26 May – Kremlin Insider reports the Putin crime family needs a Putin in charge of the Duma to insure their survival when the Don is gone. Putin’s Daughter Katerina Tikhonova fits the bill.

GENERALL SVR, [5/26/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! The competition between the Kremlin towers is intensifying, which is increasingly manifesting itself in the information space, and the “mouse fuss” between State Duma Chairman Vyacheslav Volodin and First Deputy Chairman of the Federation Council Andrei Turchak is a vivid example of this. Volodin and Turchak are members of the same party, and despite the fact that the disagreements between them are not related to the internal party split, United Russia will take the negative from these conflicts, which of course does not strengthen the position of the ruling party. Against this background, Putin’s inner circle again started talking about the need for a consensus figure for the elites in the leadership of United Russia, which would unite and guarantee the current status quo and the continuity of power. Thus, the candidacy of the daughter of Russian President Vladimir Putin Katerina Tikhonova for the post of head of the United Russia party is again being actively discussed. And I must say that recently, without exception, all interested persons in Putin’s entourage support this idea. Earlier, at the end of last year, this issue was actively discussed and Putin seriously thought about the possibility of putting his daughter at the head of the ruling party, but at that time there was no unequivocal approval of this decision in the minds of most elite groups. Now the situation has changed and the war, which has been going on for three months, has created the prerequisites and the demand of the elites for a clear understanding of their future without Putin. Today, Putin is the only guarantor of the stability of the system, and this, in the conditions of war and circulating information about the serious illnesses of the president, begins to cause maximum anxiety among the elites. In the understanding of a narrow circle of people who have access to the presidential ear, Katerina Tikhonova is the only person who can act as a guarantor of the stability of the existence of the Putin regime, without being a direct successor. Being at the helm of the party in power and actually managing the State Duma and the Federation Council, Tikhonov will balance any successor to the presidency. In general, Putin approves of such a position of succession as Dmitry Patrushev is the president, and Katerina Tikhonova is the mistress of the power system. How close this option will be to implementation, we will soon see, the President will not be able to delay such decisions.

26 May – Ukrainian

GENERALL SVR, [5/26/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Загострюється конкуренція веж Кремля, яка все активніше проявляє себе в інформаційному просторі, і “мишача метушня” голови Держдуми В’ячеслава Володіна з першим заступником голови Ради Федерації Андрієм Турчаком, тому яскравий приклад. Володін і Турчак однопартійці, і незважаючи на те, що розбіжності між ними не пов’язані із внутрішньопартійним розколом, негатив від цих конфліктів Єдина Росія прийматиме на себе, що звичайно не зміцнює позиції партії влади. На цьому фоні у Путіна в близькому оточенні знову заговорили про необхідність консенсусної для еліт фігури в керівництві Єдиної Росії, яка об’єднала б і гарантувала поточний status quo і наступність влади. Таким чином, знову активно обговорюється кандидатура доньки президента Росії Володимира Путіна Катерини Тихонової на посаду голови партії Єдина Росія. І треба сказати, що останнім часом усі без винятку зацікавлені особи в оточенні Путіна підтримують цю ідею. Раніше, наприкінці минулого року, це питання активно обговорювалося і Путін серйозно замислювався над можливістю поставити дочку на чолі партії влади, але на той час не було однозначного схвалення цього рішення у поданні більшості елітних груп. Тепер ситуація змінилася і війна, яка триває вже три місяці, створила передумови та запит еліт на чітке розуміння свого майбутнього без Путіна. Путін на сьогоднішній день є єдиним гарантом стабільності системи і це в умовах війни та циркулюючої інформації про тяжкі захворювання президента, що починає викликати максимальне занепокоєння еліт. У розумінні вузького кола осіб, які мають доступ до президентського вуха, Катерина Тихонова єдина людина, яка може бути гарантом стабільності існування путінського режиму, не будучи прямим наступником. Перебуваючи біля керма партії влади і фактично керуючи Державною думою та Радою Федерації Тихонова врівноважуватиме будь-якого наступника на посаді президента. Загалом Путін таку позицію наступності, як Дмитро Патрушев, президент, а Катерина Тихонова господиня системи влади, схвалює. Наскільки цей варіант буде близьким до реалізації, ми побачимо вже скоро, затягувати з такого роду рішеннями у президента не вийде.

26 May – Russian

башен Кремля которая всё активней проявляет себя в информационном пространстве, и “мышиная возня” председателя Госдумы Вячеслава Володина с первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Турчаком, тому яркий пример. Володин и Турчак однопартийцы, и не смотря на то, что разногласия между ними не связаны с внутрипартийным расколом, негатив от этих конфликтов Единая Россия будет принимать на себя, что конечно не укрепляет позиции партии власти. На этом фоне у Путина в близком окруженинии опять заговорили о необходимости консенсусной для элит фигуре в руководстве Единой России, которая бы объединила и гарантировала текущий status quo и преемственность власти. Таким образом опять активно обсуждается кандидатура дочери президента России Владимира Путина Катерины Тихоновой на пост главы партии Единая Россия. И надо сказать, что в последнее время все без исключения заинтересованные лица в окружении Путина поддерживают эту идею. Ранее, в конце прошлого года, этот вопрос активно обсуждался и Путин всерьёз задумывался над возможностью поставить дочь во главе партии власти, но в то время не было однозначного одобрения этого решения в представлении большинства элитных групп. Теперь ситуация изменилась и война, которая идёт уже три месяца создала предпосылки и запрос элит на четкое понимание своего будущего без Путина. Путин на сегодняшний день является единственным гарантом стабильности системы и это в условиях войны и циркулирующей информации о тяжелых заболеваниях президента, начинает вызывать максимальное беспокойство элит. В понимании узкого круга лиц имеющих доступ к президентскому уху, Катерина Тихонова единственный человек, который может выступить гарантом стабильности существования путинского режима, не являясь прямым преемником. Находясь у руля партии власти и фактически управляя Государственной думой и Советом Федерации Тихонова будет уравновешивать любого преемника на посту президента. В целом Путин такую позицию преемственности, как Дмитрий Патрушев президент, а Катерина Тихонова хозяйка системы власти, одобряет. Насколько этот вариант будет близок к реализации мы увидим уже скоро, затягивать с такого рода решениями у президента не получится.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s