11 September – Kremlin Insider: Putin anger and recrimination on the defeat in Kharkiv and orders destruction of Ukraine’s power infrastructure. Putin is told to expect Ukraine to strike back, civilians in Crimea and Belgorod to get going.

Dear subscribers and guests of the channel! On Friday, September 9, Russian President Vladimir Putin held an operational meeting via videoconference with the permanent members of the Russian Security Council. During the closed part of the meeting, the situation at the front and the loss of part of the occupied territories in several regions of Ukraine were discussed in a narrow circle. Most of the meeting was held in raised tones and reproaches from the president against the military and security leadership. During a “constructive” discussion of the problems, Putin decided to return to the original plans for a “special operation”, which were approved even before the start of the conflict, namely, systematically destroying critical infrastructure facilities with missile strikes, with an emphasis on energy infrastructure facilities. Putin believes that in this way it is possible to sow chaos, break the positive attitude and support for military operations on the part of the civilian population of Ukraine, showing that the damage to the civilian population on the eve of winter can be catastrophic.
I must say that they tried to dissuade Putin. So, Security Council Secretary Nikolai Patrushev expressed doubts about the effectiveness of this decision, pointing out that, firstly, the situation now is fundamentally different from the one that was at the time of the conflict: Ukraine now has a trained mobilized army, air defense and “excellent” Western weapons have appeared , the war has been going on for more than six months and Russia no longer has the number of troops and weapons that it had before the start of the war, and secondly, the United States can allow the Ukrainian leadership to strike with weapons provided by them on objects in Russia.
Representatives of the leadership of the Ministry of Defense and the General Staff also expressed their doubts and concerns about this. During the meeting, Putin postponed the decision-making, and already on Saturday, September 10, in the evening, against the backdrop of a news agenda about failures at the front and the need to actually leave the territory of the Kharkiv region, the president ordered strikes against the critical infrastructure of Ukraine, and the targets were approved and partially chosen by Putin personally.
On Sunday afternoon, Putin was informed that on Friday and Saturday, during the retreat of Russian troops, up to 100 Ukrainian DRGs (sabotage and reconnaissance groups), including among refugees, could have penetrated into Russian territory.
Already on Sunday evening, after a missile attack on the energy infrastructure of Ukraine, Putin was informed through the Security Council that informal negotiations with representatives of the US leadership had been interrupted, at the initiative of the American side. Also, the president was informed that in the light of these events, it is PROBABLY to expect a strike on objects in the Crimea and the Crimean bridge is one of the targets.
On our own behalf, we add that residents and guests of Crimea probably have the opportunity to leave the peninsula, the same applies to residents of the Belgorod region.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! У п’ятницю, 9 вересня, президент Росії Володимир Путін у режимі відеоконференції провів оперативну нараду з постійними членами Ради Безпеки РФ. Під час закритої частини наради у вузькому колі обговорювалася ситуація на фронті та втрата частини захоплених територій у кількох областях України. Більшість наради проходила на підвищених тонах і закидах з боку президента на адресу військового та силового керівництва. Під час “конструктивного” обговорення проблем Путін ухвалив рішення повернутися до початкових планів “спецоперації”, які були затверджені ще до початку конфлікту, а саме планомірно знищуючи ракетними ударами об’єкти критичної інфраструктури, наголосивши на об’єктах енергетичної інфраструктури. Путін вважає, що таким чином можна посіяти хаос, зламати позитивний настрій та підтримку військових дій з боку цивільного населення України, показавши, що збитки для цивільного населення напередодні зими можуть бути катастрофічними.
Потрібно сказати, що Путіна намагалися відмовити. Так, секретар Ради безпеки Микола Патрушев висловив сумніви щодо ефективності цього рішення вказавши, що по-перше, зараз обстановка докорінно відрізняється від тієї, яка була на момент початку конфлікту: в Україні зараз є підготовлена ​​мобілізована армія, з’явилося ППО та “чудові” західні озброєння , війна триває вже понад півроку і Росія вже не має тієї кількості військ і озброєнь, що були до початку війни, і по-друге, США можуть дозволити українському керівництву завдавати ударів наданою ними зброєю по об’єктах на території Росії.
Представники керівництва міністерства оборони та Генерального штабу також висловили свої сумніви та побоювання з цього приводу. Під час наради Путін відклав ухвалення рішень, а вже в суботу 10 вересня ввечері, на тлі новини про невдачі на фронті та необхідності фактично залишити територію Харківської області, президент дав розпорядження про завдання ударів по критичній інфраструктурі України, причому цілі затверджував і частково обирав Путін. особисто.
У неділю вдень Путіну доповіли, що у п’ятницю та суботу під час відступу російських військ на територію Росії могли проникнути до 100 українських ДРГ (диверсійно-розвідувальних груп), зокрема серед біженців.
Вже ввечері в неділю після ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України Путіну по лінії Ради безпеки доповіли, що неформальні переговори з представниками керівництва США перервані, з ініціативи американської сторони. Також, президентові повідомили, що у світлі цих подій, імовірно, варто очікувати удару по об’єктах у Криму і Кримський міст одна з цілей.
Від себе додамо, що у мешканців та гостей Криму ймовірно є можливість залишити півострів, те саме стосується жителів Білгородської області.

