11 July – Kremlin Insider: July 15 Putin plans to raise the Soviet Union from the dead.

[7/11/2022 8:02 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Many are wondering what Russian President Vladimir Putin is preparing for July 15. Everything is kept in the strictest confidence for the time being, and this is understandable, Putin likes to be unpredictable and does not like it very much when, knowing his plans, someone intervenes and disrupts the implementation. This time, the president traditionally implements his favorite approach: he gave the task to prepare several versions of the agenda for different groups of people from his entourage on July 15 and carefully monitors both the preparation (in daily reports) and information leaks (also reports, but from competent departments). This time, four separate agenda options are being prepared, as well as hybrid scenarios in which these options are combined. Putin usually makes the final decision a few hours before the start of the chosen scenario, and if he sees the threat of a total leak and the possibility of disruption of plans, he can announce the decision in advance, but in this case this decision will be clearly curtailed and, at least, part of the plans will be either postponed or abandoned altogether. And now the most interesting thing is that the main plan for July 15 is to submit to the Duma for ratification the “Union Treaty of Russia, Ukraine and the Republic of Belarus.” We have already talked about Putin’s plans to create a new union of the three Slavic peoples of Russia, Ukraine and the Republic of Belarus, uniting the three countries into one, thus recreating a kind of USSR. And if everything is clear with Russia and the Republic of Belarus, then Putin is going to recognize the occupied territories for Ukraine and “restore” the power of the “legitimate” President of Ukraine Viktor Yanukovych in these territories, and it is with Yanukovych that Putin is going to sign this agreement, or rather, ALREADY SIGNED. Under conditions of maximum secrecy, the “agreement” was signed by Viktor Yanukovych, who signed everything without reading it, and Alexander Lukashenko during his last visit to Russia. In the “Agreement”, despite the signatures of Yanukovych and Lukashenko, adjustments can still be made.

And now about the plans for June 15th. In the morning, Putin is going to meet with Yanukovych and Lukashenko and announce the signing of the agreement, after which he is going to submit this document to the State Duma for ratification, and if everything goes according to plan, this document will be approved by the State Duma and the Federation Council in a few days. The meeting with Yanukovych and Lukashenka is, of course, fake, everything has already been signed, but there is a hitch in Lukashenka, Putin is afraid of Luka’s demarche and here he is of course right, Lukashenka is doing everything possible to get off this event. In case of rejection of the main option, for any reason, there is an option to reformat the Cabinet of Ministers and identify trends towards transit, and two more options that we will refrain from making public for the time being.

Ukrainian

GENERALL SVR, [7/11/2022 8:02 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Багато хто гадає, що готує на 15 липня президент Росії Володимир Путін. Все поки що тримається у найсуворішому секреті, і це зрозуміло, Путін любить бути непередбачуваним і дуже не любить, коли знаючи його плани хтось втручається та зриває реалізацію. На цей раз президент традиційно реалізовує свій улюблений підхід: він дав завдання підготувати кілька варіантів повістки різним групам людей зі свого оточення на 15 липня і уважно спостерігає як за підготовкою (у щоденних доповідях), так і за витіканням інформації (теж доповіді, але від компетентних відомств). На цей раз готується як чотири окремі варіанти повістки, так і гібридні сценарії, в яких ці варіанти комбінуються. Остаточне рішення Путін зазвичай приймає за кілька годин до початку реалізації обраного сценарію, а якщо він бачить загрозу тотального витоку та можливості зриву планів, то може оголосити рішення і заздалегідь, але в такому разі це рішення буде явно урізаним і, як мінімум, частина планів буде або відкладено, або від них взагалі відмовляться. А тепер найцікавіше – основний план на 15 липня це внести до думи для ратифікації “Союзний договір Росії, України та Республіки Білорусь”. Ми вже розповідали про плани Путіна створити новий союз трьох слов’янських народів Росії, України та Республіки Білорусь, об’єднавши три країни в одну, відтворивши таким чином подібність СРСР. І якщо з Росією та Республікою Білорусь усе зрозуміло, то за Україну Путін збирається визнати окуповані території та “відновити” на цих територіях владу “легітимного” президента України Віктора Януковича і саме з Януковичем і збирається Путін підписати цей договір, ВІРНІШЕ ВЖЕ ПІДПИСАВ. В умовах максимальної секретності “договір” був підписаний Віктором Януковичем, який все підписав не читаючи, та Олександром Лукашенком під час його останнього візиту до Росії. У “Договір”, незважаючи на підписи Януковича та Лукашенка, ще можуть внести корективи.

