17 November – Kremlin Insider: New Year will bring more mobilization and martial law even to Moscow. The “people’s” war is coming.

Dear subscribers and guests of the channel! Yesterday, Russian President Vladimir Putin held a meeting with representatives of the leadership of the power and military blocs. At the meeting, both urgent issues and plans for the near future were discussed. As for the expansion of the territories where martial law will be declared after the New Year, everything here is according to the previously approved plan. The only point that is still under discussion is at what point to declare martial law in Moscow. With mobilization is still more interesting. The second wave, or, if you like, the continuation of partial mobilization, can smoothly develop into mobilization simultaneously with the declaration of martial law in Moscow, that is, the second half of January-February. In a narrow circle, the option of the president’s speech on the anniversary of the start of the NWO with summing up and declaring no longer partial, but full-fledged mobilization is being discussed, another option under discussion is to address the people after the New Year holidays from January 9 to 13, declare mobilization and expand the zone of martial law. Of course, in all options there is a closure of borders for the mobilization of the human reserve, including women who fall into this category. Putin believes that the war should become “people’s” and the measures being discussed should, in his opinion, make this war such. This Putin’s point of view was broadcast by Sergey Kiriyenko, saying that the war should be reincarnated as a “people’s war”. Victory in the war was to be Putin’s personal merit, and defeat should be a burden of responsibility on the shoulders of all Russian citizens. GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Учора президент Росії Володимир Путін провів нараду із представниками керівництва силового та військового блоків. На нараді обговорювали як нагальні питання, так і плани на найближче майбутнє. Щодо розширення територій, де буде оголошено військовий стан після Нового року, то тут все за затвердженим раніше планом. Єдиний момент, який ще на стадії обговорення, це коли оголошувати воєнний стан у Москві. З мобілізацією все ще цікавіше. Друга хвиля або, якщо завгодно, продовження часткової мобілізації може плавно перерости в мобілізацію одночасно з оголошенням військового стану в Москві, тобто друга половина січня-лютий. У вузькому колі обговорюється варіант виступу президента до річниці початку СВО з підбиттям підсумків та оголошенням уже не часткової, а повноцінної мобілізації, інший обговорюваний варіант після новорічних свят з 9 по 13 січня звернутися до народу, оголосити мобілізацію та розширення зони військового стану. Звичайно, у всіх випадках є закриття кордонів на виїзд для мобілізаційного людського резерву, включаючи жінок, які потрапляють до цієї категорії. Путін вважає, що війна має стати «народною» і заходи, що обговорюються, повинні, на його думку, зробити цю війну такою. Це путінську думку транслював Сергій Кирієнко, говорячи про те, що війна має перетворитися на «народну». Перемога у війні мала стати особистою заслугою Путіна, а поразка повинна бути тягарем відповідальності на плечі всіх громадян Росії.

Russian

Владимир Путин провел совещание с представителями руководства силового и военного блоков. На совещании обсуждали как насущные вопросы, так и планы на ближайшее будущее. Что касается расширения территорий, где будет объявлено военное положение после Нового года, то здесь всё по утвержденному ранее плану. Единственный момент, который ещё в стадии обсуждения, это в какой момент объявлять военное положение в Москве. С мобилизацией всё ещё интересней. Вторая волна или, если угодно, продолжение частичной мобилизации, может плавно перерасти в мобилизацию одновременно с объявлением военного положения в Москве, то есть вторая половина января-февраль. В узком кругу обсуждается вариант выступления президента к годовщине начала СВО с подведением итогов и объявлением уже не частичной, а полноценной мобилизации, другой обсуждаемый вариант, после новогодних праздников с 9 по 13 января обратиться к народу, объявить мобилизацию и расширение зоны военного положения. Конечно, во всех вариантах присутствует закрытие границ на выезд для мобилизационного людского резерва, включая женщин, попадающих в эту категорию. Путин считает, что война должна стать «народной» и обсуждаемые меры должны, по его мнению, сделать эту войну таковой.  Это путинскую точку зрения транслировал Сергей Кириенко, говоря о том, что война должна перевоплотиться в «народную». Победа в войне должна была стать личной заслугой Путина, а поражение должно лечь бременем ответственности на плечи всех граждан России.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s