24 November – Kremlin Insider: The Kovalchuk brothers found a way to scam billions by convincing increasingly desperate Putin A.I. can make him immortal.

Dear subscribers and guests of the channel! Yesterday, Russian President Vladimir Putin took part in the main discussion of the “international” conference on artificial intelligence and machine learning Artificial Intelligence Journey 2022. The president shows interest in this topic for a reason. If Putin’s best friend Yuri Kovalchuk is the president’s guide to the world of “mysticism”, organizing meetings with astrologers, elders, fortune tellers, fortune tellers, Amazonian shamans and other charlatans, then Yuri’s brother Mikhail is the president’s curator in the world of pseudoscience. Mikhail Kovalchuk, mastering multibillion-dollar budgets, tells the president which area of ​​science is, in his opinion, promising and where it is worth directing budget money to develop the direction. That “artificial intelligence” turned out to be a “gold mine” for the Kovalchuks. Taking advantage of Putin’s dense ignorance in the field of information technology, Kovalchuk has long persuaded the president to invest budgetary funds, of course, under closed articles, in the development of “artificial intelligence” technologies. Mikhail Kovalchuk, understanding the needs of Putin and his desire to find opportunities to prolong life, taking advantage of his ignorance, encouraged the president by explaining that with the help of technology in the near future it will be possible to digitize a person’s “personality” (mandatory during life) and thus, supposedly, a person’s personality will be able to exist forever in cyberspace, and with the development of bioengineering it will be possible to create a body for life in the physical world. Mikhail Kovalchuk convinced Putin of this nonsense and, exploiting this topic, has impressive kickbacks from the budgetary flows allocated for the development of the direction. The results of research in the field of “artificial intelligence”, as Putin is convinced, are ahead of Western developments by “dozens of years” and are already close to a breakthrough in this area, as usual, there is very little left. And the president, with noodles on his ears, with the hope of “being digitized” and with the prospect of eternal life, participates with constant interest in events like yesterday. Putin’s deep fears and incompetence on many issues make it possible for crooks like the Kovalchuk brothers to influence the decision-making of the first person of the state and manipulate him in their own interests.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Учора президент Росії Володимир Путін взяв участь в основній дискусії «міжнародної» конференції зі штучного інтелекту та машинного навчання Artificial Intelligence Journey 2022. Інтерес до цієї теми президент виявляє неспроста. Якщо найкращий друг Путіна Юрій Ковальчук є провідником президента у світ «містики», організовуючи зустрічі з астрологами, старцями, ворожками, провісниками, амазонськими шаманами та іншими шарлатанами, то брат Юрія Михайло є куратором президента у світі псевдонауки. Михайло Ковальчук, освоюючи багатомільярдні бюджети, підказує президенту, яка сфера науки є на його думку перспективною і куди варто направити бюджетні гроші для розвитку спрямування. Та до «штучного інтелекту» виявився для Ковальчуків «золотий житловий». Користуючись дрімучою непоінформованістю Путіна у сфері інформаційних технологій, Ковальчук уже досить давно переконав президента вкладати бюджетні кошти, за закритими статтями, звісно, ​​у розвиток технологій спрямування «штучного інтелекту». Михайло Ковальчук, розуміючи потреби Путіна та його прагнення до пошуку можливостей продовжити життя, користуючись його невіглаством, обнадіяв президента, пояснивши, що за допомогою технологій у найближчому майбутньому можна буде оцифрувати «особистість» людини (обов’язково за життя) і таким чином, нібито, особистість людини матиме можливість вічно існувати в кіберпросторі, а з розвитком біоінженерії можна буде створити тіло для життя у фізичному світі. У цій ахінеї Михайло Ковальчук переконав Путіна та експлуатуючи цю тему має вражаючі відкати з бюджетних потоків, що виділяються на розвиток спрямування. Результати досліджень у галузі «штучного інтелекту», як переконують Путіна, випередили західні розробки на «десятки років» і вже впритул наблизилися до прориву в цій галузі, залишилося, як водиться, зовсім небагато. І президент із локшиною на вухах, з надією «бути оцифрованим» та з перспективою на вічне життя з незмінним інтересом бере участь у заходах подібних до вчорашнього. Глибинні страхи та некомпетентність Путіна з багатьох питань дають можливість пройдисвітам на кшталт братів Ковальчуків впливати на прийняття рішень першою особою держави та маніпулювати їм у своїх інтересах.

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! Вчера президент России Владимир Путин принял участие в основной дискуссии «международной» конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2022. Интерес к этой теме президент проявляет неспроста. Если лучший друг Путина Юрий Ковальчук является проводником президента в мир «мистики», организовывая встречи с астрологами, старцами, гадалками, предсказателями, амазонскими шаманами и другими шарлатанами,  то брат Юрия Михаил является куратором президента в мире псевдонауки. Михаил Ковальчук, осваивая многомиллиардные бюджеты, подсказывает президенту какая сфера науки является по его мнению перспективной и куда стоит направить бюджетные деньги для развития направления. Та,к «искусственный интеллект» оказался для Ковальчуков «золотой жилой». Пользуясь дремучей неосведомленностью Путина в сфере информационных технологий, Ковальчук уже довольно давно убедил президента вкладывать бюджетные средства, по закрытым статьям конечно, в развитие технологий направления «искусственного интеллекта». Михаил Ковальчук, понимая потребности Путина и его стремление к поиску возможностей продлить жизнь, пользуясь его невежеством, обнадежил президента объяснив, что с помощью технологий в ближайшем будущем можно будет оцифровать «личность» человека (обязательно при жизни) и таким образом , якобы, личность человека будет иметь возможность вечно существовать в киберпространстве, а с развитием биоинженерии можно будет создать и тело для жизни в физическом мире. В этой ахинеи Михаил Ковальчук убедил Путина и эксплуатируя эту тему имеет впечатляющие откаты из бюджетных потоков, выделяемых на развитие направления. Результаты исследований в области «искусственного интеллекта», как убеждают Путина,  опередили западные разработки на «десятки лет» и уже вплотную приблизились к прорыву в этой области, осталось,  как водится,  самая малость. И президент с лапшой на ушах, с надеждой «быть оцифрованным» и с перспективой на вечную жизнь с неизменным интересом участвует в мероприятиях подобных вчерашнему. Глубинные страхи и некомпетентность Путина по многим вопросам дают возможность проходимцам типа братьев Ковальчуков влиять на принятия решений первым лицом государства и манипулировать им в своих интересах.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s