А тепер щодо планів на 15 червня. З ранку Путін збирається зустрітися з Януковичем та Лукашенком та оголосити про підписання договору, після чого збирається внести цей документ до Держдуми для ратифікації і якщо все піде за планом, через кілька днів Держдумою та Радою Федерації цей документ буде затверджено. Зустріч з Януковичем та Лукашенком звичайно бутафорна, все вже підписано, але затримка у Лукашенка, Путін побоюється демаршу Луки і тут він, звичайно, має рацію, Лукашенко робить все можливе, щоб зіскочити з цього заходу. У разі відмови від основного варіанту, з будь-яких причин, є варіант переформатувати кабмін та позначити тенденції до транзиту і ще два варіанти від оприлюднення яких ми ПОКИ утримаємось.

Russian

на 15 июля президент России Владимир Путин. Всё пока держится в строжайшем секрете, и это понятно, Путин любит быть непредсказуемым и очень не любит, когда зная его планы кто-то вмешивается и срывает реализацию. В этот раз президент традиционно реализовывает свой любимый подход: он дал задание подготовить несколько вариантов повестки разным группам людей из своего окружения на 15 июля и внимательно наблюдает, как за подготовкой (в ежедневных докладах), так и за утечками информации (тоже доклады, но от компетентных ведомств). В этот раз готовится как четыре отдельных варианта повестки, так и гибридные сценарии, в которых эти варианты комбинируются. Окончательное решение Путин обычно принимает за несколько часов до начала реализации выбранного сценария, а если он видит угрозу тотальной утечки и возможности срыва планов, то может объявить решение и заранее, но в таком случае это решение будет явно урезанным и, как минимум, часть планов будет либо отложена, либо от них вообще откажутся. А теперь самое интересное- основной план на 15 июля это внести в думу для ратификации “Союзный договор России, Украины и Республики Беларусь”. Мы уже рассказывали о планах Путина создать новый союз трёх славянских народов России, Украины и Республики Беларусь, объединив три страны в одну, воссоздав таким образом некое подобие СССР. И если с Россией и Республикой Беларусь все понятно, то за Украину Путин собирается признать оккупированные территории и “восстановить” на этих территориях власть “легитимного” президента Украины Виктора Януковича и именно с Януковичем и собирается Путин подписать это договор, ВЕРНЕЕ УЖЕ ПОДПИСАЛ. В условиях максимальной секретности “договор” был подписан Виктором Януковичем, который все подписал не читая, и Александром Лукашенко во время его последнего визита в Россию. В “Договор”, не смотря на подписи Януковича и Лукашенко ещё могут внести коррективы.

А теперь о планах на 15 июня. С утра Путин собирается встретиться с Януковичем и Лукашенко и объявить о подписании договора, после чего собирается внести этот документ в Госдуму для ратификации и если всё пойдёт по плану, через несколько дней Госдумой и Советом Федерации этот документ будет утвержден. Встреча с Януковичем и Лукашенко конечно бутафорная, всё уже подписано, но заминка в Лукашенко, Путин опасается демарша Луки и здесь он конечно прав, Лукашенко делает всё возможное, чтобы соскочить с этого мероприятия. В случае отказа от основного варианта, по любым причинам, есть вариант переформатировать кабмин и обозначить тенденции к транзиту и ещё два варианта от обнародования которых мы ПОКА воздержимся.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s