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! В пятницу 9 сентября президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Во время закрытой части совещания в узком кругу обсуждалась ситуация на фронте и потеря части захваченных территорий в нескольких областях Украины. Большая часть совещания проходила на повышенных тонах и упреках со стороны президента в адрес военного и силового руководства. Во время “конструктивного” обсуждения проблем Путин принял решение вернуться к первоначальным планам “спецоперации”, которые были утверждены ещё до начала конфликта, а именно планомерно уничтожая ракетными ударами объекты критической инфраструктуры, сделав акцент на объекты энергетической инфраструктуры. Путин полагает, что таким образом можно посеять хаос, сломить положительный настрой и поддержку военных действий со стороны гражданского населения Украины показав, что ущерб для гражданского населения в преддверии зимы может быть катастрофическим.
Надо сказать, что Путина пытались отговорить. Так, секретарь Совбеза Николай Патрушев высказал сомнения в эффективности данного решения указав, что во-первых, сейчас обстановка коренным образом отличается от той, которая была на момент начала конфликта: в Украине сейчас есть подготовленная мобилизованная армия, появилось ПВО и “превосходные” западные вооружения, война длится уже более полугода и у России уже нет того количества войск и вооружений, что были до начала войны, и во-вторых, США могут разрешить украинскому руководству наносить удары предоставленным ими оружием по объектам на территории России.
Представители руководства министерства обороны и Генерального штаба также выразили свои сомнения и опасения по этому поводу. Во время совещания Путин отложил принятие решений, а уже в субботу 10 сентября вечером, на фоне новостной повестки о неудачах на фронте и необходимости фактически покинуть территорию Харьковской области, президент дал распоряжение о нанесении ударов по критической инфраструктуре Украины, причём цели утверждал и частично выбирал Путин лично.
В воскресенье днем Путину доложили, что в пятницу и субботу во время отступления российских войск на территорию России могли проникнуть до 100 украинских ДРГ (Диверсионно-разведывательных групп), в том числе среди беженцев.
Уже вечером в воскресенье, после ракетного удара по энергетической инфраструктуре Украины, Путину по линии Совбеза доложили, что неформальные переговоры с представителями руководства США прерваны, по инициативе американской стороны. Также, президента уведомили, что в свете этих событий, ВЕРОЯТНО стоит ожидать удара по объектам в Крыму и Крымский мост одна из целей.
От себя добавим, что у жителей и гостей Крыма вероятно есть возможность покинуть полуостров, то же касается жителей Белгородской области.

4 September – Kremlin Insider: Putin finds out military is lying to him about the war. Purge at Internal Affairs going well. Annexation of Armenia and Georgia may be coming and Vladimir Solovyov better watch what he says.

