4 October – Kremlin Insider: Pretend MOD Shoigu feeds Putin BS and he loves it. Prigozhin and Kadyrov have become problems.

GENERALL SVR, [10/4/2022 8:02 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! The Ministry of Defense of the Russian Federation is clearly lying about the number of people already called up during mobilization. Yesterday, pretending to be the acting Minister of Defense, Sergei Shoigu reported about two hundred thousand already called up, and in the morning report to Russian President Vladimir Putin, from the same Ministry of Defense, a little more than four hundred thousand mobilized were indicated, that is, exactly twice as many. Putin is also informed about the numerous losses of weapons and manpower of the enemy, which he carries when attacking Russian positions, although again the figures differ significantly from the official ones. The Ministry of Defense apparently considers the president to be twice as smart, or stupid, as the average Russian, which is why the numbers are multiplied by two. In general, the Ministry of Defense calls the process of mobilization “meat harvesting”, which essentially reflects what is happening. Putin yesterday, during a video conference with representatives of the leadership of the Ministry of Defense, expressed his satisfaction with the mobilization process and THANKS(!) for the excellent work.

The president failed to hold an evening meeting with the leadership of the power bloc via video link in express mode, as he had planned, the meeting turned out to be long. Through the FSB, Putin was provided with a recording of a conversation between Yevgeny Prigozhin and two interlocutors, during which Prigozhin stated in plain text that if Putin did not dismiss the governor of St. x … d”, because Beglov is already “specifically for .. ball” and he will no longer endure. Everything would look like empty talk, but on the recording, Prigozhin tells some details of the preparation, a rather thoughtful assassination attempt. The Secretary of the Security Council of the Russian Federation, Nikolai Patrushev, expressed the opinion that it is necessary to indicate to Prigozhin his place, and this position was supported by all the participants in the meeting. Putin said that he would solve this issue. Prigozhin is becoming a headache for the security forces. It is already being taken seriously as a problem of stability on the domestic track, and a possible tandem between Prigozhin and Kadyrov is a nightmare for security officials and not only security officials.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

GENERALL SVR, [10/4/2022 8:57 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Some people from the inner circle of Russian President Vladimir Putin persuade him not to rush to determine the boundaries of the annexed territories of Ukraine, which “became part of Russia.” The president is advised to wait until the effect of the “partial mobilization” is felt and make decisions after the front line stabilizes. The consequences of hasty decisions will have a negative impact on the domestic political situation in Russia. But Putin almost never heard good advice, and in this case, apparently, there will be no exceptions.

Ukrainian

GENERALL SVR, [10/4/2022 8:02 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Міністерство оборони РФ однозначно бреше про кількість вже покликаних у ході мобілізації. Учора, що робить вигляд, що виконує обов’язки міністра оборони Сергій Шойгу повідомив про двісті тисяч уже покликаних, а в ранковій доповіді президенту Росії Володимиру Путіну, від того ж міністерства оборони, зазначено трохи більше чотирьохсот тисяч мобілізованих, тобто рівно вдвічі більше. Путіну також повідомляють про численні втрати озброєнь і живої сили противника, які той зазнає при наступі на російські позиції, щоправда, знову ж таки цифри значно відрізняються з офіційними. У міністерстві оборони мабуть вважають президента вдвічі розумнішим, чи дурнішим, за російського обивателя, тому й цифри множать на два. Взагалі, у Міноборони процес мобілізації називають “м’ясозаготівля”, що сутнісно відображає те, що відбувається. Путін учора, під час наради в режимі відеозв’язку з представниками керівництва міністерства оборони, висловив задоволення мобілізаційним процесом і ПОДБЛАКИВ(!) за відмінну роботу.

