22 November – Kremlin Insider: Putin met on video with military command and was told of urgent need to withdraw from more areas. Putin would not make the decision but simply railed against meeting participants. It’s like film “Downfall” but in real-time.

Dear subscribers and guests of the channel! The other day, Russian President Vladimir Putin held a meeting via video link with representatives of the leadership of the military bloc. This time the meeting was unscheduled and was initiated just by representatives of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation. So, during the meeting, Putin was informed about the need to withdraw Russian troops in several sectors of the front. Earlier, the president recognized the need to withdraw troops from the front in the Luhansk region in the areas of Kremennaya, Svatovo, Severodonetsk and Lysichansk. But this time, representatives of the military leadership designated new territories in the Zaporozhye and Kherson regions, which also need to be abandoned and focused on strengthening the defense in the “promising” sectors of the front, which can be held at the cost of fewer losses. Putin was asked to make a decision as soon as possible, since time is needed to implement the decision, if it is made. Delay, according to the military, threatens with catastrophic consequences for the entire front.
Despite the president’s earlier assertions that he understands the need to withdraw troops from the previously discussed sectors of the front in the Lugansk region, no final decision has been made. Putin, apparently, was not in the mood to make decisions right away, especially under pressure, and limited himself to sharp criticism of the meeting participants, who, in the president’s opinion, “don’t know how, as soon as … that needs to be preserved and multiplied.” The president devoted about five minutes to criticism and value judgments, after which he simply closed the meeting without speaking out on the merits. Putin always delays the adoption of key decisions, often missing the moment when it is too late to decide something. He has already made so many mistakes since February 24 of this year that a new failure essentially does not change anything and only brings closer the moment when the recognition of the lost war will become the final point of his presidency, and life.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Днями президент Росії Володимир Путін провів нараду у режимі відеозв’язку із представниками керівництва військового блоку. Цього разу нарада була позаплановою і була ініційована представниками Генерального штабу Збройних сил РФ. Так, під час наради Путіна проінформували необхідність відведення російських військ на кількох ділянках фронту. Раніше президент визнав необхідність відведення військ на дільницях фронту в Луганській області в районах Кремінної, Сватового, Сєвєродонецька та Лисичанська. Але цього разу представниками військового керівництва були позначені нові території у Запорізькій та Херсонській областях, які також необхідно залишити та зосередитись на зміцненні оборони на “перспективних” ділянках фронту, які можна буде утримати ціною менших втрат. Путіна просили ухвалити рішення у максимально короткі терміни, оскільки потрібен час для реалізації рішення, якщо воно буде прийнято. Зволікання, на думку військових, загрожує катастрофічними наслідками всього фронту.
Незважаючи на висловлені раніше твердження президента про те, що він розуміє необхідність відведення військ на дільницях фронту, що раніше обговорювалися в Луганській області, остаточного рішення так і не було прийнято. Путін, мабуть, був не в настрої зараз же приймати рішення, тим більше під тиском, і обмежився різкою критикою учасників наради, які на думку президента “ні х..я не вміють, як тільки прої. , що необхідно зберегти та примножити”. Критиці та оціночним міркуванням президент приділив близько п’яти хвилин, після чого просто закрив нараду, так і не висловившись по суті. Путін завжди відтягує прийняття ключових рішень, часто втрачаючи момент, коли щось вирішувати вже пізно. Він зробив вже стільки помилок з 24 лютого цього року, що нова невдача по суті нічого не змінює і тільки наближає той момент, коли визнання програної війни стане фінальною точкою його президентства, і життя.

Russian

Владимир Путин провел совещание в режиме видеосвязи с представителями руководства военного блока. В этот раз совещание было внеплановым и было инициировано как раз представителями Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Так, во время совещания Путина проинформировали о необходимости отвода российских войск на нескольких участках фронта. Ранее президент признал необходимость отвода войск на участках фронта в Луганской области в районах Кременной, Сватово, Северодонецка и Лисичанска. Но в этот раз представителями военного руководства были обозначены новые территории в Запорожской и Херсонской областях, которые также необходимо покинуть и сосредоточиться на укреплении обороны на “перспективных” участках фронта,  которые можно будет удержать ценой меньших потерь. Путина просили принять решение в максимально короткие сроки, так как необходимо время для реализации решения,  если оно будет принято. Промедление, по мнению военных, грозит катастрофическими последствиями для всего фронта.
Не смотря на высказанные ранее утверждения президента о том, что он понимает необходимость отвода войск на ранее обсуждаемых участках фронта в Луганской области, окончательного решения так и не было принято. Путин, видимо, был не в настроении сейчас же принимать решения, тем более под давлением, и ограничился резкой критикой участников совещания, которые по мнению президента “ни х..я не умеют, как только проё..ывать и прос..рать то, что необходимо сохранить и приумножить”. Критике и оценочным суждениям президент уделил около пяти минут, после чего просто закрыл совещание, так и не высказавшись по сути. Путин всегда оттягивает принятие ключевых решений часто упуская момент, когда что-то решать уже поздно. Он совершил уже столько ошибок с 24 февраля этого года, что новая неудача по сути ничего не меняет и только приближает тот момент,  когда признание проигранной войны станет финальной точкой его президентства, и жизни.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s