18 July – Kremlin Insider: FSB Director Bortnikov reveals plans for a modern press gangs to obtain willing recruits for Ukraine.

GENERALL SVR, [7/18/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! On July 15, Russian President Vladimir Putin held an operational meeting with permanent members of the Russian Security Council. After the main part via video link, Putin continued the meeting in a narrow circle. Secretary of the Security Council of the Russian Federation Nikolai Patrushev, director of the FSB Alexander Bortnikov, director of the Foreign Intelligence Service Sergei Naryshkin and Defense Minister Sergei Shoigu remained in touch with the president. Discussed topics related to the conduct of a special military operation.

So, during a discussion of the prospects for mobilization, the director of the FSB, Alexander Bortnikov, reported that in the south of Russia, in several regions, an experiment was conducted on covert mobilization in a new way. At the request of the FSB, a potential recruit was blocked from a bank account (experimentally they selected only Sberbank clients with territorial reference to several branches), and after the client contacted the bank, the support officer recommended that he contact the bank branch where the client was scheduled to meet. Employees of the bank branch were informed that a visit was expected from a client who was wanted by the FSB. Upon arrival at the bank branch at the appointed time, the client was detained by FSB officers and escorted for a conversation.

Before the start of the conversation, the detainee was forced to sign a paper on non-disclosure of the content of the conversation, which allegedly contains state secrets, after which, under the threat of criminal prosecution and the argument of “an urgent need for the state,” the person was forced to sign a contract for military service.

Thus, according to Bortnikov, they managed to get more than 50 contract soldiers in the required specialties in less than two weeks, and not a single refusal. Bortnikov proposed to develop the success of this method of recruitment in other regions, the president agreed.

They also discussed the situation at the front, which is noteworthy, during the discussion, Patrushev, recognizing the problems of the advancement of Russian troops on the territory of Ukraine, one of the main reasons called the high qualifications of the military leadership of Ukraine, and the commander-in-chief of the Armed Forces of Ukraine Zaluzhny called “a brilliant manager” with a clear reproach towards Sergei Shoigu and representative of the General Staff, who by that time had joined the closed part of the meeting. Shoigu certainly understood the hint, but out of habit he sat and kept quiet.

And since they remembered Shoigu, according to tradition, if a high-ranking official in Russia is resting in his small homeland, this is a clear sign of disgrace.

Ukrainian

GENERALL SVR, [7/18/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! 15 липня президент Росії Володимир Путін провів оперативну нараду із постійними членами Ради безпеки РФ. Після основної частини у режимі відеозв’язку Путін продовжив нараду у вузькому колі. На зв’язку з президентом залишилися секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, директор ФСБ Олександр Бортніков, директор СЗР Сергій Наришкін та міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Обговорювали теми, пов’язані з проведенням спеціальної військової операції.

Так, під час обговорення перспектив мобілізації директор ФСБ Олександр Бортніков доповів, що на півдні Росії в кількох регіонах провели експеримент із прихованої мобілізації новим способом. Потенційному рекруту на вимогу ФСБ блокували рахунок у банку (експериментально обирали виключно клієнтів Ощадбанку з територіальною прив’язкою до кількох відділень), і після звернення клієнта до банку співробітник служби підтримки рекомендував звернутися до відділення банку, де клієнту призначали зустріч. Співробітники відділення банку були поінформовані, що очікується візит клієнта, який перебуває у розшуку по лінії ФСБ. Після прибуття у призначений час у відділення банку клієнта затримували співробітники ФСБ та проводили для розмови.

Перед початком розмови затриманого змушували підписати папір про нерозголошення змісту розмови, яка нібито містить державну таємницю, після чого під загрозою кримінального переслідування та аргументацією “гострої необхідності для держави” людину змушували підписати контракт на військову службу.

Таким чином, за словами Бортнікова, вдалося отримати понад 50 контрактників за необхідними спеціальностями менш ніж за два тижні, і не єдиної відмови. Бортников запропонував розвинути успіх такого методу вербування та в інших регіонах, президент погодився.

Також обговорювали ситуацію на фронті, що, під час обговорення, Патрушев визнаючи проблеми просування російських військ територією України однією з основних причин назвав високу кваліфікацію військового керівництва України, а головнокомандувача ЗСУ Залужного назвав “геніальним управлінцем” з явним докором у бік Сергія Шойгу та представника Генштабу, який на той час приєднався до закритої частини наради. Шойгу безперечно зрозумів натяк, але вже за звичкою сидів і мовчав.

І якщо вже згадали про Шойгу, за традицією, якщо чиновник високого рангу в Росії відпочиває на малій батьківщині це явна ознака опали.

Russian

Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. После основной части в режиме видеосвязи Путин продолжил совещание в узком кругу. На связи с президентом остались секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Обсуждали темы связанные с проведением специальной военной операции.

Так, во время обсуждения перспектив мобилизации, директор ФСБ Александр Бортников доложил, что на юге России в нескольких регионах провели эксперимент по скрытой мобилизации новым способом. Потенциальному рекруту по требованию ФСБ блокировали счёт в банке(экспериментально выбирали исключительно клиентов Сбербанка с территориальной привязкой к нескольким отделениям), и после обращения клиента в банк, сотрудник службы поддержки рекомендовал обратится в отделение банка, где клиенту назначали встречу. Сотрудники отделения банка были информированы, что ожидается визит клиента, который находится в розыске по линии ФСБ. По прибытию в назначенное время в отделение банка клиента задерживали сотрудники ФСБ и препровождали для беседы.

Перед началом разговора задержанного заставляли подписать бумагу о неразглашении содержания разговора, который якобы содержит государственную тайну, после чего под угрозой уголовного преследования и аргументацией “острой необходимости для государства” человека заставляли подписать контракт на военную службу.

Таким образом по словам Бортникова удалось заполучить более 50 контрактников по необходимым специальностям менее чем за две недели, и не единого отказа. Бортников предложил развить успех такого метода вербовки и в других регионах, президент согласился.

Также обсуждали ситуацию на фронте, что примечательно, во время обсуждения, Патрушев признавая проблемы продвижения российских войск по территории Украины одной из основных причин назвал высокую квалификацию военного руководства Украины, а главнокомандующего ВСУ Залужного назвал “гениальным управленцем” с явным укором в сторону Сергея Шойгу и представителя Генштаба, который к тому времени присоединился к закрытой части совещания. Шойгу безусловно понял намек, но уже по привычке сидел и помалкивал.

И раз уж вспомнили про Шойгу, по традиции, если чиновник высокого ранга в России отдыхает на малой родине это явный признак опалы.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s