25 May – Kremlin Insider. Putin’s plan to annex much of Ukraine and possibly use nuclear weapons. Then launch a “series of Hybrid Operations in Europe.” Also confirms canned food deep fakes.

GENERALL SVR, [5/25/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! The decision of Russian President Vladimir Putin to simplify the issuance of Russian passports to residents of the Kherson and Zaporozhye regions of Ukraine is not spontaneous. This decision was in the plans for at least two months and was transformed and postponed based on the objective situation at the front. Moreover, the plans for the annexation of several regions of Ukraine to Russia for Putin have been resolved, and these plans are constantly discussed at closed meetings in various formats with the participation of the president.

Now the main task that Putin has set for the military bloc is access to the administrative borders of the Donetsk and Luhansk regions and, if possible, the Kherson and Zaporozhye regions of Ukraine. When implementing the tasks of reaching the administrative borders of Donetsk and Lugansk regions, it is planned to recognize the independence of the occupied territories of Zaporozhye and Kherson regions with subsequent access to their administrative borders.

After the capture and annexation of these four regions of Ukraine to Russia, Putin plans to start a “peace negotiation process.” The “peace process” itself should become a screen for preparing for the annexation of the Kharkov, Nikolaev and Odessa regions of Ukraine, as well as Moldova. After the failure of the “peace talks”, the Kremlin plans further aggression in order to seize the above territories AND PARALLELLY A SERIES OF HYBRID OPERATIONS IN EUROPE, with a direct threat of the use of nuclear weapons, which will come directly from the leadership of the Kremlin. To create a split in the European Union and NATO is the fixed idea of ​​Russian President Vladimir Putin.

The beginning of the war showed that the implementation of Putin’s plans was failing in the very first days. Not a clear understanding of the actual events and situation, but the promises of the leadership of the military and power blocs, gives Putin confidence that these and other plans will be implemented. I must say that after the failure of the start of the war, Putin has almost completely recovered and, having replaced part of the initial military leadership of the operation, including Gerasimov and Shoigu, who only nominally remain in their posts, he hopes for the success promised by the new leadership. Putin is still confident that he can outplay and win everyone, and he does not care about objective reality. Yes, and so, for a general understanding, the threat of a nuclear strike is the higher, the closer Putin is to the implementation of his plans, when he will be able to put a winning point with this, and vice versa, the closer the failure of his plans, the more unpromising and senseless is the use of nuclear weapons as for Putin himself, and for his entourage, which will play a significant role in the adoption and implementation of this decision. Not to understand this means not to know Putin at all. Let’s turn to some Western politicians: sometimes you should trust your intelligence, and not your fears, which are easy to confuse with rationality.

GENERALL SVR, [5/25/2022 9:18 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! We know and affirm that yesterday Russian President Vladimir Putin did NOT visit the Mandryk Central Military Clinical Hospital in Moscow and did NOT communicate with Russian servicemen who were injured during a special military operation. We have already said that “canned food” was prepared, an imitation of the movements of the president and the passage of an understudy in front of the public. Putin and the FSO, of course, are master illusionists, but they are still far from the glory of David Copperfield.

25 May – Ukrainian

GENERALL SVR, [5/25/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Рішення президента Росії Володимира Путіна спростити видачу російських паспортів мешканцям Херсонської та Запорізької областей України не спонтанно. Це рішення було в планах щонайменше два місяці і трансформувалося і переносилося виходячи з об’єктивної обстановки на фронті. Більше того, у планах приєднання кількох областей України до Росії для Путіна питання вирішене і ці плани постійно обговорюються на закритих нарадах у різних форматах за участю президента.

Наразі основне завдання, яке Путін поставив перед військовим блоком, це вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та, по можливості, Херсонської та Запорізької областей України. При реалізації завдань щодо виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей планується визнати незалежність окупованих територій Запорізької та Херсонської областей з наступним виходом на їхні адміністративні кордони.

Після захоплення та приєднання до Росії цих чотирьох областей України, у планах Путіна розпочати “процес переговорів про мир”. Сам “мирний процес” має стати ширмою для підготовки до анексії Харківської, Миколаївської та Одеської областей України, а також Молдови. Після провалу “мирних переговорів”, у планах Кремля подальша агресія з метою захоплення вищевказаних територій І ПАРАЛЕЛЬНО СЕРІЯ ГІБРИДНИХ ОПЕРАЦІЙ У ЄВРОПІ, із прямою загрозою використання ядерної зброї, яка виходитиме безпосередньо від керівництва Кремля. Створити розкол у Євросоюзі та НАТО ідея фікс президента Росії Володимира Путіна.

