26 July – Kremlin Insider: The Great Transit of Power begins. Putin prepares the chess board for his successor. Sergei Kiriyenko is fondly remembered for helping Putin take FSB but Putin’s presently not big on smart Ukrainian Jews.

GENERALL SVR, [7/26/2022 8:00 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Russian President Vladimir Putin gave a second wind to the Great Transit of Power in the country. The contours of transit are emerging quite clearly, and many decisions approved by the president are waiting in the wings. The beneficiaries of this process are undoubtedly the close circle of the president, while Putin himself will be the central figure in the transition, until death, regardless of what post he will hold and whether he will hold it in principle. The very purpose of launching transit is to preserve the Putin system before and after the death of the president.

In the light of upcoming events, many questions arise as to which of the people in power can maintain and improve their positions, and who can be forgotten or even worse. We decided to make a series of materials in which we will describe the real prospects of the main figures in Russian politics, based on an understanding of the processes within the power system. Posts on this topic will be released once a week, subscribe so as not to miss the most important.

Today we will discuss the prospects of yesterday’s hero of the day, First Deputy Head of the Presidential Administration Sergei Kiriyenko. On July 26, Kiriyenko celebrated his sixtieth birthday. He is 10 years younger than Putin, quite energetic, enjoys the favor of Yuri Kovalchuk, a close friend of the president, and Vladimir Vladimirovich himself favors Sergei Vladilenovich. Putin is grateful to Kiriyenko for his support in his appointment as director of the FSB in 1998, and the fact that Putin knows how to be grateful is known firsthand to everyone in his entourage. On the whole, Putin has been appreciating and trusting Kiriyenko for many years; moreover, Kiriyenko is one of the few who has access to the “body” and almost always gets the opportunity to communicate with the president without hindrance.

Many, looking at the situation from the outside, even began to prophesy the ambitions of a successor for Kiriyenko, but of course this is not so. The limit of his dreams is the head of the presidential administration. In Putin’s system of coordinates, Kiriyenko simply has no other prospects. Putin, despite his trust and disposition, is not ready to consider him as a successor for many reasons. Firstly, Kiriyenko is too smart and cunning, despite his loyalty, this is a minus in the eyes of the president. Secondly, you need to know Putin and understand that, although he is not an ardent anti-Semite, he treats Jews, to put it mildly, not very well, and even more so towards Ukrainians, and here Kiriyenko has a combo, over which he repeatedly and in his presence and Putin joked behind his back: “How to trust a Jew with a Ukrainian surname.”

Kiriyenko is now in charge of the project of the union of the three Slavic peoples of Russia, Ukraine and the Republic of Belarus, which we have already talked about many times, and in the implementation of this project he hopes to oversee the internal politics in the union state. With the successful implementation of the transit, when Dmitry Patrushev becomes the head of state, Kiriyenko remains in his place, but loses real opportunities to influence many processes, as happens under Putin, and we can expect an early decline in his career. Moreover, now Kiriyenko is the frontman of the gay lobby favored by Putin, and with the arrival of the Patrushevs, this option will be reduced to zero. Kiriyenko is a courtier, smart, cunning, but unpromising.

Ukrainian

GENERALL SVR, [7/26/2022 8:00 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Президент Росії Володимир Путін дав друге дихання Великому транзиту влади у країні. Контури транзиту вимальовуються досить чітко і багато рішень, затверджених президентом, чекають свого часу. Бенефіціарами цього процесу безумовно є близьке оточення президента, тоді як сам Путін буде центральною фігурою транзиту, аж до смерті, незалежно від якої посади він при цьому займатиме і чи займатиме в принципі. Сама мета запуску транзиту – це збереження путінської системи до і після смерті президента.

У світлі майбутніх подій постає багато питань, хто з людей у ​​владі може зберегти і поліпшити свої позиції, а хто може бути забутий або ще гірший. Ми вирішили зробити цикл матеріалів у якому описуватимемо реальні перспективи основних фігур у російській політиці, виходячи з розуміння процесів усередині системи влади. Пости на цю тему виходитимуть раз на тиждень, підписуйтесь, щоб не пропустити найважливіше.

Сьогодні обговоримо перспективи вчорашнього ювіляра першого заступника керівника Адміністрації президента Сергія Кирієнка. 26 липня Кирієнко відзначив свій шістдесятий день народження. Він молодший за Путіна на 10 років, досить енергійний, користується прихильністю Юрія Ковальчука, близького друга президента, та й сам Володимир Володимирович вподобає Сергія Владиленовича. Путін вдячний Кирієнку за підтримку при призначенні його директором ФСБ у 1998 році, а те, що Путін вміє бути вдячним, відомо не з чуток всім у його оточенні. Та й загалом Путін цінує та довіряє Кирієнку протягом багатьох років, більше того, Кирієнко один із небагатьох, хто має доступ до “тіла” і практично завжди безперешкодно отримує можливість особистого спілкування з президентом.

