2 August – Kremlin Insider: China rebukes Putin after Kremlin propaganda machine insults Xi over what it terms weak Taiwan response.

GENERALL SVR, [8/2/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Yesterday, in an evening report to Russian President Vladimir Putin, unpleasant news came through the Russian Foreign Ministry. The Chinese comrades expressed their extreme annoyance at the mocking position of the “majority” of Russian information resources controlled by the authorities regarding the allegedly “toothless” and “unconvincing” reaction of the Chinese leadership to the visit to Taiwan of the Speaker of the US House of Representatives Nancy Pelosi.

The Chinese comrades also noted that personal insults against the Chinese leader Xi Jinping, which were full of texts of pro-government information resources, will also be assessed in the near future and the reaction will not be long in coming. Despite the fact that by the time of the evening report to the president, the situation in the Russian information field had changed, and the rhetoric regarding the positions of the Chinese leadership returned to the framework of respect and reverence, Putin impartially scolded the first deputy head of the Presidential Administration Alexei Gromov for several minutes.

After the report, the president instructed Lavrov to make a request to the Chinese side for a telephone conversation with Xi Jinping, to which an hour later the Chinese side responded with a decisive refusal. Putin ordered not to give up attempts and still hopes that the Chinese leadership will change their anger to mercy and Xi Jinping will still deign to listen to apologies and full support from the President of Russia.

According to the reaction of people in the Russian leadership to the situation with Nancy Pelosi’s visit to Taiwan and China’s reaction to it, Moscow Mayor Sergei Sobyanin spoke most interestingly in a narrow circle. Despite the “narrow circle” of people who heard the dictum of the mayor of Moscow, the quote still hit the president’s table. “Apparently in the 21st century there are no more bullies ready to start a big war” S.S. Sobyanin.

Ukrainian

GENERALL SVR, [8/2/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Учора у вечірній доповіді президенту Росії Володимиру Путіну лінією МЗС РФ прийшли неприємні звістки. Китайські товариші висловили крайнє роздратування знущальною позицією “більшості” російських інформаційних ресурсів підконтрольних владі щодо нібито “беззубої” та “непереконливої” реакції китайського керівництва на візит до Тайваню спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.

Також китайські товариші зазначили, що особисті образи на адресу китайського лідера Сі Цзіньпіна, якими рясніли тексти провладних інформаційних ресурсів, так само отримають оцінку вже найближчим часом і реакція не забариться. Незважаючи на те, що на час вечірньої доповіді президенту, ситуація в російському інформаційному полі змінилася, і риторика щодо позицій китайського керівництва повернулася в рамки поваги та піетету, Путін неприємно кілька хвилин ганьбив першого заступника керівника Адміністрації президента Олексія Громова.

Після доповіді президент дав розпорядження Лаврову зробити запит китайській стороні на телефонну розмову із Сі Цзіньпіном, на що вже за годину китайська сторона відповіла рішучою відмовою. Путін розпорядився не залишати спроб і все ж таки сподівається на те, що китайське керівництво змінить гнів на милість і Сі Цзіньпін все ж таки дозволить вислухати вибачення і повну підтримку від президента Росії.

За реакцією людей у ​​російському керівництві на ситуацію з візитом у Тайвань Ненсі Пелосі та реакцію на нього Китаю, найцікавіше висловився у вузькому колі мер Москви Сергій Собянін. Не дивлячись на “вузьке коло” осіб, які чули вислів мера Москви, цитата все ж таки потрапила на стіл президенту. “Мабуть у XXI столітті більше немає долбо…бів готових розпочати велику війну” С.С. Собянін.

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! Вчера в вечернем докладе президенту России Владимиру Путину по линии МИД РФ пришли неприятные известия. Китайские товарищи выразили крайнее раздражение издевательской позицией “большинства” российских информационных ресурсов подконтрольных власти касательно якобы “беззубой” и “неубедительной” реакции китайского руководства на визит в Тайвань спикера Палаты представителей США Ненси Пелоси.

Также китайские товарищи отметили, что личные оскорбления в адрес китайского лидера Си Цзиньпина, коими пестрили тексты провластных информационных ресурсов, так же получат оценку уже в ближайшее время и реакция не заставит себя ждать. Не смотря на то, что ко времени вечернего доклада президенту, ситуация в российском информационном поле изменилась, и риторика относительно позиций китайского руководства вернулась в рамки уважения и пиетета, Путин нелицеприятно несколько минут поносил первого заместителя руководителя Администрации президента Алексея Громова.

После доклада президент дал распоряжение Лаврову сделать запрос китайской стороне на телефонный разговор с Си Цзиньпином, на что уже через час китайская сторона ответила решительным отказом. Путин распорядился не оставлять попыток и всё же надеется на то, что китайское руководство сменит гнев на милость и Си Цзиньпин всё же соизволит выслушать извинения и полную поддержку от президента России.

По реакции людей в российском руководстве на ситуацию с визитом в Тайвань Ненси Пелоси и реакцию на него Китая, наиболее интересно высказался в узком кругу мэр Москвы Сергей Собянин. Не смотря на “узкий круг” лиц слышавших изречение мэра Москвы, цитата всё же попала на стол президенту. “Видимо в XXI веке больше нет долбо…бов готовых начать большую войну ” С.С. Собянин.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s