18 December – Kremlin Insider: Poll tells Putin to be more like Zelensky; Friday visit to the the military command and Shoigu’s fake trip to Ukraine. Putin has big plans for January: More mobilization.

Dear subscribers and guests of the channel! On Friday, December 16, Russian President Vladimir Putin visited the “joint headquarters of the armed forces” involved in the NWO. The announcement of the Kremlin’s official website that the president spent the whole day at the “headquarters” can be considered a big exaggeration, several hours of aimless wanderings does not look like fruitful work. But FSO polls show that the Russian people expect the president to be more involved in military matters, and Putin is forced to comply. In general, the Russians, according to the results of the FSO polls, want the Russian president to behave like Zelensky, it is the behavior of the Ukrainian president during the war, his immersion in events and affairs at the front that leads to Ukraine’s victories on the battlefield, the Russians think so and have hopes, that similar steps by Putin will bring Russia closer to victory. Paradoxically, Putin, who despises and hates Zelensky, is now forced to emulate him. During the visit to the “headquarters” Putin was in a mourning civilian suit with a black tie with white polka dots, which was supposed to emphasize the Russian president’s detachment from recent military defeats. On the one hand, the president should delve into and immerse himself in front-line affairs, and on the other hand, not be associated with defeats on the battlefield, that is, eat a fish and sit next to him. To the “staff” generals who met Putin during the Friday excursion, the president generously promised general mobilization, new types of weapons, equipment, the latest modern communications, and much more. Gerasimov and Shoigu obediently played the roles of Chief of the General Staff and Minister of Defense, and despite the fact that they had nothing to do with the conduct of the NMD, they presented reports to Putin. Since Putin should act like Zelensky, then Shoigu, apparently, like Zaluzhny, there is such a logic, and the next day Kozhugetovich was launched like Carlson on a fake flight with an inspection of the frontline zone. We know and affirm that neither on Friday nor on Saturday did Sergei Shoigu cross the state border with Ukraine either by land or by air.
On Saturday, December 17, Putin held a meeting via video link with representatives of the leadership of the power and military blocs. During the meeting, he stated in plain text that mobilization activities should continue on January 16, 2023, and the closure of borders for the mobilization manpower reserve should be introduced from January 9, 2023. The National Guard, the Ministry of Internal Affairs and the FSB will assist in the next stage of mobilization.
Putin has big military plans for February-March 2023, and he is preparing for them.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! У п’ятницю, 16 грудня, президент Росії Володимир Путін відвідав «об’єднаний штаб пологів військ», задіяних у СВО. Повідомлення офіційного сайту Кремля про те, що президент провів у «штабі» цілий день, можна вважати великим перебільшенням, кілька годин безцільних хитань мало схоже на плідну роботу. Але опитування ФСТ показують, що російський народ чекає від президента більшої залученості до військових питань і Путін змушений відповідати. Взагалі, росіяни, якщо вірити результатам опитувань ФСТ, хочуть, щоб президент Росії поводився як Зеленський, саме поведінка українського президента під час війни, його зануреність у події та справи на фронті призводить до перемог України на полі бою, так вважають росіяни і мають надію. що аналогічні кроки з боку Путіна наблизять перемогу Росії. Парадоксально, але Путін, який зневажає і ненавидить Зеленського, тепер змушений його наслідувати. Під час відвідування «штабу» Путін був у жалобному цивільному костюмі з чорною краваткою в білий горошок, який мав наголосити на відстороненості російського президента від військових поразок останнього часу. З одного боку, президент має вникати та занурюватися з головою у фронтові справи, а з іншого не асоціюватись із поразками на полі бою, тобто і рибку з’їсти та поряд сісти. «Штабним» генералам, які зустріли Путіна під час п’ятничної екскурсії, президент щедро обіцяв загальну мобілізацію, нові види озброєнь, техніку, найновіший сучасний зв’язок та ще багато чого. Герасимов і Шойгу слухняно виконали ролі начальника Генерального штабу та міністра оборони, і незважаючи на те, що до проведення СВО вони не мають особливого відношення, представили Путіну доповіді. Якщо Путін повинен діяти як Зеленський, то Шойгу, мабуть, як Залужний, тут логіка така, і наступного дня Кожугетовича запустили як Карлсона у фейковий політ з оглядом прифронтової зони. Ми знаємо і стверджуємо, що ні в п’ятницю, ні в суботу Сергій Шойгу не перетинав державний кордон з Україною ні сушею, ні повітрям.
У суботу 17 грудня Путін провів нараду у режимі відеозв’язку з представниками керівництва силового та військового блоків. Під час наради він прямим текстом заявив, що мобілізаційні заходи мають тривати 16 січня 2023 року, закриття кордонів для мобілізаційного людського резерву має бути запроваджено з 9 січня 2023 року. Росгвардія, МВС та ФСБ сприятимуть у проведенні наступного етапу мобілізації.
Великі військові плани у Путіна на лютий-березень 2023 року до них і готується.