Dear subscribers and guests of the channel! Friday, September 2 Dear subscribers and guests of the channel! On Friday, September 2, Russian President Vladimir Putin held an operational meeting with permanent members of the Russian Security Council. After the main part of the meeting, Putin continued to discuss several topics in a narrow circle.
At the beginning of the closed part of the meeting, Security Council Secretary Nikolai Patrushev made a report on the situation at the front, focusing on the precarious position of Russian troops in several sectors of the front. Also, Patrushev provided alternative data on the losses of Western weapons that were provided to Ukraine, and these data differed significantly downwards from the data of the General Staff and the Ministry of Defense of the Russian Federation. For example, according to Patrushev, the number of notorious American HIMARS MLRS destroyed is only two, which is many times different from the data of the leadership of the military bloc. Putin listened carefully to the report and asked Patrushev several questions, in particular, why is there such a difference between the data on the losses of troops and weapons of the Armed Forces of Ukraine in the report of Patrushev and the General Staff, to which the Secretary of the Security Council suggested forwarding the question to the General Staff and the Ministry of Defense, while indicating that exactly he has no doubts about his data.
Further, the discussion turned to the topic of personnel purges and appointments in the Ministry of Internal Affairs, here everything is according to plan, and Putin expressed the hope that everything would go smoothly, he reservedly praised the participants in the process.
Another topic for discussion was Kazakhstan and the recent reformist statements of the President of Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev. Putin expressed strong dissatisfaction with Tokayev’s actions that were not coordinated with him, while allowing much more than the usual curses towards the president of Kazakhstan. Putin complained that he “did not resolve the issue with Kazakhstan” this winter and did not take advantage of the crisis in which Tokayev found himself in due measure. At the same time, Putin expressed doubts about the advisability of opening a second front in Kazakhstan, preferring Georgia. According to the Russian President, “it is possible to annex Georgia and Armenia in one fell swoop” by finding a compromise with Erdogan on this region.
At the end of the meeting, they turned to pressing internal issues, where, among other things, the president was told that top propagandists had taken on the role of the main moral censors in the country and were hindering the work of returning the creative intelligentsia to Russia. Most of all went to Vladimir Solovyov, to whom the president said displeasedly: “tell the dolbo ..but let him close his mouth or wait until they close him.” That’s what they decided on.

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! У п’ятницю, 2 вересня, президент Росії Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Ради Безпеки РФ. Після основної частини наради Путін продовжив обговорення кількох тем у вузькому колі.
На початку закритої частини наради секретар РБ Микола Патрушев виступив з доповіддю про становище на фронті, акцентувавши увагу на хисткому становищі російських військ на кількох ділянках фронту. Також Патрушев надав альтернативні дані щодо втрат західних озброєнь, які були надані Україні, і ці дані значно відрізнялися в меншу сторону з даними Генерального штабу та міністерства оборони РФ. Наприклад, за даними Патрушева, кількість знищених горезвісних американських РСЗВ HIMARS всього два, що в рази відрізняється від даних керівництва військового блоку. Путін уважно вислухав доповідь і поставив Патрушеву кілька питань, зокрема чому така різниця між даними про втрати військ та озброєнь ЗСУ у доповіді Патрушева та Генерального штабу, на що секретар Ради безпеки запропонував переадресувати питання до Генштабу та міністерства оборони, вказавши при цьому, що точно своїх даних він сумнівається.
Далі обговорення перейшло до теми кадрових чисток та призначень у МВС, тут все за планом і Путін висловив сподівання, що все пройде гладко, стримано похвалив учасників процесу.
Ще однією темою для обговорення став Казахстан та останні реформаторські заяви президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва. Путін висловив різке невдоволення неузгодженими з ним діями Токаєва, допустивши при цьому набагато більше звичайної лайки у бік президента Казахстану. Путін нарікав, що “не вирішив питання з Казахстаном” цієї зими і не скористався належною мірою кризою в якій виявився Токаєв. У той же час Путін висловив сумніви щодо доцільності відкриття другого фронту в Казахстані, віддавши перевагу Грузії. На думку президента Росії “можна одним махом приєднати Грузію та Вірменію”, знайшовши компроміс з Ердоганом по цьому регіону.
Наприкінці наради перейшли до нагальних внутрішніх питань, де серед іншого президенту розповіли про те, що топ пропагандисти взяли на себе роль головних моральних цензорів у країні та заважають роботі з повернення до Росії творчої інтелігенції. Найбільше дісталося Володимиру Соловйову на адресу якого президент невдоволено сказав: “Передайте долбо..бу нехай закриє рота або дочекається поки йому закриють”. На тому й вирішили.

