7 June – Kremlin Insider. Story behind assassin Litvinenko’s own assassination & Interior Ministry reform with ministry head Vladimir Kolokoltsev likely getting the Shoygu treatment. But trouble ahead with FSB reform.

GENERALL SVR, [6/7/2022 2:31 AM]
Dear subscribers and guests of the channel! A participant in the Litvinenko case, a direct participant in the poisoning of Alexander Litvinenko with radioactive polonium-210 in London, Russian businessman Dmitry Kovtun was killed. The decision to eliminate Kovtun was made three days before his death after a report by Russian Security Council Secretary Nikolai Patrushev to Russian President Vladimir Putin pointing out Kovtun’s connection to the unfriendly country’s intelligence. This is the fastest implementation of the elimination of the “traitor” after the decision, previously it took at least two months to prepare for such an operation.

GENERALL SVR, [6/7/2022 8:02 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Russian President Vladimir Putin has finally officially launched a reform of the Interior Ministry. The idea of ​​reforming the Ministry of Internal Affairs came to the President a long time ago and the peak of discussions and preparations came at the end of last year, about which we have repeatedly written. At that time, the reform process was not launched because of Putin’s doubts about whether to start such a politically significant event on the eve of geopolitical projects. In April, the president was again talked about the expediency of reforms in the Interior Ministry, but no real action was taken. The problem at the end of last year and in April was also in the shaky positions of Minister Vladimir Kolokoltsev, Putin could not decide to leave him as minister or change. Now Putin has an understanding that in the near future the change of the head of the Ministry of Internal Affairs will look like a lack of unity in the president’s team and this step can only hurt.

We have already said that Putin really liked the practice of removing people from office while keeping them nominally in their posts, the same idea applies in the near future and Kolokoltsev. It must be said that the discussed plan for reforming the Ministry of Internal Affairs until the new year still differs in form, but not in content. The main idea then and now is to eradicate dissent in the structure of the Ministry of Internal Affairs, making the whole structure from the bottom to the top completely loyal to the regime. At the same time, the repression in the Ministry of Internal Affairs in the process of reform should still affect 15% of employees.

But the reform of the Ministry of Internal Affairs is half the battle, followed by the already prepared reform of the FSB, and then the most interesting thing will begin. If the Interior Ministry can still be considered a holistic structure, the FSB with a large number of clans and centers of influence, including from the outside, the reform, no matter how well thought out, will unbalance the whole system.

Ukrainian

ЗАГАЛЬНИЙ SVR, [07.06.2022 02:31]
Дорогие подписчики и гости канала! Фігурант «дела Литвиненко», непосредственный участник отравления Александра Литвиненко радиоактивным полонием-210 в Лондоне, российский предприниматель Дмитрий Ковтун був убит. Рішення про ліквідацію Ковтуна було прийнято протягом трьох днів до його смерті після доповіді Секретаря Ради безпеки РФ Микола Патрушева президенту Росії Володимиру Путіну в якому вказав зв’язок Ковтуна з розвідкою недружественної країни. Це сама швидка реалізація ліквідації “предателя” після прийняття рішень, раніше на підготовку операції такого роду вимагалося не менше двох місяців.

ЗАГАЛЬНИЙ SVR, [07.06.2022 20:02]
Дорогие подписчики и гости канала! Президент Росії Володимир Путін нарешті розпочав реформу МВС вже офіційно. Ідея про реформування МВС виникла у президента давно і пік обговорення та підготовки прийшов на кінець минулого року, про що ми неоднократно писали. Тоді процес реформування не був запущений із-за сомненія Путіна варто ли починати столь значиме, в політичній плані, буття накануне реалізації геополітичних проектів. В апреле президента оп’ять усилено заговорили про цілеспрямованість перетворення в МВС, але до реальних дій так і не дошло. Проблема і в кінці минулого року і в апреле була ще і в шатких позиціях міністра Володимира Колокольцева, Путін не міг визначитися, щоб поставити його на посту міністра або змінити. Зараз у Путіна є понімання, що в найближчий час зміни голов МВС буде виглядати відсутність єдиного складу в команді президента, а цей крок може тільки оцінити.

Ми вже розповідали про те, що Путіну дуже сподобалася практика відсторонення людей від дел при цьому зберігаючи їх номінально на своїх постах, ця же ідея стосується найближчої перспективи та Колокольцева. Надо сказати, що обговорюється план реформування МВС до нового року і зараз відрізняється за формою, але не міститься. Головна ідея тоді і зараз полягає в іскорененні в структурі МВС інакомислення, створенні всієї структури з самого низу до самого верха абсолютно лояльного режиму. При цьому репресії в МВС у процесі реформи, як і раніше, повинні приїжджати 15% співробітників.

Но реформа МВС це полбеди, слідом повинна послідувати вже підготовлена ​​реформа ФСБ і тоді начнеться саме цікаве. Якщо МВС з великою натяжкою ще можна рахувати цілісною структурою, то ФСБ з великою кількістю кланів і центрів впливають у тому числі ззовні, реформа, яка б продумана вона не була, розбалансує всю систему

Russian

GENERALL SVR, [6/7/2022 2:31 AM]
Дорогие подписчики и гости канала! Фигурант “дела Литвиненко”, непосредственный участник отравления Александра Литвиненко радиоактивным полонием-210 в Лондоне, российский предприниматель Дмитрий Ковтун был убит. Решение о ликвидации Ковтуна было принято за три дня до его смерти после доклада секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева президенту России Владимиру Путину в котором указывалось на связь Ковтуна с разведкой недружественной страны. Это самая быстрая реализация ликвидации “предателя” после принятия решения, раньше на подготовку операции такого рода требовалось не менее двух месяцев.

GENERALL SVR, [6/7/2022 8:02 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Президент России Владимир Путин наконец дал старт реформе МВД уже официально. Идея о реформировании МВД возникла у президента давно и пик обсуждений и подготовки пришелся на конец прошлого года, о чём мы неоднократно писали. Тогда процесс реформирования не был запущен из-за сомнений Путина стоит ли начинать столь значимое, в политическом плане, событие накануне реализации геополитических проектов. В апреле у президента опять усиленно заговорили про целесообразность преобразований в МВД, но до реальных действий так и не дошло. Проблема и в конце прошлого года и в апреле была ещё и в шатких позициях министра Владимира Колокольцева, Путин не мог определиться оставлять его на посту министра или менять. Сейчас у Путина есть понимание, что в ближайшее время смена главы МВД будет выглядеть отсутствием единства в команде президента и этот шаг может только навредить.

Мы уже рассказывали о том, что Путину очень понравилась практика отстранять людей от дел при этом сохраняя их номинально на своих постах, эта же идея касается в ближайшей перспективе и Колокольцева. Надо сказать, что обсуждаемый план реформирования МВД до нового года и сейчас отличается по форме, но не по содержанию. Главная идея тогда и сейчас заключается в искоренении в структуре МВД инакомыслия, сделав всю структуру с самого низа до самого верха абсолютно лояльной режиму. При этом репрессии в МВД в процессе реформы, по прежнему должны коснуться 15% сотрудников.

Но реформа МВД это полбеды, следом должна последовать уже подготовленная реформа ФСБ и тогда начнётся самое интересное. Если МВД с большой натяжкой ещё можно считать целостной структурой, то ФСБ с большим количеством кланов и центров влияний в том числе извне, реформа, какой бы продуманной она не была, разбалансирует всю систему.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s