14 November – Kremlin Insider: Prigozhin no longer takes orders from Kremlin and Burns read Naryshkin the riot act. Movement on prisoners possible.

GENERALL SVR, [11/14/2022 4:50 AM]
Dear subscribers and guests of the channel! In the morning report, Russian President Vladimir Putin was presented with a printout of a telephone conversation between Alexander Bastrykin, Chairman of the Investigative Committee of the Russian Federation, and Yevgeny Prigozhin. The call took place at the initiative of Bastrykin, Alexander Ivanovich tried to find out not so much the circumstances of the death of the former convict and Wagnerite Yevgeny Nuzhin, who was recently executed, but the circumstances under which the recording of the execution fell into the information field and caused a serious resonance. Prigozhin said only a couple of phrases in a telephone conversation, at the beginning “Hello. What did you want?” and after Bastrykin’s questions, Prigozhin said: “Go to hell! Don’t call me again.” The monarchy is crumbling slowly.

GENERALL SVR, [11/14/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Director of the Foreign Intelligence Service Sergei Naryshkin held talks with Director of the US Central Intelligence Agency William Burns. The main topics of the talks were indeed the reduction of the risks of nuclear escalation and the exchange of prisoners. William Burns, on behalf of the US leadership, once again warned the Russian leadership against the implementation of the threats expressed by irresponsible persons in the Russian leadership to increase the level of escalation through the use of nuclear weapons on the territory of Ukraine. The director of the CIA also informed Naryshkin about the consequences for Russia that would inevitably come in the event of the use of nuclear weapons against Ukraine. Separately, it was noted that the decision to use nuclear weapons against any country that is part of the NATO bloc will be the last decision of Vladimir Putin. The parties to the negotiations spent quite a lot of time on the issue of the exchange of prisoners, and here, apparently, we should expect serious results in the near future. Events in Ukraine and issues of possible negotiations to restore peace, the heads of intelligence discussed superficially and no specific decisions were made.
Naryshkin, in a report to Russian President Vladimir Putin, indicated that the American side conveyed to Putin a personal warning that the increase in escalation in Ukraine by the Russian leadership automatically excludes Crimea from the discussion of the “peace proposal” and in the future the immediate transfer of Crimea to Ukraine will be a prerequisite for negotiations and withdrawal to a peace agreement.
The results of Naryshkin’s talks with Burns will be the subject of discussion at this week’s meeting of the Russian Security Council. Putin also plans to communicate with Sergei Naryshkin via videoconference.
Putin’s hands are itching to do something extraordinary and turn the situation in his favor, but his hands are tied and the further the knot in the president’s hands is getting tighter.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

GENERALL SVR, [11/14/2022 4:50 AM]
Дорогі передплатники та гості каналу! У ранковій доповіді президенту Росії Володимиру Путіну було представлено роздрук телефонної розмови між головою Слідчого комітету РФ Олександром Бастрикіним та Євгеном Пригожиним. Дзвінок відбувся з ініціативи Бастрикіна, Олександр Іванович намагався дізнатися не стільки обставини смерті колишнього зека та вагнерівця Євгена Нужина страченого нещодавно, скільки обставин за яких запис страти потрапив в інформаційне поле та викликав серйозний резонанс. Пригожин у телефонній розмові сказав лише кілька фраз, на початку “Привіт. Що хотів?” і після питань Бастрикіна Пригожин сказав: “Йди на х..й! Більше мені не дзвони.” Монархія розсипається потихеньку.

GENERALL SVR, [11/14/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін провів переговори із директором Центрального розвідувального управління США Вільямом Бернсом. Основними темами переговорів справді були зниження ризиків ядерної ескалації та обмін ув’язненими. Вільям Бернс від імені керівництва США вкотре застеріг керівництво Росії від реалізації висловлених безвідповідальними особами в російському керівництві загроз підвищити рівень ескалації шляхом застосування ядерної зброї на території України. Також директор ЦРУ поінформував Наришкіна про наслідки для Росії, які неминуче настануть у разі застосування ядерної зброї проти України. Окремо було зазначено, що рішення про застосування ядерної зброї проти будь-якої країни, що входить до блоку НАТО, буде останнім рішенням Володимира Путіна. Досить багато часу сторони переговорів приділили питанню обміну ув’язнених і тут, зважаючи на все, варто очікувати найближчим часом серйозних результатів. Події в Україні та питання можливих переговорів щодо відновлення миру, глави розвідок обговорили поверхово і жодних конкретних рішень не було ухвалено.
Наришкін у доповіді президенту Росії Володимиру Путіну зазначив, що американська сторона передала Путіну особисте попередження про те, що підвищення ескалації в Україні з боку російського керівництва автоматично викреслює Крим з обговорення «мирної пропозиції» і надалі негайна передача Криму Україні буде обов’язковою умовою переговорів та виходу на мирну угоду.
Результати переговорів Наришкіна з Бернсом стануть темою обговорення наради Ради Безпеки РФ цього тижня. Путін також планує поспілкуватися із Сергієм Наришкіним у режимі відеоконференції.
У Путіна сверблять руки зробити, щось екстраординарне і переломити ситуацію на свою користь, але руки пов’язані і чим далі тим цей вузол на руках президента все тугіший.

Russian

GENERALL SVR, [11/14/2022 4:50 AM]
Дорогие подписчики и гости канала! В утреннем докладе президенту России Владимиру Путину была представлена распечатка телефонного разговора между председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным и Евгением Пригожиным. Звонок состоялся по инициативе Бастрыкина, Александр Иванович пытался узнать не столько обстоятельства смерти бывшего зека и вагнеровца Евгения Нужина казненного недавно, сколько обстоятельства при которых запись казни попала в информационное поле и вызвала серьёзный резонанс. Пригожин в телефонном разговоре сказал всего пару фраз, в начале “Привет. Что хотел?” и после вопросов Бастрыкина Пригожин сказал: “Иди на х..й! Больше мне не звони.” Монархия рассыпается потихоньку.

GENERALL SVR, [11/14/2022 8:01 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин провел переговоры с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом. Основными темами переговоров действительно были снижение рисков ядерной эскалации и обмен заключенными. Уильям Бернс от имени руководства США очередной раз предостерег руководство России от реализации высказанных, безответственными лицами в российском руководстве, угроз повысить уровень эскалации путем применения ядерного оружия на территории Украины. Также директор ЦРУ проинформировал Нарышкина о последствиях для России, которые неизбежно наступят в случае применения ядерного оружия против Украины. Отдельно было отмечено, что решение о применении ядерного оружия против любой страны входящей в блок НАТО, будет последним решением Владимира Путина. Довольно много времени стороны переговоров уделили вопросу обмена заключенных и здесь, судя по всему, стоит ожидать в ближайшее время серьёзных результатов. События в Украине и вопросы возможных переговоров по восстановлению мира, главы разведок обсудили поверхностно и никаких конкретных решений не было принято.
Нарышкин в докладе президенту России Владимиру Путину указал, что американская сторона передала Путину личное предупреждение о том, что повышение эскалации в Украине со стороны российского руководства автоматически вычеркивает Крым из обсуждения «мирного предложения» и в дальнейшем немедленная передача Крыма Украине будет обязательным условием переговоров и выхода на мирное соглашение.
Результаты переговоров Нарышкина с Бернсом станут темой обсуждения совещания Совета Безопасности РФ на этой неделе. Путин также планирует пообщаться с Сергеем Нарышкиным в режиме видеоконференции.
У Путина чешутся руки сделать, что-то экстраординарное и преломить ситуацию в свою пользу,  но руки связаны и чем дальше тем этот узел на руках президента всё туже.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s