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! В пятницу 16 декабря президент России Владимир Путин посетил «объединенный штаб родов войск», задействованных в СВО. Сообщение официального сайта Кремля о том, что президент провел в «штабе» целый день, можно считать большим преувеличением, несколько часов, бесцельных шатаний, мало похоже на плодотворную работу. Но опросы ФСО показывают, что российский народ ждёт от президента большей вовлеченности в военные вопросы и Путин вынужден соответствовать. Вообще, россияне, если верить результатам опросов ФСО, хотят чтобы президент России вел себя как Зеленский, именно поведение украинского президента во время войны, его погруженность в события и дела на фронте приводит к победам Украины на поле боя, так считают россияне и питают надежды, что аналогичные шаги со стороны Путина приблизят победу России. Парадоксально, но Путин, который презирает и ненавидит Зеленского, теперь вынужден ему подражать. Во время посещения «штаба» Путин был в траурном гражданском костюме с чёрным галстуком в белый горошек, который должен был подчеркнуть отстраненность российского президента от военных поражений последнего времени. С одной стороны, президент должен вникать и погружаться с головой в фронтовые дела, а с другой не ассоциироваться с поражениями на поле боя, то есть и рыбку съесть и рядом сесть. «Штабным» генералам, которые встретили Путина во время пятничной экскурсии, президент щедро обещал всеобщую мобилизацию, новые виды вооружений, технику, новейшую современную связь и ещё много чего. Герасимов и Шойгу послушно исполнили роли начальника Генерального штаба и министра обороны, и не смотря на то, что к проведению СВО они не имеют особого отношения, представили Путину доклады. Раз Путин должен действовать как Зеленский, то Шойгу, видимо, как Залужный, тут логика такая, и на следующий день Кожугетовича запустили как Карлсона в фейковый полет с осмотром прифронтовой зоны. Мы знаем и утверждаем, что ни в пятницу, ни в субботу Сергей Шойгу не пересекал государственную границу с Украиной ни по суше, ни по воздуху.
В субботу 17 декабря Путин провел совещание в режиме видеосвязи с представителями руководства силового и военного блоков. Во время совещания он прямым текстом заявил, что мобилизационные мероприятия должны продолжиться 16 января 2023 года, закрытие границ для мобилизационного людского резерва должно быть введено с 9 января 2023 года. Росгвардия, МВД и ФСБ будут оказывать содействие в проведении следующего этапа мобилизации.
Большие военные планы у Путина на февраль-март 2023 года, к ним и готовится.

11 September – Kremlin Insider: Putin anger and recrimination on the defeat in Kharkiv and orders destruction of Ukraine’s power infrastructure. Putin is told to expect Ukraine to strike back, civilians in Crimea and Belgorod to get going.

