21 July – Kremlin Insider: Putin has no current Ukraine strategy but has plots in the works. All of them are bad for Russia.

GENERALL SVR, [7/21/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! To date, Russian President Vladimir Putin has NO decision on how to deal with the occupied territories of Ukraine. There are orders to prepare several options for the implementation of a number of decisions, but which of these options will ultimately be implemented and whether any of the prepared decisions will be put into practice is still not known at all.

The creation of a union of the three Slavic peoples of Russia, Ukraine and the Republic of Belarus, when the occupied regions of Ukraine are recognized as “real Ukraine” headed by the “legitimate” President Viktor Yanukovych, this option is currently the main one, to which some people from the president’s inner circle tend, and indeed Vladimir Putin himself favors this option, but there is no final decision.

There are still some people from the political elite who dream of being in the president’s inner circle, who are pushing him to implement the option of joining the occupied territories to Russia after “referendums” are held there. This option is also on the president’s desk, but the implementation of this decision almost unequivocally puts an end to the existence of the Putin regime and Putin himself as president of Russia, and the existence of Russia in its current form is highly doubtful.

Let’s imagine that the decision has been made and implemented, the regions of Ukraine, it doesn’t matter whether it’s Kherson and Zaporozhye regions or Donetsk and Luhansk regions, or all together are part of Russia. But there is no doubt that the Armed Forces of Ukraine, with the support of Western weapons, will attempt to de-occupy these territories. Only an outright idiot or a provocateur can guarantee the retention of these territories by Russian troops, if only because there is no understanding of what other weapons and in what quantities the West can provide to Ukraine in the foreseeable future. Equipped in sufficient quantities with modern weapons, the Ukrainian armed forces are able to implement plans for the de-occupation of territories that they consider their own.

For Putin and for the regime as a whole, this will be the end. For the internal Russian agenda, de facto and de jure, this will mean an attack and the seizure of Russian territories, it will be impossible to swallow this, there will be no “goodwill gesture” or other options here. For the majority of the elites, and even the population of Russia, Putin will not be a collector of lands, but a sifter of these lands and a loser who climbed in and dragged the country into a failed adventure with catastrophic consequences for Russia.

Of course, there is a crazy option with the use of nuclear weapons, which will entail even more catastrophic consequences, but this is a completely different, even sadder story and a different ending. That is why, despite all the statements about the desire to join Russia, the LDNR is about to announce the opening of an embassy in North Korea. Which embassy, ​​when from day to day to Russia? Moreover, why then open an embassy in Russia? To date, Putin has no solution and no understanding. The upcoming choice, or lack thereof, will show who Vladimir Putin really is: an idiot, a coward, or a suicide. There are not many options, all are bad for the country, but what we have.

Ukrainian

GENERALL SVR, [7/21/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! На сьогоднішній день у президента Росії Володимира Путіна немає прийнятого рішення, як чинити з окупованими територіями України. Є розпорядження готувати кілька варіантів реалізації цілого ряду рішень, але який із цих варіантів у кінцевому рахунку буде реалізований і чи буде якесь із підготовлених рішень втілено в життя, поки що взагалі невідомо.

Створення союзу трьох слов’янських народів Росії, України та Республіки Білорусь, коли захоплені регіони України визнаються “справжньою Україною” на чолі з “легітимним” президентом Віктором Януковичем, цей варіант на сьогоднішній день є основним, до якого схиляється частина людей з ближнього кола президента, та й сам Володимир Путін вподобає саме цей варіант, але прийнятого остаточного рішення немає.

Є ще частина людей із політичних еліт, які мріють бути в ближньому колі президента, які підштовхують його до реалізації варіанта приєднання захоплених територій до Росії після проведення там “референдумів”. Цей варіант теж на столі у президента, але реалізація цього рішення практично однозначно ставить хрест на існуванні путінського режиму і самого Путіна як президент Росії, та й існування Росії в її сьогоднішньому вигляді ставить під великий сумнів.

Уявімо, що рішення ухвалено та реалізовано, регіони України, не важливо це Херсонська та Запорізька області чи Донецька та Луганська, чи всі разом входять до складу Росії. Але немає жодних сумнівів, що ЗСУ за підтримки західних озброєнь робитимуть спроби деокупації цих територій. Гарантувати утримання цих територій російськими військами може лише відвертий ідіот чи провокатор, хоча б тому, що немає розуміння, які озброєння ще й у яких кількостях Захід може надати Україні в найближчій перспективі. Оснащені в достатній кількості сучасними озброєннями українські збройні сили здатні реалізувати плани декупації територій, які вони вважають своїми.

