, які розпускають недружні політики, які бажають затьмарити його братні стосунки з російським президентом. У відповідь на привітання Путіна Лукашенко прямим текстом попросив подарунок-сім мільярдів доларів, інакше, сказав, проблематично підтримуватиме в Республіці Білорусь дружні Росії настрої і величезною проблемою може стати відсутність можливостей сприяння проведенню спеціальної військової операції з території Республіки. Путін пообіцяв чотири мільярди, але Лукашенко, буквально перервавши російського президента, заявив, що чотири мільярди не достатньо і треба сім. Путін пообіцявши подумати, розпрощався.

Також, учора президент Росії провів зустріч із директором Федеральної служби військ національної гвардії Віктором Золотовим. Зустріч була, як то кажуть, на публіку і для “галочки”, а от відсторонений вигляд президента під час доповіді Золотова говорив про роздуми Путіна про подальшу долю директора Росгвардії. Вже деякий час президент обговорює з ближнім оточенням можливість призначити Золотова міністром оборони, а Шойгу створити бутафорну посаду в Раді Безпеки РФ. Але як сказав один із співрозмовників Путіна під час обговорення кандидатури Золотова на посаду міністра оборони: “Він же дебіл!” На що Путін резонно парирував: “А хто в нас не дебіл?” Категорично проти переміщення Шойгу до чергових заступників голови Ради безпеки Микола Патрушев. На думку Патрушева: не варто перетворювати структуру Радбезу на шапіто, одного клоуна (Медведєва) там достатньо. Рішення Путін так і не ухвалив і вчорашня зустріч пройшла безрезультатно.

Ми вже повідомляли, президент фактично усунув від ухвалення рішень міністра оборони Сергія Шойгу, начальника Генерального штабу Збройних сил РФ Валерія Герасимова та кількох генералів, незважаючи на те, що всі вони номінально залишаються на своїх постах і імітують, за потреби, бурхливу діяльність, а Путін , іноді, обговорює можливості рокіровок у керівництві військового блоку.

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! Вчера президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко. Путин поздравил Лукашенко с днем рождения и попытался, насколько смог, развеять сомнения Александра Григорьевича по поводу якобы его (Путина) высказывания о том, что независимая Республика Беларусь не имеет права на существование. Лукашенко сделал вид, что не считает достойными внимания “слухи”, которые распускают недружественные политики, желающие омрачить его братские отношения с российским президентом. В ответ на поздравления Путина Лукашенко прямым текстом попросил подарок- семь миллиардов долларов, иначе, сказал, будет проблематично поддерживать в Республике Беларусь дружественные России настроения и огромной проблемой может стать отсутствие возможностей содействия проведению специальной военной операции с территории Республики. Путин пообещал четыре миллиарда, но Лукашенко, буквально прервав российского президента, заявил, что четыре миллиарда не достаточно и надо семь. Путин пообещав подумать распрощался.

Также, вчера президент России провел встречу с директором Федеральной службы войск национальной гвардии Виктором Золотовым. Встреча была, что называется, на публику и для “галочки”, а вот отстраненный вид президента во время доклада Золотова говорил о размышлениях Путина о дальнейшей судьбе директора Росгвардии. Уже некоторое время президент обсуждает с ближним окружением возможность назначить Золотова министром обороны, а для Шойгу создать бутафорную должность в Совете Безопасности РФ. Но как сказал один из собеседников Путина во время обсуждения кандидатуры Золотова на пост министра обороны: “Он же дебил!” На что Путин резонно парировал: “А кто у нас не дебил?” Категорически против перемещения Шойгу в очередные заместители председателя Совбеза Николай Патрушев. По мнению Патрушева: не стоит превращать структуру Совбеза в шапито, одного клоуна (Медведева) там достаточно. Решение Путин так и не принял и вчерашняя встреча прошла безрезультатно.

Мы уже сообщали, президент фактически отстранил от принятия решений министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова и нескольких генералов, несмотря на то, что все они номинально остаются на своих постах и имитируют, при необходимости, бурную деятельность, а Путин, время от времени, обсуждает возможности рокировок в руководстве военного блока.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s