5 October – Kremlin Insider: #Petrushev reports of 1,300 deaths of conscripts and lack of supplies that may result in mass desertions. #Putin may wash his hands and blame General Staff but first pit #Prigozhin and his #Siloviki against #Kadyrov.

Dear subscribers and guests of the channel! Yesterday, Russian President Vladimir Putin was presented with a report through the Security Council of the Russian Federation, in which the losses only among those mobilized as of yesterday morning amounted to more than 1,300 people dead and missing. Recall, according to official information, the mobilized must undergo training and their participation in hostilities is provided for no earlier than two months from the date of conscription. The report also contained detailed information about the problems arising in the process of mobilization (on eleven printed pages) and gave an unsatisfactory assessment of the work of the RF Ministry of Defense. In addition to problems with mobilization, Nikolai Patrushev, Secretary of the Security Council of the Russian Federation, presenting the report, pointed to the catastrophic situation at the front with the provision of medical personnel with the most necessary. The critical moment was the almost complete absence of means for dressing the wounded and hemostatic agents. Patrushev warned Putin about the likelihood of mass desertion due to violations in the mobilization process, despite criminal liability and a term of up to 15 years. After listening to the report, Putin said that the situation is completely under control, and the problems raised in the report do exist, but are not so critical.
The President advised Patrushev, within the limits of his competence, to take part in solving pressing problems, “rather than complaining, exaggerating problems.” Patrushev was clearly not satisfied with the president’s reaction. Putin, by his actions, is destroying the system of checks and balances in power that he himself has been creating for more than two decades. It is this system that is the framework of the Putin regime, where the dictator, the core of the system, is equidistant from the equilibrium centers of influence. Now Putin, who personally made fatal mistakes in making key decisions, clearly understands the need to relieve himself of the burden of responsibility and shift it to the centers of influence in the system. So, first of all, the military leadership should answer for the problems at the front, or rather for the inevitable defeat. In this matter, Putin takes Kadyrov and Prigozhin with their “armies” as allies, elevating them and opposing the General Staff and the Ministry of Defense. They say that the front held on to Kadyrov and Prigozhin, and fell because of Gerasimov and Shoigu, while giving the command to the security forces to demonstratively “screw” the generals. Putin’s next step will be to pit the siloviki and Prigozhin against Kadyrov in the hope that the siloviki will win. The problem for Putin is that a military defeat will destroy the regime much faster than one can imagine, and the collapsed system has every chance of escalating into a civil war, where the former centers of influence and actors of the system will take control of power structures in certain territories.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Учора президенту Росії Володимиру Путіну було представлено доповідь по лінії Ради Безпеки РФ, в якій втрати лише серед мобілізованих на ранок вчорашнього дня становили понад 1300 осіб загиблими та зниклими безвісти. Нагадаємо, за офіційною інформацією, мобілізовані повинні проходити підготовку та їхня участь у бойових діях передбачена не раніше ніж через два місяці з дня призову. Доповідь так само містила докладну інформацію про проблеми, що виникають у процесі мобілізації (на одинадцяти сторінках друкованого тексту) і дано незадовільну оцінку роботи міністерства оборони РФ. Крім проблем з мобілізацією, що представляє доповідь секретар Ради Безпеки РФ Микола Патрушев, вказав на катастрофічне становище на фронті із забезпеченням медичного персоналу найнеобхіднішим. Критичним моментом було згадано практично повну відсутність засобів для перев’язки поранених та кровоспинних засобів. Патрушев попередив Путіна про ймовірність масового дезіртирства через порушення у процесі мобілізації, незважаючи на кримінальну відповідальність та строк до 15 років. Путін вислухавши доповідь, сказав, що ситуація повністю контрольована, а проблеми, порушені в доповіді, мають місце, але не такі критичні.
