13 June – Kremlin Insider. Reports Kremlin is preparing to lose control in a large area from Bryansk to Belgorod which city may fall to Ukraine. Then Putin discusses going after the Baltics.

Dear subscribers and guests of the channel! Russian President Vladimir Putin held a meeting via videoconference with the leadership of the military and power blocs. The main reason for such a representative meeting was a report to the president from experts at the Security Council of the Russian Federation. In the report, in addition to several important remarks and prospects for the development of the military company, there is an interesting point that caused the president’s concern and became the main reason for consultations with the leadership of the military and power blocs. The problem that puzzled Putin lies in the opinion of experts that, with a certain, very likely development of events, Russia may temporarily lose control over some areas of the Bryansk, Kursk and Belgorod regions, and in the case of the Belgorod region, we are talking about a possible loss of control over the administrative center . The authors of the report recommend the introduction of martial law and mobilization in these regions, as well as in the Voronezh and Rostov regions. Representatives of the Ministry of Defense and the General Staff, who took part in the meeting, assured the president that the conclusions of the experts were hasty and unfounded, and that the special operation, albeit with a hitch, was moving towards success in fulfilling its tasks. During the meeting, Putin several times warned the leadership of the military bloc about the personal responsibility of each of them, in the event that the scenario described in the report comes true, to which each time he received a response in the form of a readiness to take on such responsibility.
After the main part of the meeting, Putin continued to communicate with Security Council Secretary Patrushev, FSB Director Bortnikov, SVR Director Naryshkin and two other people. In the process of discussion, a narrow composition discussed the current state of affairs at the front. Putin actually admitted a mistake – choosing the first goal of the capture of Ukraine. Putin, expressing his opinion and confidence that if a special operation had been carried out against the Baltic countries, the result would have been “practically guaranteed.” The participants in the discussion supported the president’s conclusions, after which Putin said that it was the Baltic countries, in his opinion, that should be the next target, only a special operation should be
be the next target, only the special operation must be prepared and carried out at a “fundamentally different level.”

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Президент Росії Володимир Путін провів нараду у режимі відеоконференції з керівництвом військового та силового блоків. Основним приводом для такої представницької наради стала доповідь президентові від експертів при Раді безпеки РФ. У доповіді, окрім кількох важливих зауважень та перспектив розвитку військової компанії, є цікавий пункт, який викликав занепокоєння президента та став основним приводом для консультацій із керівництвом військового та силового блоків. Проблема, яка спантеличила Путіна полягає в думці експертів, що за певного, ймовірно розвитку подій Росією може бути тимчасово втрачено контроль над деякими районами Брянської, Курської та Білгородської областей, а у випадку з Білгородською областю йдеться і про можливу втрату контролю над адміністративним центром . Автори доповіді рекомендують запровадити у цих областях, а також у Воронезькій та Ростовській областях воєнний стан та мобілізацію. Представники міністерства оборони та Генштабу, які беруть участь у нараді, запевнили президента, що висновки експертів поспішні і не мають підстав, а спецоперація, хоч і з затримками, але рухається до успіху у виконанні поставлених завдань. Під час наради Путін кілька разів попередив керівництво військового блоку про особисту відповідальність кожного з них у разі реалізації сценарію, описаного в доповіді, на що щоразу отримував відповідь у вигляді готовності взяти на себе таку відповідальність.
Після основної частини наради Путін продовжив спілкування з секретарем Радбезу Патрушевим, директором ФСБ Бортниковим, директором СЗР ​​Наришкіним та ще двома людьми. У процесі обговорення тонким складом обговорювали поточний стан справ на фронті. Путін фактично визнав помилку – обравши першою метою захоплення України. Путін висловивши думку і впевненість у тому, що якби спецоперацію було проведено щодо країн Прибалтики, то результат був би “практично гарантований”. Учасники обговорення підтримали висновки президента, після чого Путін сказав, що саме країни Прибалтики, на його думку, мають бути наступною метою, тільки спецоперація має бути
бути наступною метою, тільки спецоперація має бути підготовлена ​​та проведена на “принципово іншому рівні”.

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! Президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции с руководством военного и силового блоков. Основным поводом для столь представительного совещания стал доклад президенту от экспертов при Совете безопасности РФ. В докладе, помимо нескольких важных замечаний и перспектив развития военной компании, есть занимательный пункт, который вызвал беспокойство президента и стал основным поводом для консультаций с руководством военного и силового блоков. Проблема, которая озадачила Путина заключается в мнении экспертов, что при определенном, весьма вероятном развитии событий Россией может быть временно потерян контроль над некоторыми районами Брянской, Курской и Белгородской областей, а в случае с Белгородской областью речь идёт и о возможной потере контроля над административным центром. Авторы доклада рекомендуют ввести в этих областях, а также в Воронежской и Ростовской областях военное положение и мобилизацию. Принимающие участие в совещании представители министерства обороны и Генштаба заверили президента, что выводы экспертов поспешны и не имеют оснований, а спецоперация, хоть и с заминками, но движется к успеху в выполнении поставленных задач. По ходу совещания Путин несколько раз предупредил руководство военного блока о личной ответственности каждого из них, в случае реализации сценария, описанного в докладе, на что каждый раз получал ответ в виде готовности взять на себя такую ответственность.
После основной части совещания, Путин продолжил общение с секретарем Совбеза Патрушевым, директором ФСБ Бортниковым, директором СВР Нарышкиным и ещё двумя людьми. В процессе обсуждения узким составом обговаривали текущее положение дел на фронте. Путин фактически признал ошибку- выбрав первой целью захват Украины. Путин высказав мнение и уверенность в том, что если бы спецоперация была проведена в отношении стран Прибалтики, то результат был бы “практически гарантирован”. Участники обсуждения поддержали умозаключения президента, после чего Путин сказал, что именно страны Прибалтики, по его мнению, должны быть следующей целью, только спецоперация должна быть
быть следующей целью, только спецоперация должна быть подготовлена и проведена на “принципиально другом уровне”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s