Вечірню нараду з керівництвом силового блоку в режимі відеозв’язку президенту не вдалося провести в експрес-режимі, як він планував, нарада вийшла довгою. По лінії ФСБ Путіну надали запис розмови Євгена Пригожина із двома співрозмовниками, під час якого Пригожин прямим текстом заявив, що якщо найближчого місяця Путін не відправить у відставку губернатора Санкт-Петербурга Олександра Беглова, то він (Пригожин) “завалить г..ндона на х…й”, тому що Беглов його вже “конкретно за..бал” і терпіти він більше не буде. Все виглядало б порожньою розмовою, але на записі Пригожин розповідає деякі деталі підготовки, досить продуманого замаху. Секретар Ради Безпеки РФ Микола Патрушев висловив думку щодо необхідності вказати Пригожину його місце і цю позицію підтримали всі учасники наради. Путін сказав, що вирішить це питання. Пригожин стає головним болем для силовиків. Його вже всерйоз сприймають як проблему стабільності на внутрішньому треку, а можливий тандем Пригожина з Кадировим – страшний сон силовиків і не тільки силовиків.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

GENERALL SVR, [10/4/2022 8:57 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Частина людей із ближнього кола президента Росії Володимира Путіна вмовляє його не поспішати з визначенням меж анексованих територій України, які «увійшли до складу Росії». Президенту радять дочекатися, поки буде ефект від проведення «часткової мобілізації» і приймати рішення після того, як стабілізується лінія фронту. Наслідки поспішних рішень негативно вплинуть на внутрішньополітичній обстановці в Росії. Але Путін практично ніколи не чув добрих порад і в цьому випадку, мабуть, винятків не буде.

Russian

однозначно врет о количестве уже призванных в ходе мобилизации. Вчера, делающий вид, что исполняет обязанности министра обороны Сергей Шойгу сообщил о двухстах тысячах уже призванных, а в утреннем докладе президенту России Владимиру Путину, от того же министерства обороны, указано чуть более четырехсот тысяч мобилизованных, то есть ровно в два раза больше. Путину также сообщают о многочисленных потерях вооружений и живой силы противника, которые тот несёт при наступлении на российские позиции, правда опять таки цифры значительно  разнятся с официальными. В министерстве обороны видимо считают президента в два раза умнее, или глупее, российского обывателя, поэтому и цифры умножают на два. Вообще, в Минобороны процесс мобилизации называют “мясозаготовка”, что сущностно отображает происходящее. Путин вчера, во время совещания в режиме видеосвязи с представителями руководства министерства обороны, выразил удовлетворение мобилизационным процессом и ПОБЛАГОДАРИЛ(!) за отличную работу.
 
Вечернее совещание с руководством силового блока в режиме видеосвязи президенту не удалось провести в экспресс-режиме,  как он планировал, совещание получилось долгим. По линии ФСБ Путину предоставили запись разговора Евгения Пригожина с двумя собеседниками, во время которого Пригожин прямым текстом заявил, что если в ближайший месяц Путин не отправит в отставку губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, то он (Пригожин) “завалит г..ндона на х…й”, потому что Беглов его уже “конкретно за..бал” и терпеть он больше не будет. Всё бы выглядело пустым разговором, но на записи Пригожин рассказывает некоторые детали подготовки, довольно продуманного покушения. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев высказал мнение о необходимости указать Пригожину его место и эту позицию поддержали все участники совещания. Путин сказал,  что решит это вопрос. Пригожин становится головной болью для силовиков. Его уже всерьёз воспринимают как проблему стабильности на внутреннем треке, а возможный тандем Пригожина с Кадыровым- страшный сон силовиков и не только силовиков.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

GENERALL SVR, [10/4/2022 8:57 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Часть людей из ближнего круга президента России Владимира Путина уговаривает его не торопиться с определением границ аннексированных территорий Украины, которые «вошли в состав России». Президенту советуют дождаться пока будет эффект от проведения «частичной мобилизации» и принимать решения после того, как стабилизируется линия фронта. Последствия поспешных решений негативно отразятся на внутриполитической обстановке в России. Но Путин практически никогда не слышал хороших советов и в этом случае, видимо, исключений не будет.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s