14 July – Kremlin Insider. Lukashenko can’t make Putin’s planned incorporation of Belarus into Russia because of his hemorrhoids. And Putin may unleash a massive missile strike on Ukraine. 15 July is last day for any mobilization.

GENERALL SVR, [7/14/2022 8:00 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! It is time for Russian President Vladimir Putin to recall the living classic Mikhail Weller and turn to the textbook of life called “What is bad luck and how to deal with it.”

Because bad luck literally haunts Vladimir Putin. So, plans to announce today the creation of a single state of the three Slavic peoples of Russia, Ukraine and the Republic of Belarus were prevented not only and, apparently, not so much by the publication of these plans, although this is a great merit of the people and publications that disseminated information about these plans, but the position of Alexander Lukashenka. So the other day Lukashenka explained that he would have to postpone such a significant event, because he had … hemorrhoids! And this is not a joke, in a short conversation with Russian President Lukashenka, with a blue eye, he said that he had hemorrhoids and he “not only can’t sit”, he “stands bent over like a doom”. The conversation was interrupted by Putin, he simply hung up without listening to what he later called “rotten excuses.”

In Putin’s arsenal today, in addition to the one that failed, there are three more options for prepared decisions, including the announcement of additional measures to ensure the SVO. And there is an interesting point here. Putin, who constantly discusses at meetings the possibility of introducing martial law and mobilization, at the end of June received a report from experts at the Security Council of the Russian Federation, where he was quite understandably and reasonably explained why July 15 is actually the last date when martial law can and should be declared and declared about the mobilization, further delay makes these measures ineffective, and even dangerous for the current leadership of Russia. Therefore, as one of the options, Putin considered these options and initially the announcement of an extraordinary meeting of the State Duma was timed to coincide with this date on July 15.

But the “bloggers” Strelkov-Girkin and associates who actively advocate mobilization and martial law began to literally demand that the president make these decisions urgently, and everyone knows very well that if you want to block something, you need to demand it from Putin and you will undoubtedly get the opposite effect. So, Strelkov-Girkin is presented to the president as the voice of the militant opposition in the military elite, and there is no doubt that Putin will not follow their lead. Therefore, the measures to support the NWO planned for today and in the near future will be half-hearted. True, at a meeting yesterday, Putin discussed with the leadership of the military and power blocs the possibility of a one-time missile attack on Ukraine using about 30% of the remaining resources.

It was this information that came to Washington through intelligence channels that became the reason for the appeal of the US Embassy in Ukraine to its citizens if possible to leave the country. Of course, there are still personnel decisions and a completely “harmless scenario”, but all decisions will be made by Putin immediately before implementation, so we will see everything soon.

Ukrainian

GENERALL SVR, [7/14/2022 8:00 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Президенту Росії Володимиру Путіну можна згадати живого класика Михайла Веллера і звернутися до підручника життя під назвою “Що таке нещастить і як з цим боротися”.

Тому що невдача буквально переслідує Володимира Путіна. Так, планам оголосити сьогодні про створення єдиної держави трьох слов’янських народів Росії, України та Республіки Білорусь перешкодило не тільки і, мабуть, не стільки оприлюднення цих планів, хоч і в цьому є велика заслуга людей та видань, що поширили інформацію про ці плани, скільки позиція Олександра Лукашенка. Так напередодні Лукашенко пояснив, що доведеться відкласти таку знаменну подію, бо в нього… геморой! І це не жарт, у короткій розмові з російським президентом Лукашенком на блакитному оці повідомив, що у нього геморой і він “не те, що сидіти не може”, він “коштує зігнувшись у три смерті”. Розмову було перервано Путіним, він просто поклав слухавку не дослухавши, як він згодом висловився, “гнилих відмазок”.

В арсеналі Путіна на сьогоднішній день, крім того, що не відбувся, є ще три варіанти підготовлених рішень, серед яких оголошення додаткових заходів щодо забезпечення СВО. І тут є цікавий момент. Путін, який постійно обговорює на нарадах можливості введення військового стану та проведення мобілізації, ще наприкінці червня отримав доповідь від експертів при Раді безпеки РФ, де йому досить зрозуміло і резонно пояснили чому 15 липня є фактично останньою датою коли можна і потрібно вводити військовий стан і оголошувати про проведення мобілізації, подальше затягування робить ці заходи неефективними і навіть небезпечними для нинішнього керівництва Росії. Тому, як один із варіантів, Путін розглядав ці опції та спочатку оголошення позачергового засідання Держдуми було приурочене саме до цієї дати 15 липня.