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! В пятницу 2 сентября президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. После основной части совещания Путин продолжил обсуждение нескольких тем в узком кругу.
В начале закрытой части совещания секретарь Совбеза Николай Патрушев выступил с докладом о положении на фронте, акцентировав внимание на шатком положении российских войск на нескольких участках фронта. Также, Патрушев предоставил альтернативные данные по потерям западных вооружений, которые были предоставлены Украине, и эти данные значительно разнились в меньшую сторону с данными Генерального штаба и министерства обороны РФ. Например, по данным Патрушева количество уничтоженных пресловутых американских РСЗО HIMARS всего два, что в разы отличается от данных руководства военного блока. Путин внимательно выслушал доклад и задал Патрушеву несколько вопросов, в частности почему такая разница между данными о потерях войск и вооружений ВСУ в докладе Патрушева и Генерального штаба, на что секретарь Совбеза предложил переадресовать вопрос в Генштаб и министерство обороны, указав при этом, что в точности своих данных он не сомневается.
Далее обсуждение перешло к теме кадровых чисток и назначений в МВД, здесь всё по плану и Путин выразил надежду, что всё пройдёт гладко, сдержано похвалил участников процесса.
Ещё одной темой для обсуждения стал Казахстан и последние реформаторские заявления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Путин высказал резкое недовольство несогласованными с ним действиями Токаева, допустив при этом гораздо больше обычного ругательств в сторону президента Казахстана. Путин сетовал, на то что “не решил вопрос с Казахстаном” этой зимой и не воспользовался в должной мере кризисом в котором оказался Токаев. В то же время Путин выразил сомнения по поводу целесообразности открытия второго фронта в Казахстане, отдав предпочтение Грузии. По мнению президента России “можно одним махом присоединить Грузию и Армению” найдя компромисс с Эрдоганом по этому региону.
В конце совещания перешли к насущным внутренним вопросам, где среди прочего президенту рассказали о том, что топ пропагандисты взяли на себя роль главных моральных цензоров в стране и мешают работе по возврату в Россию творческой интеллигенции. Больше всего досталось Владимиру Соловьеву в адрес которого президент недовольно сказал: “передайте долбо..бу пусть закроет рот или дождётся пока ему закроют”. На том и порешили.

3 September – Kremlin Insider: The purge at Ministry of Internal Affairs has begun. Transition from Putin may be imminent.

GENERALL SVR, [9/3/2022 1:34 AM]
Dear subscribers and guests of the channel! For those who are not yet in the know: purges in the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation have begun, as we actually announced. Moscow is the first, the rest are at the start. Transit close.

GENERALL SVR, [9/3/2022 6:26 AM]
The main actors of the current regime are beginning to search for their place in the post-transition era. There are many options, for someone an indefinite vacation is a great platform for maneuvering. Transit close.

Ukrainian

GENERALL SVR, [9/3/2022 1:34 AM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Для тих, хто ще не в курсі: чищення в МВС РФ почалися, як ми, власне, і анонсували. Москва перша, решта на старті. Транзит близько.

GENERALL SVR, [9/3/2022 6:26 AM]
Основні актори чинного режиму починають пошук свого місця на пост транзитну епоху. Варіантів багато, для когось безстрокова відпустка чудовий майданчик для маневру. Транзит близько.

Russian

GENERALL SVR, [9/3/2022 1:34 AM]
Дорогие подписчики и гости канала! Для тех, кто ещё не в курсе: чистки в МВД РФ начались, как мы собственно и анонсировали. Москва первая, остальные на старте. Транзит близко.

GENERALL SVR, [9/3/2022 6:26 AM]
Основные акторы действующего режима начинают поиск своего места в пост транзитную эпоху. Вариантов много, для кого-то бессрочный отпуск отличная площадка для маневра. Транзит близко.