27 November – Kremlin Insider: The mysterious case of Lukashnko’s foreign minister Vladimir Makei who was talking to the west so Putin had him killed. Spoiler alert, he may not be dead.

Dear subscribers and guests of the channel! The assassination of the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Belarus Vladimir Makei was planned, prepared and implemented on the personal initiative of the President of Russia Vladimir Putin, the secretary of the Security Council of the Russian Federation Nikolai Patrushev acted as the curator of the implementation of the “project”. Nobody really hides the fact that this murder is from [STET] Lukashenka. The action was demonstrative and aimed at disrupting Lukashenko’s separate negotiations with the West and China. Vladimir Makei, of course, was not an independent figure, in the conditions of the total dictatorship of Lukashenka, this is not possible, he was a confidant of Alexander Grigoryevich and was under his constant control and pressure. Lukashenka has recently demanded the impossible from Makei: to negotiate with the United States and European countries to soften positions towards the Republic of Belarus, while promising little and doing absolutely nothing, but thickly hinting that everything will change soon and Belarus will move closer to the West and will almost take a democratic path of development, while at the same time seeking guarantees of territorial integrity and protection from China, while maintaining close relations with Russia. Makei had to achieve everything at once. I must say that the negotiations with the West were quite fruitful and Makei managed to convince the leadership of the most influential countries of the possibility of changes in the Republic of Belarus, he gave guarantees on behalf of Lukashenka that all political prisoners would be expelled to Europe in exchange for softening positions on a number of issues. Moreover, Makei assured his counterparts, and not unsuccessfully, that Lukashenka was actually held hostage by Putin and forced to commit “unpopular” acts under pressure from the Russian president and in order to preserve the sovereignty of the Republic of Belarus. The negotiations between the Belarusian leadership and the West were quite effective, which was regularly reported to Putin, and this is what served as the decision by the Russian president to put an end to Lukashenka’s separate negotiations, eliminating the main negotiator. After the news of Makei’s death, Lukashenka was told in plain text that in the future it was necessary to act exclusively by strengthening the Union State and no negotiations behind the Kremlin’s back. Lukashenka was not personally threatened, and there was no point, no one is going to liquidate him, at least for the time being, and no one except Putin is in a hurry to provide him with guarantees of personal safety. But there is one interesting circumstance in Makei’s death – Putin cannot be 100% confirmed that the liquidation operation was successful and Makei is really dead. Details of the operation to prepare and implement the Makei liquidation project will soon be on our channel. Subscribe to not miss the most important!

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Вбивство міністра закордонних справ Республіки Білорусь Володимира Макея було заплановано, підготовлено та реалізовано з особистої ініціативи президента Росії Володимира Путіна, куратором реалізації «проекту» виступив секретар Ради Безпеки РФ Микола Патрушев. Те, що це вбивство ніхто особливо від Лукашенка не приховує. Акція була показово-демонстративна та спрямована на зрив сепаратних переговорів Лукашенка із Заходом та Китаєм. Володимир Макей, звичайно, не був самостійною фігурою, в умовах тотальної диктатури Лукашенка це не можливо, він був довіреною особою Олександра Григоровича і перебував під його постійним контролем та пресингом. Лукашенко останнім часом вимагав від Макея неможливого: вести переговори зі США та країнами Європи щодо пом’якшення позицій щодо Республіки Білорусь, при цьому мало обіцяючи і абсолютно нічого не роблячи, але товсто натякаючи, що скоро все зміниться і Білорусь піде на зближення із Заходом. і стане мало не на демократичний шлях розвитку, паралельно з цим вимагатиме від Китаю гарантій територіальної цілісності та захисту, зберігаючи тісні відносини з Росією. Макей мав домогтися всього й одразу. Треба сказати, що переговори із Заходом йшли досить плідно і Макею вдалося переконати керівництво найбільш впливових країн у можливості змін у Республіці Білорусь, він дав гарантії від імені Лукашенка, що всіх політичних в’язнів випроводять до Європи в обмін на пом’якшення позицій з низки питань. Більше того, Макей запевняв своїх візаві, і не безуспішно, що Лукашенко перебуває фактично в заручниках у Путіна і змушений робити «непопулярні» вчинки під тиском російського президента та задля збереження суверенітету Республіки Білорусь. Переговори білоруського керівництва із Заходом йшли досить ефективно, про що регулярно доповідали Путіну, і саме це послужило ухваленню рішення президентом Росії поставити крапку у сепаратних переговорах Лукашенка, ліквідувавши основного переговорника. Після звістки про смерть Макея Лукашенка передали прямим текстом, що діяти надалі треба виключно зміцнюючи Союзну державу і жодних переговорів за спиною у Кремля. Лукашенку особисто не загрожували, та й не було сенсу, ліквідувати його ніхто не збирається, принаймні поки що, а гарантії особистої безпеки ніхто крім Путіна йому надавати не поспішає. Але є в смерті Макея і одна цікава обставина – Путіну не можуть підтвердити на 100%, що операція з ліквідації пройшла успішно і Макей справді мертвий. Подробиці операції щодо підготовки та реалізації проекту ліквідації Макея вже незабаром на нашому каналі. Підписуйтесь, щоб не пропустити найважливіше!

Russian

запланировано, подготовлено и реализовано по личной инициативе президента России Владимира Путина, куратором реализации «проекта» выступил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. То, что это убийство никто особо от Лукашенко и не скрывает. Акция была показательно-демонстративная и направлена на срыв сепаратных переговоров Лукашенко с Западом и Китаем. Владимир Макей, конечно не был самостоятельной фигурой, в условиях тотальной диктатуры Лукашенко это не возможно, он был доверенным лицом Александра Григорьевича и находился под его постоянным контролем и прессингом. Лукашенко в последнее время требовал от Макея невозможного: вести переговоры с США и странами Европы по смягчению позиций по отношению к Республике Беларусь, при этом мало обещая и абсолютно ничего не делая, но толсто намекая, что скоро всё изменится и Беларусь пойдёт на сближение с Западом и станет чуть-ли не на демократический путь развития, параллельно с этим добиваться от Китая гарантий территориальной целостности и защиты, сохраняя тесные отношения с Россией. Макей должен был добиться всего и сразу. Надо сказать,  что переговоры с Западом шли довольно плодотворно и Макею удалось убедить руководство наиболее влиятельных стран в возможности перемен в Республике Беларусь, он дал гарантии от имени Лукашенко, что всех политических заключенных выдворят в Европу в обмен на смягчение позиций по ряду вопросов. Более того, Макей уверял своих визави, и не безуспешно, что Лукашенко находится фактически в заложниках у Путина и вынужден совершать «непопулярные» поступки под давлением российского президента и ради сохранения суверенитета Республики Беларусь. Переговоры белорусского руководства с Западом шли довольно эффективно, о чём регулярно докладывали Путину, и именно это послужило принятию решения президентом России поставить точку в сепаратных переговорах Лукашенко, ликвидировав основного переговорщика. После известия о смерти Макея Лукашенко передали прямым текстом,  что действовать впредь надо исключительно укрепляя Союзное государство и никаких переговоров за спиной у Кремля. Лукашенко лично не угрожали, да и не было смысла, ликвидировать его никто не собирается, по крайней мере ПОКА, а гарантии личной безопасности никто кроме Путина ему предоставлять не спешит. Но есть в смерти Макея и одно интересное обстоятельство- Путину не могут подтвердить на 100%, что операция по ликвидации прошла успешно и Макей действительно мертв. Подробности операции по подготовке и реализации проекта ликвидации Макея уже скоро на нашем канале. Подписывайтесь, что бы не пропустить самое важное!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s