Багато хто, дивлячись на ситуацію з боку, навіть почав пророкувати амбіції наступника для Кирієнка, але, звичайно, це не так. Межа його мрій голова адміністрації президента. У путінській системі координат у Кірієнка просто немає інших перспектив. Путін, незважаючи на довіру і прихильність, не готовий його розглядати як наступник з багатьох причин. По-перше, Кирієнко надто розумний і хитрий, незважаючи на його відданість, в очах президента це мінус. По-друге, треба знати Путіна і розуміти, що він хоч і не є затятим антисемітом, але до євреїв ставиться, м’яко кажучи, не дуже добре, а до українців і поготів, і тут у Кирієнка комбо, над яким неодноразово і в його присутності і за очі жартував Путін: “Як довіряти єврею з українським прізвищем”.

Кирієнко зараз займається проектом спілки трьох слов’янських народів Росії, України та Республіки Білорусь, про який ми вже неодноразово розповідали, і при реалізації цього проекту він сподівається курирувати внутрішню політику в союзній державі. За вдалої реалізації транзиту, коли главою держави стає Дмитро Патрушев, Кирієнко залишається на своєму місці, але втрачає реальні можливості впливати на багато процесів, як це відбувається за Путіна, і очікується швидкий захід його кар’єри. Більше того, зараз Кирієнко є фронтменом гей-лобі, до якого благоволить Путін, а з приходом Патрушевих ця опція буде зведена до нуля. Кирієнко-царедворець, розумний, хитрий, але безперспективний.

Russian

GENERALL SVR, [7/26/2022 8:00 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Президент России Владимир Путин дал второе дыхание Большому транзиту власти в стране. Контуры транзита вырисовываются достаточно чётко и многие решения утверждённые президентом ждут своего часа. Бенефициарами этого процесса безусловно является близкое окружение президента, тогда как сам Путин будет центральной фигурой транзита, вплоть до смерти, вне зависимости какой пост он будет при этом занимать и будет ли занимать в принципе. Сама цель запуска транзита это сохранение путинской системы до и после смерти президента.

В свете предстоящих событий появляется много вопросов, кто из людей во власти может сохранить и улучшить свои позиции, а кто может быть предан забвению или и того хуже. Мы решили сделать цикл материалов в котором будем описывать реальные перспективы основных фигур в российской политике, исходя из понимания процессов внутри системы власти. Посты на эту тему будут выходить раз в неделю, подписывайтесь, чтобы не пропустить самое важное.

Сегодня обсудим перспективы вчерашнего юбиляра, первого заместителя руководителя Администрации президента Сергея Кириенко. 26 июля Кириенко отметил свой шестидесятый день рождения. Он моложе Путина на 10 лет, довольно энергичен, пользуется расположением Юрия Ковальчука, близкого друга президента, да и сам Владимир Владимирович благоволит к Сергею Владиленовичу. Путин признателен Кириенко за поддержку при назначении его директором ФСБ в 1998 году, а то что Путин умеет быть благодарным известно не по наслышке всем в его окружении. Да и в целом Путин ценит и доверяет Кириенко на протяжении многих лет, более того, Кириенко один из немногих, кто имеет доступ к “телу” и практически всегда беспрепятственно получает возможность личного общения с президентом.

Многие, глядя на ситуацию со стороны, даже начали пророчить амбиции преемника для Кириенко, но конечно это не так. Предел его мечтаний глава администрации президента. В путинской системе координат у Кириенко просто нет других перспектив. Путин, несмотря на доверие и расположение, не готов его рассматривать в качестве преемника по многим причинам. Во-первых, Кириенко слишком умен и хитер, не смотря на его преданность, в глазах президента это минус. Во-вторых, надо знать Путина и понимать, что он хоть и не является ярым антисемитом, но к евреям относится, мягко говоря, не очень хорошо, а к украинцам и подавно, и тут у Кириенко комбо, над которым неоднократно и в его присутствии и за глаза шутил Путин: “Как доверять еврею с украинской фамилией”.

Кириенко сейчас курирует проект союза трёх славянских народов России, Украины и Республики Беларусь, о котором мы уже неоднократно рассказывали, и при реализации этого проекта он надеется курировать внутреннюю политику в союзном государстве. При удачной реализации транзита, когда главой государства становится Дмитрий Патрушев, Кириенко остаётся на своём месте, но теряет реальные возможности влиять на многие процессы как это происходит при Путине, и можно ожидать скорый закат его карьеры. Более того, сейчас Кириенко является фронтменом гей-лобби к которому благоволит Путин, а с приходом Патрушевых эта опция будет сведена к нулю. Кириенко- царедворец, умный, хитрый, но бесперспективный.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s