24 July – Kremlin Insider: The jackals are getting tired of the old fool who can’t make a decision. Putin proves CIA chief wrong by having a nighttime medical emergency. Deepfakes and body doubles possible.

GENERALL SVR, [7/24/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! On Friday, July 22, Russian President Vladimir Putin held an operational meeting via videoconference with permanent members of the Security Council of the Russian Federation. After the main part, Putin traditionally continued the closed part of the meeting in a narrow circle. Putin did not announce any fateful and personnel decisions following this meeting, and this is precisely the main reason for the dissatisfaction of the president’s entourage.

Political, business, power and military elites, and especially the president’s inner circle, have recently shown dissatisfaction with Putin’s indecision, noting the untimeliness in decision-making. For example, Nikolai Patrushev, Secretary of the Security Council of the Russian Federation, said in the presence of several people that he sees no point in participating in the “empty” meetings that the President regularly holds. Representatives of the General Staff and the Ministry of Defense of the Russian Federation have also recently been discussing the president’s belated decisions, or even the lack of approval of important decisions capable of changing and “improving” the situation at the front. In this vein, they are increasingly recalling the crisis situation in Kazakhstan at the beginning of this year, when Putin gave a “clear” instruction to prepare the annexation of either the northern parts or the whole of Kazakhstan, and as a result, none of the prepared decisions was implemented and close, and then the President’s indecision caused dissatisfied grumbling in the leadership of the power and military blocs.

Now the indignation at the lack of decisions on the part of Putin is growing so clearly and tangibly in the power and military elites that more and more often a critical opinion is expressed out loud without regard to the fact that it can reach and cause a negative reaction from the president. The possibility of losing the war and the subsequent collapse of the regime is already being seriously discussed in the Administration of the President of the Russian Federation, and the understanding of the hopelessness of the situation in the Presidential Administration is even higher than that of the security forces and the military. Putin is really not a very decisive person, he decided on a big war for eight years, so all the decisions that will be made by the president will not be timely a priori.

GENERALL SVR, [7/24/2022 9:54 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! “Too healthy”, according to the director of the CIA, Russian President Vladimir Putin on the night of Friday July 22 to Saturday July 23 needed urgent medical care. At about one in the morning, the medical workers on duty at the residence were summoned to the president. Putin complained of severe nausea. Twenty minutes later, an additional team of doctors with the president’s attending physicians was called. It is known that the doctors provided assistance and were near Putin for three hours, and after the president’s condition improved, they left his chambers.

In connection with the state of health of Russian President Vladimir Putin, a decision was made this week, if necessary, in a number of events where the personal participation of the president is envisaged, he will be replaced by a double, and Deepfake technology will be used in video format.

So, it may turn out that “too healthy” Putin will turn out to be “too alive” in the foreseeable future.

Ukrainian

GENERALL SVR, [7/24/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Президент Росії Володимир Путін у п’ятницю 22 липня провів оперативну нараду у режимі відеоконференції з постійними членами Ради безпеки РФ. Після основної частини Путін традиційно продовжив закриту частину наради у вузькому колі. Жодних доленосних та кадрових рішень за підсумками цієї наради Путін не анонсував і саме в цьому і криється основна причина невдоволення оточення президента.

Політичні, бізнес, силові та військові еліти і особливо ближнє коло президента останнім часом виявляє невдоволення нерішучістю Путіна, відзначаючи невчасність у прийнятті рішень. Так, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев висловився у присутності кількох людей, що він не бачить сенсу брати участь у “порожніх” нарадах, які регулярно проводить президент. Представники Генштабу та міністерства оборони РФ також останнім часом обговорюють запізнілі рішення президента, а то й зовсім відсутність утвердження важливих рішень, здатних поміняти і “поліпшити” ситуацію на фронті. У цьому ключі все частіше згадують кризову ситуацію в Казахстані на початку цього року, коли Путін давав “чітку” установку готувати анексію то північних частин, то всього Казахстану, а в результаті жодне з підготовлених рішень не було реалізовано і близько, і тоді вже нерішучість президента викликала незадоволене нарікання у керівництві силового та військового блоків.

