26 December – Kremlin Insider: Putin had a bad day. Video temper-tantrum with with the military command over Engels attack and CIS appears will dissolve soon. Sergey Kiriyenko, to pay visit to Georgia.

GENERALL SVR, [12/26/2022 8:00 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Russian President Vladimir Putin had a difficult day yesterday. The night strike on the military airfield in Engels was not the only reason for the president’s bad mood. On the morning of December 26, Putin’s video conference with the leadership of the military bloc took place exclusively in the form of a monologue by the president, who, in sophisticated forms, using mainly obscene language, explained to the meeting participants how wrong they were and that such incidents in the future should be avoided at all costs. The meeting was already traditionally ended by the president – simply disconnecting from the air without allowing the “interlocutors” to express their position.
The next difficult event for the president was the traditional informal CIS summit, where the leaders of the participating countries hold an informal meeting in St. Petersburg. This summit has every chance of becoming the last one, both for Russian President Vladimir Putin and for the Commonwealth of Independent States itself. Despite the attempts of the leaders of some participating countries to cheer up Putin and assure that “there will still be”, hopes for the preservation of the CIS, and especially the CSTO, remain less and less. On the sidelines of the summit, Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan announced his intentions to leave both organizations in an ultimatum form. A number of other leaders of countries arrived in St. Petersburg, what is called a courtesy visit, as well as with the prospect of “on the spot” to assess the situation, exchange views and, if possible, get an understanding of who is after Putin. The fate of the CIS depends on the choice of a successor to the Russian president, while the fate of the CSTO has already been decided in fact.
During formal and informal communication with the summit participants who arrived in Russia, Putin tried to relieve tension on a number of issues and reconcile, at least for the duration of the summit, the positions of the parties. Basically, nothing happened, and Putin, following the results of yesterday, was extremely dissatisfied and disappointed. Evening news from the front also did not bring positive emotions to the president. After the evening report, he sullenly went to rest home.

GENERALL SVR, [12/26/2022 9:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Really interesting and somewhat sensational news is that Sergey Kiriyenko, First Deputy Head of the Presidential Administration of the Russian Federation, is going to pay an informal visit to Georgia one of these days. All details are kept strictly confidential. During the secret one-day visit, a number of meetings with representatives of the Georgian leadership are planned. Kiriyenko acts as a personal envoy of Russian President Vladimir Putin, and even the preparation of this visit speaks of a very trusting relationship between the current leadership of Georgia and Russia.

Ukrainian

GENERALL SVR, [12/26/2022 8:00 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Учора у президента Росії Володимира Путіна був непростий день. Нічний удар по військовому летовищу в Енгельсі став не єдиною причиною поганого настрою президента. Вранці 26 грудня нарада у режимі відеозв’язку Путіна з керівництвом військового блоку пройшла виключно у формі монологу президента, який у витончених формах із застосуванням, головним чином, нецензурної лайки пояснив учасникам наради, як сильно вони не мають рації і що подібних інцидентів у майбутньому варто уникати за будь-яку ціну. Нараду президент закінчив уже традиційно-просто відключившись від ефіру, не давши «співрозмовникам» висловити свою позицію.
Наступним важким заходом для президента був традиційний неформальний саміт СНД, де лідери країн-учасниць проводять неформальну зустріч у Санкт-Петербурзі. Цей саміт має всі шанси стати останнім як для президента Росії Володимира Путіна, так і для самої Співдружності Незалежних Держав. Незважаючи на спроби лідерів деяких країн-учасниць підбадьорити Путіна та запевнити, що «все ще буде», надії на збереження СНД, і особливо ОДКБ, все менше. Про свої наміри залишити обидві організації на полях саміту в ультимативній формі заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Ряд інших лідерів країн прибули до Санкт-Петербурга, що називається з візитом ввічливості, а також з перспективою «на місці» оцінити обстановку, обмінятися думками і, по можливості, отримати розуміння-хто після Путіна. Від вибору наступника російського президента залежить доля СНД, а долю ОДКБ вже за фактом вирішено.
Під час формального та неформального спілкування з учасниками саміту, що прибули до Росії, Путін намагався зняти напругу з низки питань і примирити, хоча б на час саміту, позиції сторін. Здебільшого нічого не вийшло, і Путін за підсумками вчорашнього дня залишився вкрай незадоволеним та розчарованим. Вечірні новини з фронту також не доставили президенту позитивних емоцій. Після вечірньої доповіді він похмурий вирушив відпочивати додому.

GENERALL SVR, [12/26/2022 9:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Справді цікава і в чомусь сенсаційна новина – перший заступник Керівника Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко збирається днями відвідати Грузію з неформальним візитом. Усі подробиці триматися в режимі суворої таємності. Під час таємного одноденного візиту планується низка зустрічей із представниками керівництва Грузії. Кирієнко виступає особистим посланцем президента Росії Володимира Путіна, і навіть підготовка цього візиту говорить про довірчі відносини між нинішнім керівництвом Грузії та Росії.

Russian

GENERALL SVR, [12/26/2022 8:00 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Вчера у президента России Владимира Путина был непростой день.  Ночной удар по военному аэродрому в Энгельсе стал не единственной причиной плохого настроения президента.  Утром 26 декабря совещание в режиме видеосвязи Путина с руководством военного блока прошло исключительно в форме монолога президента, который в изощренных формах с применением, главным образом, нецензурной брани объяснил участникам совещания как сильно они не правы и что подобных инцидентов в будущем стоит избегать любой ценой. Совещание президент закончил уже традиционно- просто отключившись от эфира не дав «собеседникам» высказать свою позицию.
Следующее тяжелое мероприятие для президента был традиционный неформальный саммит СНГ, где лидеры стран-участниц проводят неформальную встречу в Санкт-Петербурге. Этот саммит имеет все шансы стать последним, как для президента России Владимира Путина,  так и для самого Содружества Независимых Государств. Несмотря на попытки лидеров некоторых стран-участниц приободрить Путина и заверить, что «всё ещё будет», надежды на сохранение СНГ, и особенно ОДКБ, остаётся всё меньше. О своих намерениях покинуть обе организации, на полях саммита, в ультимативной форме заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Ряд других лидеров стран прибыли в Санкт-Петербург, что называется с визитом вежливости, а также с перспективой «на месте» оценить обстановку, обменяться мнениями и, по возможности, получить понимание- кто после Путина. От выбора преемника российского президента зависит судьба СНГ, а судьба ОДКБ уже по факту решена.
Во время формального и неформального общения с прибывшими в Россию участниками саммита, Путин пытался снять напряжение по ряду вопросов и примирить, хотя бы на время саммита, позиции сторон. В основном ничего не получилось, и Путин по итогам вчерашнего дня остался крайне не доволен и разочарован. Вечерние новости с фронта, также не доставили президенту положительных эмоций. После вечернего доклада он угрюмый отправился отдыхать восвояси.

GENERALL SVR, [12/26/2022 9:01 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Действительно интересная и в чем-то сенсационная новость- первый заместитель Руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко собирается на днях посетить Грузию с неформальным визитом. Все подробности держаться в режиме строгой секретности. Во время тайного однодневного визита планируется ряд встреч с представителями руководства Грузии. Кириенко выступает личным посланником президента России Владимира Путина, и даже подготовка этого визита говорит о весьма доверительных отношениях между нынешним руководством Грузии и России.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s