4 September – Kremlin Insider: Putin finds out military is lying to him about the war. Purge at Internal Affairs going well. Annexation of Armenia and Georgia may be coming and Vladimir Solovyov better watch what he says.

Dear subscribers and guests of the channel! Friday, September 2 Dear subscribers and guests of the channel! On Friday, September 2, Russian President Vladimir Putin held an operational meeting with permanent members of the Russian Security Council. After the main part of the meeting, Putin continued to discuss several topics in a narrow circle.
At the beginning of the closed part of the meeting, Security Council Secretary Nikolai Patrushev made a report on the situation at the front, focusing on the precarious position of Russian troops in several sectors of the front. Also, Patrushev provided alternative data on the losses of Western weapons that were provided to Ukraine, and these data differed significantly downwards from the data of the General Staff and the Ministry of Defense of the Russian Federation. For example, according to Patrushev, the number of notorious American HIMARS MLRS destroyed is only two, which is many times different from the data of the leadership of the military bloc. Putin listened carefully to the report and asked Patrushev several questions, in particular, why is there such a difference between the data on the losses of troops and weapons of the Armed Forces of Ukraine in the report of Patrushev and the General Staff, to which the Secretary of the Security Council suggested forwarding the question to the General Staff and the Ministry of Defense, while indicating that exactly he has no doubts about his data.
Further, the discussion turned to the topic of personnel purges and appointments in the Ministry of Internal Affairs, here everything is according to plan, and Putin expressed the hope that everything would go smoothly, he reservedly praised the participants in the process.
Another topic for discussion was Kazakhstan and the recent reformist statements of the President of Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev. Putin expressed strong dissatisfaction with Tokayev’s actions that were not coordinated with him, while allowing much more than the usual curses towards the president of Kazakhstan. Putin complained that he “did not resolve the issue with Kazakhstan” this winter and did not take advantage of the crisis in which Tokayev found himself in due measure. At the same time, Putin expressed doubts about the advisability of opening a second front in Kazakhstan, preferring Georgia. According to the Russian President, “it is possible to annex Georgia and Armenia in one fell swoop” by finding a compromise with Erdogan on this region.
At the end of the meeting, they turned to pressing internal issues, where, among other things, the president was told that top propagandists had taken on the role of the main moral censors in the country and were hindering the work of returning the creative intelligentsia to Russia. Most of all went to Vladimir Solovyov, to whom the president said displeasedly: “tell the dolbo ..but let him close his mouth or wait until they close him.” That’s what they decided on.

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! У п’ятницю, 2 вересня, президент Росії Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Ради Безпеки РФ. Після основної частини наради Путін продовжив обговорення кількох тем у вузькому колі.
На початку закритої частини наради секретар РБ Микола Патрушев виступив з доповіддю про становище на фронті, акцентувавши увагу на хисткому становищі російських військ на кількох ділянках фронту. Також Патрушев надав альтернативні дані щодо втрат західних озброєнь, які були надані Україні, і ці дані значно відрізнялися в меншу сторону з даними Генерального штабу та міністерства оборони РФ. Наприклад, за даними Патрушева, кількість знищених горезвісних американських РСЗВ HIMARS всього два, що в рази відрізняється від даних керівництва військового блоку. Путін уважно вислухав доповідь і поставив Патрушеву кілька питань, зокрема чому така різниця між даними про втрати військ та озброєнь ЗСУ у доповіді Патрушева та Генерального штабу, на що секретар Ради безпеки запропонував переадресувати питання до Генштабу та міністерства оборони, вказавши при цьому, що точно своїх даних він сумнівається.
Далі обговорення перейшло до теми кадрових чисток та призначень у МВС, тут все за планом і Путін висловив сподівання, що все пройде гладко, стримано похвалив учасників процесу.
Ще однією темою для обговорення став Казахстан та останні реформаторські заяви президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва. Путін висловив різке невдоволення неузгодженими з ним діями Токаєва, допустивши при цьому набагато більше звичайної лайки у бік президента Казахстану. Путін нарікав, що “не вирішив питання з Казахстаном” цієї зими і не скористався належною мірою кризою в якій виявився Токаєв. У той же час Путін висловив сумніви щодо доцільності відкриття другого фронту в Казахстані, віддавши перевагу Грузії. На думку президента Росії “можна одним махом приєднати Грузію та Вірменію”, знайшовши компроміс з Ердоганом по цьому регіону.
Наприкінці наради перейшли до нагальних внутрішніх питань, де серед іншого президенту розповіли про те, що топ пропагандисти взяли на себе роль головних моральних цензорів у країні та заважають роботі з повернення до Росії творчої інтелігенції. Найбільше дісталося Володимиру Соловйову на адресу якого президент невдоволено сказав: “Передайте долбо..бу нехай закриє рота або дочекається поки йому закриють”. На тому й вирішили.

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! В пятницу 2 сентября президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. После основной части совещания Путин продолжил обсуждение нескольких тем в узком кругу.
В начале закрытой части совещания секретарь Совбеза Николай Патрушев выступил с докладом о положении на фронте, акцентировав внимание на шатком положении российских войск на нескольких участках фронта. Также, Патрушев предоставил альтернативные данные по потерям западных вооружений, которые были предоставлены Украине, и эти данные значительно разнились в меньшую сторону с данными Генерального штаба и министерства обороны РФ. Например, по данным Патрушева количество уничтоженных пресловутых американских РСЗО HIMARS всего два, что в разы отличается от данных руководства военного блока. Путин внимательно выслушал доклад и задал Патрушеву несколько вопросов, в частности почему такая разница между данными о потерях войск и вооружений ВСУ в докладе Патрушева и Генерального штаба, на что секретарь Совбеза предложил переадресовать вопрос в Генштаб и министерство обороны, указав при этом, что в точности своих данных он не сомневается.
Далее обсуждение перешло к теме кадровых чисток и назначений в МВД, здесь всё по плану и Путин выразил надежду, что всё пройдёт гладко, сдержано похвалил участников процесса.
Ещё одной темой для обсуждения стал Казахстан и последние реформаторские заявления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Путин высказал резкое недовольство несогласованными с ним действиями Токаева, допустив при этом гораздо больше обычного ругательств в сторону президента Казахстана. Путин сетовал, на то что “не решил вопрос с Казахстаном” этой зимой и не воспользовался в должной мере кризисом в котором оказался Токаев. В то же время Путин выразил сомнения по поводу целесообразности открытия второго фронта в Казахстане, отдав предпочтение Грузии. По мнению президента России “можно одним махом присоединить Грузию и Армению” найдя компромисс с Эрдоганом по этому региону.
В конце совещания перешли к насущным внутренним вопросам, где среди прочего президенту рассказали о том, что топ пропагандисты взяли на себя роль главных моральных цензоров в стране и мешают работе по возврату в Россию творческой интеллигенции. Больше всего досталось Владимиру Соловьеву в адрес которого президент недовольно сказал: “передайте долбо..бу пусть закроет рот или дождётся пока ему закроют”. На том и порешили.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s