15 November – Kremlin Insider: Putin gone rogue is now making plans without consulting Patrushev. NB this meeting readout would be consistent with planning deliberate strikes on NATO.

Dear subscribers and guests of the channel! Russian President Vladimir Putin, in his own style, “formalized” the rejection of the peace proposal he received. We have already reported that it is precisely the next massive missile attack on Ukraine’s energy infrastructure that will mean Putin’s rejection of proposals to move to a peaceful settlement of the conflict in Ukraine on terms that the Kremlin considered unacceptable. Putin rejected not only proposals, but also ultimatums put forward in parallel with the “peace proposal”. Now the most influential Western “partners” will insist on the immediate transfer of Crimea to Ukraine and no delays and compromises.
Putin on Monday, holding a meeting via video link with the leadership of the power and military bloc, spoke unambiguously in the direction of escalation. Moreover, the President of Russia stated that: “the operation is limited to the territory of Ukraine and this is the problem. Everything stagnated and stinks there, it is necessary to expand the scope.” Then Putin uttered a phrase that surprised all the participants in the meeting: “It’s time to shake NATO! It’s time to shake NATO!” The President expressed his thoughts, supporting this idea with arguments and suggested using “blanks”, meaning a number of operations that were developed and prepared for implementation, but postponed indefinitely. According to Putin, two weeks ago, he personally instructed the Deputy Chief of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation, the head of the Main Directorate of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation, Igor Kostyukov, to start implementing several similar operations on the territory of third countries. Putin said that he considers “the allies should be pumped first” pointing to Turkey and Hungary and “smoothly move to Poland and the Baltic states.” The President noted the confidence in the absence of a military response from NATO and considers such tactics effective, at least to reduce the supply of weapons to Ukraine. Putin summed it up with the words: “Without this, we cannot survive. We must raise the stakes, demonstrating a willingness to go all the way until they give up.” This caused even more surprise and several participants in the meeting expressed dissatisfaction with the fact that they were not aware of what was happening. So, already at the end of the discussion, while remaining in touch, the Secretary of the Security Council of the Russian Federation, Nikolai Patrushev, directly reproached the president for the fact that there were no secrets of this kind from him before. Putin replied: “Times are changing.”
Putin raises the stakes to the limit without having a single winning combination in his hands, but one bluff will not get you far and sooner rather than later, he will lose everything.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Президент Росії Володимир Путін у своєму стилі “оформив” відмову від мирної пропозиції, що надійшла йому. Ми вже повідомляли про те, що саме черговий масований ракетний удар по енергетичній інфраструктурі України означатиме відмову Путіна від пропозицій перейти до мирного врегулювання конфлікту в Україні на умовах, які Кремль вважав за неприйнятні. Путін відкинув не лише пропозиції, а й ультиматуми, висунуті паралельно з “мирною пропозицією”. Тепер найвпливовіші західні “партнери” наполягатимуть на негайній передачі Криму Україні та жодних відстрочок та пошуків компромісів.
Путін у понеділок, проводячи нараду в режимі відеозв’язку з керівництвом силового та військового блоку, висловився однозначно у бік ескалації. Більше того, президент Росії заявив, що: “операція обмежена територією України і в цьому проблема. Там все застоялось і замерзло, необхідно розширювати рамки.” Далі Путін вимовив фразу, яка здивувала всіх учасників наради: “НАТО час хитати! Настав час хитати НАТО!” Президент висловив свої думки підкріплюючи аргументами цю ідею та запропонував використовувати “заготівлі”, маючи на увазі низку операцій, які розроблялися і були підготовлені до реалізації, але відкладені на невизначений термін. За словами Путіна, він ще два тижні тому дав особисту вказівку заступнику начальника Генерального штабу Збройних сил РФ – начальнику Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ Ігорю Костюкову приступити до реалізації кількох подібних операцій на території третіх країн. Путін сказав, що вважає “союзників треба качати першими”, вказавши на Туреччину та Угорщину і “плавно переходити на Польщу та Прибалтику”. Президент наголосив на впевненості у відсутності військової відповіді з боку НАТО і вважає подібну тактику ефективною, як мінімум, для зменшення поставок Україні озброєнь. Резюмував Путін словами: “Без цього нам не вижити. Треба підвищувати ставки, демонструючи готовність йти до кінця, поки вони не здадуть назад”. Це викликало ще більший подив і кілька учасників наради висловили невдоволення тим, що не в курсі того, що відбувається. Так, вже після завершення обговорення, залишившись на зв’язку секретар Ради Безпеки РФ Микола Патрушев безпосередньо дорікнув президентові в тому, що раніше подібних секретів від нього не було. Путін на це відповів “Часи змінюються”.
Путін піднімає ставки вкрай не маючи на руках жодної виграшної комбінації, але на одному блефі далеко не поїдеш і швидше за рано, ніж пізно, він програє все.

Russian

поступившего ему мирного предложения. Мы уже сообщали о том, что именно очередной массированый ракетный удар по энергетической по инфраструктуре Украины будет означать отказ Путина от предложений перейти к мирному урегулированию конфликта в Украине на условиях которые Кремль посчитал неприемлемыми. Путин отверг не только предложения, но и ультиматумы выдвинутые параллельно с “мирным предложением”. Теперь наиболее влиятельные западные “партнёры” будут настаивать на немедленной передачи Крыма Украине и никаких отсрочек и поисков компромиссов.
Путин в понедельник проводя совещание в режиме видеосвязи с руководством силового и военного блока высказался однозначно в сторону эскалации. Более того президент России заявил, что: “операция ограничена территорией Украины и в этом проблема. Там всё застоялось и завонялось, неодходимо расширять рамки.” Далее Путин произнес фразу, которая удивила всех участников совещания: “НАТО пора шатать! Пора шатать НАТО!” Президент высказал свои мысли подкрепляя аргументами эту идею и предложил использовать “заготовки”, имея ввиду ряд операций которые разрабатывались и были подготовлены к реализации, но отложены на неопределённый срок. По словам Путина он ещё две недели назад дал личное указание заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ- начальнику Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорю Костюкову приступить к реализации нескольких подобных операций на территории третьих стран. Путин сказал, что считает “союзников надо качать первыми” указав на Турцию и Венгрию и “плавно переходить на Польшу и Прибалтику”. Президент отметил уверенность в отсутствии военного ответа со стороны НАТО и считает подобную тактику эффективной, как минимум для уменьшения поставок Украине вооружений. Резюмировал Путин словами: “Без этого нам не выжить. Надо повышать ставки демонстрируя готовность идти до конца, пока они не сдадут назад”. Это вызвало ещё большее удивление и несколько участников совещания высказали недовольство тем, что не в курсе происходящего. Так, уже по завершении обсуждения, оставшись на связи секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев напрямую упрекнул президента в том, что ранее секретов подобного рода от него не было. Путин на это ответил “Времена меняются”.
Путин поднимает ставки по предела не имея на руках ни одной выигрышной комбинации, но на одном блефе далеко не уедешь и скорее рано, чем поздно, он проиграет всё.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s