Президент порадив Патрушеву в рамках його компетенції брати участь у вирішенні нагальних проблем, «а не скаржитися, перебільшуючи проблеми». Патрушев залишився явно незадоволений реакцією президента. Путін своїми вчинками руйнує їм самим створювану протягом більш як двох десятків років систему стримувань і противаг у владі. Саме ця система і є каркасом путінського режиму, де диктатор-стрижень системи, рівновіддалений від рівноважних центрів впливу. Зараз Путін, який особисто зробив фатальні помилки при прийнятті ключових рішень, чітко розуміє необхідність зняти з себе тягар відповідальності та перекласти його на центри впливу в системі. Так насамперед за проблеми на фронті, вірніше за неминучу поразку, відповісти має військове керівництво. Путін у цьому питанні бере в союзники Кадирова та Пригожина з їхніми «арміями», піднімаючи їх і протиставляючи Генштабу та міністерству оборони. Мовляв, на Кадирові та Пригожині тримався фронт, а посипався через Герасимова та Шойгу, при цьому давши команду силовикам показово «гвинтити» генералів. Наступним кроком Путіна буде стравити силовиків та Пригожина з Кадировим, сподіваючись, що силовики переможуть. Проблема для Путіна полягає в тому, що військова поразка зруйнує режим набагато швидше, ніж це можна уявити, а система, що впала, має всі шанси перерости в громадянську війну, де колишні центри впливу і актори системи візьмуть під контроль структури влади на певних територіях.

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! Вчера президенту России Владимиру Путину был представлен доклад по линии Совета Безопасности РФ, в котором потери только среди мобилизованных на утро вчерашнего дня составили более  1300 человек погибшими и пропавшими безвести. Напомним, по официальной информации, мобилизованные должны проходить подготовку и их участие в боевых действиях предусмотрено не ранее чем через два месяца со дня призыва. Доклад так же содержал подробную информацию о проблемах возникающих в процессе мобилизации (на одиннадцати страницах печатного текста) и дана неудовлетворительная оценка работы министерства обороны РФ. Помимо проблем с мобилизацией, представляющий доклад секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, указал на катастрофическое положение на фронте с обеспечением медицинского персонала самым необходимым. Критическим моментом было упомянуто практически полное отсутствие средств для перевязки раненых и кровоостанавливающих средств. Патрушев предупредил Путина о вероятности массового дезиртирства из-за нарушений в процессе мобилизации, не смотря на уголовную ответственность и срок до 15 лет. Путин выслушав доклад, сказал,  что ситуация полностью контролируема, а проблемы, поднятые в докладе, имеют место, но не столь критичны.
Президент посоветовал Патрушеву, в рамках его компетенции, принимать участие в решении насущных проблем, «а не жаловаться, преувеличивая проблемы.» Патрушев остался явно не доволен реакцией президента. Путин своими поступками разрушает им самим создаваемую на протяжении более двух десятков лет систему сдержек и противовесов во власти. Именно эта система и является каркасом путинского режима,  где диктатор- стержень системы, равноудален от равновесных центров влияния. Сейчас Путин, лично совершивший фатальные ошибки при принятии ключевых решений, четко понимает необходимость снять с себя груз ответственности и переложить его на центры влияния в системе. Так в первую очередь за проблемы на фронте, вернее за неминуемое поражение, ответить должно военное руководство. Путин в этом вопросе берет в союзники Кадырова и Пригожина с их «армиями», возвышая их и противопоставляя  Генштабу и министерству обороны. Дескать,  на Кадырове и Пригожине держался фронт,  а посыпался из-за Герасимова и Шойгу, при этом дав команду силовикам показательно «винтить» генералов. Следующим шагом Путина будет стравить силовиков и Пригожина с Кадыровым в надежде, что силовики победят. Проблема для Путина состоит в том, что военное поражение разрушит режим намного быстрее чем это можно представить, а рухнувшая система имеет все шансы перерасти в гражданскую войну, где бывшие центры влияния и акторы системы возьмут под контроль структуры власти на определенных территориях.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s