25 July – Kremlin Insider: Putin plans to clean up the security services this fall. Oct 17 FSB head Bortnikov and government will be out and on same day Dmitry Patrushev is going to named new PM.

GENERALL SVR, [7/25/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! At the end of last week, Russian President Vladimir Putin nevertheless finally agreed to implement an updated plan for the purge of law enforcement agencies. The plan was developed under the leadership of Security Council Secretary Nikolai Patrushev and timed to coincide with a large transit last year, but the postponement of the implementation deadlines and the half-hearted measures that the president “decided” to take led to the fact that the full-scale implementation of this plan was postponed indefinitely.

Starting in mid-spring of this year, Putin returned to the agenda the idea of ​​cleaning the security forces, and at the same time, the postponed plan was returned, which was updated and finalized. They are going to clean it in stages, so as not to cause resistance and a crisis in the power elites. First, they will “clean up” the Ministry of Internal Affairs in stages and in waves, first, as Putin puts it, “combing the top”, and then the middle and lower levels, returning again to the leadership of the ministry. They are going to complete by October. In September, it is planned to start thinning out the Ministry of Defense and the General Staff in the same way – from top to bottom and again to the leadership. Kolokoltsev, Shoigu and Gerasimov will nominally retain their posts until the formation of a new Cabinet of Ministers, without the ability to make key decisions.

Putin personally once again promised the director of the FSB Bortnikov to release him from his post on October 17 of this year, sending him to a well-deserved rest, which Bortnikov repeatedly asked the president to do. According to the plan, the purge of the FSB will start on November 14 and will be veiled under the appointment of a new director, they say, “a new broom, a new one sweeps.”

Well, perhaps the most important appointment awaits the country again on October 17th. Simultaneously with the director of the FSB, Putin plans to dismiss the government with the subsequent appointment of Dmitry Patrushev as prime minister.

On December 19, 2022, Russian President Vladimir Putin is due to announce early presidential elections in Russia for March 2023.

The plans were coordinated with the actors and approved by Russian President Vladimir Putin. We will soon see how these plans will be implemented or leveled.

Ukrainian

GENERALL SVR, [7/25/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Наприкінці минулого тижня президент Росії Володимир Путін все ж таки остаточно погодив до реалізації оновлений план чищення силових структур. План був розроблений під керівництвом секретаря Ради безпеки Миколи Патрушева і приурочений до великого транзиту ще минулого року, але перенесення термінів реалізації та половинчасті заходи на які “зважився” президент призвели до того, що повномасштабна реалізація цього плану була відкладена на невизначений термін.

Починаючи з середини весни цього року Путін повернув у порядок денний ідею чищення силових структур, а разом із цим повернули і відкладений план, який оновили та доопрацювали. Чистити збираються поетапно, щоб не спричинити опір і кризу в силових елітах. Спочатку поетапно і хвилеподібно “почистять” МВС, спершу, як висловлюється Путін, “зачесавши верхівку”, а потім середній і нижній рівень, повернувшись знову до керівництва міністерства. Завершити збираються до жовтня. У вересні заплановано почати проріджувати міністерство оборони і Генштаб у той же спосіб-згори донизу і знову до керівництва. Дзвінків, Шойгу та Герасимов номінально свої пости збережуть до формування нового Кабміну, без можливості ухвалювати ключові рішення.

Путін особисто вкотре пообіцяв директору ФСБ Бортникову звільнити його з посади 17 жовтня цього року, відправивши на заслужений відпочинок, про що Бортников неодноразово просив президента. Чистка ФСБ за планом стартує 14 листопада і буде завуальована під призначення нового директора, мовляв, “нова мітла, за новим мететом”.

Та й мабуть найголовніше призначення чекає на країну знову-таки 17 жовтня. Одночасно з директором ФСБ Путін планує відправити у відставку уряд із наступним призначенням прем’єр-міністром Дмитра Патрушева.

19 грудня 2022 року президент Росії Володимир Путін має оголосити дострокові вибори президента Росії на березень 2023 року.

Плани узгоджені з дійовими особами та затверджені президентом Росії Володимиром Путіним. Як ці плани будуть реалізовані або нівельовані, побачимо вже скоро.

Russian

GENERALL SVR, [7/25/2022 8:01 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! В конце прошлой недели президент России Владимир Путин всё же окончательно согласовал к реализации обновленный план чистки силовых структур. План был разработан под руководством секретаря Совбеза Николая Патрушева и приурочен к большому транзиту ещё в прошлом году, но перенос сроков реализации и половинчатые меры на которые “решился” президент привели к тому, что полномасштабная реализация этого плана была отложена на неопределённый срок.

Начиная с середины весны этого года Путин вернул в повестку идею чистки силовых структур, а вместе с этим вернули и отложенный план, который обновили и доработали. Чистить собираются поэтапно, чтобы не вызвать сопротивление и кризис в силовых элитах. Сначала поэтапно и волнообразно “почистят” МВД, сперва, как выражается Путин “причесав верхушку “, а затем средний и нижний уровень, вернувшись опять к руководству министерства. Завершить собираются к октябрю. В сентябре запланировано начать прорежать министерство обороны и Генштаб тем же способом- сверху вниз и опять к руководству. Колокольцев, Шойгу и Герасимов номинально свои посты сохранят до формирования нового Кабмина, без возможности принимать ключевые решения.

Путин лично в очередной раз пообещал директору ФСБ Бортникову освободить его от занимаемой должности 17 октября этого года, отправив на заслуженный отдых, о чём Бортников не раз просил президента. Чистка ФСБ по плану стартует 14 ноября и будет завуалирована под назначение нового директора, дескать, “новая метла, по новому метет”.

Ну и пожалуй самое главное назначение ожидает страну опять таки 17 октября. Одновременно с директором ФСБ Путин планирует отправить в отставку правительство с последующим назначением премьер-министром Дмитрия Патрушева.

19 декабря 2022 года президент России Владимир Путин должен объявить досрочные выборы президента России на март 2023 года.

Планы согласованы с действующими лицами и утверждены президентом России Владимиром Путиным. Как эти планы будут реализованы или нивелированы увидим уже скоро.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s