Dear subscribers and guests of the channel! On Friday, September 9, Russian President Vladimir Putin held an operational meeting via videoconference with the permanent members of the Russian Security Council. During the closed part of the meeting, the situation at the front and the loss of part of the occupied territories in several regions of Ukraine were discussed in a narrow circle. Most of the meeting was held in raised tones and reproaches from the president against the military and security leadership. During a “constructive” discussion of the problems, Putin decided to return to the original plans for a “special operation”, which were approved even before the start of the conflict, namely, systematically destroying critical infrastructure facilities with missile strikes, with an emphasis on energy infrastructure facilities. Putin believes that in this way it is possible to sow chaos, break the positive attitude and support for military operations on the part of the civilian population of Ukraine, showing that the damage to the civilian population on the eve of winter can be catastrophic.
I must say that they tried to dissuade Putin. So, Security Council Secretary Nikolai Patrushev expressed doubts about the effectiveness of this decision, pointing out that, firstly, the situation now is fundamentally different from the one that was at the time of the conflict: Ukraine now has a trained mobilized army, air defense and “excellent” Western weapons have appeared , the war has been going on for more than six months and Russia no longer has the number of troops and weapons that it had before the start of the war, and secondly, the United States can allow the Ukrainian leadership to strike with weapons provided by them on objects in Russia.
Representatives of the leadership of the Ministry of Defense and the General Staff also expressed their doubts and concerns about this. During the meeting, Putin postponed the decision-making, and already on Saturday, September 10, in the evening, against the backdrop of a news agenda about failures at the front and the need to actually leave the territory of the Kharkiv region, the president ordered strikes against the critical infrastructure of Ukraine, and the targets were approved and partially chosen by Putin personally.
On Sunday afternoon, Putin was informed that on Friday and Saturday, during the retreat of Russian troops, up to 100 Ukrainian DRGs (sabotage and reconnaissance groups), including among refugees, could have penetrated into Russian territory.
Already on Sunday evening, after a missile attack on the energy infrastructure of Ukraine, Putin was informed through the Security Council that informal negotiations with representatives of the US leadership had been interrupted, at the initiative of the American side. Also, the president was informed that in the light of these events, it is PROBABLY to expect a strike on objects in the Crimea and the Crimean bridge is one of the targets.
On our own behalf, we add that residents and guests of Crimea probably have the opportunity to leave the peninsula, the same applies to residents of the Belgorod region.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! У п’ятницю, 9 вересня, президент Росії Володимир Путін у режимі відеоконференції провів оперативну нараду з постійними членами Ради Безпеки РФ. Під час закритої частини наради у вузькому колі обговорювалася ситуація на фронті та втрата частини захоплених територій у кількох областях України. Більшість наради проходила на підвищених тонах і закидах з боку президента на адресу військового та силового керівництва. Під час “конструктивного” обговорення проблем Путін ухвалив рішення повернутися до початкових планів “спецоперації”, які були затверджені ще до початку конфлікту, а саме планомірно знищуючи ракетними ударами об’єкти критичної інфраструктури, наголосивши на об’єктах енергетичної інфраструктури. Путін вважає, що таким чином можна посіяти хаос, зламати позитивний настрій та підтримку військових дій з боку цивільного населення України, показавши, що збитки для цивільного населення напередодні зими можуть бути катастрофічними.
Потрібно сказати, що Путіна намагалися відмовити. Так, секретар Ради безпеки Микола Патрушев висловив сумніви щодо ефективності цього рішення вказавши, що по-перше, зараз обстановка докорінно відрізняється від тієї, яка була на момент початку конфлікту: в Україні зараз є підготовлена ​​мобілізована армія, з’явилося ППО та “чудові” західні озброєння , війна триває вже понад півроку і Росія вже не має тієї кількості військ і озброєнь, що були до початку війни, і по-друге, США можуть дозволити українському керівництву завдавати ударів наданою ними зброєю по об’єктах на території Росії.
Представники керівництва міністерства оборони та Генерального штабу також висловили свої сумніви та побоювання з цього приводу. Під час наради Путін відклав ухвалення рішень, а вже в суботу 10 вересня ввечері, на тлі новини про невдачі на фронті та необхідності фактично залишити територію Харківської області, президент дав розпорядження про завдання ударів по критичній інфраструктурі України, причому цілі затверджував і частково обирав Путін. особисто.
У неділю вдень Путіну доповіли, що у п’ятницю та суботу під час відступу російських військ на територію Росії могли проникнути до 100 українських ДРГ (диверсійно-розвідувальних груп), зокрема серед біженців.
Вже ввечері в неділю після ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України Путіну по лінії Ради безпеки доповіли, що неформальні переговори з представниками керівництва США перервані, з ініціативи американської сторони. Також, президентові повідомили, що у світлі цих подій, імовірно, варто очікувати удару по об’єктах у Криму і Кримський міст одна з цілей.
Від себе додамо, що у мешканців та гостей Криму ймовірно є можливість залишити півострів, те саме стосується жителів Білгородської області.

