17 July – Kremlin Insider: Patrushev poisoned but survived. Life in “liberated” Luhansk is miserable.

GENERALL SVR, [7/17/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Recently, an attempt was made on the life of the Secretary of the Security Council of the Russian Federation, Nikolai Patrushev. Information about both the assassination attempt itself and the investigation into this assassination attempt is kept in strict secrecy. It is known that Nikolai Patrushev felt unwell in the evening after work, almost immediately after he went home. Security quickly worked, immediately calling a team of doctors to him.

After the examination, the medical workers who arrived said that urgent hospitalization was necessary and Patrushev was taken by the FSO officers in their transport, accompanied by medical workers, to the medical unit that serves the president. After rendering assistance, Patrushev was taken home in a stable condition. The results of his analyzes confirmed that the toxic substance was a synthetic poison.

Patrushev was saved by timely medical care and, probably, by an insufficiently high concentration of the poisonous substance that entered the body through the skin. In addition to doctors and several FSO employees who were warned about the consequences of disclosing this information, three people in the leadership of the FSB and a group of five people appointed by them, who are conducting the investigation, are aware of the situation.

The President was informed, one might say the last, when Patrushev’s life was no longer in danger. Who is behind the assassination attempt, what are the motives and how it became possible in general to organize an actually completed assassination attempt on a representative of such a high level of power, remains to be seen. But, something tells me, this is only the beginning of a big redistribution in the elites.

Knowing the details of what happened, we can say with confidence that it was not a staging. Over time, we will publish detailed material on the topic of this assassination, with rather interesting details.

GENERALL SVR, [7/17/2022 11:58 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! In the morning report to Russian President Vladimir Putin, it is said that so far it has not been possible to create the minimum comfortable conditions for the life of people in the occupied territories of the Lugansk region (LPR), in a number of settlements there is no water supply and gas supply.

So, in the captured Severodonetsk, local residents cook food on the street, kindling fires, and wash in the lake. There is a strong putrid smell in the streets. In addition to all the problems, in the humanitarian aid delivered from the territory of Russia for the inhabitants of the occupied territories, staphylococcus aureus was found in all types of dairy products. Putin ignored the report, now is not the time to address these issues.


Ukrainian

GENERALL SVR, [7/17/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Днями було скоєно замах на секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева. Інформація як про замах, так і про розслідування цього замаху тримається в режимі суворої таємності. Відомо, що Микола Патрушев відчув себе погано ввечері після роботи практично відразу після того, як зайшов додому. Оперативно спрацювала охорона, одразу викликавши до нього бригаду медиків.

Медичні працівники після огляду заявили, що необхідна термінова госпіталізація і Патрушева співробітники ФСТ на своєму транспорті, у супроводі медпрацівників, доставили в медчастину, яка обслуговує президента. Після надання допомоги у стабільному стані Патрушева доправили додому. Результати його аналізів підтвердили, що отруйною речовиною була синтетична отрута.

Патрушева врятувала своєчасно надана медична допомога і, ймовірно, недостатньо висока концентрація отруйної речовини, що надійшла в організм через шкіру. Крім медиків та кількох співробітників ФСТ, яких попередили про наслідки розголошення цієї інформації, із ситуацією ознайомлено троє людей у ​​керівництві ФСБ та призначена ними група з п’яти осіб, яка веде розслідування.

Президента повідомили, можна сказати останнім, коли життю Патрушева вже нічого не загрожувало. Хто стоїть за замахом, які мотиви і як стало можливим взагалі організація фактично завершеного замаху, на представника влади такого високого рівня, ще розібратися. Але, щось підказує, це лише початок великого переділу в елітах.

Знаючи деталі того, що сталося, можна сказати з упевненістю, це не було інсценуванням. Згодом ми опублікуємо розгорнутий матеріал на тему цього замаху, з досить цікавими подробицями.

Russian

GENERALL SVR, [7/17/2022 11:58 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! У ранковій доповіді президенту Росії Володимиру Путіну йдеться про те, що поки що не вдається створити мінімально комфортні умови для життя людей на захоплених територіях Луганської області (ЛНР), у низці населених пунктів відсутнє водопостачання та газопостачання.

Так, у захопленому Сєвєродонецьку місцеві жителі готують їжу на вулиці, розпалюючи багаття, а миються в озері. На вулицях сильний трупний запах. Крім всіх проблем, у гуманітарній допомозі, доставленій з території Росії для мешканців захоплених територій, у всіх видах молочної продукції виявлено стафілокок. Путін залишив доповідь поза увагою, зараз не час для вирішення цих питань.

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! На днях было совершено покушение на секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Информация как о самом покушении, так и о расследовании этого покушения держится в режиме строгой секретности. Известно, что Николай Патрушев почувствовал себя плохо вечером после работы, практически сразу после того как зашёл домой. Оперативно сработала охрана, сразу вызвав к нему бригаду медиков.

Прибывшие медицинские работники после осмотра заявили, что необходима срочная госпитализация и Патрушева сотрудники ФСО на своём транспорте, в сопровождении медработников, доставили в медчасть, которая обслуживает президента. После оказания помощи в стабильном состоянии Патрушева доставили домой. Результаты его анализов подтвердили, что отравляющим веществом являлся синтетический яд.

Патрушева спасла своевременно оказанная медицинская помощь и, вероятно, недостаточно высокая концентрация отравляющего вещества поступившая в организм через кожу. Помимо медиков и нескольких сотрудников ФСО, которых предупредили о последствиях разглашения этой информации, с ситуацией ознакомлены три человека в руководстве ФСБ и назначенная ими группа из пяти человек, которая ведёт расследование.

Президента поставили в известность, можно сказать последним, когда жизни Патрушева уже ничего не угрожало. Кто стоит за покушением, каковы мотивы и как стало возможным вообще организация фактически завершенного покушения, на представителя власти столь высокого уровня, ещё предстоит разобраться. Но, что-то подсказывает, это только начало большого передела в элитах.

Зная детали произошедшего, можно сказать с уверенностью, это не было инсценировкой. Со временем мы опубликуем развернутый материал по теме этого покушения, с довольно интересными подробностями.

GENERALL SVR, [7/17/2022 11:58 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! В утреннем докладе президенту России Владимиру Путину говориться, что пока не удается создать минимально комфортные условия для жизни людей на захваченных территориях Луганской области (ЛНР), в ряде населенных пунктов отсутствует водоснабжение и газоснабжение.

Так, в захваченном Северодонецке местные жители готовят еду на улице разжигая костры, а моются в озере. На улицах сильный трупный запах. Помимо всех проблем, в гуманитарной помощи, доставленной с территории России для жителей захваченных территорий, во всех видах молочной продукции обнаружен стафилококк. Путин оставил доклад без внимания, сейчас не время для решения этих вопросов.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s