21 November – Kremlin Insider: Putin gets reports of sick and freezing forces and decides another massive mobilization with women and national martial law is the way to deal with it.

Dear subscribers and guests of the channel! Russian President Vladimir Putin, in addition to launching regional turkey breeding centers, together with his “successor” Dmitry Patrushev, also holds closed meetings where he discusses topics that are really important for the country. Yesterday, during a meeting with representatives of the leadership of the power and military blocs, Putin discussed news from the front and, as a result, mobilization and the declaration of martial law. Putin is being reported on the difficult situation along the entire front line. In addition to problems with the equipment, weapons and motivation of the mobilized, significant problems arose with the arrival of cold weather in the form of a sharp increase in colds, viral and bacterial diseases. No one makes any indulgence to sick servicemen, up to severe conditions, which affects the effectiveness of combat missions. The number of recorded frostbite among military personnel in the combat zone has increased. This is superimposed by supply problems, the virtual lack of medicines and the ability to promptly provide medical care. Against this background, Putin said that he was convinced of the need for a full-fledged mobilization. Now, in his opinion, the second wave of partial mobilization will not solve anything, and it will be like “cutting the dog’s tail piece by piece.” The President expressed the opinion that mobilization is necessary and it is only necessary to think about how to announce it and, most importantly, to carry it out most effectively and without excesses, taking into account the experience of partial mobilization. Putin considers it “sufficient” to call up another 2 million people, of which about 300,000 are women. The meeting participants supported the president without much enthusiasm. Representatives of the leadership of the military bloc confirmed the possibility and readiness to conduct mobilization starting from January 2023. Putin shared the idea proposed by Sergei Kiriyenko – to call, as part of the mobilization, for the most part, people with Ukrainian surnames, they say, let the Ukrainians destroy each other. A spokesman for the Defense Ministry said that it would be difficult to implement such a decision “invisibly” and that preliminary preparations would have to be made. Further, the problematic subjects of the Russian Federation were discussed, in which there were unrest during partial mobilization, and the participants of the meeting, including the president, recognized as correct the “minimal” mobilization plans for these territories in the future. Regarding the martial law, Putin said that he considers it necessary not to limit himself this time to “half measures”, but along with the mobilization, to declare martial law throughout the country, or at least in most of the territory of Russia.
“People’s war”, when “everything for the front, everything for victory”, is now the main topic of discussions between Putin and his entourage. A large number of victims among those mobilized, according to the president, will only rally Russian society and strengthen the current regime, and regardless of whether the result will be victory or defeat.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukraine

Дорогі передплатники та гості каналу! Президент Росії Володимир Путін крім запусків обласних племінних центрів із відтворення індички, спільно з «наступником» Дмитром Патрушевим, ще проводить закриті наради, де обговорює справді важливі для країни теми. Учора, під час наради з представниками керівництва силового та військового блоків, Путін обговорював новини з фронту та, як наслідок, мобілізацію та оголошення військового стану. Путіну повідомляють про складну ситуацію по всій лінії фронту. Крім проблем з екіпіруванням, озброєнням та мотивацією мобілізованих, суттєві проблеми виникли з приходом холодної погоди у вигляді різкого зростання застудних вірусних та бактеріальних захворювань. Хворим військовослужбовцям ніхто ніяких послаблень не робить, аж до важких станів, що впливає на ефективність виконання бойових завдань. Збільшилась кількість зафіксованих обморожень у військовослужбовців у зоні бойових дій. На це накладаються проблеми із постачанням, практична відсутність медикаментів та можливостей оперативно надавати медичну допомогу. На цьому фоні Путін заявив, що переконаний у необхідності проведення повноцінної мобілізації. Тепер, на його думку, друга хвиля часткової мобілізації нічого не вирішить, і це як «різатиме хвіст собаці частинами». Президент висловив думку, що мобілізація необхідна і треба лише продумати як її оголосити і, головне, провести найбільш ефективно і без ексцесів, враховуючи досвід часткової мобілізації. Путін вважає «достатнім» заклик ще 2 мільйонів осіб, з яких приблизно 300 тисяч жінок. Учасники наради без особливого ентузіазму підтримали президента. Представники керівництва військового блоку підтвердили можливості та готовність до проведення мобілізації починаючи з січня 2023 року. Путін поділився ідеєю, яку запропонував Сергій Кирієнко- закликати в рамках мобілізації, здебільшого, людей з українськими прізвищами, мовляв, хай українці один одного знищують. Представник міністерства оборони сказав, що «непомітно» таке рішення втілити буде складно і необхідно провести попередню підготовку. Далі обговорювали проблемні суб’єкти РФ, у яких під час часткової мобілізації були хвилювання, та учасники наради, включаючи президента, визнали правильним «мінімальні» плани мобілізації для цих територій у майбутньому. Щодо військового становища Путін сказав, що вважає за необхідне не обмежуватися цього разу «півмірами», а разом з мобілізацією оголосити і військовий стан по всій країні або, як мінімум, на більшій частині території Росії.
“Народна війна”, коли “все для фронту, все для перемоги”, тепер є головною темою обговорень Путіна з оточенням. Велика кількість жертв серед мобілізованих, на думку президента, лише згуртує російське суспільство та зміцнить чинний режим, причому незалежно буде результатом перемога чи поразка.