Для Путіна та для режиму загалом це буде кінець. Для внутрішньоросійської повістки де-факто та де-юре це означатиме напад і захоплення територій Росії, проковтнути таке буде неможливо, тут не прокотить “жест доброї волі” чи інші варіанти. Для більшості еліт, та й населення Росії Путін буде не збирачем земель, а просідачем цих земель та невдахою, який вліз сам і втягнув країну в провальну авантюру з катастрофічними наслідками для Росії.

Є звичайно божевільний варіант із застосуванням ядерної зброї, який спричинить ще більш катастрофічні наслідки, але це вже зовсім інша, ще сумніша історія та інший кінець. Саме тому, незважаючи на всі заяви про бажання приєднатися до Росії вже ось-ось, ЛДНР повідомляють про відкриття посольства в Північній Кореї. Яке посольство, коли з дня на день до Росії? Більше того, а навіщо тоді посольство у Росії відкривати? На сьогоднішній день немає рішення у Путіна і розуміння немає. Майбутній вибір чи його відсутність покаже хтось насправді Володимир Путін: ідіот, боягуз чи самогубець. Варіантів небагато, все для країни погані, але що маємо.

Russian

президента России Владимира Путина НЕТ принятого решения как поступать с оккупированными территориями Украины. Есть распоряжения готовить несколько вариантов реализации целого ряда решений, но какой из этих вариантов в конечном счёте будет реализован и будет ли какое-то из подготовленных решений воплощено в жизнь, пока вообще неизвестно.

Создание союза трёх славянских народов России, Украины и Республики Беларусь, когда захваченные регионы Украины признаются “настоящей Украиной” во главе с “легитимным” президентом Виктором Януковичем, этот вариант на сегодняшний день основной, к которому склоняется часть людей из ближнего круга президента, да и сам Владимир Путин благоволит именно к этому варианту, но принятого окончательного решения нет.

Есть ещё часть людей из политических элит мечтающих быть в ближнем кругу президента, которые подталкивают его к реализации варианта присоединения захваченных территорий к России после проведения там “референдумов”. Этот вариант тоже на столе у президента, но реализация этого решения практически однозначно ставит крест на существовании путинского режима и самого Путина в качестве президента России, да и существование России в ее сегодняшнем виде ставит под большое сомнение.

Представим, что решение принято и реализовано, регионы Украины, не важно это Херсонская и Запорожская области или Донецкая и Луганская, или все вместе входят в состав России. Но нет никаких сомнений, что ВСУ при поддержке западных вооружений будут предпринимать попытки деоккупации этих территорий. Гарантировать удержание этих территорий российскими войсками может только откровенный идиот или провокатор, хотя бы потому, что нет понимания какие вооружения еще и в каких количествах Запад может предоставить Украине в обозримой перспективе. Оснащенные в достаточном количестве современными вооружениями украинские вооруженные силы способны реализовать планы по деоккупации территорий, которые они считают своими.

Для Путина и для режима в целом это будет конец. Для внутрироссийской повестки де-факто и де-юре это будет означать нападение и захват территорий России, проглотить такое будет невозможно, здесь не прокатит “жест доброй воли” или другие варианты. Для большинства элит, да и населения России Путин будет не собирателем земель, а просерателем этих земель и неудачником, который влез сам и втащил страну в провальную авантюру с катастрофическими последствиями для России.

Есть конечно безумный вариант с применением ядерного оружия, который повлечёт за собой ещё более катастрофические последствия, но это уже совсем другая, еще более печальная история и другой конец. Именно поэтому несмотря на все заявления о желании присоединиться к России уже вот-вот, ЛДНРы сообщают об открытии посольства в Северной Корее. Какое посольство, когда со дня на день в Россию? Более того, а зачем тогда посольство в России открывать? Нет на сегодняшний день решения у Путина и понимания нет. Предстоящий выбор или его отсутствие покажет кто на самом деле Владимир Путин: идиот, трус или самоубийца. Вариантов не много, все для страны плохие, но, что имеем.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s