13 July – Kremlin Insider: Reports on the completion of Petruschev’s mission to end all dissent and free speech in Russia. Then concludes it will bring Putin’s downfall.

ONI General [7/13/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Yesterday, a Moscow court arrested one of the last opposition politicians remaining in Russia, Ilya Yashin, in the case of “fakes” about the army. “To the madness of the brave we sing a song,” as the classic said. Ilya Yashin is certainly a desperately brave and flamboyant politician who refused to leave Russia and, until recently, continues to speak the truth and oppose the Putin regime. Now he has been arrested. “The field is practically cleared,” with these words begins yesterday’s report by Secretary of the Security Council of the Russian Federation Nikolai Patrushev to Russian President Vladimir Putin.

In December 2020, we reported that Putin accepted and approved a plan developed under the leadership of Patrushev called “Clean Field” to destroy non-systemic opposition, a free press and all kinds of dissent. The plan was corrected and made additions and changes, but always in the direction of tightening, and Patrushev regularly reported on the results of implementation to Putin personally. At the end of last year, the Clear Field plan was extended to 2022, and now, after the arrest of Ilya Yashin, the Secretary of the Security Council reports to the President on the actual completion of the implementation of this plan.

At the end of 2020, by publishing the plans of the government, we wanted to warn civil society in Russia about the impending total danger and the need to take countermeasures, but in response we received only skeptical reviews from opinion leaders who consider themselves to be on the opposition flank. Now, thanks to the implementation of this notorious plan by the authorities, civil society in Russia, if not disappeared, is in a state of lethargy, but it’s time to wake up.

The realization of the demand for freedom for all political prisoners without exception will bring to Russia the long-awaited freedom, peace, prosperity and the end of the Putin regime. We are sure that this day will come soon and we will do the impossible for this. In the meantime, we demand the immediate release of Alexei Navalny, Ivan Safronov, Ilya Yashin, Andrei Pivovarov and ALL political prisoners without exception. Russia will be free!

Ukrainian

Генерал СЗР, [7/13/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Учора московський суд, у справі про “фейки” про армію, заарештував одного з останніх опозиційних політиків Іллю Яшина, які залишаються в Росії. “Безумству хоробрих співаємо ми пісню”, як сказав класик. Ілля Яшин безумовно відчайдушно сміливий і яскравий політик, який відмовився їхати з Росії і досі продовжує говорити правду і виступати проти путінського режиму. Тепер і його заарештовано. “Поле практично зачищене”, такими словами починається вчорашня доповідь секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева президенту Росії Володимиру Путіну.

У грудні 2020 року ми повідомили про те, що Путін прийняв та затвердив розроблений під керівництвом Патрушева план під назвою “Чисте поле” щодо знищення несистемної опозиції, вільної преси та всіх видів інакодумства. План коригували та вносили доповнення та зміни, але завжди у бік посилення, а про результати реалізації Патрушев регулярно доповідав Путіну особисто. Наприкінці минулого року план “Чисте поле” пролонгували на 2022 рік і ось, після арешту Іллі Яшина, секретар Ради безпеки доповідає президенту про фактичне завершення реалізації цього плану.

Наприкінці 2020 року публікуючи плани влади, ми хотіли попередити громадянське суспільство в Росії про тотальну небезпеку, що насувається, і необхідність вжити заходів щодо протидії, але у відповідь отримали лише скептичні відгуки від лідерів думок, що відносяться до опозиційного флангу. Зараз, завдяки реалізації владою цього горезвісного плану громадянське суспільство в Росії якщо не зникло, то перебуває в стані летаргічного сну, але настав час прокидатися.

Реалізація вимоги свободи всім без винятку політичних в’язнів принесе до Росії довгоочікувану свободу, мир, процвітання і кінець путінського режиму. Ми впевнені, що цей день незабаром настане і зробимо для цього неможливим. А поки що, вимагаємо негайного звільнення Олексія Навального, Івана Сафронова, Іллі Яшина, Андрія Пивоварова та ВСІХ без винятку політичних в’язнів. Росія буде вільною!

Russian

Генерал СВР, [7/13/2022 8:01 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Вчера московский суд, по делу о “фейках” про армию, арестовал одного из последних оппозиционных политиков остающихся в России Илью Яшина. “Безумству храбрых поём мы песню”, как сказал классик. Илья Яшин безусловно отчаянно смелый и яркий политик, отказавшийся уезжать из России и до последнего времени продолжающий говорить правду и выступать против путинского режима. Теперь и он арестован. “Поле практически зачищено”, такими словами начинается вчерашний доклад секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева президенту России Владимиру Путину.

В декабре 2020 года мы сообщили о том, что Путин принял и утвердил разработанный под руководством Патрушева план под названием “Чистое поле” по уничтожению несистемной оппозиции, свободной прессы и всех видов инакомыслия. План корректировали и вносили дополнения и изменения, но всегда в сторону ужесточения, а о результатах реализации Патрушев регулярно докладывал Путину лично. В конце прошлого года план “Чистое поле” пролонгировали на 2022 год и вот, после ареста Ильи Яшина, секретарь Совбеза докладывает президенту о фактическом завершении реализации этого плана.

В конце 2020 года публикуя планы власти мы хотели предупредить гражданское общество в России о надвигающейся тотальной опасности и необходимости принять меры по противодействию, но в ответ получили лишь скептические отзывы от лидеров мнений относящих себя к оппозиционному флангу. Сейчас, благодаря реализации властью этого пресловутого плана гражданское общество в России если не исчезло, то находится в состоянии летаргического сна, но пора просыпаться.

Реализация требования свободы для всех без исключения политических заключенных принесет в Россию долгожданную свободу, мир, процветание и конец путинского режима. Мы уверены, что этот день скоро настанет и сделаем для этого невозможное. А пока, требуем немедленного освобождения Алексея Навального, Ивана Сафронова, Ильи Яшина, Андрея Пивоварова и ВСЕХ без исключения политических заключенных. Россия будет свободной!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s