Russia

Владимир Путин помимо запусков областных племенных центров по воспроизводству индейки, совместно с «преемником» Дмитрием Патрушевым, ещё проводит закрытые совещания,  где обсуждает действительно важные для страны темы. Вчера, во время совещания с представителями руководства силового и военного блоков, Путин обсуждал новости с фронта и, как следствие, мобилизацию и объявление военного положения. Путину докладывают о сложной ситуации по всей линии фронта. Кроме проблем с экипировкой, вооружением и мотивацией мобилизованных, существенные проблемы возникли с приходом холодной погоды в виде резкого роста простудных вирусных и бактериальных заболеваний. Больным военнослужащим никто никаких послаблений не делает, вплоть до тяжелых состояний, что сказывается на эффективности выполнения боевых задач. Увеличилось количество зафиксированных обморожений у военнослужащих в зоне боевых действий.  На это накладываются проблемы со снабжением, практическое отсутствие медикаментов и возможностей оперативно оказывать медицинскую помощь. На этом фоне Путин заявил, что убежден в необходимости проведения полноценной мобилизации. Теперь, по его мнению, вторая волна частичной мобилизации ничего не решит, и это будет как «резать хвост собаке по частям». Президент высказал мнение,  что мобилизация необходима и надо лишь продумать как ее объявить и, главное, провести наиболее эффективно и без эксцессов, учитывая опыт частичной мобилизации. Путин считает «достаточным» призыв  ещё 2 миллионов человек, из которых примерно 300 тысяч женщин. Участники совещания без особого энтузиазма поддержали президента. Представители руководства военного блока подтвердили возможности и готовность к проведению мобилизации начиная с января 2023 года. Путин поделился идеей, которую предложил Сергей Кириенко- призывать в рамках мобилизации, по большей части, людей с украинскими фамилиями, дескать, пусть украинцы друг друга уничтожают. Представитель министерства обороны сказал,  что «незаметно» такое решение воплотить будет сложно и необходимо провести предварительную подготовку. Далее обсуждали проблемные субъекты РФ, в которых во время частичной мобилизации были волнения, и участники совещания, включая президента, признали правильным «минимальные» планы мобилизации для этих территорий в будущем. По поводу военного положения Путин сказал,  что считает необходимым не ограничиваться в этот раз «полумерами», а вместе с мобилизацией объявить и военное положение по всей стране или, как минимум, на большей части территории России.
«Народная война», когда «всё для фронта, всё для победы», теперь является главной темой обсуждений Путина с окружением. Большое количество жертв среди мобилизованных, по мнению президента, только сплотит российское общество и укрепит действующий режим, причём вне зависимости будет результатом победа или поражение.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s