8 June – Kremlin Insider reports on Putin’s plan to punish Erdogan for not being loyal by re-starting Nagorno-Karabakh. Reports Putin can’t hold long Q&A and nearly collapsed after recent video meeting with security team.

GENERALL SVR, [6/8/2022 10:31 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Judging by the report to Russian President Vladimir Putin, yesterday’s talks between Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and his Turkish counterpart Mevlut Cavusoglu did not yield any significant results. The parties agreed to continue discussing acute issues, refraining from steps that could harm bilateral relations. Putin was dissatisfied with the result of Lavrov’s visit to Turkey and said in light of the fact that the Turkish side in the negotiation process is making tangible concessions to the detriment of Russian positions and has traditionally “walked” on Lavrov. It is important for Putin to understand the actions of the Turkish leadership and to have close contact with Erdogan in light of the preparation and possible implementation of a geopolitical project in the Caucasus.

Putin is dissatisfied with the “unfriendly” actions of the leadership of Azerbaijan, Turkey’s closest friend and partner, and believes that Aliyev is pushing Erdogan to take these actions. At Putin’s behest, a plan to resume the Karabakh conflict is being prepared under the leadership of Russian Security Council Secretary Nikolai Patrushev. Implementation is scheduled for early September. It is supposed to carry out a number of provocations by dragging Azerbaijan and Armenia into a new phase of the conflict. The Russian leadership is not going to provide military assistance to Armenia, at least directly, by maneuvering on the negotiating field. Even the possible victory of Azerbaijan and the loss of some territories that Armenia considers its own suits Putin, as it will cause outrage among the world community and weaken the positions of Azerbaijan and Turkey, and at the same time increase NATO tensions between Turkey and a number of bloc countries. support Armenia. And if, as a result, the Armenian leadership can be changed to a pro-Russian and completely manual one, the program will be fulfilled as much as possible. Putin does not need any peace treaties and agreements between Armenia and Azerbaijan, he needs control, and Karabakh is a lever of pressure on both sides and Putin will never let go of this lever while he is alive, of course.

GENERALL SVR, [6/8/2022 11:08 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! The indefinite postponement of the President’s hotline is due to Vladimir Putin’s unstable health. A week ago, the president was preparing to answer questions from Russian citizens in late June and early July, but doctors advised him to refrain from lengthy public speeches in the near future. The latest argument in favor of refusing to communicate with the people was the incident after a recent one-and-a-half-hour video conference with representatives of the military bloc, when after the meeting Putin felt severe malaise, weakness and dizziness when trying to get up from the table. The president needed urgent medical attention.
The format of the Direct Line assumes that Putin is in “contact” with citizens for about 4 hours, but lately the president is getting tired much faster. It is possible that if Putin’s health is stabilized, the hotline will take place in August. The weakness of the President of Russia has recently become increasingly difficult to hide.

Ukrainian

ЗАГАЛЬНИЙ SVR, [08.06.2022 22:31]
Дорогие подписчики и гости канала! Судя по доповіді президента Росії Володимиру Путину вчорашні переговори глави МИД РФ Сергія Лаврова з його турецьким коллегією Мевлютом Чавушоглу ніяких істотних результатів не принесли. Сторони домовилися продовжити обговорення останніх питань, які б могли навчитися двостороннім відносинам. Путін залишився незадоволеним результатом візиту Лаврова в Турцію і виявився в світі того, що турецька сторона в переговорному процесі доводиться ощутимим уступкам у шкоді російським положенням і вже традиційно “пройшовся” по Лаврову. Путину важливо понимать дії турецького руководства і мати з Ердоганом щільний контакт у світі підготовки та можливої ​​реалізації геополітичного проекту на Кавказе.

Путін не задоволений «недружественними» діями руководства Азербайджану, найближчого іншого та партнера Турції, і вважає, що на цих Алієва підтримує Ердоган. За розпорядженням Путіна під керівництвом секретаря Ради безпеки РФ Микола Патрушева готується план щодо відновлення Карабахського конфлікту. Начало реалізації названо на початок вересня. Предполагается провести ряд провокаций втянув Азербайджан і Армению в нову фазу конфлікту. Воєнну допомогу Вірменії російське керівництво при цьому надає особливо не збирається, по крайній мірі пряму, маневрируя на переговорному полі. Навіть можлива перемога Азербайджану та втрата частини території, яку Вірменія вважає своїм Путіним, цілком влаштовує, так як це викликане спілкування з частинами світової спільноти і ослабить позицію Азербайджану та Турції, а за одне й вивищить до рівня напруги в НАТО між Турцією та поруч із блоком підтримують Армению. А якщо в результаті армянське керівництво удастся назвати проросійське і повністю ручне, то програма максимуму буде виконана. Путіну не потрібні ніякі мирні договори і домовленості між Вірменією та Азербайджаном, йому потрібен контроль, а Карабах це ричаг тиску на обох сторонах і цей ричаг Путін не випустить ніколи, поки жив кінцево.

