28 November – Kremlin Insider: Putin gets a small domestic boost with Kazakh Pres Tokayev visit but still no way out of Ukraine defeat. A quick move to grab Georgia, Armenia or Belarus may be next but all is still lost but more deaths are the plan.

Dear subscribers and guests of the channel! Yesterday, Russian President Vladimir Putin held talks with Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev in the Kremlin. The visit of the head of Kazakhstan to Russia immediately after the re-election can rather be called a visit of courtesy and the result of agreements with Putin. The President of Russia recently asked Tokayev not to suspend his membership in the CSTO for a year and promised a number of preferences in this regard. On the other hand, the President of Kazakhstan did not make any fundamental promises, but did not refuse Putin either. Tokayev is an experienced and sophisticated politician, he is well aware of the state of affairs within the CSTO and the desire of the Armenian leadership to leave the organization at all costs and thereby give a powerful impetus to the collapse of the organization. In this case, the head of Kazakhstan will only have to shrug and bury the CSTO completely, without arousing the main wrath of the Russian leadership, which still has to be reckoned with both economically and politically. Tokayev pursues a multi-vector policy, maneuvering between Russia, China and Turkey, but at the same time trying as much as possible not to quarrel with anyone and not cause irritation. Putin understands everything perfectly, and of course does not count on Tokayev’s complete loyalty, but the Russian president now needs to sell his importance on the domestic track and the visit of the president to the Kremlin, even if it is a neighboring, one of the very few “friendly” countries, is already acquiring almost global significance. On the outside loop, for Putin, shaking hands with leaders of other countries should demonstrate that he is not a pariah. I wish I could drag Madura to my place by the New Year, and of course Lukashenka, then we can say “the whole year has not been in vain.”
For Putin, Tokayev’s visit does not solve the main problem – defeat in the war with Ukraine. In this case, Putin, at meetings with representatives of the leadership of the power and military blocs, again raises the topic of implementing geopolitical ambitions in relation to neighboring states, where “victory” can be practically guaranteed, and the price will be insignificant. We are talking about the “liberation” of Georgia and the “salvation” of Armenia, as well as the voluntary absorption of the Republic of Belarus. The assassination of Saakashvili should cause a protest movement and anti-Russian speeches in Georgia, and the Russian army should solve this problem quickly and effectively. Mobilization after the New Year in Russia is also taken into account in geopolitical plans. Putin believes that the defeat in Ukraine will almost pass unnoticed thanks to an easy victory in other areas. And if earlier the plans for annexation included the northern regions of Kazakhstan, then after China guaranteed the territorial integrity of Kazakhstan, Putin’s plans changed dramatically.
Putin is looking for a way out, which simply does not exist, and is ready to sacrifice millions of lives for this purpose.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Учора президент Росії Володимир Путін провів переговори із президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим у Кремлі. Візит глави Казахстану до Росії відразу після переобрання, скоріше можна назвати візитом ввічливості та результатом домовленостей із Путіним. Президент Росії нещодавно просив Токаєва протягом року не припиняти членство в ОДКБ і обіцяв у зв’язку з цим цілу низку преференцій. З іншого боку президент Казахстану не дав принципових обіцянок, але й не відмовив Путіну. Токає досвідчений і досвідчений політик, він добре знає стан справ усередині ОДКБ і бажання керівництва Вірменії залишити організацію будь-що-будь і тим самим дати потужний поштовх до розвалу організації. Для глави Казахстану в цьому випадку залишиться лише розвести руками та поховати ОДКБ остаточно, не викликавши на себе при цьому основного гніву російського керівництва, з яким досі доводиться рахуватися і економічно та політично. Токаєв веде багатовекторну політику, маневруючи між Росією, Китаєм та Туреччиною, але при цьому намагаючись максимально ні з ким не свариться та не викликати роздратування. Путін чудово все розуміє, і звичайно не розраховує на повну лояльність Токаєва, але російському президенту зараз необхідно продавати на внутрішньому треку свою значимість і візит до Кремля президента нехай навіть сусідньої, однієї з небагатьох «дружніх» країн, вже набуває практично світового значення. На зовнішньому контурі для Путіна рукостискання з лідерами інших країн має продемонструвати, що він не ізгой. Ось би ще до Нового року Мадуру до себе затягнути, і звичайно Лукашенко, тоді можна сказати «весь рік прожив не дарма».
Для Путіна візит Токаєва не вирішує головну проблему – поразка у війні з Україною. На цей випадок Путін на нарадах із представниками керівництва силового та військового блоків знову порушує теми реалізації геополітичних амбіцій щодо сусідніх держав, де «перемога» може бути практично гарантована, а ціна буде незначною. Йдеться про «звільнення» Грузії та «порятунку» Вірменії, а також про добровільно-силове поглинання Республіки Білорусь. Вбивство Саакашвілі має викликати протестний рух та антиросійські виступи в Грузії, а російська армія має цю проблему вирішити швидко та ефективно. Мобілізація після Нового року в Росії також враховується у геополітичних планах. Путін вважає, що поразка в Україні практично пройде непомітно завдяки легкій перемозі на інших напрямках. І якщо раніше в плани анексії входили північні області Казахстану, то після гарантій Китаю територіальної цілісності Казахстану, плани Путіна змінилися кардинально.
Путін шукає вихід, якого просто немає, і готовий пожертвувати для цього мільйони життів.