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! В пятницу 9 сентября президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Во время закрытой части совещания в узком кругу обсуждалась ситуация на фронте и потеря части захваченных территорий в нескольких областях Украины. Большая часть совещания проходила на повышенных тонах и упреках со стороны президента в адрес военного и силового руководства. Во время “конструктивного” обсуждения проблем Путин принял решение вернуться к первоначальным планам “спецоперации”, которые были утверждены ещё до начала конфликта, а именно планомерно уничтожая ракетными ударами объекты критической инфраструктуры, сделав акцент на объекты энергетической инфраструктуры. Путин полагает, что таким образом можно посеять хаос, сломить положительный настрой и поддержку военных действий со стороны гражданского населения Украины показав, что ущерб для гражданского населения в преддверии зимы может быть катастрофическим.
Надо сказать, что Путина пытались отговорить. Так, секретарь Совбеза Николай Патрушев высказал сомнения в эффективности данного решения указав, что во-первых, сейчас обстановка коренным образом отличается от той, которая была на момент начала конфликта: в Украине сейчас есть подготовленная мобилизованная армия, появилось ПВО и “превосходные” западные вооружения, война длится уже более полугода и у России уже нет того количества войск и вооружений, что были до начала войны, и во-вторых, США могут разрешить украинскому руководству наносить удары предоставленным ими оружием по объектам на территории России.
Представители руководства министерства обороны и Генерального штаба также выразили свои сомнения и опасения по этому поводу. Во время совещания Путин отложил принятие решений, а уже в субботу 10 сентября вечером, на фоне новостной повестки о неудачах на фронте и необходимости фактически покинуть территорию Харьковской области, президент дал распоряжение о нанесении ударов по критической инфраструктуре Украины, причём цели утверждал и частично выбирал Путин лично.
В воскресенье днем Путину доложили, что в пятницу и субботу во время отступления российских войск на территорию России могли проникнуть до 100 украинских ДРГ (Диверсионно-разведывательных групп), в том числе среди беженцев.
Уже вечером в воскресенье, после ракетного удара по энергетической инфраструктуре Украины, Путину по линии Совбеза доложили, что неформальные переговоры с представителями руководства США прерваны, по инициативе американской стороны. Также, президента уведомили, что в свете этих событий, ВЕРОЯТНО стоит ожидать удара по объектам в Крыму и Крымский мост одна из целей.
От себя добавим, что у жителей и гостей Крыма вероятно есть возможность покинуть полуостров, то же касается жителей Белгородской области.

4 September – Kremlin Insider: Putin finds out military is lying to him about the war. Purge at Internal Affairs going well. Annexation of Armenia and Georgia may be coming and Vladimir Solovyov better watch what he says.

