15 June – Kremlin Insider. Putin talks about a nuclear first strike and Patrushev wants to have a country for his son Dmitry to rule when Putin is gone.

GENERALL SVR, [6/15/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! On Tuesday, June 14, Russian President Vladimir Putin, speaking with several people from a close circle, made a rather strange statement. In the process of discussing the prospects of a special military operation, the President said literally the following: “Nuclear war is inevitable in the near future and we must be ready to be the first to strike a decisive blow.” These words surprised many present, moreover, almost everyone around the president until recently believed that Putin removed from the agenda the possibility of not only nuclear conflict but also nuclear blackmail. Secretary of the Security Council Nikolai Patrushev, who already had the prospect of bringing his son Dmitry to the presidency, hurried to react by launching a thesis on the readiness for peace talks with Ukraine. But for Patrushev in this regard also played the report for the president from experts at the Security Council of the Russian Federation, which we talked about yesterday. Nikolai Patrushev would very much not want, in the case of a successful project where his son Dmitry becomes Putin’s successor, to get the country in a state of actual loss in the war. Unlike Putin, Patrushev trusts more experts of his department, who really rarely make mistakes, than the promises of “idiots” from the General Staff and the Ministry of Defense who “sift through” the war. During the last meeting with the president, Patrushev spoke in favor of full mobilization and martial law. A quick solution to the set tasks or abandonment of some plans, but the war in Ukraine must be completed by October-November this year, when the political processes related to transit should begin, this is the position of the Secretary of Security. It must be said that the president’s closest friend Yuri Kovalchuk and Putin’s close circle Sechin and Chemezov completely share Patrushev’s position. Tensions among the presidential elites will inevitably increase and reach their peak in late autumn and early winter, which is almost inevitable in any development, of course, with one exception – the “sudden” death of the president.

Ukrainian

ЗАГАЛЬНИЙ SVR, [15.06.2022 20:01]
Дорогие подписчики и гости канала! У вівторок 14 червня президент Росії Володимир Путін загальний з несколькими людьми з близького кола зробив досить дивне заявлення. У процесі обговорення перспективи спеціальної військової операції президент сказав буквально наступне: “ядерна війна в найближчому майбутньому небезпека і ми повинні бути готові першими нанести вирішальний удар”. Ці слова не мали присутності, більш того практично все в окруженні президента до останнього часу вважали, що Путін сняв з повідками можливість не тільки ядерного конфлікту, а й ядерного шантажу. Секретарь Совбеза Микола Патрушев, перед носом якого вже ясно замаячила перспектива привести на президентський пост свого сина Дмитрія, поспішив реагувати запустив в інформаційне простір тезис про готовність до мирних переговорів з Україною. Але для Патрушева в цьому плані відбувся ще й той доповідь для президента від експертів при Раді безпеки РФ про який ми розповідали вчора. Микола Патрушев крайне не хотів би, у випадку успішної реалізації проекту, де його син Дмитрій стає преемником Путіна, щоб він отримав країну в стані фактичного проігриша у війні. Патрушев, у відношенні Путіна, довіряє більше експертам свого відомства, які дійсно рідко помиляються, а не обіцяють представників «ідіотів» Генерального штабу та міністерства оборони, які «просерують» війну. Патрушев під час останнього совещання з участю президента виявився за повну мобілізацію та військове положення. «Бистрое рішення поставлених задач або відмова від частини планів, але війна в Україні має бути завершена до жовтня-листопада цього року, коли повинні початися політичні процеси, пов’язані з транзитом, це позиція секретаря Совбеза. Надо сказати, що найближчий президент Юрій Ковальчук і вхідні в близький круг Путіна Сечин і Чемезов повністю розділяють позицію Патрушева. Напрямок у близькопрезидентських елітах буде неіжнародно розвиватися і досягнути своєї апогеї наприкінці осені-початку зими це практично неізбежно при будь-якому розвитку подій, зрештою, за однією групою – “внезапна” смерть президента.

Russian

GENERALL SVR, [6/15/2022 8:01 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Во вторник 14 июня президент России Владимир Путин общаясь с несколькими людьми из близкого круга сделал довольно странное заявление. В процессе обсуждения перспектив специальной военной операции президент сказал буквально следующее: “ядерная война в ближайшем будущем неизбежна и мы должны быть готовы первыми нанести решающий удар”. Эти слова немало удивили присутствующих, более того практически все в окружении президента до последнего времени считали, что Путин снял с повестки возможность не только ядерного конфликта, но и ядерного шантажа. Секретарь Совбеза Николай Патрушев, перед носом которого уже ясно замаячила перспектива привести на президентский пост своего сына Дмитрия, поспешил отреагировать запустив в информационное пространство тезис о готовности к мирным переговорам с Украиной. Но для Патрушева в этом плане сыграл ещё и тот доклад для президента от экспертов при Совете безопасности РФ о котором мы рассказывали вчера. Николай Патрушев крайне не хотел бы, в случае успешной реализации проекта где его сын Дмитрий становится преемником Путина, чтобы он получил страну в состоянии фактического проигрыша в войне. Патрушев, в отличии от Путина, доверяет больше экспертам своего ведомства, которые действительно редко ошибаются, а не обещаниям “идиотов” представителей Генерального штаба и министерства обороны которые “просерают” войну. Патрушев во время последнего совещания с участием президента высказался за полную мобилизацию и военное положение. Быстрое решение поставленных задач или отказ от части планов, но война в Украине должна быть завершена до октября-ноября этого года, когда должны начаться политические процессы связанные с транзитом, это позиция секретаря Совбеза. Надо сказать, что ближайший друг президента Юрий Ковальчук и входящие в близкий круг Путина Сечин и Чемезов полностью разделяют позиции Патрушева. Напряжение в околопрезидентских элитах будет неизбежно расти и достигнет своего апогея в конце осени-начале зимы это практически неизбежно при любом развитии событий, конечно за одним исключением- “внезапная” смерть президента.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s