Russian

Касым-Жомартом Токаевым в Кремле. Визит главы Казахстана в Россию сразу после переизбрания, скорее можно назвать визитом вежливости и результатом договорённостей с Путиным. Президент России недавно просил Токаева в течении года не приостанавливать членство в ОДКБ и обещал в связи с этим целый ряд преференций. С другой стороны, президент Казахстана не дал принципиальных обещаний, но и не отказал Путину. Токаев опытный и искушённый политик, он отлично знает положение дел внутри ОДКБ и желание руководства Армении покинуть организацию во что бы то ни стало и тем самым дать мощный толчок к развалу организации. Для главы Казахстана в этом случае останется только развести руками и похоронить ОДКБ окончательно, не вызвав на себя при этом основной гнев российского руководства,  с которым до сих пор приходится считаться и экономически и политически. Токаев ведет многовекторную политику, маневрируя между Россией, Китаем и Турцией, но при этом пытаясь максимально ни с кем не ссорится и не вызывать раздражение. Путин прекрасно всё понимает, и конечно не рассчитывает на полную лояльность Токаева, но российскому президенту сейчас необходимо продавать на внутреннем треке свою значимость и визит в Кремль президента пусть даже соседней, одной из очень немногих «дружественных» стран, уже приобретает практически мировое значение. На внешнем контуре для Путина рукопожатность с лидерами других стран должна продемонстрировать, что он не изгой. Вот ещё бы к Новому году Мадуру к себе затащить, и конечно Лукашенко, тогда можно сказать «весь год прожил не зря».
Для Путина визит Токаева не решает главную проблему- поражение в войне с Украиной. На этот случай Путин на совещаниях с представителями руководства силового и военного блоков опять поднимает темы реализации геополитических амбиций по отношению к соседним государствам, где «победа» может быть практически гарантирована, а цена будет незначительной. Речь идёт об «освобождении»  Грузии и «спасении» Армении, а также о добровольно-силовом поглощении Республики Беларусь. Убийство Саакашвили должно вызвать протестное движение и антироссийские выступления в Грузии, а российская армия должна эту проблему решить быстро и эффективно. Мобилизация после Нового года в России также учитывается в геополитических планах. Путин считает,  что поражение в Украине практически пройдёт незаметно благодаря легкой победе на других направлениях. И если раньше в планы аннексии входили северные области Казахстана,  то после гарантий Китая территориальной целостности Казахстана,  планы Путина поменялись кардинально.
Путин ищет выход, которого просто нет, и готов пожертвовать на эти цели миллионы жизней.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s