Dear subscribers and guests of the channel! Friday, September 2 Dear subscribers and guests of the channel! On Friday, September 2, Russian President Vladimir Putin held an operational meeting with permanent members of the Russian Security Council. After the main part of the meeting, Putin continued to discuss several topics in a narrow circle.
At the beginning of the closed part of the meeting, Security Council Secretary Nikolai Patrushev made a report on the situation at the front, focusing on the precarious position of Russian troops in several sectors of the front. Also, Patrushev provided alternative data on the losses of Western weapons that were provided to Ukraine, and these data differed significantly downwards from the data of the General Staff and the Ministry of Defense of the Russian Federation. For example, according to Patrushev, the number of notorious American HIMARS MLRS destroyed is only two, which is many times different from the data of the leadership of the military bloc. Putin listened carefully to the report and asked Patrushev several questions, in particular, why is there such a difference between the data on the losses of troops and weapons of the Armed Forces of Ukraine in the report of Patrushev and the General Staff, to which the Secretary of the Security Council suggested forwarding the question to the General Staff and the Ministry of Defense, while indicating that exactly he has no doubts about his data.
Further, the discussion turned to the topic of personnel purges and appointments in the Ministry of Internal Affairs, here everything is according to plan, and Putin expressed the hope that everything would go smoothly, he reservedly praised the participants in the process.
Another topic for discussion was Kazakhstan and the recent reformist statements of the President of Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev. Putin expressed strong dissatisfaction with Tokayev’s actions that were not coordinated with him, while allowing much more than the usual curses towards the president of Kazakhstan. Putin complained that he “did not resolve the issue with Kazakhstan” this winter and did not take advantage of the crisis in which Tokayev found himself in due measure. At the same time, Putin expressed doubts about the advisability of opening a second front in Kazakhstan, preferring Georgia. According to the Russian President, “it is possible to annex Georgia and Armenia in one fell swoop” by finding a compromise with Erdogan on this region.
At the end of the meeting, they turned to pressing internal issues, where, among other things, the president was told that top propagandists had taken on the role of the main moral censors in the country and were hindering the work of returning the creative intelligentsia to Russia. Most of all went to Vladimir Solovyov, to whom the president said displeasedly: “tell the dolbo ..but let him close his mouth or wait until they close him.” That’s what they decided on.

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! У п’ятницю, 2 вересня, президент Росії Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Ради Безпеки РФ. Після основної частини наради Путін продовжив обговорення кількох тем у вузькому колі.
На початку закритої частини наради секретар РБ Микола Патрушев виступив з доповіддю про становище на фронті, акцентувавши увагу на хисткому становищі російських військ на кількох ділянках фронту. Також Патрушев надав альтернативні дані щодо втрат західних озброєнь, які були надані Україні, і ці дані значно відрізнялися в меншу сторону з даними Генерального штабу та міністерства оборони РФ. Наприклад, за даними Патрушева, кількість знищених горезвісних американських РСЗВ HIMARS всього два, що в рази відрізняється від даних керівництва військового блоку. Путін уважно вислухав доповідь і поставив Патрушеву кілька питань, зокрема чому така різниця між даними про втрати військ та озброєнь ЗСУ у доповіді Патрушева та Генерального штабу, на що секретар Ради безпеки запропонував переадресувати питання до Генштабу та міністерства оборони, вказавши при цьому, що точно своїх даних він сумнівається.
Далі обговорення перейшло до теми кадрових чисток та призначень у МВС, тут все за планом і Путін висловив сподівання, що все пройде гладко, стримано похвалив учасників процесу.
Ще однією темою для обговорення став Казахстан та останні реформаторські заяви президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва. Путін висловив різке невдоволення неузгодженими з ним діями Токаєва, допустивши при цьому набагато більше звичайної лайки у бік президента Казахстану. Путін нарікав, що “не вирішив питання з Казахстаном” цієї зими і не скористався належною мірою кризою в якій виявився Токаєв. У той же час Путін висловив сумніви щодо доцільності відкриття другого фронту в Казахстані, віддавши перевагу Грузії. На думку президента Росії “можна одним махом приєднати Грузію та Вірменію”, знайшовши компроміс з Ердоганом по цьому регіону.
Наприкінці наради перейшли до нагальних внутрішніх питань, де серед іншого президенту розповіли про те, що топ пропагандисти взяли на себе роль головних моральних цензорів у країні та заважають роботі з повернення до Росії творчої інтелігенції. Найбільше дісталося Володимиру Соловйову на адресу якого президент невдоволено сказав: “Передайте долбо..бу нехай закриє рота або дочекається поки йому закриють”. На тому й вирішили.