Але “блогери” Стрєлков-Гіркін, які активно виступають за мобілізацію і військовий стан, і соратники стали буквально вимагати від президента ухвалити терміново ці рішення, а всім чудово відомо, якщо хочеш щось заблокувати, треба зажадати це у Путіна і безсумнівно отримаєш зворотній ефект. Так, Стрєлкова-Гіркіна президенту представляють голосом войовничої фрони у військовій еліті, і немає сумнівів, що Путін не йтиме у них на поводі. Тому заходи щодо підтримки СВО намічені на сьогодні та найближчим часом будуть половинчастими. Щоправда вчора на нараді Путін обговорював з керівництвом військового і силового блоків можливість одноразового ракетного удару по Україні з використанням близько 30% ресурсів, що залишилися.

Саме ця інформація, що надійшла до Вашингтона каналами розвідки, стала приводом для звернення посольства США в Україні до своїх громадян по можливості покинути країну. Є, звичайно, ще кадрові рішення і зовсім “нешкідливий сценарій”, але всі рішення будуть прийняті Путіним безпосередньо перед реалізацією, тому все побачимо вже скоро.

Russian

GENERALL SVR, [7/14/2022 8:00 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Президенту России Владимиру Путину впору вспомнить живого классика Михаила Веллера и обратиться к учебнику жизни под названием “Что такое невезёт и как с этим бороться”.

Потому что невезение буквально преследует Владимира Путина. Так, планам объявить сегодня о создании единого государства трёх славянских народов России, Украины и Республики Беларусь воспрепятствовало не только и, видимо, не столько обнародование этих планов, хотя и в этом есть большая заслуга людей и изданий распространивших информацию об этих планах, сколько позиция Александра Лукашенко. Так намедни Лукашенко объяснил, что придётся отложить столь знаменательное событие, потому что у него… геморрой! И это не шутка, в коротком разговоре с российским президентом Лукашенко на голубом глазу сообщил, что у него геморрой и он “не то что сидеть не может”, он “стоит согнувшись в три погибели”. Разговор был прерван Путиным, он просто положил трубку не дослушав, как он в последствии выразился, “гнилые отмазки”.

В арсенале Путина на сегодняшний день, помимо несостоявшегося, есть еще три варианта подготовленных решений, среди которых объявление дополнительных мер по обеспечению СВО. И здесь есть интересный момент. Путин, постоянно обсуждающий на совещаниях возможности введения военного положения и проведения мобилизации, ещё в конце июня получил доклад от экспертов при Совете безопасности РФ, где ему довольно понятно и резонно объяснили почему 15 июля является фактически последней датой когда можно и нужно вводить военное положение и объявлять о проведении мобилизации, дальнейшее затягивание делает эти мероприятия неэффективными, и даже опасными для нынешнего руководства России. Поэтому, как один из вариантов, Путин рассматривал эти опции и изначально объявление внеочередного заседания Госдумы было приурочено именно к этой дате 15 июля.

Но активно выступающие за мобилизацию и военное положение “блогеры” Стрелков-Гиркин и соратники стали буквально требовать от президента принять срочно эти решения, а всем прекрасно известно, если хочешь что-то заблокировать, надо потребовать это у Путина и несомненно получишь обратный эффект. Так, Стрелкова-Гиркина президенту представляют голосом воинственной фронды в военной элите, и нет сомнений, что Путин не будет идти у них на поводу. Поэтому меры по поддержке СВО намеченные на сегодня и ближайшее время будут половинчатыми. Правда вчера на совещании Путин обсуждал с руководством военного и силового блоков возможность единовременного ракетного удара по Украине с использованием около 30% оставшихся ресурсов.

Именно эта информация поступившая в Вашингтон по каналам разведки стала поводом для обращения посольства США в Украине к своим гражданам по возможности покинуть страну. Есть конечно ещё кадровые решения и совсем “безобидный сценарий “, но все решения будут приняты Путиным непосредственно перед реализацией, поэтому всё увидим уже скоро.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s