Початок війни показав, що реалізація путінських планів зазнає фіаско вже перші дні. Не чітке розуміння подій і обстановки, що реально відбуваються, а обіцянки керівництва військового і силового блоків, дає Путіну впевненість у тому, що ці та інші плани будуть реалізовані. Потрібно сказати, що після провалу початку війни Путін вже практично повністю оклемався і, змінивши частину початкового військового керівництва операцією, включаючи Герасимова та Шойгу, які лише номінально залишаються на своїх постах, він сподівається на успіх, обіцяний новим керівництвом. Путін все ще впевнений, що зможе всіх переграти та перемогти і йому начхати на об’єктивну реальність. Так, і так, для загального розуміння, загроза завдання ядерного удару тим вище, чим ближче Путін до реалізації своїх планів, коли він зможе цим поставити саме переможну точку, і навпаки, чим ближче провал його планів тим безперспективніше і безглуздо використання ядерної зброї як для самого Путіна, так і для його оточення яке у прийнятті та реалізації цього рішення відіграватиме суттєву роль. Не розуміти цього, отже, не знати Путіна взагалі. Звертаємось до деяких західних політиків: іноді варто довіряти своїй розвідці, а не своїм страхам, які легко сплутати з раціональністю.

GENERALL SVR, [5/25/2022 9:18 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Ми знаємо і стверджуємо, що вчора президент Росії Володимир Путін не відвідував Центральний військовий клінічний госпіталь імені Мандрика в Москві і не спілкувався з російськими військовослужбовцями, які отримали поранення під час спеціальної військової операції. Ми вже розповідали про те, що були підготовлені “консерви”, імітація пересувань президента та прохід дублера перед публікою. Путін і ФСО звичайно майстри фокусники-ілюзіоністи, але до слави Девіда Копперфільда ​​їм ще далеко.

25 May Russian

Дорогие подписчики и гости канала! Решение президента России Владимира Путина упростить выдачу российских паспортов жителям Херсонской и Запорожской областей Украины не спонтанно. Это решение было в планах минимум два месяца и трансформировалось и переносилось исходя из объективной обстановки на фронте. Более того, в планах присоединение нескольких областей Украины к России для Путина вопрос решенный и эти планы постоянно обсуждаются на закрытых совещаниях в разных форматах с участием президента.

Сейчас основная задача, которую Путин поставил перед военным блоком, это выход на административные границы Донецкой и Луганской областей и, по возможности, Херсонской и Запорожской областей Украины. При реализации задач по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей планируется признать независимость оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей с последующим выходом на их административные границы.

После захвата и присоединения к России этих четырёх областей Украины, в планах Путина начать “процесс переговоров о мире”. Сам “мирный процесс” должен стать ширмой для подготовки к аннексии Харьковской, Николаевской и Одесской областей Украины, а также Молдовы. После провала “мирных переговоров”, в планах Кремля дальнейшая агрессия с целью захвата вышеуказанных территорий И ПАРАЛЛЕЛЬНО СЕРИЯ ГИБРИДНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ЕВРОПЕ, с прямой угрозой использования ядерного оружия, которая будет исходить непосредственно от руководства Кремля. Создать раскол в Евросоюзе и НАТО идея фикс президента России Владимира Путина.

Начало войны показало, что реализация путинских планов терпит фиаско уже в первые дни. Не четкое понимание реально происходящих событий и обстановки, а обещания руководства военного и силового блоков, даёт Путину уверенность в том, что эти и другие планы будут реализованы. Надо сказать, что после провала начала войны Путин уже практически полностью оклемался и, сменив часть первоначального военного руководства операцией, включая Герасимова и Шойгу, которые лишь номинально остаются на своих постах, он надеется на успех обещанный новым руководством. Путин всё ещё уверен, что сможет всех переиграть и победить и ему плевать на объективную реальность. Да, и так, для общего понимания, угроза нанесения ядерного удара тем выше, чем ближе Путин к реализации своих планов, когда он сможет этим поставить именно победную точку, и наоборот, чем ближе провал его планов тем более бесперспективно и бессмысленно использование ядерного оружия как для самого Путина, так и для его окружения которое в принятии и реализации этого решения будет играть существенную роль. Не понимать этого, значит не знать Путина вообще. Обращаемся к некоторым западным политикам: иногда стоит доверять своей разведке, а не своим страхам, которые легко спутать с рациональностью.

GENERALL SVR, [5/25/2022 9:18 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Мы знаем и утверждаем, что вчера президент России Владимир Путин НЕ посещал Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка в Москве и НЕ общался с российскими военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции. Мы уже рассказывали, о том, что были подготовлены “консервы”, иммитация передвижений президента и проход дублера перед публикой. Путин и ФСО конечно мастера фокусники-иллюзионисты, но до славы Дэвида Копперфильда им ещё далеко.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s