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! В пятницу 2 сентября президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. После основной части совещания Путин продолжил обсуждение нескольких тем в узком кругу.
В начале закрытой части совещания секретарь Совбеза Николай Патрушев выступил с докладом о положении на фронте, акцентировав внимание на шатком положении российских войск на нескольких участках фронта. Также, Патрушев предоставил альтернативные данные по потерям западных вооружений, которые были предоставлены Украине, и эти данные значительно разнились в меньшую сторону с данными Генерального штаба и министерства обороны РФ. Например, по данным Патрушева количество уничтоженных пресловутых американских РСЗО HIMARS всего два, что в разы отличается от данных руководства военного блока. Путин внимательно выслушал доклад и задал Патрушеву несколько вопросов, в частности почему такая разница между данными о потерях войск и вооружений ВСУ в докладе Патрушева и Генерального штаба, на что секретарь Совбеза предложил переадресовать вопрос в Генштаб и министерство обороны, указав при этом, что в точности своих данных он не сомневается.
Далее обсуждение перешло к теме кадровых чисток и назначений в МВД, здесь всё по плану и Путин выразил надежду, что всё пройдёт гладко, сдержано похвалил участников процесса.
Ещё одной темой для обсуждения стал Казахстан и последние реформаторские заявления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Путин высказал резкое недовольство несогласованными с ним действиями Токаева, допустив при этом гораздо больше обычного ругательств в сторону президента Казахстана. Путин сетовал, на то что “не решил вопрос с Казахстаном” этой зимой и не воспользовался в должной мере кризисом в котором оказался Токаев. В то же время Путин выразил сомнения по поводу целесообразности открытия второго фронта в Казахстане, отдав предпочтение Грузии. По мнению президента России “можно одним махом присоединить Грузию и Армению” найдя компромисс с Эрдоганом по этому региону.
В конце совещания перешли к насущным внутренним вопросам, где среди прочего президенту рассказали о том, что топ пропагандисты взяли на себя роль главных моральных цензоров в стране и мешают работе по возврату в Россию творческой интеллигенции. Больше всего досталось Владимиру Соловьеву в адрес которого президент недовольно сказал: “передайте долбо..бу пусть закроет рот или дождётся пока ему закроют”. На том и порешили.

22 June – Kremlin Insider reports on black magic to cure the Tsar.

GENERALL SVR, [6/22/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! The insanity of the Kremlin leadership is growing stronger day by day. Under the auspices of the Administration of the President of the Russian Federation (the organizer was one of the Deputy Heads of the Presidential Administration), the Kremlin cretins (tops) on the night of June 21-22 conducted a “black magic rite”. All 18 black magic communities of Moscow took part in this event. Each community consists of approximately 30-40 people. The venue for the ritual was the Main “Temple” in Starosadsky Lane in Moscow. The ritual, according to the participants, was supposed to bring health, strengthen power and bring victory on the battlefield for Russian President Vladimir Putin. In general, the Presidential Administration finally got down to business, or rather the organization of amateur performances, creative evenings and theatrical performances with the participation of Kremlin idiots, in order to show how they love to lick the president’s ass. We are not sure that the “rite” worked, but on the same night an incident happened to the president, more about this today in our reserve channel.

In the meantime, the Kremlin nobility in unison holds marginal parties in the name of the president’s health, fermentation and “eye scrying” begin in large and not so big businesses. So near-criminal businessmen Shalva Gibradze and David Yakobashvili seem to have already made their choice. These semi-authoritative guys decided to send away their roof in the person of FSB General Ivan Tkachev and take as their patrons not someone, but Dmitry Patrushev himself, in full confidence that this is the future president. True, neither Yakobashvili nor Gibradze have respect for Dmitry. In conversations, they call Patrushev Jr. “burdock”, and Gibradze boasts as easily, when Dmitry Patrushev was chairman of the board of Rosselkhozbank, he (Gibradze) received huge loans from this bank. Gibradze and Yakobashvili believe that they can take “control” of the entire south of Russia, defrauding the “future president” as a sucker. If Sechin sent General Tkachev, then why not Yakobashvili and Gibradze, who had already “buried” Putin, do the same. Not everything is calm in “Putin’s kingdom”, there would be no mistake with the successor.