ЗАГАЛЬНИЙ SVR, [08.06.2022 23:08]
Дорогие подписчики и гости канала! Перенос на невизначений термін Прямою лінією з президентом пов’язаний з нестабільним станом здоров’я Володимира Путіна. Ще тиждень тому президент готував відповідати на питання громадян Росії в кінці червня- початку липня, але лечащі лікарі рекомендовали йому відмовитися від тривалих публічних виступів у найближчий час. Останнім аргументом у використанні відмови від загальності з народом став інцидент після недавнього півторачасового радянського союзу при формуванні відеозв’язку з представниками військового блоку, коли вже після совещання при спробі встати із-за столу Путін почував різьке недомогання, слабкість і головокружіння. Президенту потребувалась срочна медична допомога.
Формат прямою лінією передбачає нахождение Путіна в «контакті» з громадянами протягом приблизно 4 годин, але в останній час президент стає набагато швидше. Можливо, якщо удастся стабілізувати стан здоров’я Путіна, Пряма лінія відбудеться в кінці серпня. Немощь президента Росії в останній час удаётся скривати все складніше.

Russian

GENERALL SVR, [6/8/2022 10:31 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Судя по докладу президенту России Владимиру Путину вчерашние переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу никаких существенных результатов не принесли. Стороны договорились продолжить обсуждение острых вопросов, воздерживаясь от шагов которые могли бы навредить двусторонним отношениям. Путин остался недоволен результатом визита Лаврова в Турцию и высказался в свете того, что турецкая сторона в переговорном процессе добивается ощутимых уступок в ущерб российским позициям и уже традиционно “прошёлся” по Лаврову. Путину важно понимать действия турецкого руководства и иметь с Эрдоганом плотный контакт в свете подготовки и возможной реализации геополитического проекта на Кавказе.

Путин не доволен “недружественными” действиями руководства Азербайджана, ближайшего друга и партнёра Турции, и считает, что на эти действия Алиева подталкивает Эрдоган. По распоряжению Путина под руководством секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева готовится план по возобновлению Карабахского конфликта. Начало реализации намечено на начало сентября. Предполагается провести ряд провокаций втянув Азербайджан и Армению в новую фазу конфликта. Военную помощь Армении российское руководство при этом оказывать особо не собирается, по крайней мере прямую, маневрируя на переговорном поле. Даже возможная победа Азербайджана и потеря части территорий которые Армения считает своими Путина вполне устраивает, так как это вызовет возмущение у части мирового сообщества и ослабит позиции Азербайджана и Турции, а за одно и повысит до предела напряжение в НАТО между Турцией и рядом стран в блоке которые поддерживают Армению. А если в результате армянское руководство удастся поменять на пророссийское и полностью ручное, то программа максимум будет выполнена. Путину не нужны никакие мирные договоры и соглашения между Арменией и Азербайджаном, ему нужен контроль, а Карабах это рычаг давления на обе стороны и этот рычаг Путин не выпустит никогда, пока жив конечно.

GENERALL SVR, [6/8/2022 11:08 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Перенос на неопределённый срок Прямой линии с президентом связан с нестабильным состоянием здоровья Владимира Путина. Ещё неделю назад президент готовился ответить на вопросы граждан России в конце июня- начале июля, но лечащие врачи рекомендовали ему отказаться от длительных публичных выступлений в ближайшее время. Последним аргументом в пользу отказа от общения с народом стал инцидент после недавнего полуторачасового совещания в формате видеосвязи с представителями военного блока, когда уже после совещания при попытке встать из-за стола Путин почувствовал резкое недомогание, слабость и головокружение. Президенту потребовалась срочная медицинская помощь.
Формат Прямой линии предполагает нахождение Путина в “контакте” с гражданами на протяжении около 4 часов, но в последнее время президент устаёт гораздо быстрее. Возможно, если удастся стабилизировать состояние здоровья Путина, Прямая линия состоится я августе. Немощь президента России в последнее время удаётся скрывать всё сложнее.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s