1 August – Kremlin Insider: The mad Tsar turns to the black arts with animal and human sacrifice. Medvedev prepares radical proposal to revive the USSR and then publishes without permission. Blames Sergey Kiriyenko and his son Vladimir

[8/1/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! While a somewhat protracted “operational pause” continues at the front, the President of Russia is not only brewing, but rather overripe, a number of key decisions that he needs to approve in the near future. Finding himself once again at a crossroads, Putin again decided to plunge into madness, or rather resort to the help of “higher powers.” The other day, Putin’s closest friend Yuri Kovalchuk arranged for him an audience with a crazy “old man” who prophesied the president an early “victory”, without specifying the parameters, and “power over half the world and a place in the pantheon of great tsars.”

The matter was not limited to the elder. On the night of July 31 to August 1, simultaneously in Crimea and at the presidential residence, a pseudo-black magic ritual with sacrifice was held, which, according to the plan of the organizers, should bring Putin “health, victories, eternal power” and similar nonsense. Putin watched the ceremony at his residence, taking a passive part. And if in the presence of Putin a white owl was sacrificed, in a particularly cruel form, then in Crimea, as reported to the president, a person was sacrificed – a local minor resident.

We have repeatedly talked about the specific hobbies of Russian President Vladimir Putin with mysticism, when elders, psychics, astrologers, shamans, etc. were involved in making important, sometimes fateful decisions. The fate of the country, and indeed the world, is in the hands of the dying idiot Vladimir Putin, who believes that he is “led by higher forces” to victory and eternal life. The sooner this madness ends, the better for everyone, without exception.

GENERALL SVR[8/1/2022 9:20 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! There was NO hacking of the official accounts of the former President of Russia Dmitry Medvedev! A few days ago, on behalf of Putin, Medvedev was given a “proposal” to prepare a radical text for publication in social networks on the topic of recreating the USSR and the unjust status quo, denouncing unfriendly neighbors. The text was ready and yesterday morning submitted for approval to the Presidential Administration, where Kiriyenko acted as the customer on behalf of the president. Almost immediately, the text was approved without edits. The only thing that was not agreed upon was the publication date. Why the text appeared without a go-ahead for publication, these are questions for Medvedev and his assistants. Medvedev himself is already lamenting that he became a victim of intrigues in the president’s entourage and blames Kiriyenko and his son, who is directly related to VK, for everything, but according to our information, the post was published by Medvedev, and the rest is an attempt to “get off” and justify the problem in communication .

Ukrainian

GENERALL SVR, [8/1/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Поки на фронті триває “оперативна пауза”, що трохи затягнулася, у президента Росії вже не те що назріває, швидше перезріває, низка ключових рішень, які йому необхідно затвердити найближчим часом. Опинившись вкотре на роздоріжжі, Путін знову вирішив поринути у божевілля, вірніше вдатися до допомоги “вищих сил”. Днями, найближчий друг Путіна Юрій Ковальчук влаштував йому аудієнцію з божевільним “старцем”, який пророкував президентові швидку “перемогу”, без уточнення параметрів, і “владу над половиною світу та місце в пантеоні великих царів”.

Старцем справа не обмежилася. У ніч з 31 липня на 1 серпня одночасно в Криму та в резиденції президента було проведено псевдочорномагічний ритуал із жертвопринесенням, який за задумом організаторів має принести Путіну “здоров’я, перемоги, вічну владу” тощо. Путін спостерігав за проведенням обряду у себе в резиденції, беручи пасивну участь. І якщо в присутності Путіна в жертву, особливо жорстокій формі був принесений білий пугач, то в Криму, як доповіли президенту, в жертву був принесений чоловік-місцевий неповнолітній житель.

Ми вже неодноразово розповідали про специфічні захоплення президента Росії Володимира Путіна містикою, коли для прийняття важливих, іноді доленосних рішень залучалися старці, екстрасенси, астрологи, шамани тощо. Доля країни, та й миру в руках вмираючого ідіота Володимира Путіна, який вірить у те, що його “ведуть вищі сили” до перемоги та вічного життя. Чим швидше це безумство закінчиться, тим краще для всіх, без винятку.

GENERALL SVR, [8/1/2022 9:20 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Зламу офіційних акаунтів колишнього президента Росії Дмитра Медведєва НЕ БУЛО! Декілька днів тому Медведєву від імені Путіна передали “пропозицію” підготувати радикальний текст для опублікування в соцмережах на тему відтворення СРСР та несправедливого status quo, з викриттям недружніх сусідів. Текст був готовий і ще вчора вранці передано на погодження до АП, де замовником від імені президента виступив Кирієнко. Майже одночасно текст було затверджено без правок. Єдине, що не погодили цю дату публікації. Чому текст з’явився без відмашки до публікації, це питання до Медведєва та його помічників. Сам Медведєв вже журиться, що став жертвою інтриг в оточенні президента і звинувачує у всьому Кирієнка та його сина, який має пряме відношення до VK, але за нашою інформацією пост був опублікований з боку Медведєва, а решта це спроба “відмазатись” і виправдати проблему в комунікації. .

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! Пока на фронте продолжается, несколько затянувшаяся, “оперативная пауза”, у президента России уже не то что назревает, скорее перезревает, ряд ключевых решений, которые ему необходимо утвердить в ближайшее время. Оказавшись в очередной раз на распутье, Путин опять решил окунуться в безумие, вернее прибегнуть к помощи “высших сил”. На днях, ближайший друг Путина Юрий Ковальчук устроил ему аудиенцию с полоумным “старцем”, который напророчил президенту скорую “победу”, без уточнения параметров, и “власть над половиной мира и место в пантеоне великих царей”.

Старцем дело не ограничилось. В ночь с 31 июля на 1 августа одновременно в Крыму и в резиденции президента был проведен псевдочерномагический ритуал с жертвоприношением, который по замыслу организаторов должен принести Путину “здоровье, победы, вечную власть” и тому подобный бред. Путин наблюдал за проведением обряда у себя в резиденции принимая пассивное участие. И если в присутствии Путина в жертву, в особо жестокой форме был принесен белый филин, то в Крыму, как доложили президенту, в жертву был принесен человек- местный несовершеннолетний житель.

Мы уже неоднократно рассказывали о специфических увлечениях президента России Владимира Путина мистикой, когда для принятия важных, иногда судьбоносных решений привлекались старцы, экстрасенсы, астрологи, шаманы и т.д. Судьба страны, да и мира в руках умирающего идиота Владимира Путина, который верит в то, что его “ведут высшие силы” к победе и вечной жизни. Чем быстрее это безумие закончится, тем лучше для всех, без исключения.

GENERALL SVR, [8/1/2022 9:20 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Взлома официальных аккаунтов бывшего президента России Дмитрия Медведева НЕ БЫЛО! Несколько дней назад Медведеву от имени Путина передали “предложение” подготовить радикальный текст для опубликования в соцсетях на тему воссоздания СССР и несправедливого status quo, с обличением недружественных соседей. Текст был готов и ещё вчера утром передан на согласование в АП, где заказчиком от имени президента выступил Кириенко. Практически сразу текст был утвержден без правок. Единственное, что не согласовали это дату публикации. Почему текст появился без отмашки к публикации, это вопросы к Медведеву и его помощникам. Сам Медведев уже сокрушается, что стал жертвой интриг в окружении президента и винит во всём Кириенко и его сына, имеющего прямое отношение к VK, но по нашей информации пост был опубликован со стороны Медведева, а остальное это попытка “отмазаться” и оправдать проблему в коммуникации.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s