Ukrainian

GENERALL SVR, [6/22/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Маразм кремлівського керівництва зміцнюється з кожним днем. Під егідою Адміністрації президента РФ (організатором виступив один із заступників Керівника Адміністрації президента), кремлівські кретини (топи) у ніч із 21 на 22 червня провели “чорномагічний обряд”. У цьому заході взяли участь усі 18 чорномагічних спільнот Москви. У кожному співтоваристві, складається приблизно 30-40 чоловік. Місцем проведення ритуалу став Головний ” храм ” у Старосадському провулку Москви. Ритуал, на думку учасників, мав принести здоров’я, зміцнити владу та принести перемоги на полі бою для президента Росії Володимира Путіна. Загалом, Адміністрація президента нарешті зайнялася справою, вірніше організацією самодіяльності, творчих вечорів та театралізованих вистав за участю кремлівських ідіотів, з метою показати як вони люблять лизати зад президентові. Не впевнені, що подіяв “обряд”, але цієї ж ночі з президентом стався казус, про це детальніше сьогодні у нас у резервному каналі.

А поки що кремлівська знати в єдиному пориві проводить маргінальні тусовки в ім’я здоров’я президента, у великому і не дуже бізнесі починаються бродіння та “ризання очима”. Так, навколокримінальні бізнесмени Шалва Гібрадзе і Давид Якобашвілі вже схоже зробили свій вибір. Ці напівавторитетні хлопці вирішили послати подалі свій дах в особі генерала ФСБ Івана Ткачова та взяти собі в покровителі не когось, а самого Дмитра Патрушева, у повній впевненості, що це майбутній президент. Щоправда, поваги до Дмитра немає ні в Якобашвілі, ні в Гібрадзе. У розмовах вони називають Патрушева-молодшого “Лопух”, а Гібрадзе хизується як запросто, під час перебування Дмитра Патрушева головою правління “Россельхозбанка”, він (Гібрадзе) отримував у цьому банку величезні кредити. Гібрадзе та Якобашвілі вважають, що можуть взяти під “контроль” весь південь Росії, розводячи як лоха “майбутнього президента”. Якщо Сєчін послав генерала Ткачова, то чому б не зробити це і Якобашвілі з Гібрадзе, які Путіна вже “поховали”. Не все спокійно в “Путінському царстві”, тут би з наступником не помилитися.

Russian

GENERALL SVR, [6/23/2022 1:26 AM]
Дорогие подписчики и гости канала! Как сказал современник, которого уже по праву можно считать классиком: “Иногда они возвращаются”.

Во-первых вернулся из США сын бывшего президента России Дмитрия Медведева Илья. Вернувшись Илья увидел страну в изоляции и под бременем санкций, грустных людей на улицах спешащих на работу и обуреваемых мечтой заработать на автомобиль “Москвич” новой модели. Увидел Илья и своего отца бывшего президента России, а ныне унылого клоуна в пьяном угаре, из которого Дмитрий Медведев выходит лишь изредка. Ещё Илья увидел свою мать, бывшую первую леди страны, которая под горизонт своей зрелости пустилась во все тяжкие, меняя любовников быстрее чем перчатки, оплачивая иных весьма щедро. Увидев всё это Илья Медведев решил соответствовать обстановке и измазался дерьмом, вернее вступил в “Единую Россию”. Зачем возвращали, спрашивается?

Ну и во-вторых вернулся энурез к действующему президенту России Владимиру Путину. В ночь с 21 на 22 июня, когда под эгидой Администрации президента РФ черномагические сообщества Москвы проводили псевдоритуал, который должен был принести президенту здоровье и удачу, именно в эту ночь Путин обмочился во сне, чего с ним уже довольно давно не было. Путин, на фоне букета заболеваний, страдает ночным недержанием, но несколько месяцев таких инцидентов удавалось избегать благодаря лечению и временному улучшению состояния. Пока прислуга и охрана президента недовольно посмеиваясь теряют последнее уважение и страх к президенту, врачи говорят “перенервничал”, стало быть так.

