30 May – Kremlin Insider. Looking “half-dead” Putin gets a rough draft plan for occupied Ukraine’s political structure.

Dear subscribers and guests of the channel! The other day, Sergei Kiriyenko, First Deputy Head of the Presidential Administration of the Russian Federation, discussed with Russian President Vladimir Putin the concept of a political structure for the occupied territories of Ukraine. The concept, although crude, is so ridiculous that it aroused the keen interest of the half-dead president. The essence of Kiriyenko’s proposals is as follows: to declare the occupied territories liberated from the “junta”, to restore the power of the “legally elected president” Viktor Yanukovych in these territories, to consider these territories as Ukraine with “legitimate” power, refusing to recognize real power in Ukraine and then hold a meeting of the three ” presidents” of Russia, Ukraine and the Republic of Belarus with the signing of a union agreement on unification into one state, in fact, joining Russia, a kind of Belovezhskaya Pushcha on the contrary. Thus, to correct the “historical mistake” of the collapse of the USSR, which Putin himself considers the biggest geopolitical catastrophe of the 20th century. After the restoration of “historical justice”, or rather a truncated version of the USSR, it is proposed, on new grounds, to continue the annexation of the rest of Ukraine, which Russia will already consider its part. Moreover, according to the preliminary plan, “Ukraine”, or rather, what Russia annexes to itself will receive Crimea in the form of autonomy and Donbass within its administrative borders. The idea is absolutely absurd and unfeasible, but so much so that it is called “entered” by Putin, that he gave the order to prepare this plan in detail and submit it within two weeks.

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Днями перший заступник Керівника Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко обговорював із президентом Росії Володимиром Путіним концепцію політичного устрою захоплених територій України. Концепція, хоч і сира, але настільки безглузда, що порушила живий інтерес напівживого президента. Суть пропозицій Кирієнка наступна: захоплені території оголосити звільненими від “хунти”, відновити на цих територіях владу “законно обраного президента” Віктора Януковича, вважати ці території Україною із “законною” владою, відмовившись від визнання реальної влади в Україні та далі провести зустріч трьох”. президентів” Росії, України та Республіки Білорусь з підписанням союзного договору про об’єднання в одну державу, фактично приєднання до Росії, така собі Біловезька пуща навпаки. Тим самим було виправити “історичну помилку” розпаду СРСР, яку сам Путін вважає найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття. Після відновлення “історичної справедливості”, вірніше урізаного варіанта СРСР, пропонується вже на нових підставах продовжити анексію решти України, яку Росія вже вважатиме своєю частиною. Більше того, за попереднім планом, “Україна”, вірніше те, що приєднає до себе Росія отримає Крим у вигляді автономії та Донбас у свої адміністративні кордони. Ідея абсолютно абсурдна і не здійсненна, але настільки, що називається “зайшла” Путіну, що він дав розпорядження підготувати цей план детально і подати протягом двох тижнів.

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! На днях первый заместитель Руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко обсуждал с президентом России Владимиром Путиным концепцию политического устройства захваченных территорий Украины. Концепция, хоть и сырая, но настолько нелепая, что возбудила живой интерес полуживого президента. Суть предложений Кириенко следующая: захваченные территории объявить освобожденными от “хунты”, восстановить на этих территориях власть “законно избранного президента” Виктора Януковича, считать эти территории Украиной с “законной” властью, отказавшись от признания реальной власти в Украине и далее провести встречу трёх “президентов” России, Украины и Республики Беларусь с подписанием союзного договора об объединении в одно государство, фактически присоединение к России, эдакая Беловежская пуща наоборот. Тем самым исправить “историческую ошибку” распада СССР, которую сам Путин считает крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века. После восстановления “исторической справедливости”, вернее урезанного варианта СССР, предлагается уже на новых основаниях продолжить аннексию остальной части Украины, которую Россия уже будет считать своей частью. Более того, по предварительному плану, “Украина”, вернее то что присоединит к себе Россия получит Крым в виде автономии и Донбасс в свои административные границы. Идея абсолютно абсурдна и не выполнима, но настолько, что называется “зашла” Путину, что он дал распоряжение подготовить этот план детально и представить в течении двух недель.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s