Зараз обурення відсутністю рішень з боку Путіна зростає настільки явно і відчутно в силових та військових елітах, що все частіше критична думка висловлюється у слух без огляду на те, що це може дійти та викликати негативну реакцію у президента. Можливість програшу у війні та подальший крах режиму вже серйозно обговорюють і в Адміністрації президента РФ, причому розуміння безвиході ситуації в АП навіть вище, ніж у силовиків та військових. Путін справді дуже не рішуча людина, він і на велику війну вирішувався вісім років, так що всі рішення, які будуть прийматися президентом своєчасними, не будуть в апріорі.

GENERALL SVR, [7/24/2022 9:54 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! “Надто здоровому”, на думку директора ЦРУ, президенту Росії Володимиру Путіну в ніч із п’ятниці 22 липня на суботу 23 липня знадобилася термінова медична допомога. Близько години ночі до президента викликали медпрацівників, які чергували в резиденції. Путін поскаржився на сильну нудоту. Через двадцять хвилин була викликана додаткова бригада медиків з лікарями президента. Відомо, що лікарі надавали допомогу і були біля Путіна протягом трьох годин і після покращення стану президента залишили його покої.

У зв’язку зі станом здоров’я президента Росії Володимира Путіна ухвалено рішення цього тижня, якщо буде потрібно, у низці заходів, де передбачено особисту участь президента, його замінить двійник, а у відеоформаті застосовуватиметься технологія Deepfake.

Так, може статися, “дуже здоровий” Путін у найближчій перспективі виявиться “надто живим”.

Russian

GENERALL SVR, [7/24/2022 8:01 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Президент России Владимир Путин в пятницу 22 июля провел оперативное совещание в режиме видеоконференции с постоянными членами Совета безопасности РФ. После основной части Путин традиционно продолжил закрытую часть совещания в узком кругу. Никаких судьбоносных и кадровых решений по итогам этого совещания Путин не анонсировал и именно в этом и кроется основная причина недовольства окружения президента.

Политические, бизнес , силовые и военные элиты и особенно ближний круг президента в последнее время проявляет недовольство нерешительностью Путина, отмечая несвоевременность в принятии решений. Так, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев высказался в присутствии нескольких людей, что он не видит смысла участвовать в “пустых” совещаниях, которые регулярно проводит президент. Представители Генштаба и министерства обороны РФ также в последнее время обсуждают запоздалые решения президента, а то и вовсе отсутствие утверждения важных решений способных поменять и “улучшить” ситуацию на фронте. В этом ключе всё чаще вспоминают кризисную ситуацию в Казахстане в начале этого года, когда Путин давал “четкую” установку готовить аннексию то северных частей, то всего Казахстана, а в итоге ни одно из подготовленных решений не было реализовано и близко и тогда уже нерешительность президента вызывала недовольное роптание в руководстве силового и военного блоков.

Сейчас возмущение отсутствием решений со стороны Путина растёт настолько явно и ощутимо в силовых и военных элитах, что всё чаще критическое мнение высказывается в слух без оглядки на то, что это может дойти и вызвать негативную реакцию у президента. Возможность проигрыша в войне и последующий крах режима уже всерьёз обсуждают и в Администрации президента РФ, причём понимание безысходности ситуации в АП даже выше чем у силовиков и военных. Путин действительно очень не решительный человек, он и на большую войну решался восемь лет , так что все решения которые будут приниматься президентом своевременными не будут в априори.

GENERALL SVR, [7/24/2022 9:54 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! “Слишком здоровому”, по мнению директора ЦРУ, президенту России Владимиру Путину в ночь с пятницы 22 июля на субботу 23 июля понадобилась срочная медицинская помощь. Около часа ночи к президенту вызвали дежуривших в резиденции медработников. Путин пожаловался на сильную тошноту. Спустя двадцать минут была вызвана дополнительная бригада медиков с лечащими врачами президента. Известно, что врачи оказывали помощь и были возле Путина на протяжении трёх часов и после улучшения состояния президента покинули его покои.

В связи с состоянием здоровья президента России Владимира Путина принято решение на этой неделе, если потребуется, в ряде мероприятий, где предусмотрено личное участие президента его заменит двойник, а в видеоформате будет применяться технология Deepfake.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s