How the West failed the Russian people and created a monster.

How many Americans distinctly remember the night the wall fell in #Berlin? I remember it well. I was in law school. My mother was staying with my sister and her husband in their home near Nuremberg that had its own Stasi agent who vanished that night. My mother and I spoke on the phone as the wall was coming down with a shared sense of hope and excitement for the future of not just the Germans but the whole world. The future of our planet seemed bright. I had idealistic hopes for some form of assistance to the East and the states emerging from Soviet domination. The Marshall Plan the east never got. I believed it was a way to use our wealth to build democratic institutions and prepare the people to live under the rule of law rather than Soviet brutality, corruption and coercion. Like so many of my bright ideas it went nowhere. The Germans were just relieved to not have to pay for an army and believed that a capitalist system would eventually iron out the disparity between the lives of the people in the West and the newly freed East. In some sense it did work in Germany.

The strong basis of the existing free liberal democratic society was a foundation upon which the East could grow as the changes came. For other nations it would take longer but eventually the desire to be free of the Soviet empire motivated the civil societies of the new democracies to build the foundation of the free republics we now see rally to try to save one of the last victims of the failed Soviet empire. Our mistake was to not use Western capital to foster a free society in Russia. That doomed the Russians and the states on the immediate periphery of Russia to be drawn back into a Russian empire but this time the people who rose to power were not the long-term party Apparatchik with some sense of order but rather the most dangerous criminals who lived in Russia and had learned how to cheat, kill and steal better than anyone to rise to power.

Vladimir Putin rose to become the top predator who manipulated the frail and corrupt Boris Yeltsin to steal the Russian people’s future and cast them back into a system of brutality, cronyism and theft. Appendages of this growing monster reached into every western society including the US and continue to conduct criminal enterprises so intertwined with US society to seem almost impervious to our laws. In the mean time the lives of many Russians got a little better. The people in the cities had lives that were less desperate than the lives during the collapsing Soviet empire but still the compromise was political expression and a system that treated people based on laws and not cronyism and extortion. For the majority of Russians in the vast nation, life remained hard. Few have indoor plumbing and little hope of a prosperous future for themselves and their children. The reports of the pillaging Russian soldiers in Ukraine are testament to the harshness of life for them in Russia. Desperation mixed with envy to breed cruelty. The result is an incompetent army that only murder and rape defenseless civilians and loot their belongings shocked that an average person in Ukraine might own a laptop. This did not have to be. So what now?

I don’t see any hope that the Russia crime state will voluntarily change. Its culture of corruption and brutality is in total control and won’t voluntarily relinquish its grip. How could the Russian people not know how much better life is in a free society? It’s because they are fed only a diet of lies in well orchestrated state propaganda that like the Soviet times blames the west for all their woes. They survive in a nation in the stark vastness that is not seeking democracy but only to be able to climb a little higher on the economic ladder than the next guy unaware what a liberal democracy would bring to all members of society not just the lucky ones in the cities and the ones who do the bidding of their Oligarch masters. They adopt the mentality of serfs who accept their lot to serve the Oligarchy.

Ukraine posed no security threat to Russia but it was an existential threat to the corrupt Russian state. The thriving, prosperous, free democratic liberal society in Ukraine with a capital center of art, music and human kindness contrasted so starkly with the cruelty and inequality of Russian society and the Russian state monster that it could not long survive living in its shadow. The Russians would want more and the criminals who stole their economy and their futures would be exposed for the monsters they are.

The Marshall Plan that we never funded can now be employed to bring Russia back from the collapsed economy that will exist soon. For Russians to be able to travel, bank and enjoy much of the life of the free world, it has to become free. And the work ahead once Russia is defeated in Ukraine and its economy is destroyed has to include fixing the mistake we made by not demanding freedom and democracy for every Russian as the price of Russia’s acceptance as a partner in the free world.

From this tragedy a new Russia can grow where a free society like Ukraine is not a threat. Fail to do that, and this tragedy will simply be repeated and the monster will return.