20 November – Kremlin Insider: Putin is alone. Xi wants nothing to do with him, Lukashenko avoids him and even Orban, who Putin has the goods on, won’t bend the knee.

Dear subscribers and guests of the channel! The President of Russia Vladimir Putin again did not work out in the foreign policy space. For several weeks now, Putin has been asking to coordinate telephone conversations with President of the People’s Republic of China Xi Jinping, but has received an exclusively negative response. The Chinese side sees no opportunity for a meaningful dialogue and suggests asking for a telephone conversation with President Xi Jinping after the New Year. Theoretically, the possibility of a visit by the Chinese leader to Russia is being considered in the fall of 2023, but the Chinese side has set a number of conditions for the Russian colleagues under which such a prospect can be realized, and the main condition is the end of the war in Ukraine and the conclusion of peace agreements. Putin in relations with Xi Jinping looks like a pathetic supplicant, but by no means an equivalent center of influence in a multipolar world.

Putin also has certain problems with “allies” in Europe. Unlike the Chinese leader, Hungarian Prime Minister Viktor Orban does not refuse to communicate with Putin, although he does his best to hide such contacts. Distance talks between Putin and Orban happen much, much more often than the official Kremlin and Budapest report. But not everything is smooth here either. Despite the short leash in the form of compromising evidence on the Hungarian prime minister, Putin does not always manage to get complete obedience from Orban. So, during the last telephone conversation with Orban, Putin burst into shouting and threats, which were accompanied by foul language. As a result, relations have not deteriorated much, but the Russian president still prefers to send messages to the Hungarian prime minister through intermediaries.

Well, another “knife in the back” is thrust into Putin’s back by his “younger brother” Alexander Lukashenko. As reported to the President of Russia, after the re-election of Xi Jinping, Lukashenka turned once again to the Chinese leader with a request to guarantee the territorial integrity of the Republic of Belarus, by analogy, as was done with Kazakhstan. In fact, Lukashenka asks Xi Jinping for protection from Putin, which, of course, does not please the Russian president. Putin recently asked to arrange a telephone conversation with Lukashenka, but he apparently decided that he was the chairman of Xi and refused the Russian president, citing, however, a sharp deterioration in his health.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan, in general, exclusively demands that Putin fulfill his desires, while absolutely not informing the Russian president of his intentions and decisions where his (Erdogan’s) interests intersect with Russian ones.

Putin remains practically alone in the world political arena – the penultimate outcast, and maybe the last.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! У президента Росії Володимира Путіна знову не склалися справи на зовнішньополітичному просторі. Вже кілька тижнів Путін просить узгодити телефонні переговори з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном, але одержує виключно негативну відповідь. Китайська сторона не бачить можливостей для змістовного діалогу і пропонує звернутися з проханням про телефонну розмову з головою Сі Цзіньпін вже після Нового року. Теоретично, можливість візиту китайського лідера до Росії розглядається восени 2023 року, але китайська сторона виставила російським колегам низку умов, за яких така перспектива може бути реалізована, і основною умовою є закінчення війни в Україні та вихід на мирні угоди. Путін у відносинах із Сі Цзіньпіном виглядає жалюгідним прохачем, але ніяк не рівнозначним центром впливу в багатополярному світі.

Є певні проблеми у Путіна та з “союзниками” в Європі. На відміну від китайського лідера, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у спілкуванні Путіну не відмовляє, хоч і намагається всіляко приховувати подібні контакти. Дистанційні переговори Путіна з Орбаном відбуваються набагато частіше, ніж про це повідомляють офіційний Кремль і Будапешт. Але тут не все гладко. Незважаючи на короткий повідець у вигляді компромату на угорського прем’єр-міністра, у Путіна не завжди виходить отримати від Орбана повну послух. Так, під час останньої телефонної розмови з Орбаном Путін зірвався на крик і погрози, які супроводжувалися нецензурною лайкою. Відносини в результаті сильно не зіпсувалися, але російський президент поки вважає за краще передавати послання прем’єр-міністру Угорщини через посередників.

Ну і черговий “ніж у спину” Путіну встромляє “молодший брат” Олександр Лукашенко. Як повідомляють президент Росії, після переобрання Сі Цзіньпіна Лукашенко в ЧЕРГОВИЙ РАЗ звернувся до китайського лідера з проханням гарантувати територіальну цілісність Республіки Білорусь за аналогією, як це було зроблено з Казахстаном. Фактично Лукашенко просить захисту у Сі Цзіньпіна від Путіна, що, звісно, ​​не тішить російського президента. Путін днями попросив влаштувати йому телефонну розмову з Лукашенком, але той, мабуть, вирішив, що він голова Сі, і відмовив російському президентові, пославшись, щоправда, на різке погіршення стану здоров’я.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган взагалі виключно вимагає від Путіна виконання своїх бажань, абсолютно при цьому не повідомляючи президента Росії про свої наміри і рішення там, де його (Ердогана) інтереси перетинаються з російськими.

Путін залишається практично на самоті на світовій політичній арені-передостанній ізгой, а може й останній.

Russian

Путин просит согласовать телефонные переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, но получает исключительно отрицательный ответ. Китайская сторона не видит возможностей для содержательного диалога и предлагает обратиться с просьбой о телефонном разговоре с председателем Си Цзиньпином уже после Нового года. Теоретически, возможность визита китайского лидера в Россию рассматривается осенью 2023 года, но китайская сторона выставила российским коллегам ряд условий, при которых такая перспектива может быть реализована, и основное условие это окончание войны в Украине и выход на мирные соглашения. Путин в отношениях с Си Цзиньпином выглядит жалким просителем, но никак не равнозначным центром влияния в многополярном мире.
 
Есть определённые проблемы у Путина и с “союзниками” в Европе. В отличии от китайского лидера, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в общении Путину не отказывает, хотя и старается всячески скрывать подобные контакты. Дистанционные переговоры Путина с Орбаном происходят намного, намного чаще, чем об этом сообщают официальный Кремль и Будапешт. Но и здесь не всё гладко. Не смотря на короткий поводок в виде компромата на венгерского премьер-министра, у Путина не всегда выходит получить от Орбана полное послушание. Так, во время последнего телефонного разговора с Орбаном, Путин сорвался на крик и угрозы, которые сопровождались нецензурной бранью. Отношения в результате сильно не испортились, но российский президент пока предпочитает передавать послания премьер-министру Венгрии через посредников.
 
Ну и очередной “нож в спину” Путину втыкает “младший брат” Александр Лукашенко. Как докладывают президенту России, после переизбрания Си Цзиньпина Лукашенко в ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ обратился к китайскому лидеру с просьбой гарантировать территориальную целостность Республики Беларусь по аналогии,  как это было сделано с Казахстаном. Фактически Лукашенко просит защиты у Си Цзиньпина от Путина, что, конечно, не радует российского президента. Путин на днях попросил устроить ему телефонный разговор с Лукашенко, но тот, видимо, решил,  что он председатель Си, и отказал российскому президенту, сославшись, правда, на резкое ухудшение состояния здоровья.
 
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вообще исключительно требует от Путина выполнения своих желаний,  абсолютно при этом не ставя президента России в известность о своих намерениях и решениях там, где его (Эрдогана) интересы пересекаются с российскими.
 
Путин остаётся практически в одиночестве на мировой политической арене- предпоследний изгой, а может и последний.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s