14 June – Kremlin Insider. Putin plans to rule the occupied territories. With Lukashenko and Yanakovych will create at “triune union” where Ukraine Belarus and Russia are one country. Luka’s not playing and Yana’s dying.

GENERALL SVR, [6/14/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! The main card that Russian President Vladimir Putin plans to play with the territories occupied in Ukraine today is the “triune union.” We have already talked about the plan that was presented to President Sergei Kiriyenko, according to which the occupied regions of Ukraine, including the LDNR, the Russian leadership recognizes as “real Ukraine”, returning power in it to the “legitimate” President of Ukraine Viktor Yanukovych and Prime Minister Mykola Azarov, refusing to this to recognize the real leadership of Ukraine, headed by Vladimir Zelensky, declaring them a “junta”. Further, Putin, Yanukovych and Lukashenko sign an agreement on uniting into a “triune state” and then, as part of a single state, continue the “liberation war of their territories.”

The other day, Kiriyenko presented Putin with a detailed plan for the implementation of these ideas, and it must be said that the president liked this plan so much that Kiriyenko was asked to prepare the implementation of this plan “first of all, everything else later.” But even now, even at the stage of preparation for the implementation of this plan, problems may arise, one of which Kiriyenko has already warned Putin about is the state of health of former Ukrainian President Viktor Yanukovych. Yanukovych has recently been suffering from an exacerbation of several chronic diseases and doctors give disappointing forecasts for the near future, so with the implementation of plans, where Yanukovych has an important role to play – to throw the “correct”, from Putin’s point of view, Ukraine into the arms of the President of Russia, we must hurry. But there is another, no less important problem – Lukashenka. Having heard about the new plans to be absorbed for the sake of Putin’s ambitions, Lukashenka balked like a gray gelding and began to show his attitude towards the prospect of unification into a “triune Slavic state” by demonstrative sabotage. Now Lukashenka is expressing doubts whether it is worth taking part in the St. Petersburg International Economic Forum, and if so, in what format.

Despite the visible problems, which, in addition to those indicated, are still a great many, Putin is determined and inspired by the idea of ​​​​realizing this particular scenario, but for this it is still necessary to keep the occupied territories.

Ukrainian

GENERALL SVR, [6/14/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Основною картою, яку президент Росії Володимир Путін планує розіграти з окупованими в Україні територіями, на сьогоднішній день є “триєдиний союз”. Ми вже розповідали про план, який був представлений президенту Сергієм Кирієнком, згідно з яким захоплені області України, включаючи ЛДНР, російське керівництво визнає “справжньою Україною”, повертаючи в ній владу “легітимному” президенту України Віктору Януковичу та прем’єр-міністру Миколі Азарову, відмовляючись при цьому визнавати реальне керівництво України на чолі з Володимиром Зеленським, оголошуючи їх “хунтою”. Далі Путін, Янукович та Лукашенко підписують договір про об’єднання у “триєдину державу” і далі вже у складі єдиної держави продовжити “визвольну війну своїх територій”.

Днями Кирієнко представив Путіну вже детальний план реалізації цих ідей і треба сказати, що президентові цей план сподобався настільки, що Кирієнку було запропоновано займатися підготовкою реалізації цього плану “насамперед, решта потім”. Але вже зараз, навіть на етапі підготовки реалізації цього плану можуть виникнути проблеми, про одну з яких Кирієнко вже попередив Путіна – це стан здоров’я колишнього президента України Віктора Януковича. Янукович останнім часом страждає на загострення кількох хронічних захворювань і лікарі дають невтішні прогнози на найближче майбутнє, так що з реалізацією планів, де Януковичу відведена важлива роль-кинути “правильну”, з точки зору Путіна, Україну в обійми президента Росії, треба поквапитися. Але є й інша, не менш важлива проблема – Лукашенко. Почувши про нові плани бути поглиненим для путінських амбіцій, Лукашенко загортався як сивий мерин і почав показувати своє ставлення до перспективи об’єднання в “триєдину слов’янську державу” демонстративним саботажем. Тепер Лукашенко висловлює сумніви, чи варто брати участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі, а якщо й стоїть, то у якому форматі.

Незважаючи на видимі проблеми, яких, крім зазначених, ще безліч, Путін налаштований і натхненний ідеєю реалізації саме цього сценарію, але для цього треба ще втримати захоплені території.

Russian

GENERALL SVR, [6/14/2022 8:01 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Основной картой которую президент России Владимир Путин планирует разыграть с оккупированными в Украине территориями, на сегодняшний день является “триединый союз”. Мы уже рассказывали о плане, который был представлен президенту Сергеем Кириенко, согласно которому захваченные области Украины, включая ЛДНР, российское руководство признает “настоящей Украиной”, возвращая в ней власть “легитимному” президенту Украины Виктору Януковичу и премьер-министру Николаю Азарову, отказываясь при этом признавать реальное руководство Украины во главе с Владимиром Зеленским объявляя их “хунтой”. Далее Путин, Янукович и Лукашенко подписывают договор о объединении в “триединое государство” и дальше уже в составе единого государства продолжить “освободительную войну своих территорий”.

На днях Кириенко представил Путину уже детальный план реализации этих идей и надо сказать, что президенту этот план понравился настолько, что Кириенко было предложено заниматься подготовкой реализации этого плана “в первую очередь, всё остальное потом”. Но уже сейчас, даже на этапе подготовки реализации этого плана могут возникнуть проблемы, об одной из которых Кириенко уже предупредил Путина- это состояние здоровья бывшего президента Украины Виктора Януковича. Янукович в последнее время страдает обострением нескольких хронических заболеваний и врачи дают неутешительные прогнозы на ближайшее будущее, так что с реализацией планов, где Януковичу отведена важная роль- бросить “правильную”, с точки зрения Путина, Украину в объятья президента России, надо поторопиться. Но есть и другая, не менее важная проблема- Лукашенко. Прослышав про новые планы быть поглощенным в угоду путинским амбициям Лукашенко заартачился как сивый мерин и начал показывать своё отношение к перспективе объединения в “триединое славянское государство” демонстративным саботажем. Теперь Лукашенко высказывает сомнения, стоит ли принимать участие в Петербургском международном экономическом форуме, а если и стоит, то в каком формате.

Несмотря на видимые проблемы, которых кроме указанных ещё великое множество, Путин настроен и вдохновлен идеей реализации именно этого сценария, но для этого надо ещё удержать захваченные территории.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s