20 July – Kremlin Insider: Putin enjoys gift of graphic artwork of Medvedev’s future after his spouse is exposed as Petrushev’s baby Tsar’s consort. Putin enjoying watching everyone squirm.

[7/20/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Despite the fact that former Russian President Dmitry Medvedev continues to be on the political Olympus, albeit in the role of a jester broadcasting narratives of Putin’s politics to the general public, he has become the most despised figure in Vladimir Putin’s circle.

We have already talked about the fact that Putin’s closest friend Yuri Kovalchuk likes to give Putin extraordinary and very interesting gifts, numerous examples of which we have given. The other day, Yuri Kovalchuk pleased the president with a new present – a picture. The picture depicts a sad Dmitry Medvedev, sitting in a forest between trees with disproportionately large elk antlers on his head, and a severed scrotum with testicles hangs on a branch of a nearby tree, which the former president looks at sadly.

The painting has the name “Elk. Just an elk”, which is written in large beautiful letters at the bottom of the canvas. Both the picture itself and the title are an allusion to one of Vladimir Putin’s favorite jokes. Putin himself liked the picture very much and he ordered to hang it in his office at the residence, the president also ordered to make a reproduction of this picture and send it to Dmitry Medvedev. What was the reaction and what did Dmitry Anatolyevich do with the reproduction of the painting is unknown, but it was not observed in his office.

However, Dmitry Medvedev was upset not only with pictures this week. According to Putin, Medvedev’s wife, the same one with whom Dmitry Anatolyevich congratulated the country on family day the day before, has a permanent favorite, twelve years younger than her, from a famous dynasty and with prospects for a great future … Yes, as Svetlana’s evil tongues say to the president Medvedev’s romance with Dmitry Patrushev.

Everything is fine in this news, firstly, Svetlana Vladimirovna may not be afraid to confuse the name of her beloved, and secondly, in the light of Patrushev Jr.’s prospects for becoming president of Russia, Svetlana may, contrary to the saying “enter the same river twice” become the first lady again. This amuses Putin very much and makes Nikolai Patrushev very nervous, who is categorically against Dmitry’s new passion and demands that his son break off relations with Svetlana Vladimirovna.

Ukrainian

GENERALL SVR, [7/20/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Не дивлячись на те, що колишній президент Росії Дмитро Медведєв продовжує залишатися на політичному Олімпі, хоч і в ролі блазня, що транслює на широку публіку наративи путінської політики, він став найповажнішою фігурою в оточенні Володимира Путіна.

Ми вже розповідали про те, що найближчий друг Путіна Юрій Ковальчук любить дарувати Путіну неординарні та цікаві подарунки, численні приклади яких ми наводили. Днями Юрій Ковальчук порадував президента новим презентом-картиною. На картині зображено сумного Дмитра Медведєва, який сидить у лісі між деревами з непропорційно великими лосиними рогами на голові, а на гілці дерева, розташованого поруч, висить відірвана мошонка з тестикулами, на яку сумно дивиться колишній президент.

Картина має назву “Лось. Просто лось”, написане великими красивими літерами в нижній частині полотна. І сама картина та назва є алюзією до одного з улюблених анекдотів Володимира Путіна. Самому Путіну картина дуже сподобалася і він розпорядився повісити її в кабінеті в резиденції, президент також розпорядився зробити репродукцію цієї картини і відправити її Дмитру Медведєву. Яка була реакція і що зробив із репродукцією картини Дмитро Анатолійович невідомо, але у його кабінеті її не спостерігали.

Втім, не одними картинами засмучували цього тижня Дмитра Медведєва. Як повідомляють Путіну у дружини Медведєва, тієї самої з якою напередодні Дмитро Анатолійович вітав країну з днем ​​сім’ї, з’явився постійний фаворит, років на дванадцять її молодше, зі знаменитої династії та з перспективами великого майбутнього… Так, як кажуть президентові злі мови у Світлани Медведєвий роман із Дмитром Патрушевим.

У цій новині чудово все, по-перше, Світлана Володимирівна може не боятися переплутати ім’я коханого, а по-друге, у світлі перспектив Патрушева-молодшого стати президентом Росії Світлана може, всупереч приказці “двічі увійти в одну річку” стати повторно першою леді. Це дуже розважає Путіна і дуже нервує Миколу Патрушева, який категорично проти нової пасії Дмитра і вимагає від сина порвати стосунки зі Світланою Володимирівною.

Russian

оставаться на политическом Олимпе, хоть и в роли шута, транслирующего на широкую публику нарративы путинской политики, он стал самой презираемой фигурой в окружении Владимира Путина.

Мы уже рассказывали о том, что ближайший друг Путина Юрий Ковальчук любит дарить Путину неординарные и весьма интересные подарки, многочисленные примеры которых мы приводили. На днях Юрий Ковальчук порадовал президента новым презентом- картиной. На картине изображен грустный Дмитрий Медведев, сидящий в лесу между деревьев с непропорционально большими лосиными рогами на голове, а на ветке дерева, расположенного рядом, висит оторванная мошонка с тестикулами на которую грустно смотрит бывший президент.

Картина имеет название “Лось. Просто лось”, которое написано большими красивыми буквами в нижней части полотна. И сама картина и название являются аллюзией к одному из любимых анекдотов Владимира Путина. Самому Путину картина очень понравилась и он распорядился повесить её у себя в кабинете в резиденции, президент также распорядился сделать репродукцию этой картины и отправить её Дмитрию Медведеву. Какова была реакция и что сделал с репродукцией картины Дмитрий Анатольевич неизвестно, но в его кабинете её не наблюдали.

Впрочем не одними картинами расстраивали на этой неделе Дмитрия Медведева. Как докладывают Путину у жены Медведева, той самой с которой накануне Дмитрий Анатольевич поздравлял страну с днем семьи, появился постоянный фаворит, лет на двенадцать её младше, из знаменитой династии и с перспективами большого будущего… Да, как говорят президенту злые языки у Светланы Медведевой роман с Дмитрием Патрушевым.

В этой новости прекрасно всё, во-первых Светлана Владимировна может не бояться перепутать имя любимого, а во-вторых, в свете перспектив Патрушева-младшего стать президентом России Светлана может, вопреки поговорке “дважды войти в одну реку” стать повторно первой леди. Это очень забавляет Путина и очень нервирует Николая Патрушева, который категорически против новой пассии Дмитрия и требует от сына порвать отношения со Светланой Владимировной.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s